Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Kapitel 2   Prisloftet

Kapitel 3   Investeringsplaner og -regnskaber

Kapitel 4   Ydelser, der leveres til andre vandselskaber

Kapitel 5   Reguleringsmæssige åbningsbalance og regnskab

Kapitel 6   Benchmarking

Kapitel 7   Dispensation

Kapitel 8   Pristalsregulering

Kapitel 9   Klageadgang

Kapitel 10   Straf

Kapitel 11   Ikrafttræden

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

I medfør af § 2, stk. 5, § 4, stk. 4, § 5, stk. 2 og 3, § 7, stk. 2, § 8, § 11, stk. 4, § 15, stk. 3, § 20 og § 30, stk. 2 og 3, i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på vandselskaber og vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheder, herefter vandselskaber, omfattet af § 2, stk. 1, i loven, til brug for fastsættelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance og prisloftreguleringen.

Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel 2 vedrørende fastsættelse af prisloft gælder for indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre vandselskaber, samt transport, behandling og afledning af spildevand mod betaling.

§ 2. Vandselskaber omfattet af lovens § 2, stk. 1, skal skriftligt anmelde dette til Forsyningssekretariatet senest den 1. marts 2010.

Stk. 2. I det omfang et vandselskab efterfølgende bliver omfattet af lovens § 2, stk. 1, nr. 2, skal vandselskabet skriftligt anmelde dette til Forsyningssekretariatet senest den 1. marts i det følgende år.

Definitioner

§ 3. Ved et vandselskabs prisloft forstås en ramme for de maksimale samlede periodiserede primære indtægter, som vandselskabet må opkræve. Prisloft udmeldes som en samlet m3-pris.

Stk. 2. Ved primære indtægter forstås et vandselskabs indtægter fra aktiviteter omfattet af § 1, stk. 2, eksempelvis m3-afhængige bidrag, tilslutningsbidrag, særbidrag for afledning af særlig forurenet spildevand, faste årlige bidrag, anlægsbidrag, særbidrag i øvrigt og indtægter fra handel med andre vandselskaber. Indtægter, som har karakter af indskud i selskabet, er ikke en del af de primære indtægter.

Stk. 3. Ved driftsomkostninger forstås alle vandselskabets omkostninger med undtagelse af driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, omkostninger til investeringer, netto finansielle poster og 1:1 omkostninger.

Stk. 4. Ved 1:1 omkostning forstås omkostninger, som har væsentlig betydning for vandselskabet, og som vandselskabet ikke har indflydelse på, herunder eksempelvis tjenestemandspensioner, vandsamarbejder etableret i medfør af § 48 i vandforsyningsloven, køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet vandselskab, betalinger til Forsyningssekretariatet, skatter samt uundgåelige afgifter.

Stk. 5. Ved den forventede vandmængde til brug for fastsættelsen af prisloftet i et givent år forstås den debiterede vandmængde i kalenderåret to år tidligere.

Stk. 6. Ved en investering, herunder investering forbundet med opnåelse af miljø- og servicemål, forstås en omkostning til anskaffelse af et nyt anlægsaktiv, en væsentlig omkostning, der forlænger restlevetiden for et eksisterende anlægsaktiv eller en væsentlig omkostning, der tilfører anlægsaktivet væsentlige nye eller forbedrede egenskaber. Omkostninger til almindelig vedligeholdelse er driftsomkostninger.

Stk. 7. Ved standardafskrivninger forstås lineære afskrivninger på investeringer beregnet på baggrund af standardværdier og standardlevetider, som fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse, samt af afgørelser truffet i medfør af § 23, stk. 4.

Stk. 8. Over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem de primære indtægter og de afholdte udgifter til drift, opnåelse af miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger, netto finansielle poster og investeringer. Ved lånefinansierede investeringer kan kun de afholdte afdrag medregnes i de afholdte udgifter. Restgæld knyttet til investeringer kan ikke medregnes. Såfremt et vandselskab konkret kan dokumentere, at gældsposter hverken direkte eller indirekte udgør finansiering af investeringer, kan disse dog medregnes i opgørelsen af over- eller underdækningen.

