Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dykkeruddannelser1)

I medfør af § 4, stk. 2, § 11, § 20 og § 24, stk. 6, i lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 7. januar 2000, som ændret ved § 4 i lov nr. 1173 af 19. december 2003 og § 6 i lov nr. 364 af 13. maj 2009, og efter bemyndigelse fastsættes:

Dykkerskoler

§ 1. Skoler, hvor der undervises til overfladeforsynet erhvervsdykker, SCUBA-dykker, lukket klokke/blandingsgasdykker og dykkerassistent, skal godkendes af Søfartsstyrelsen. Godkendelsen sker i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse, hvis betingelserne eller andre vilkår for godkendelsen ikke længere er opfyldt.

Adgangsbetingelser

§ 2. Adgang til en godkendt skole, hvor der undervises til prøven som erhvervsdykker eller SCUBA-dykker, er betinget af, at ansøgeren

1) er fyldt 18 år,

2) inden for de seneste 2 år har gennemgået et anerkendt kursus i førstehjælp, og

3) har gennemgået en fastlagt lægeundersøgelse med tilfredsstillende resultat.

§ 3. Adgang til en godkendt skole, hvor der undervises i skæring/svejsning, højtryksspuling, sprængning og/eller lukket klokke/blandingsgasdykker kræver, at dykkeren har bevis som overfladeforsynet erhvervsdykker.

§ 4. Adgang til en godkendt skole, hvor der undervises i pensum til dykkerassistent, er betinget af, at ansøgeren

1) er fyldt 18 år, og

2) inden for de seneste 2 år har gennemgået et anerkendt kursus i førstehjælp.

§ 5. Adgang til en godkendt skole, der underviser i redningsdykning, kræver, at dykkeren har bevis som SCUBA-dykker eller overfladeforsynet erhvervsdykker.

Uddannelsernes indhold

§ 6. Til bevis som overfladeforsynet erhvervsdykker med atmosfærisk luft som åndemiddel indtil 50 meters vanddybde undervises og eksamineres i henhold til retningslinjer udstedt af IDSA (International Diving Schools Association), jf. dykkerlovens kapitel 2.

§ 7. Til bevis som overfladeforsynet erhvervsdykker med atmosfærisk luft som åndemiddel indtil 30 meters vanddybde undervises og eksamineres i henhold til retningslinjer udstedt af IDSA, jf. dykkerlovens kapitel 2.

§ 8. Til bevis som SCUBA-dykker med atmosfærisk luft som åndemiddel indtil 30 meters vanddybde undervises og eksamineres i henhold til retningslinjer udstedt af IDSA, jf. dykkerlovens § 20.

§ 9. Til bevis som lukket klokke/blandinggasdykker indtil 100 meters vanddybde undervises og eksamineres i henhold til retningslinjer udstedt af IDSA, jf. dykkerlovens kapitel 2.

§ 10. Til bevis for gennemførelse af kurser i skæring, svejsning, højtryksspuling (30 bar og derover), sprængning og redningsdykning undervises efter retningslinjer anerkendt af Søfartsstyrelsen.

§ 11. Til bevis som erhvervsdykker med blandingsgas såsom nitrox mv. som åndemiddel undervises efter retningslinjer anerkendt af Søfartsstyrelsen.

§ 12. Til bevis som kammeroperatør undervises efter retningslinjer anerkendt af Søfartsstyrelsen.

§ 13. Til bevis som dykkerassistent undervises efter retningslinjer anerkendt af Søfartsstyrelsen.

§ 14. Til bevis i genopfriskningskursus i førstehjælp for dykkere og dykkerassistenter skal indgå teori og praktiske øvelser efter retningslinjer anerkendt af Søfartstyrelsen.

§ 15. Søfartsstyrelsen kan anerkende dykkeruddannelser og -beviser, som giver tilladelse til at anvende andet dykkermateriel, herunder hjælpemateriel, end det materiel, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Eksamen

§ 16. Eksamener afholdes i henhold til bestemmelserne i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om eksamens- og prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser, medmindre andet er fastsat i denne bekendtgørelse.

