Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering

(Indsamling af energioplysninger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved § 2 i lov nr. 406 af 28. maj 2003, § 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005, § 1 lov nr. 1429 af 21. december 2005 og § 3 i lov nr. 575 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, indsættes efter »installationer«: », energiforsyning«.

2. I § 2, stk. 4, § 3 f, stk. 3, og § 6, stk. 2, udgår », indenrigs- og sundhedsministeren« og », Indenrigs- og Sundhedsministeriet«.

3. I § 3 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren og kommunerne kan samkøre oplysninger fra andre datakilder med Bygnings- og Boligregistret for at sikre tilstrækkelige og korrekte oplysninger til brug for registreringen.

Stk. 6. Registerets oplysninger må ikke benyttes til kontrol med energiforbrug.«

4. I § 3 f, stk. 1, indsættes efter »adressebetegnelser«: »samt skiltning hermed«.

5. I § 4 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Virksomheder, der leverer elektricitet, fjernvarme, naturgas, bygas eller fyringsolie til hel eller delvis opvarmning, skal efter regler, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren, meddele oplysninger om den enkelte slutbrugers forbrug til brug for registerets drift.«

6. I § 5 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Personhenførbare oplysninger om energiforbrug fra Bygnings- og Boligregistret kan kun videregives til ejendommens ejer, offentlige myndigheder og Den Offentlige Informationsservers datadistributører.«

7. I § 7, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Økonomi- og erhvervsministeren kan endvidere opkræve et gebyr hos brugere af tjenester, der etableres med henblik på videregivelse af oplysninger til brug ved handel med fast ejendom m.v., til dækning af omkostningerne til etablering, drift, vedligeholdelse, udvikling og administration af tjenesterne.«

8. § 8, stk. 1, affattes således:

»Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed

1) undlader rettidigt at meddele oplysninger, der afkræves efter § 4, stk. 1 og 4,

2) afgiver urigtige oplysninger til Bygnings- og Boligregistret,

3) uden tilladelse skaffer sig oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret,

4) overtræder vilkår for behandlingen af meddelte oplysninger eller

5) undlader at opsætte korrekt husnummerskilt i overensstemmelse med § 3 c, stk. 1.«

9. § 9, stk. 1, affattes således:

»I sager om overtrædelse af § 3 c, stk. 1, og § 4, stk. 1, samt overtrædelser af forskrifter udstedt i henhold til loven kan kommunen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt vedkommende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en bøde, der er angivet i tilkendegivelsen, på højst 5.000 kr.«

10. I § 9 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Provenuet fra vedtagne bødeforlæg efter stk. 1 fordeles efter økonomi- og erhvervsministerens nærmere bestemmelser mellem staten og den pågældende kommune.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 3

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lene Espersen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.