Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Reglernes anvendelsesområde

Kapitel 2   Beboerdemokrati

Kapitel 3   Boligorganisationens øverste myndighed

Kapitel 4   Boligorganisationens bestyrelse

Kapitel 5   Afdelingsbestyrelse og afdelingsmøde

Kapitel 6   Boligorganisationens afdelinger

Kapitel 7   Afdelingernes administration

Kapitel 8   Egenkapital

Kapitel 9   Arbejdskapital

Kapitel 10   Dispositionsfond og særlig henlæggelseskonto

Kapitel 11   Udamortisering

Kapitel 12   Kapitalforvaltning

Kapitel 13   Beboerindskud og depositum

Kapitel 14   Henlæggelser og vedligeholdelse

Kapitel 15   Budgetlægning

Kapitel 16   Regnskabsaflæggelse

Kapitel 17   Lejefastsættelse m.v.

Kapitel 18   Råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i almene boliger

Kapitel 19   Revision

Kapitel 20   Likvidation, afståelse og sammenlægning m.v.

Kapitel 21   Tilsyn og styringsdialog

Kapitel 22   Økonomistyrelsen

Kapitel 23   Forskellige bestemmelser

Kapitel 24   Ikrafttræden

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 2.1

Bilag 3

Bilag 4

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

I medfør af § 25, § 32, § 44, § 50, § 75, § 169, stk. 2, § 177 og § 184 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009, og § 13, § 31, § 42 og § 51 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 987 af 21. oktober 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Reglernes anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen anvendes på følgende:

1) Almene boligorganisationer, der er berettiget til at udøve almen boligvirksomhed efter § 1 i lov om almene boliger m.v.

2) Selvejende almene ældreboliginstitutioner.

3) Kommunale og regionale almene ældreboliger.

4) Selvejende almene ungdomsboliginstitutioner.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen godkender oprettelse af nye boligorganisationer og af selvejende institutioner, der agter at etablere almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger. Det er en forudsætning for godkendelse af en ny boligorganisation,

1) at der skønnes at være behov for boligorganisationen for at få gennemført det fornødne almene boligbyggeri i området eller for at sikre en rimelig konkurrence imellem boligorganisationerne,

2) at boligorganisationen skønnes at kunne sikre en effektiv administration såvel af afdelinger under opførelse som af afdelinger i drift, og

3) at almindelige hensyn til forenkling og strukturrationalisering af den almene boligvirksomhed i området ikke taler imod oprettelse af flere boligorganisationer.

Stk. 3. Almene boligorganisationer, der oprettes i henhold til § 17, § 18, stk. 4, i lov om byfornyelse, § 14, § 15, stk. 4, eller § 90, stk. 7, i lov om byfornyelse og boligforbedring, skal godkendes, medmindre særlige hensyn taler herimod. Boligorganisationer, som godkendes efter 1. pkt., skal overlade anvisningen af boliger enten til kommunalbestyrelsen eller til en allerede godkendt almen boligorganisation i kommunen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen indberetter godkendelse af almene boligorganisationer og selvejende institutioner til Indenrigs- og Socialministeriet, Økonomistyrelsen og Landsbyggefonden.

Stk. 5. I boligorganisationer og selvejende institutioner, der godkendes efter stk. 2, afholdes der afdelingsmøde med henblik på valg af øverste myndighed senest 6 måneder efter, at en boligafdeling er ibrugtaget. Indtil dette tidspunkt er initiativtagerne øverste myndighed og bestyrelse.

§ 2. Boligorganisationens virksomhed skal udøves i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. samt lov om leje af almene boliger og de bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af disse love, uanset om boligorganisationens vedtægter indeholder afvigende bestemmelser.

§ 3. Bestemmelsen i § 2 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger og almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner.

Kapitel 2

Beboerdemokrati

§ 4. Beboerne har ret til medindflydelse på boligorganisationens og den enkelte afdelings drift efter reglerne herom i lov om almene boliger m.v. og i de normalvedtægter, der til enhver tid foreligger udarbejdet for en almen boligorganisation som den pågældende. Beboerne kan i boligorganisationens vedtægter tillægges en videregående medbestemmelse.

Stk. 2. Vedtægtsbestemmelser, der tillægger beboerne mindre ret til medindflydelse end anført i stk. 1, 1. pkt., er uden gyldighed.

