Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Registrets indhold

Kapitel 2   Levering af oplysninger til registret m.v.

Kapitel 3   Adgang til og brug af oplysninger fra registret

Kapitel 4   Straf

Kapitel 5   Ikrafttræden

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

I medfør af § 11, stk. 4 og 5, § 16, stk. 2, § 16 a, § 18, stk. 3 og 4, § 20 samt § 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006, § 154, stk. 7 og 8, i lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2006, § 69, stk. 6 og 7, i lov om anpartsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 650 af 15. juni 2006, § 2, stk. 3, 3. pkt., § 10, stk. 7, 2. pkt., § 16, stk. 5, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 651 af 15. juni 2006, § 60, stk. 5, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 15. juni 2006, § 15, stk. 4, og § 336, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009, § 68 i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, § 8, stk. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. august 2009, § 1 i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997, § 17, stk. 2, i lov om det europæiske selskab, jf. bekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006, § 15, stk. 2, i lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab, § 6 i lov nr. 485 af 1. juli 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, og § 16, 2. pkt., i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Registrets indhold

§ 1. Det Centrale Virksomhedsregister indeholder grunddata om:

1) juridiske enheder, jf. lovens § 3, der er erhvervsdrivende eller arbejdsgivere, og de dertil knyttede produktionsenheder, jf. lovens § 4, og

2) juridiske personer hjemmehørende i Danmark, der uden at være omfattet af nr. 1 er forpligtet eller berettiget til registrering hos offentlige myndigheder eller institutioner, jf. lovens § 11, stk. 5, samt de dertil knyttede produktionsenheder.

§ 2. Det Centrale Virksomhedsregister kan indeholde følgende grunddata:

1) Enhedens CVR-nummer.

2) Virksomhedsform.

3) Starttidspunkt.

4) Ophørstidspunkt.

5) Virksomhedsnavn.

6) Virksomhedsadresse.

7) Navn, adresse, stilling og CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere.

8) Markering af navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister for fuldt ansvarlige deltagere.

9) Branche og eventuelle bibrancher.

10) Telefonnummer.

11) Telefaxnummer.

12) Elektronisk postadresse.

13) Antal ansatte.

14) Markering af arbejdsgiverstatus.

15) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.

16) Oplysning om konkurs.

17) Markering af fritagelse for reklamehenvendelser.

Stk. 2. For produktionsenheder kan optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

1) Enhedens P-nummer.

2) CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.

3) Starttidspunkt.

4) Ophørstidspunkt.

5) Navn/betegnelse.

6) Adresse.

7) Telefonnummer.

8) Telefaxnummer.

9) Elektronisk postadresse.

10) Hovedbranche og eventuelle bibrancher, herunder markering af produktionsenhedens art.

11) Antal ansatte.

12) Markering af fritagelse for reklamehenvendelser.

Kapitel 2

Levering af oplysninger til registret m.v.

§ 3. De i § 2, stk. 1, nr. 2-6 og 9-12, nævnte oplysninger overføres til Det Centrale Virksomhedsregister fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, SKAT eller Danmarks Statistik, jf. lovens § 12, stk. 1-2 og 4.

Stk. 2. De i § 2, stk. 2, nr. 2-10, nævnte oplysninger overføres til Det Centrale Virksomhedsregister fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet eller Danmarks Statistik, jf. lovens § 12, stk. 3-4, medmindre der er sket registrering af oplysningerne efter § 4.

Stk. 3. Oplysning om CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere overføres til Det Centrale Virksomhedsregister fra registre hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT, jf. lovens § 12, stk. 1. For fysiske personer overføres navn, adresse og stilling samt eventuel markering af navne- og adressebeskyttelse, svarende til disse CPR-numre, fra Det Centrale Personregister.

Stk. 4. Oplysninger om telefon- og telefaxnummer samt elektronisk postadresse overføres fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Vedligeholdelse af disse oplysninger kan ske ved overførsel af offentligt tilgængelige oplysninger fra en landsdækkende database samt ved registrering efter § 4.

