Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om stikprøvekontrol af velfærd for landbrugsdyr og for heste, som ikke holdes med henblik på landbrugsmæssige formål

I medfør af § 4 a, stk 1, og 24 a, stk. 1, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, som ændret ved lov nr. 500 af 12. juni 2009, § 15 i lov nr. 336 af 16. maj 2001 om hold af slagtekyllinger og efter forhandlinger med fødevareministeren, fastsættes:

§ 1. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skal hvert år foretage en stikprøvebaseret fysisk kontrol af mindst 5 procent af samtlige besætninger med mindst 10 landbrugsdyr eller heste, som ikke holdes til landbrugsmæssige formål (5-procentskontrollen).

Stk. 2. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan ud over kontrollen efter stk. 1 foretage stikprøvebaseret fysisk kontrol af besætninger med landbrugsdyr eller med heste, som ikke holdes til landbrugsmæssige formål, med henblik på at kontrollere overholdelsen af en given regel eller et givent regelsæt, der har til formål at beskytte dyrs velfærd (tematiseret kontrol).

Stk. 3. Ved landbrugsdyr forstås hvirveldyr – bortset fra fisk, reptiler og padder – som holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels eller med henblik på andre landbrugsmæssige formål.

Stk. 4. Kontrollen kan være risikobaseret.

§ 2. Kontrollen skal foretages af personer ansat i eller under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri eller privatpraktiserende dyrlæger, der af Fødevarestyrelsen er bemyndiget hertil. Kontrollen kan gennemføres i forbindelse med udførelse af kontrol i medfør af anden lovgivning.

§ 3. Fødevarestyrelsen udpeger de besætninger, der skal indgå i kontrollen, og koordinerer udførelsen og indberetningen af denne.

§ 4. Ved udførelse af kontrol efter § 1, stk. 1, skal det påses, at følgende regler er overholdt:

1) Reglerne i dyreværnsloven og forskrifter, der udarbejdes med hjemmel i dyreværnsloven, herunder regler i bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr, bekendtgørelse om afhorning af dyr, bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr, bekendtgørelse om forbud mod visse aggregater, halsbånd mv. til dyr og bekendtgørelse om øremærkning af dyr.

2) Love eller forskrifter, som særskilt beskytter de enkelte dyrearters velfærd.

Stk. 2. Ved udførelse af kontrol efter § 1, stk. 1, i besætninger med landbrugsdyr skal det herudover påses, at reglerne i bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr er overholdt.

§ 5. Besætningsejeren orienteres om resultatet af kontroller udført i medfør af bekendtgørelsen.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1197 af 19. december 2003 om stikprøvekontrol af velfærd for landbrugsdyr og heste, som ikke holdes med henblik på landbrugsmæssige formål, ophæves.

Justitsministeriet, den 15. december 2009

Brian Mikkelsen

/ Cristina A. Gulisano