Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Definitioner

Kapitel 2   Generelle bestemmelser

Kapitel 3   Ansøgninger, tilladelser og godkendelser

Kapitel 4   Straf

Kapitel 5   Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker1)

I medfør af § 33, stk. 1 og 2, nr. 2, § 33 a, stk. 1 og stk. 3-5, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse anvendes følgende definitioner:

1) Aftapning: Aftapning af brandfarlig væske fra tanke eller produktionsanlæg til emballager eller fra IBCs til mindre emballager.

2) Brandfarlig væske: Væske med flammepunkt på højst 100 °C. Brandfarlige væsker klassificeres som angivet i nr. 6.

3) Emballage: Transportabel beholder, bortset fra tank, med en kapacitet på højst 450 liter, dog højst 3.000 liter for en IBC2).

4) Flammepunkt: Den laveste temperatur, ved hvilken en væske ved en barometerstand på 1013 hPa afgiver antændelige dampe i et sådant omfang, at der dannes en brændbar blanding af damp og luft. Flammepunktet bestemmes efter en af de afprøvningsmetoder, der er angivet i bilag V til Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer. Der skal anvendes closed cup-metode ved flammepunktsbestemmelsen.

5) IBC2): Emballage med et rumfang på højst 3 m3 og som defineret i de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods.

6) Klasse:

a) Klasse I omfatter brandfarlige væsker med flammepunkt under 21 °C.

b) Klasse II omfatter brandfarlige væsker med flammepunkt mellem 21 °C og 55° C (begge grænseværdier medregnet).

c) Klasse III omfatter brandfarlige væsker med flammepunkt over 55 °C.

Alle tre klasser inddeles i en: Underklasse 1 for væsker, som ikke er vandblandbare i ethvert forhold, og Underklasse 2 for væsker, som er vandblandbare i ethvert forhold. Væsker, der kan emulgeres med vand, henregnes til underklasse 2.

7) Omhældning: Omhældning af brandfarlig væske fra en emballage til en anden emballage, bortset fra IBCs.

8) Oplag: En samlet mængde af brandfarlig væske, der opbevares i et rum, i en bygning eller i det fri, og hvor opbevaring sker i lukket beholder uden tilslutning til produktionsanlæg. Den mængde brandfarlig væske, der findes i et rum eller en bygning, hvor der alene foregår pakning og lignende af færdige produkter i lukket emballage, anses også for at være et oplag. Definitionen omfatter også:

a) midlertidig henstilling af brandfarlige væsker i bygninger,

b) jævnlig midlertidig henstilling af brandfarlige væsker på arealer i det fri samt

c) henstilling i mere end 48 timer i sammenhæng af brandfarlige væsker under transport, dog mere end 60 timer i sammenhæng på en godsterminal eller rangerbanegård.

Et oplags størrelse angives i oplagsenheder og bestemmes som summen af det antal oplagsenheder, som beholderne kan rumme ved maksimal tilladelig fyldning. Tømt emballage, ubrændbare bestanddele og ikke flygtigt tørstof medregnes ikke.

9) Oplagsenhed: 1 liter af klasse I-væske, 5 liter af klasse II-væske eller 50 liter af klasse III-væske.

10) Produktionsafsnit: Område med produktionsanlæg, aftapningsanlæg og andre områder med anvendelse af brandfarlige væsker, herunder eventuel pakning og lignende af færdige produkter i lukket emballage, samt områder med sprøjtelakering, dyppelakering og maskinel lakering.

11) Salgs- og forbrugstankanlæg: Tankanlæg, der er forsynet med stander eller anden pumpe for udlevering af brandfarlige væsker til fast monterede brændstofbeholdere på motordrevne køretøjer m.v., hvad enten der er tale om salg eller blot udlevering.

12) Sprøjtelakering: Påføring af væske ved en forstøvningsproces.

13) Tank: Transporttank som defineret i de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods eller stationær tank, uanset rumindhold.

14) Tankanlæg: En eller flere tanke med tilbehør, herunder rørledninger, påfyldningsstudse, pumpeaggregater, udluftningsrør, bassin m.v.

15) Væske: Stof, som er i væskefase ved 20 °C og 1013 hPa.

16) Væske, letantændelig: Væske med flammepunkt under 30 ºC eller væske med flammepunkt over 30 ºC, som opvarmes til en temperatur, der er højere end væskens flammepunkt minus 10 ºC.

Anvendelsesområde

§ 2. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for:

1) Produktion, aftapning samt anden anvendelse og håndtering af brandfarlige væsker.