Stk. 5. Antal ansatte beregnes af Danmarks Statistik på grundlag af enhedernes indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension og oplysninger på oplysningssedlerne til SKAT. Markering af aktuel status som arbejdsgiver overføres fra Danmarks Statistik på grundlag af oplysninger i SKATs registre.

Stk. 6. Oplysning om konkurs overføres fra NetTidende og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 7. For juridiske enheder og produktionsenheder, der skriftligt frabeder sig, at Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata benyttes til reklamehenvendelser, optages markering heraf i registret.

§ 4. Juridiske enheder, der er omfattet af lov om et indkomstregister, og som har ansatte fordelt på flere produktionsenheder, skal registrere oplysninger om oprettelse, ændring eller ophør af produktionsenheder, jf. § 2, stk. 2, nr. 2-10, der er beliggende på andre adresser end den juridiske enheds adresse.

Stk. 2. Andre juridiske enheder kan frivilligt registrere oplysninger om oprettelse, ændring eller ophør af produktionsenheder, jf. § 2, stk. 2, nr. 2-10.

Stk. 3. Registrering efter stk. 1 og 2 kan kun ske via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens elektroniske selvregistreringsløsning på www.virk.dk.

§ 5. Foreninger, der ikke er omfattet af en lovbestemt registreringspligt, kan frivilligt lade sig registrere for et år ad gangen. Ved registreringen afgives oplysningerne nævnt i § 2, stk. 1, nr. 5-6 og 9-12.

Stk. 2. En registreret forening kan opdatere de afgivne oplysninger eller slette registreringen i løbet af registreringsperioden.

Stk. 3. Inden en registrering bortfalder, kontaktes foreningen pr. e-mail og gøres opmærksom på, at den vil blive slettet, medmindre registreringen fornyes inden en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat frist. Ved fornyelsen skal foreningen bekræfte, at de afgivne oplysninger fortsat er korrekte, eller foretage opdatering af oplysningerne.

Stk. 4. Registrering efter stk. 1-3 kan kun ske via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens elektroniske selvregistreringsløsning på www.virk.dk.

Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretager ingen manuelle registreringer på vegne af foreninger, som ikke er omfattet af en lovbestemt registreringspligt. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretager en automatisk registrering, hvis foreninger omfattet af § 5 ikke har fornyet sin registrering indenfor den fastsatte frist, jf. stk. 3. Den automatiske registrering består alene af et automatisk ophør af foreningen.

Stk. 6. Foreninger, der er ophørt, kan ikke genåbnes.

§ 6. Ved registrering via www.virk.dk anvendes brugerens digitale signatur. Registrering skal i øvrigt foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvregistreringsløsningen.

Kapitel 3

Adgang til og brug af oplysninger fra registret

§ 7. Det Centrale Virksomhedsregister kan til offentlige myndigheder og institutioner meddele de i § 2, stk. 1 og 2 nævnte oplysninger.

Stk. 2. Offentlige myndigheder og institutioner, der har modtaget grunddata fra Det Centrale Virksomhedsregister, må ikke videregive de modtagne data til private i videre omfang end fastsat i § 8 for videregivelse fra Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 3. Offentlige myndigheder og institutioner må alene efter nærmere aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen videregive grunddata, som fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, jf. dog § 11, stk. 2, medmindre der er tale om oplysninger om en enkelt virksomhed.

§ 8. Enhver kan fra Det Centrale Virksomhedsregister få meddelt følgende oplysninger om de registrerede juridiske enheder:

1) Enhedens CVR-nummer.

2) Virksomhedsform.

3) Starttidspunkt.

4) Ophørstidspunkt.

5) Virksomhedsnavn.

6) Virksomhedsadresse.

7) Branche og eventuelle bibrancher.

8) Telefonnummer.