Stk. 9. Over- eller underdækning opgøres for tre forskellige perioder:

1) Til brug for korrektionen i § 4, stk. 4, opgøres vandselskabets samlede akkumulerede over- eller underdækning frem til 31. december 2009.

2) Til brug for opgørelsen i § 4, stk. 1, opgøres over- eller underdækning for perioden 2003 – 2005.

3) Til brug for korrektionen i § 5, stk. 2, opgøres over- eller underdækningen for 2010.

Stk. 10. Ved nettofinansielle poster forstås en samlet opgørelse af renteomkostninger, renteindtægter, kurstab, kursgevinster og finansielle gebyrer m.v.

Kapitel 2

Prisloftet

§ 4. Udgangspunktet for prisloftet for 2011 fastsættes som vandselskabets gennemsnitlige primære indtægter i perioden 2003-2005, korrigeret for den gennemsnitlige over- eller underdækning i perioden 2003-2005, fratrukket gennemsnittet af periodens 1:1 omkostninger, driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, omkostninger til investeringer, nettofinansielle poster og væsentlige omkostninger, som er bortfaldet.

Stk. 2. I det omfang et vandselskab ikke har eksisteret i perioden 2003-2005, opgøres udgangspunktet for prisloftet ved at sammenlægge eller opdele oplysninger fra de vandselskaber, som udgør det nuværende selskab.

Stk. 3. Ved fastsættelsen af prisloftet kan kun indregnes relevante udgifter, omkostninger og indtægter fra aktiviteter, jf. stk. 1 og stk. 4, omfattet af § 1, stk. 2.

Stk. 4. Udgangspunktet for prisloftet for 2011 som fastsat efter stk. 1 pristalsreguleres efter § 32. Herefter korrigeres for afvikling af over- eller underdækningen og tillæg af forventede 1:1 omkostninger, herunder ikke tidligere udgiftsført tjenestemandspensionsforpligtelser lineært over 10 år, forventede driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, investeringstillæg for planlagte investeringer, investeringstillæg for historiske investeringer og forventede nettofinansielle poster samt fradrag af et generelt effektiviseringskrav.

Stk. 5. Prisloftet for 2011 fastsættes som beløbet opgjort efter stk. 4 divideret med den forventede vandmængde.

§ 5. Udgangspunktet for prisloftet for 2012 og frem fastsættes som udgangspunktet for prisloftet for det foregående år og pristalsreguleres efter § 32. Herefter korrigeres for forventede ændringer i 1:1 omkostninger, forventede ændringer i driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, forventede ændringer i nettofinansielle poster, ændring i investeringstillæg for planlagte investeringer, ændring i investeringstillæg for gennemførte investeringer, ændringer i afskrivninger på historiske investeringer, forventet bortfald af væsentlige omkostninger som i § 4, stk. 1 er medregnet for 2003-2005, samt et generelt og et individuelt effektiviseringskrav.

Stk. 2. I prisloftet for 2012 korrigeres som en engangsregulering for over- eller underdækningen i 2010.

Stk. 3. I prisloftet for 2013 og frem korrigeres for en årlig engangsregulering som følge af forskelle mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra investeringsplanen og faktiske beløb fra investeringsregnskabet for det år, der ligger to år forud for prisloftåret. Endvidere korrigeres for forskellen mellem tidligere indregnede forventede beløb for driftsomkostninger tilopnåelse af miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger samt nettofinansielle poster og de faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for året to år forud for prisloftsåret, jf. dog § 9, stk. 2, og § 13.

Stk. 4. Ved fastsættelsen af prisloftet kan kun indregnes relevante udgifter, omkostninger og indtægter fra aktiviteter omfattet af § 1, stk. 2.