§ 17. Bedømmelsen af de skriftlige prøver foretages så vidt muligt af den lærer, der har undervist i det pågældende fag, og en censor.

Stk. 2. Mundtlige eksaminationer foretages så vidt muligt af den lærer, der har undervist i det pågældende fag, og en censor.

Stk. 3. Har en eksaminand på grund af sygdom ikke kunnet deltage i eksamen, bestemmer skolen, hvornår der skal være sygeeksamen for den pågældende.

§ 18. Ved prøverne som overfladeforsynet erhvervsdykker, SCUBA-dykker og lukket klokke/blandingsgasdykker gives karakterer i tre discipliner:

1) Praktisk dykning.

2) Dykkerteori (skriftlig prøve).

3) Dykkermateriel og betryggelse (mundtlig prøve).

Stk. 2. For af bestå erhvervsdykkerprøven kræves, at ingen af karaktererne er under 02.2)

Stk. 3. For at en elev af skolen kan indstilles til prøven, skal eleven under undervisning i praktisk dykning mindst have opnået karakteren 02, som ikke kan opnås ved oprunding.

§ 19. Eksamensbeviser udstedes af skolen uden betaling.

Censorer

§ 20. Censorer udpeges og bemyndiges af Søfartsstyrelsen. Bemyndigelsen gives normalt for en periode af 2 år. Det skal i forbindelse med bemyndigelsen som censor dokumenteres, at vedkommende har detaljeret kendskab til dykkeruddannelserne og i øvrigt opfylder bestemmelserne om censorer i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser.

Beviser

§ 21. Søfartsstyrelsen udsteder vederlagsfrit beviser til personer som har bestået de i §§ 6, 7, 8, 9 og 10 nævnte uddannelser, og som dokumenterer at have gennemgået et godkendt kursus i førstehjælp, samt at opfylde de foreskrevne alders- og helbredskrav.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan bemyndige uddannelsesinstitutioner til at udstede de i §§ 10, 11, 12, 13, 14 og 15 nævnte beviser på styrelsens vegne.

Udenlandske erhvervsdykker beviser

§ 22. Ansøgning om adgang til at udføre erhvervsdykning, jævnfør lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. § 11, kan indsendes til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelser for erhvervsudøvelse her i landet er opfyldt, og underretter ansøgeren herom.

Oplysninger til tjenestemodtagerne

§ 23. Hvis dykning udføres under den titel, der anvendes i etableringsmedlemsstaten, eller under dykkerens uddannelsesbevis, kan værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder kræve, at dykkeren, ud over andre oplysningskrav, som er fastlagt i fællesskabsretten, meddeler tjenestemodtageren alle eller visse af følgende oplysninger:

1) hvis dykkeren er optaget i et handelsregister eller et lignende offentligt register, navnet på det pågældende register samt dykkerens registreringsnummer eller tilsvarende identifikationsmidler, som findes i dette register,

2) navn og adresse på den kompetente tilsynsmyndighed, såfremt virksomheden er omfattet af en godkendelsesordning i etableringsmedlemsstaten,

3) faglig sammenslutning eller lignende organ, som dykkeren er optaget i,

4) dykkerens faglige titel eller, hvis en sådan titel ikke findes, uddannelsesbeviset og den medlemsstat, i hvilken det er tildelt,

5) hvis dykkeren udøver en momspligtig virksomhed, det registreringsnummer, der er omhandlet i artikel 22, stk. 1, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag3)

6) eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar.

Straf og ikrafttræden mv.

§ 24. Overtrædelse af § 1, stk. 1, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 830 af 1. september 2000 om dykkeruddannelser ophæves.

Søfartsstyrlsen, den 15. december 2009

Per Sønderstrup

/ Palle Kristensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

2) Der henvises til 7-trinsskalaen i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

3) EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/66/EF.