9) Telefaxnummer.

10) Elektronisk postadresse.

11) Størrelsesgruppe efter antal ansatte.

12) Markering af arbejdsgiverstatus.

13) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.

14) Oplysning om konkurs.

15) Markering af fritagelse for reklamehenvendelser.

Stk. 2. Enhver kan fra Det Centrale Virksomhedsregister få meddelt følgende oplysninger om de registrerede produktionsenheder:

1) Enhedens P-nummer.

2) CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.

3) Starttidspunkt.

4) Ophørstidspunkt.

5) Navn/betegnelse.

6) Adresse.

7) Telefonnummer.

8) Telefaxnummer.

9) Elektronisk postadresse.

10) Hovedbranche og eventuelle bibrancher, herunder markering af produktionsenhedens art.

11) Størrelsesgruppe efter antal ansatte.

12) Markering af fritagelse for reklamehenvendelser.

Stk. 3. For juridiske enheder med fuldt ansvarlige deltagere kan ud over de i stk. 1 nævnte oplysninger meddeles oplysninger om disse deltageres navne.

Stk. 4. Oplysning om en fuldt ansvarlig deltagers private bopæl, når denne ikke er sammenfaldende med virksomhedsadressen, videregives på forlangende.

Stk. 5. CPR-numre må ikke videregives til private.

Stk. 6. Data modtaget fra Det Centrale Virksomhedsregister må alene anvendes som slutbruger eller til udstilling på en internetportal. Det er således ikke tilladt at videreformidle data modtaget fra Det Centrale Virksomhedsregister, medmindre der er indgået en skriftlig aftale herom med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 9. Det Centrale Virksomhedsregister kan meddele oplysninger om enkelte enheder, om grupper af enheder og om samtlige enheder optaget i registret. Ved videregivelse til private af grupper af enheder skal udtagelsen foretages således, at der herved kun videregives oplysninger, der kan meddeles de pågældende brugere i medfør af § 8.

Stk. 2. Oplysninger fra registret leveres på elektroniske medier, herunder ftp og e-post.

Stk. 3. Ved tilladelse til online-adgang til registrets oplysninger tildeles den enkelte bruger en personlig, fortrolig adgangskode, og det fastlægges, hvilke oplysninger den pågældende bruger kan få adgang til.

§ 10. Ved samlet eller gruppevis videregivelse af grunddata fra registret til private tilbageholdes grunddata om enheder, for hvilke der er markering af fritagelse for reklamehenvendelser, jf. lovens, § 19, stk. 1.

Stk. 2. Samlet eller gruppevis videregivelse kan dog ske til offentlige myndigheder.

Stk. 3. Samlet eller gruppevis videregivelse må endvidere ske til private juridiske enheder, såfremt modtageren skriftligt erklærer, at ønsket om beskyttelse vil blive respekteret, at grunddata om sådanne enheder ikke vil blive videregivet eller offentliggjort samlet eller gruppevis, og at modtageren ved enkeltvis videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til private sikrer, at det klart fremgår, at enheden er reklamebeskyttet.

Stk. 4. Grunddata, som er modtaget med en markering om reklamebeskyttelse, må ikke benyttes eller videregives i strid med den erklæring, der afgives efter stk. 3.

§ 11. På www.cvr.dk er der adgang til gratis at foretage enkeltopslag. Opslag kan alene ske for én enhed ad gangen. Det er ikke tilladt at crawle www.cvr.dk eller benytte andre metoder til automatisk indeksering og opslag.

Stk. 2. Offentlige myndigheder og institutioner kan i henhold til frikøbsaftalen om CVR-data modtage data fra Det Centrale Virksomhedsregister via et standard produkt. Offentlige myndigheder og institutioner kan videreformidle data modtaget fra Det Centrale Virksomhedsregister på en hjemmeside og i forbindelse med aktindsigt, såfremt videreformidlingen sker som led i lovbunden myndighedsudøvelse. Betaling herfor sker i henhold til frikøbsaftalen. For øvrige oplysninger og yderligere opslag, herunder større mængde data og særlige udtræk m.v., videregivet fra Det Centrale Virksomhedsregister og fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregistrering via webservice, gælder taksterne i bilag 1.

