Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation af veterinære teknikere1)

(Gennemførelse af servicedirektivet)

§ 1

I bekendtgørelse nr.1167 af 4. oktober 2007om autorisation af veterinære teknikere foretages følgende ændring:

1. Fodnoten affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EU-Tidende 2005 nr. L 255 s. 22) senest ændret ved Kommissionens forordning 2009/279/EF (EU-Tidende 2009 nr. L 93, s. 11) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EF-Tidende 2006 nr. L 376, s. 36).«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4, stk. 2, § 35 og § 38, stk. 4, i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger fastsættes:«

3. I § 1 indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5. I kapitel 3 forstås ved tjenestemodtager enhver dyrlæge, som anvender eller ønsker at anvende en veterinær tekniker.«

4. Efter § 6 indsættes i kapitel 3 :

»§ 6 a. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om autorisation af veterinære teknikere, der er omfattet af dette kapitel, senest 4 uger efter modtagelse af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Ansøgeren må ikke udføre opgaver som veterinær tekniker, før vedkommende er autoriseret hertil af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om autorisation og alle nødvendige dokumenter, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om

1) sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 1 og 2,

2) at ansøgeren ikke må udføre opgaver som veterinær tekniker, før vedkommende er autoriseret hertil af Fødevarestyrelsen, samt

3) klagemuligheder.

§ 6 b. Veterinære teknikere, som er omfattet af dette kapitel, skal oplyse tjenestemodtager om:

1) Erhvervsmæssig titel og EU/EØS-landet, hvor tilladelsen til anvendelsen af titlen er givet,

2) de brancheorganisationer, som den veterinære tekniker eventuelt er medlem af,

3) eventuelle erhvervsforsikringer, herunder kontaktoplysninger på forsikringsselskabet og oplysning om forsikringens geografiske dækning, og

4) kontaktoplysninger til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Hvis tjenestemodtager anmoder den veterinære tekniker om det, skal denne oplyse om de regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan dyrlægen får adgang hertil.«

5. § 11, nr. 1, affattes således:

»1) overtræder § 5, stk. 2, § 6, stk. 1, 1. pkt., eller § 6 b, eller«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009.

Fødevarestyrelsen, den 15. december 2009

Jan Mousing

/ Christian Strøyer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EF-Tidende 2006 nr. L376, s. 36).