Stk. 5. Senest i prisloftet for 2021 korrigeres for bortfald af afviklingen af over- eller underdækningen samt for bortfald af indregnede tjenestemandspensionsforpligtelser.

Stk. 6. Prisloftet for 2012 og frem fastsættes som beløbet opgjort efter stk. 1 - 5 divideret med den forventede vandmængde.

§ 6. Den akkumulerede over- eller underdækning opgøres pr. 31. december 2009 og indregnes lineært over en periode på maksimalt 10 år.

§ 7. Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloft i henhold til §§ 4 og 5, kan Forsyningssekretariatet skønsmæssigt fastsætte de manglende oplysninger.

§ 8. Prisloftet kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt der er sket væsentlig udvidelse af vandselskabets forsyningsområde, og vandselskabet kan godtgøre, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige driftsomkostninger, eller at der i et enkelt år sker et markant fald i leverede mængder.

§ 9. Tillæg som følge af driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål sker på baggrund af budgetterede omkostninger for de enkelte mål.

Stk. 2. Tillægget kan indregnes i prisloftet for 2011 og frem i det omfang, omkostningerne er fremkommet på effektive og markedsmæssige vilkår. Forsyningssekretariatet kan vurdere dette, f.eks. ved brug af benchmarking eller ved at lægge de omkostninger til grund, der er fremkommet gennem et udbud.

§ 10. Tillægget for planlagte investeringer, herunder investeringer til opnåelse af miljø- og servicemål, angår de planlagte investeringer i prisloftåret og året forud for prisloftåret.

Stk. 2. Tillægget for planlagte investeringer udgør den budgetterede værdi af de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de planlagte investeringer baseret på standardlevetider.

Stk. 3. Forsyningssekretariatet fastsætter tillægget for planlagte investeringer.

§ 11. Tillæg for gennemførte investeringer angår de investeringer, som er gennemført efter 1. januar 2010 og frem til og med året, som ligger to år forud for prisloftsåret.

Stk. 2. Tillægget for gennemførte investeringer udgør de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de gennemførte investeringer baseret på standardlevetider. Kun investeringer gennemført på effektive og markedsmæssige vilkår kan indregnes som et tillæg til prisloftet.

Stk. 3. Tillægget for gennemførte investeringer reguleres med afskrivninger, der bortfalder som følge af, at en investering er færdigafskrevet eller permanent taget ud af drift.

Stk. 4. Tillægget for gennemførte investeringer kan reguleres med restafskrivningen på anlæg, der tages ud af drift, fratrukket eventuel salgssum ved salg af anlægget som en engangsregulering.

Stk. 5. Forsyningssekretariatet fastsætter tillægget for gennemførte investeringer.

§ 12. Tillægget for historiske investeringer angår de investeringer, der er foretaget frem til og med 31. december 2009.

Stk. 2. Tillægget for historiske investeringer udgør de årlige standardafskrivninger.

Stk. 3. Tillægget for historiske investeringer reguleres med standardafskrivninger, der bortfalder, som følge af at anlæg er færdigskrevet eller permanent taget ud af drift.

Stk. 4. Tillægget for historiske investeringer kan reguleres med reststandardafskrivningen på anlæg, der tages ud af drift, fratrukket eventuel salgssum ved salg af anlægget som en engangsregulering.

Stk. 5. Forsyningssekretariatet fastsætter tillægget for historiske investeringer.

§ 13. Nettofinansielle poster kan indregnes i prisloftet for 2011 og frem i det omfang, låntagningen sker på effektive og markedsmæssige vilkår.

Stk. 2. Forsyningssekretariatet kan skønne, at renten på et vandselskabs valgte lån adskiller sig væsentligt fra markedsmæssige vilkår. I så fald indregnes renteomkostninger svarende til markedsmæssige vilkår som den risikofri rente, CIBOR 12, og gældsrisikopræmie for vandselskabet i prisloftet i stedet for vandselskabets faktiske renteomkostninger.