2) Oplag af brandfarlige væsker i emballage, jf. dog stk. 3 og 4.

3) Oplag af brandfarlige væsker i tanke og salgs-, forbrugs- og depottankanlæg, jf. dog stk. 3 og 4.

4) Transport af brandfarlige væsker i rørledninger, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. For væsker med et flammepunkt over 100 °C, som opvarmes til en temperatur, der er højere end væskens flammepunkt minus 10 °C, og for faste brændbare stoffer, der som følge af opvarmning får tilsvarende egenskaber, kan Beredskabsstyrelsen bestemme, at disse er omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 3. Undtaget fra bekendtgørelsen er oplag, som udelukkende består af:

1) Vandige opløsninger af ethanol i en koncentration på højst 24 vol-%.

2) Alkoholiske drikkevarer i en koncentration på højst 24 vol-%.

3) Alkoholiske drikkevarer med en koncentration over 24 vol-%, men på højst 70 vol-%, medmindre de opbevares i beholdere med en kapacitet på over 250 liter.

Stk. 4. Undtaget fra bekendtgørelsen er militære oplag af brandfarlige væsker og de af forsvaret anlagte rørsystemer for brandfarlige væsker med tilhørende pumpestationer, centrallagre, tanke m.v.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 3. Produktionsafsnit og oplag af brandfarlige væsker skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, og at der herved sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

§ 4. Ved enhver form for produktion, anvendelse, oplagring, påfyldning, omhældning, aftapning og anden håndtering af brandfarlige væsker skal der udvises forsigtighed. Ved letantændelige væsker skal der dog udvises særlig forsigtighed.

Stk. 2. Aftapning af brandfarlige væsker af klasse I og II-1 fra jernbanetankvogne, tankvogne, tankskibe, emballager og transporttanke må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse.

Stk. 3. Påfyldning af tankanlæg fra jernbanetankvogn eller tankskib må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse.

Stk. 4. Brændstofbeholdere på motorkøretøjer, herunder traktorer, må ikke påfyldes, når motoren er i gang.

§ 5. Transport af brandfarlige væsker af klasse I, II-1 og III-1 i rørledninger på egen grund, hvor rørledningerne ikke er tilknyttet et tankanlæg placeret på den pågældende grund, må kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse og på de vilkår, som kommunalbestyrelsen fastsætter. Sådanne transporter gennem flere kommuner må kun ske på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.

Stk. 2. Transport af brandfarlige væsker af klasse I, II-1 og III-1 i rørledninger på offentligt areal må kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse og på de vilkår, som kommunalbestyrelsen fastsætter. Sådanne transporter gennem flere kommuner må kun ske på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.

§ 6. Emballager og tanke med brandfarlige væsker må ikke anbringes i bygningers flugtveje, bortset fra midlertidig henstillen i forbindelse med distribution af fyringspetroleum til private husstande, når der henstilles højst 10 oplagsenheder pr. husstand, og når der anvendes emballager med et rumindhold på højst 10 liter.

Stk. 2. Emballager og tanke med brandfarlige væsker må ikke anbringes i farlig nærhed af:

1) Større mængder brændbare stoffer.

2) Syrer eller andre stoffer, der kan angribe beholderne.

3) Stoffer, som vil kunne forårsage antændelse eller være af særlig fare ved brand.

§ 7. Emballager og tanke, som påfyldes en brandfarlig væske, skal forinden være renset i et sådant omfang, at en eventuel tilbageværende rest af beholdernes tidligere indhold ikke utilsigtet kan bringe påfyldt væske op i en farligere klasse.

Stk. 2. Emballager og tanke skal fyldes under hensyntagen til den med en eventuel temperaturstigning følgende udvidelse og trykstigning, der kan medføre væskespild eller sprængning af beholdere.

Stk. 3. Emballager og tanke med brandfarlige væsker og tømte emballager og tanke skal være forsvarligt lukket.

§ 8. Etablering af produktionsafsnit, etablering af oplag i emballager og tanke samt de til oplaget knyttede forhold vedrørende påfyldning af tanke, salgs- og forbrugstankanlæg og depottankanlæg må kun ske i overensstemmelse med de i § 9 nævnte tekniske forskrifter.

§ 9. Beredskabsstyrelsen fastsætter tekniske forskrifter for brandfarlige væsker indeholdende regler om produktion, aftapning samt anden anvendelse og håndtering af brandfarlige væsker samt om oplag af brandfarlige væsker i emballager, tanke og salgs-, forbrugs- og depottankanlæg, herunder om straf for overtrædelse af de tekniske forskrifter.

