Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Herved bekendtgøres lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og Matrikelstyrelsen med de ændringer, der følger af lov nr. 313 af 5. maj 2004, bekendtgørelse nr. 1062 af 3. november 2004 og § 14 i lov nr. 1331 af 19. december 2008.

§ 1. Kort- og Matrikelstyrelsen er central myndighed for opmåling og kortlægning samt for matrikel- og landinspektørvæsenet.

§ 2. Kort- og Matrikelstyrelsen skal

1) varetage den geodætiske opmåling og den topografiske kortlægning af Danmark, herunder Færøerne og Grønland, samt kortlægning af farvandene heromkring,

2) forestå matrikel- og landinspektørvæsenet i overensstemmelse med lovgivningen herom og

3) forestå infrastrukturen for geografisk information i Danmark og

4) udføre udviklingsarbejder inden for de nævnte fagområder, når det er hensigtsmæssigt af hensyn til styrelsens virksomhed.

Stk. 2. Miljøministeren kan pålægge Kort- og Matrikelstyrelsen at varetage andre opmålings-, kortlægnings- og registreringsopgaver end de i stk. 1 nævnte.

§ 3. Kort- og Matrikelstyrelsen varetager efter miljøministerens bestemmelse herom koordinationen af offentlig opmåling og kortlægning og af anden offentlig registrering af stedbestemte oplysninger i Danmark.

Stk. 2. Kort- og Matrikelstyrelsen kan efter forhandling med berørte offentlige myndigheder og private organisationer fastlægge standarder og normer for gennemførelsen af offentlig opmåling og kortlægning og af anden offentlig registrering af stedbestemte oplysninger.

Stk. 3. Offentlige myndigheder og institutioner samt koncessionerede selskaber skal efter anmodning give Kort- og Matrikelstyrelsen oplysning om igangværende og påtænkte aktiviteter inden for de arbejdsopgaver, som er nævnt i stk. 2.

§ 4. Kort- og Matrikelstyrelsen har eneret til fremstilling af søkort og kan gennemføre søopmåling til brug for søkortproduktionen i danske farvande, herunder farvandene ved Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Kort- og Matrikelstyrelsen kan efter udtalelse fra Forsvarsministeriet bemyndige andre til på styrelsens vegne at gennemføre søopmåling med henblik på fremstilling af søkort.

§ 5. Miljøministeren beslutter, hvilke af Kort- og Matrikelstyrelsens produkter der kan udbydes til salg.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Kort- og Matrikelstyrelsens produkter og ydelser.

§ 6. Personer, der af Kort- og Matrikelstyrelsen er bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til enhver ejendom og lokalitet for at udføre opgaver efter loven.

§ 7. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for Kort- og Matrikelstyrelsens organisation og virksomhedens udøvelse.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 1989.

Stk. 2. Lovens § 3 gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. Lov nr. 82 af 31. marts 1928 om Geodætisk Institut ophæves.

Miljøministeriet, den 28. januar 2010

Troels Lund Poulsen

/ Jesper Jarmbæk