§ 14. Det generelle effektiviseringskrav fastsættes som et vægtet gennemsnit af produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv, som indgår med 70 procent, og produktivitetsudviklingen i bygge- og anlægssektoren, som indgår med 30 procent. Det vægtede gennemsnit beregnes ud fra oplysninger om produktivitetsudviklingen i de ti seneste år, som er tilgængelige på tidspunktet for fastsættelse af prisloftet.

Stk. 2. Det generelle effektiviseringskrav fastsættes for driftsomkostninger.

Stk. 3. Forsyningssekretariatet fastsætter det generelle effektiviseringskrav samtidig med fastsættelsen af prisloftet for det enkelte år.

§ 15. Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af resultaterne fra den resultatorienterede benchmarking. Niveauet for det individuelle effektiviseringskrav skal afspejle effektiviseringspotentialet for det enkelte vandselskab.

Stk. 2. Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes for driftsomkostninger.

Stk. 3. Forsyningssekretariatet fastsætter det individuelle effektiviseringskrav samtidig med fastsættelsen af prisloftet for det enkelte år.

§ 16. Hvis Forsyningssekretariatet skønner, at vandselskabet systematisk budgetterer med større omkostninger til investeringer, driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, nettofinansielle poster eller 1:1 omkostninger, end selskabet faktisk afholder, kan Forsyningssekretariatet indregne et fradrag i prisloftet i et eller flere år, som skal opveje forbrugernes omkostninger ved at være opkrævet mere end nødvendigt til brug for investeringer, driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, nettofinansielle poster eller 1:1 omkostninger.

§ 17. I tilfælde af vandselskabers fusion fremsender det fortsættende eller nye vandselskab et revideret budget til Forsyningssekretariatet til brug for sekretariatets beregning af et nyt prisloft. De hidtidige prislofter gælder uændret indtil, sekretariatet udmelder et nyt prisloft. Det nye prisloft kan ikke overstige et vægtet gennemsnit af de hidtidige prislofter ved uændret aktivitet.

Stk. 2. I tilfælde af spaltning af et vandselskab i flere vandselskaber fremsender de nye vandselskaber budget til Forsyningssekretariatet til brug for sekretariatets beregning af nye prislofter. Det hidtidige prisloft gælder fortsat indtil, at Forsyningssekretariatet udmelder nye prislofter. Et vægtet gennemsnit af de nye prislofter kan ikke overstige det hidtidige prisloft ved uændret aktivitet.

Stk. 3. Forsyningssekretariatet kan uanset stk. 1 og 2 undlade at fastsætte nye prislofter, hvis fastsættelse af nye prislofter ikke skønnes hensigtsmæssigt, herunder hvis de nye prislofter kun vil kun gælde en kortere periode.

§ 18. Et vandselskab skal senest den 1. maj 2010 indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet 2011.

Stk. 2. Et vandselskab skal senest den 15. april, fra 2011 og fremefter, årligt indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet det følgende år.

Stk. 3. Forsyningssekretariatet fastsætter hvilke oplysninger og data, der er nødvendige til brug for fastsættelsen af prisloftet.

§ 19. Forsyningssekretariatet skal senest den 1. oktober 2010 år sende udkast til vandselskabets prisloft for 2011 i høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger.

Stk. 2. Forsyningssekretariatet skal senest den 15. september, fra 2011 og fremefter, årligt sende udkast til vandselskabets prisloft for det følgende år i høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger.

Stk. 3. Forsyningssekretariatet skal senest den 1. november 2010 træffe afgørelse om fastsættelsen af et vandselskabs prisloft for 2011.

Stk. 4. Forsyningssekretariatet skal senest den 15. oktober, fra 2011 og fremefter, hvert år træffe afgørelse om fastsættelsen af et vandselskabsprisloft for det følgende år.