Stk. 2. I de tekniske forskrifter kan det bestemmes, at kommunalbestyrelsen i visse tilfælde kan godkende, at de tekniske forskrifter fraviges.

Stk. 3. Med henblik på at forebygge eller formindske brandfaren og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen fastsætte yderligere vilkår for virksomheder, oplag m.v., der er omfattet af de i stk. 1 nævnte tekniske forskrifter, og

1) hvor der er særlig brandfarlige forhold, eller

2) hvor store værdier er udsat for ødelæggelse.

§ 10. Tekniske specifikationer, som der henvises til i de tekniske forskrifter, jf. § 9, indføres ikke i Lovtidende.

Stk. 2. Ved tekniske specifikationer, jf. stk. 1, forstås danske, europæiske eller internationale standarder, guidelines, normer, klassificeringer, anvisninger, vejledninger, retningslinjer eller tekniske definitioner m.v.

Stk. 3. De tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan i stedet gennemses hos Beredskabsstyrelsen eller købes hos den pågældende udsteder.

Stk. 4. De tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, er gældende, selvom de ikke foreligger på dansk.

Kapitel 3

Ansøgninger, tilladelser og godkendelser

§ 11. Ansøgning med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen i de i § 4, stk. 2-3, og § 5, stk. 1-2, nævnte tilfælde. Hvis ansøgningsmaterialet er i papirform, skal det indsendes i 2 eksemplarer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der indsendes dokumentation for flammepunkter og kemisk sammensætning for de brandfarlige væsker, som anvendes, fremstilles eller oplagres.

Stk. 3. Al tekst skal være affattet på dansk, medmindre der vedlægges en dansk oversættelse.

§ 12. Hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan en tilladelse eller godkendelse, som er udstedt efter denne bekendtgørelse, tilbagekaldes af den myndighed, der har udstedt den. Under samme betingelser kan vilkår i tilladelser og godkendelser ændres.

Stk. 2. Tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse eller ændring af vilkår står i rimeligt forhold til formålet hermed.

Stk. 3. Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.

§ 13. Hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan en tilladelse eller godkendelse, som er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 161 af 26. april 1985 om brandfarlige væsker eller bekendtgørelse nr. 522 af 17. oktober 1978 om sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker, tilbagekaldes af den myndighed, der har udstedt den. Under samme betingelser kan vilkår i tilladelser og godkendelser ændres.

Stk. 2. Tilsvarende kan Beredskabsstyrelsen tilbagekalde eller ændre vilkår i typegodkendelser af emballager, tanke og overdækninger af arealer ved salgs og forbrugstankanlæg.

Stk. 3. Tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse eller ændring af vilkår står i rimeligt forhold til formålet hermed.

Kapitel 4

Straf

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder den, der

1) overtræder § 3, § 4, stk. 1 eller 4, eller §§ 6-8,

2) undlader at indhente tilladelser efter § 4, stk. 2-3, eller § 5,

3) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 4, stk. 2-3, eller § 5,

4) tilsidesætter bestemmelser eller vilkår fastsat i medfør af § 9, stk. 3, eller

5) undlader at fremlægge dokumentation efter § 12, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 161 af 26. april 1985 om brandfarlige væsker og bekendtgørelse nr. 522 af 17. oktober 1978 om sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker ophæves.

Stk. 3. Typegodkendelser af overdækninger af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg, af emballager og af plasttanke til brandfarlige væsker meddelt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) i henhold til bekendtgørelse nr. 161 af 26. april 1985 om brandfarlige væsker ophæves, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 4. Typegodkendte overdækninger af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttrædelse, og som i henhold til typegodkendelsens vilkår er lovlige, kan fortsat anvendes som opstillet, så længe de opfylder vilkårene.

Stk. 5. Typegodkendte emballager, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttrædelse, og som i henhold til typegodkendelsens vilkår er lovlige, kan anvendes i 5 år efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse, så længe de opfylder vilkårene.

Stk. 6. Typegodkendte plasttanke, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttrædelse, og som i henhold til typegodkendelsens vilkår er lovlige, kan fortsat anvendes som opstillet, så længe de opfylder vilkårene.

Forsvarsministeriet, den 4. januar 2010

Søren Gade

/ Susan Nissen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/34 EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2) Forkortelse for den engelske betegnelse ”Intermediate Bulk Container” (mellemstor fragtcontainer).

Omtryksnote
  • 04-02-2010:
  • Bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige væsker er omtrykt den 4. februar 2010 på grund af manglende litrering i § 1, nr. 6. og 8.

    § 1, nr. 6 og 8 nu er korrekt opstillet med litrering.