§ 5. Bestemmelsen i § 4 anvendes tilsvarende på følgende:

1) Almene ældreboliger, som ejes af kommuner, regioner eller selvejende institutioner, idet der dog ikke udarbejdes vedtægter for kommunale eller regionale ældreboliger.

2) Almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner.

Kapitel 3

Boligorganisationens øverste myndighed

§ 6. Boligorganisationens øverste myndighed, jf. § 10 i lov om almene boliger m.v., varetager boligorganisationens anliggender, jf. dog kapitel 2.

Stk. 2. Boligorganisationens øverste myndighed træffer beslutning om følgende forhold:

1) Valg af revisor.

2) Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation.

3) Boligorganisationens administrations- og byggepolitik.

4) Erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme.

5) Væsentlig forandring af boligorganisationens ejendomme.

6) Grundkøb.

7) Iværksættelse af nyt byggeri.

8) Nedlæggelse eller salg af en afdeling.

9) Ændring af vedtægterne.

10) Opløsning af boligorganisationen.

11) Frikøb af en tinglyst tilbagekøbsklausul, der påhviler en afdeling, der er oprettet før den 1. juli 2000.

12) Pantsætning af boligorganisationens ejendomme.

Stk. 3. Boligorganisationens øverste myndighed godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.

Stk. 4. Boligorganisationens øverste myndighed godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende afdelingerne:

1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.

2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.

3) Grundkøb.

4) Iværksættelse af nyt byggeri.

5) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.

§ 7. Boligorganisationens øverste myndighed kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de områder, der er nævnt i § 6, stk. 4, til boligorganisationens bestyrelse.

Stk. 2. Boligorganisationens øverste myndighed kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af boligorganisationens bestyrelse, skal udøves af den øverste myndighed.

§ 8. I en garantiorganisation træffer garantforsamlingen beslutning om udbetaling af udbytte til garanterne. Udbytte kan dog kun udbetales, hvis arbejdskapitalen er positiv efter udbetaling.

Stk. 2. Et års udbytte til garanterne må ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse overstige 5 pct. af garantikapitalen. Hertil kan dog lægges, hvad der i tidligere år måtte være udbetalt mindre end 5 pct.

Stk. 3. Et garantibevis må ikke overdrages eller pantsættes uden kommunalbestyrelsens samtykke.

§ 9. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde eller ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, eller når et tidligere repræsentantskabsmøde eller en tidligere generalforsamling har besluttet det. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde eller ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, når det antal medlemmer af repræsentantskabet eller medlemmer af boligorganisationen, som ifølge vedtægterne er nødvendigt, fremsætter krav herom. Antallet kan i vedtægterne højst fastsættes til at udgøre 25 pct. af medlemmerne af repræsentantskabet eller af boligorganisationen.

Stk. 2. Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde eller ekstraordinær generalforsamling har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde eller ekstraordinær generalforsamling om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde eller ordinær generalforsamling.

§ 10. Bestemmelsen i § 6 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger og almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner.

Kapitel 4

Boligorganisationens bestyrelse

§ 11. Boligorganisationens bestyrelse skal bestå af et ulige antal medlemmer.

Stk. 2. Boligorganisationens øverste myndighed træffer på et ordinært møde beslutning om, hvorvidt den øverste myndighed eller bestyrelsen vælger formand for bestyrelsen. Det samme gælder for valg af næstformand for bestyrelsen. Formand eller næstformand skal være beboer i boligorganisationen.

§ 12. Boligorganisationens bestyrelse har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

Stk. 2. Er ikke andet bestemt i vedtægterne, forpligtes boligorganisationen og dens enkelte afdelinger ved underskrift af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med forretningsføreren eller direktøren, hvis en sådan er ansat.

Stk. 3. Aftaler om forretningsførelse skal indgås skriftligt med fastsættelse af klare opsigelsesregler. De indgåede aftaler skal være offentligt tilgængelige.