Kapitel 3

Investeringsplaner og -regnskaber

§ 20. Et vandselskab skal senest den 1. maj 2010 indsende en investeringsplan for 2010 og for 2011 til Forsyningssekretariatet.

Stk. 2. Et vandselskab skal senest den 15. april, fra 2011 og fremefter, indsende en investeringsplan for det pågældende år og for det kommende år til Forsyningssekretariatet.

Stk. 3. Investeringsplanen skal indeholde budgettal for afskrivninger på planlagte investeringer i det pågældende år og det kommende år.

Stk. 4. Vandselskabet skal specificere investeringerne således, at de kan identificeres i det efterfølgende investeringsregnskab.

Stk. 5. Forsyningssekretariatet kontrollerer opgørelsen og udmelder tillæg eller fradrag på baggrund af opgørelsen, jf. § 10.

§ 21. Vandselskabet skal udarbejde et investeringsregnskab ved udløbet af et år. Investeringsregnskabet skal indsendes til Forsyningssekretariatet første gang den 15. april 2011 og herefter den 15. april hvert år.

Stk. 2. Af investeringsregnskabet skal fremgå, hvilke investeringer der er foretaget i året, faktiske afskrivninger på gennemførte og historiske investeringer samt hvilke investeringer der er færdigafskrevet i året, herunder hvilke anlæg som måtte være udgået som følge af udskiftning m.m. og dermed hvilke afskrivninger, der bortfalder på gennemførte og historiske investeringer, samt tab eller gevinst på udgåede anlæg. Investeringsregnskabet skal påtegnes af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Kapitel 4

Ydelser, der leveres til andre vandselskaber

§ 22. En ydelse, der udøves ud over aktiviteterne omfattet af § 1, stk. 2, og som leveres til et andet vandselskab omfattet af § 1, stk. 1, omfattes ikke af prisloftreguleringen hos selskabet, der leverer ydelsen.

Stk. 2. En ydelse, der udøves inden for aktiviteterne omfattet af § 1, stk. 2, og som leveres til et andet vandselskab omfattet af § 1, stk. 1, er en 1:1 omkostning hos det selskab, der køber ydelsen, jf. § 3, stk. 4.

Kapitel 5

Reguleringsmæssige åbningsbalance og regnskab

§ 23. Vandselskabet skal til brug for prisloftreguleringen udarbejde en reguleringsmæssig åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som indsendes til Forsyningssekretariatet senest den 1. april 2010.

Stk. 2. Ved udarbejdelsen af et vandselskabs reguleringsmæssige åbningsbalance værdisættes selskabets anlægsaktiver til gennemsnittet af aktivets nedskrevne genanskaffelsesværdi og aktivets nedskrevne anskaffelsesværdi.

Stk. 3. Den konkrete værdiansættelse af et anlægsaktiv foretages ud fra standardpriser og standardlevetider, jf. bilag 1.

Stk. 4. Fastlæggelse af værdi og levetid af anlægsaktiver, der ikke indgår i bilag 1, foretages af Forsyningssekretariatet. Ansøgninger om fastsættelse af værdier og levetider for anlægsaktiver, der ikke indgår i bilag 1, skal indsendes til Forsyningssekretariatet senest 1. marts 2010.

Stk. 5. Værdiansættelsen af øvrige aktiver, gæld og egenkapitalen foretages efter de almindelige regler i årsregnskabsloven.

Stk. 6. Den reguleringsmæssige åbningsbalance skal påtegnes af en registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 24. Vandselskaberne kan alene anvende den likviditet, som tillægget for historiske investeringer giver anledning til, jf. § 12, til at nedbringe investeringsomkostningerne og dermed nedsætte de finansielle omkostninger

Stk. 2. Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, at vandselskaberne overholder stk. 1.