Stk. 3. For oplysninger og opslag, ud over de i stk. 1 nævnte, herunder større mængder af data og særlige udtræk m.v., videregivet fra Det Centrale Virksomhedsregister og fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregistrering via webservice til private gælder taksterne i bilag 1.

Stk. 4. Endvidere gælder gebyret i bilag 1 ved manglende betaling for enhver oplysning eller dokument, som er pålagt betaling i regler fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om finansiel virksomhed, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, lov om det europæiske selskab, lov om det europæiske andelsselskab, lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, og lov om Energinet Danmark.

Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at adgang til betalingsoplysninger, jf. stk. 2 og 3, via www.cvr.dk forudsætter betaling med elektroniske betalingsmidler.

Kapitel 4

Straf

§ 12. Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder bestemmelsen i § 10, stk. 4, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1403 af 6. december 2007 om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk, ophæves.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 15. december 2009

Ole Blöndal

/ Vivi Basballe


Bilag 1

Takster

1) Rykkergebyr
 
For alle ydelser gælder det, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i tilfælde af manglende betaling vil pålægge et rykkergebyr.
Kr. 100,00
   
2) Produkter via www.cvr.dk
 
Forretningssteder
Kr. 25,00
Udtræk fra databank pris per juridisk enhed/produktionsenhed
Kr. 2,50
   
3) CVR Online 3.0
 
Pris per opslag
Kr. 0,60
Tilslutningsafgift, engangsbeløb
Kr. 5.000,00
   
4) Udtræk via registreringstidende
 
Tilkobling per påbegyndt måned
Kr. 5.000,00
   
5) Privatadresse på virksomhedsejere
 
Per juridisk enhed med fuldt ansvarlige deltagere
Kr. 125,00
   
6) Enkeltudtræk som bestilles hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 
Pris per påbegyndt time
Kr. 1.200,00
Pris per juridisk enhed/produktionsenhed
Kr. 2,50
   
7) Abonnementer
 
   
7a) Tilgangsabonnement
 
Pris per juridisk enhed/produktionsenhed
Kr. 2,50
   
7b) Populationsabonnement
 
Prisen er baseret på et gennemsnit af det antal enheder populationen omfattede det foregående år. Prisen fastsættes hvert år den 1. januar og gælder et år frem. Priserne fremgår af intervalskemaet nedenfor.
 

 
Interval (antal enheder i populationen)
Abonnement (per måned opgivet i kr.)
1
1-1.000
140,00
2
1.001-2.500
275,00
3
2.501-5.000
550,00
4
5.001-10.000
1.100,00
5
10.001-20.000
2.200,00
6
20.001-40.000
4.400,00
7
40.001-60.000
6.600,00
8
60.001-80.000
8.800,00
9
80.001-100.000
11.000,00
10
100.001-120.000
12.500,00
11
120.001-200.000
19.500,00
12
200.001-300.000
28.000,00
13
300.001-400.000
35.000,00
14
400.001-500.000
41.000,00
15
500.001-600.000
46.000,00
16
600.001-
50.000,00
     

8) Videreformidling af CVR-data
 
CVR royalty-afgift pr. bruger, download
Kr. 1.600,00
CVR royalty-afgift pr. bruger, enkeltopslag
Kr. 150,00
   
9) Serviceattester
 
Serviceattest (op til 10 eksemplar på et sprog med maksimum 2 interessenter/1 komplementar og 1 kommanditist)
Kr. 725,00
Per yderligere 10 eksemplar
Kr. 200,00
Per yderligere sprog (10 eksemplar per sprog)
Kr. 200,00
Per yderligere interessent/komplementar
Kr. 200,00