§ 13. Det samlede årlige vederlag til boligorganisationens bestyrelse i et regnskabsår må ikke overstige 69,86 kr. pr. lejemålsenhed, jf. § 30, stk. 4, for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og 41,91 kr. pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder, jf. dog stk. 2. Bestyrelsen kan dog hvert år træffe beslutning om, at disse beløb reguleres i overensstemmelse med Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede lønindeks for den private sektor med indekset for 2. kvartal 2009 som basis.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, når ganske særlige grunde taler derfor, godkende et større bestyrelsesvederlag, der dog ikke må overstige det dobbelte af det vederlag, der kan udbetales i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Vederlag til bestyrelsen for en almen administrationsorganisation skal holdes på et rimeligt niveau. Vederlaget fastsættes af bestyrelsen. Ved fastsættelsen af vederlagets størrelse kan lægges vægt på antallet af medlemmer og administrerede boligorganisationer m.v., antallet og størrelsen af disses afdelinger samt det arbejde, som er forbundet med bestyrelseshvervet. Endvidere skal det sikres, at det samlede bestyrelsesvederlag for medlemmer, der er boligorganisationer eller selvejende institutioner, jf. stk. 1 og 2, ikke overstiger, hvad der kan anses for rimeligt.

§ 14. Bestemmelserne i §§ 11-13 anvendes tilsvarende på selvejende almene ældreboliginstitutioner.

§ 15. I selvejende almene ungdomsboliginstitutioner skal bestyrelsen bestå af 3 eller 6 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger en formand blandt sine medlemmer.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 12 og 13 finder tilsvarende anvendelse på selvejende almene ungdomsboliginstitutioner.

Kapitel 5

Afdelingsbestyrelse og afdelingsmøde

§ 16. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 3. Afdelingsbestyrelsens størrelse fastsættes på et ordinært afdelingsmøde (valgmødet).

Stk. 2. Det ordinære afdelingsmøde (valgmødet) træffer beslutning om, hvorvidt afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen, og om hvorvidt afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger repræsentanter til repræsentantskabet.

§ 17. Afdelingsbestyrelsens forretningsorden skal indeholde bestemmelser om følgende forhold:

1) Indkaldelse af suppleanter.

2) Suppleanters adgang til at deltage i bestyrelsesmøder.

3) Lejeres og andres adgang til at overvære bestyrelsesmøder.

§ 18. Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted. Dagsordenen for afdelingsmødet skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.

3) Behandling af eventuelt indkomne forslag.

4) Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter.

5) Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer).

6) Eventuelt.

Stk. 2. Budget samt eventuel beretning udsendes til beboerne mindst 1 uge før afholdelse af afdelingsmødet. Afholdes der ikke regnskabsmøde, jf. § 19, stk. 1, udsendes endvidere det sidst godkendte årsregnskab.

§ 19. Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Er dette tilfældet, skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling (regnskabsmødet). Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder, valg af afdelingsbestyrelse og repræsentantskabs­medlem(mer) skal finde sted (valgmødet). Fremlæggelse af årsberetning sker på regnskabsmødet.

Stk. 2. Årsregnskab og eventuel beretning udsendes til beboerne mindst 1 uge før afholdelse af regnskabsmødet.

§ 20. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når

1) afdelingsbestyrelsen finder anledning hertil,

2) der på et tidligere afdelingsmøde er truffet beslutning herom,

3) boligorganisationens bestyrelse anmoder afdelingsbestyrelsen herom, eller

4) det antal lejere, som ifølge vedtægterne er nødvendigt, fremsætter krav herom.

Stk. 2. Antallet af lejere, jf. stk. 1, nr. 4, kan i vedtægterne højst fastsættes til at udgøre 25 pct. af lejerne. For almene kommunale eller regionale ældreboliger fastsættes reglerne herom i en forretningsorden eller lignende.

Stk. 3. Ekstraordinært afdelingsmøde indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Har afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger efter en anmodning herom sørget for indkaldelse, påhviler indkaldelsen boligorganisationens bestyrelse.

§ 21. Bestemmelserne i §§ 16-20 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger, som ejes af kommuner, regioner eller selvejende institutioner, og på almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner.

Kapitel 6

Boligorganisationens afdelinger

§ 22. Almene boligafdelinger kan foruden boliger indeholde fællesfaciliteter, garager og carporte.

Stk. 2. Almene boligafdelinger må ikke indeholde institutioner, erhvervslokaler eller enkeltværelser, der er mærkede som familieboliger. Boligafdelinger, der har fået tilsagn om offentlig støtte til opførelse før den 1. januar 1992, eller som havde almennyttig status før denne dato, kan dog bibeholde eksisterende enkeltværelser, institutioner eller erhvervslokaler. Ejendomme med erhvervslokaler kan dog erhverves med henblik på omdannelse til almene afdelinger efter reglerne i bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.