§ 25. Fra 2013 og frem skal vandselskabet senest den 15. april hvert år indsende et reguleringsregnskab til Forsyningssekretariatet, hvoraf det foregående års faktiske primære indtægter, driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster fremgår. Reguleringsregnskabet skal påtegnes af en registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 26. Det beløb, hvormed et vandselskabs samlede indtægter i et kalenderår overstiger vandselskabets samlede omkostninger i samme kalenderår, anses for en ekstraordinær effektiviseringsgevinst.

Stk. 2. Ekstraordinære effektiviseringsgevinster kan alene anvendes til investering i selskabets aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning, herunder teknologiudvikling, konsolidering i form af forbedringer af infrastruktur, miljøforbedringer eller nedsættelse af selskabets forbrugerpriser.

Kapitel 6

Benchmarking

§ 27. Forsyningssekretariatet foretager resultatorienteret benchmarking af vandselskaberne efter lovens § 4.

Stk. 2. Forsyningssekretariatet fastsætter grundlaget for den resultatorienterede benchmarking.

§ 28. Forsyningssekretariatet opretter et offentligt tilgængeligt register over resultaterne af benchmarkingen efter lovens § 4, stk. 1, og indberettede takster.

Stk. 2

§ 29. Vandselskabet skal foretage procesorienteret benchmarking efter lovens § 5.

Stk. 2. Den valgte metode skal kunne anvendes som et ledelsesredskab til at kortlægge arbejdsprocesser med et effektiviseringspotentiale samt sikre, at effektiviseringen sker på en miljø- og kvalitetsmæssig forsvarlig måde. Procesbenchmarkingen skal give mulighed for, at vandselskaberne kan dele viden og erfaringer om en effektiv tilrettelæggelse af arbejdsprocedurer, metoder og processer.

Stk. 3. Procesbenchmarkingen skal offentliggøres årligt på vandselskabets hjemmeside som en beskrivelse af de generelle nøgletal for de enkelte processer.

Kapitel 7

Dispensation

§ 30. Et vandselskab kan i ganske særlige tilfælde opnå dispensation fra prisloftet. Der kan gives dispensation i tilfælde af uforudsete hændelser, herunder pludseligt opståede brud, kollaps, brand, terror eller uheld, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Vandselskaber kan endvidere opnå dispensation i tilfælde af uforudsete og pludseligt opståede forureninger, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Vandselskaber kan opnå dispensation fra prisloftet, når omkostningerne forbundet med hændelsen i stk. 1 eller 2 overstiger 3 pct. af vandselskabets prisloft for det år, hvor den dispensationsudløsende hændelse sker.

Stk. 4. Tillægget til prisloftet udgør samtlige årlige omkostninger forbundet med den dispensationsudløsende hændelse, i det omfang disse overstiger 3 pct. af vandselskabets prisloft ved begyndelsen af den investeringsperiode, hvor hændelsen sker.

Stk. 5. Aktiver, der udskiftes som følge af den dispensationsudløsende begivenhed, udgår af afskrivningsgrundlaget.

Stk. 6. Såfremt den dispensationsudløsende hændelse er en forsikringsbegivenhed eller på anden måde godtgøres, vil den sum, som vandselskabet modtager, blive modregnet i det ændrede prisloft.

§ 31. Dispensation efter § 30 opnås ved ansøgning til Forsyningssekretariatet.

Stk. 2. I ansøgningen om dispensation skal indgå oplysninger om den dispensationsudløsende hændelse og omkostningerne herved, jf. § 30, stk. 3, og om typen af de aktiver, der indgår i investeringen som følge af den dispensationsudløsende hændelse.

Stk. 3. Forsyningssekretariatet skal træffe afgørelse om dispensation fra prisloftet senest 1 måned efter modtagelsen af den nødvendige dokumentation til brug for behandling af ansøgningen. Såfremt der gives dispensation, skal Forsyningssekretariatet fastsætte størrelsen af det ændrede prisloft og varigheden af dette.

Kapitel 8

Pristalsregulering

§ 32. Udgangspunktet for prisloftet for 2011 reguleres af Forsyningssekretariatet med et indeks, der er sammenvejet 35 procent af omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen ”Jordarbejde mv.”), 15 procent af omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen ”Asfaltarbejde.”), 30 procent af byggeomkostningsindeks for boliger (BYG 4) og 20 procent af prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS 11, undergruppen ”Andre maskiner og apparater”) eller tilsvarende.

Stk. 2. For prisloftet for 2012 og fremefter foretages pristalsreguleringen ved brug af indekset i stk. 1, hvor grundlaget for beregning af pristalsregulering er driftsomkostningerne i prisloftet for 2011, jf. § 4 stk. 1-3 og § 8, korrigeret for effektiviseringskrav fra tidligere år samt tidligere års pristalsregulering.

Kapitel 9

Klageadgang

§ 33. Forsyningssekretariatets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i lovens kapitel 9.

Stk. 2. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan prøves ved domstolene efter bestemmelserne i lovens kapitel 9.

Kapitel 10

Straf

§ 34. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at indsende oplysninger i overensstemmelse med § 18,

2) undlader at udarbejde og indsende et investeringsregnskab i overensstemmelse med § 21,

3) undlader at udarbejde og indsende reguleringsmæssig åbningsbalance i overensstemmelse med § 23, eller

4) undlader at indsende et reguleringsregnskab i overensstemmelse med § 25.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. februar 2010.

Miljøministeriet, den 9. februar 2010

Troels Lund Poulsen

/ Helle Pilsgaard


Bilag 1

Værdiansættelsen af vandselskabernes anlægsaktiver i den reguleringsmæssige åbningsbalance fastsættes på grundlag af standardpriser og standardværdier i pris- og levetidskataloget for komponenter i vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Kataloget anvendes også til at fastsætte standardlevetider for fremtidige investeringer.

Pris- og levetidskataloget findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside, www.konkurrencestyrelsen.dk, og består konkret af et regneark for vandforsyning og et regneark for kloakforsyning. Regnearkene skal udfyldes af forsyningerne og indsendes til Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.

Til brug for åbningsbalancen skal hvert vandselskab i disse regneark angive hvilke netkomponenter (aktiver), der er anlagt og i hvilke årsintervaller, det er sket. Dette indtastes i fanebladene ”Produktionsanlæg”, ”Distributionsanlæg” og ”Fællesfunktionsanlæg”. I hvert faneblad er de enkelte typer af netkomponenter fordelt i kategorier, som kan åbnes ved at trykke på ”+” til venstre for kategoriens navn. For ”Vandværker”, ” Pumpestationer, bygværker og bassiner” og ”Renseanlæg” gælder, at der kun må registreres én komponent pr. linje i modellen. Et vandselskab med flere af disse skal derfor indtaste oplysningerne for hver i forskellige rækker i regnearket.

For vandselskaber på Sjælland gives der et regionstillæg på 3,7 pct. for en række netkomponenter, hvor lønomkostninger spiller en stor rolle. Konkret skal vandselskaber på Sjælland angive disse 3,7 pct. nederst i fanebladet ”Genanskaffelsespriser”.

For hver type af netkomponent (type af aktiv) i et vandselskab beregnes en nedskreven genanskaffelsesværdi og en nedskreven anskaffelsesværdi. Standardværdien for hver netkomponent findes som et gennemsnit af disse to værdier.

Hver netkomponent i vandselskabet nedskrives fra genanskaffelsesværdien på baggrund af standardlevetiden og de angivne anlægsår for netkomponenten, dvs. det beregnes hvor meget af genanskaffelsesværdien, der er afskrevet. Den nedskrevne genanskaffelsesværdi justeres herefter for prisudviklingen siden de angivne anlægsår for netkomponenten, hvorved den nedskrevne anskaffelsesværdi findes.