Stk. 3. Servicearealer, jf. § 5, stk. 6, i lov om almene boliger m.v., er en særlig, almen afdeling. Kommunalbestyrelsen kan, når de almene ældreboliger, som servicearealer indrettes i umiddelbar tilknytning til, indrettes som bofællesskaber for senil demente, efter en konkret vurdering og under forudsætning af, at den nødvendige sikkerhed i brandmæssig henseende kan anses for opfyldt, dispensere fra Bygningsreglementets brandmæssige krav til byggeri i skel. Bestemmelsen i 2. pkt. tinglyses i henhold til byggelovens § 27.

Stk. 4. Boligorganisationen skal herudover oprette særlige, almene afdelinger for hver af følgende sideaktiviteter:

1) Administration af boliger og institutioner m.v., som ikke ejes af boligorganisationen eller af en afdeling (ekstern ejendomsadministration).

2) Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed.

3) Indskud m.v. i andre virksomheder.

4) Ferieboliger for beboere og ansatte.

Stk. 5. Afdelinger, som udelukkende indeholder erhvervslejemål, har status som almene afdelinger, jf. dog stk. 6, 2. pkt.

Stk. 6. Boligorganisationen skal oprette ikke-almene afdelinger ved etablering af ustøttede private andelsboliger, jf. kapitel 11 b i lov om almene boliger m.v. Afdelinger med erhvervsarealer i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v., har status som ikke-almene afdelinger.

§ 23. En almen administrationsorganisation kan ikke have boligafdelinger, bortset fra de boliger, som er nævnt i § 22, stk. 4, nr. 4, og stk. 6.

§ 24. En afdeling hæfter ikke for andre afdelingers eller for boligorganisationens forpligtelser.

Stk. 2. Boligorganisationen hæfter ikke for en afdelings forpligtelser, medmindre den har påtaget sig en sådan forpligtelse.

§ 25. Boligorganisationens øverste myndighed kan bestemme, at flere boligafdelinger, der ligger i samme kommune, skal sammenlægges til én afdeling.

Stk. 2. Sammenlægning af afdelinger skal godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger. Har boligorganisationen i forbindelse med opførelse af nybyggeri truffet beslutning om, at to eller flere byggeafsnit tilsammen skal udgøre én afdeling, kan denne beslutning dog ikke omgøres på et afdelingsmøde i en eller flere af de berørte nye afdelinger.

Stk. 3. Bebyggelser, der består af få boliger, kan indgå i samme afdeling, uanset at de ligger i to eller flere kommuner.

Stk. 4. Boligorganisationen underretter kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden om sammenlægningen. Tilsvarende underrettes Økonomistyrelsen, hvis der i afdelingerne indestår statslån, statsgaranterede lån, eller hvis der ydes statslig ydelsesstøtte til afdelingerne.

§ 26. Boligorganisationens øverste myndighed kan beslutte, at en boligafdeling skal opdeles i to eller flere afdelinger. Beslutningen skal godkendes på et afdelingsmøde. § 25, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 27. Selvejende institutioner, der indeholder almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger, kan kun have én boligafdeling.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 22, stk. 1-4, anvendes tilsvarende på almene ældreboliger, som ejes af selvejende institutioner.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 22, stk. 1, 2 og 4, anvendes tilsvarende på almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner.

Kapitel 7

Afdelingernes administration

§ 28. Boligorganisationens øverste myndighed beslutter, om afdelingerne helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation.

Stk. 2. Boligorganisationen afholder udgifterne til afdelingernes administration. Antages en forretningsfører, betales denne af boligorganisationen.

Stk. 3. For administrationsaftaler med en ikke-almen administrator indgået den 1. januar 1999 og senere er det et krav, at der i aftalen sikres adgang for boligorganisationen til de oplysninger, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv, jf. § 95, stk. 3.

Stk. 4. Boligorganisationens bestyrelse skal påse, at der foreligger skriftlige forretningsgange på alle væsentlige driftsområder i boligorganisationen.

§ 29. Afdelinger i drift betaler et administrationsbidrag til boligorganisationen for administrationen. Administrationsbidragets størrelse fastsættes af boligorganisationens bestyrelse, således at de samlede administrationsbidrag dækker boligorganisationens udgifter til driftsadministration, bortset fra eventuelle udgifter til byggesager, jf. § 31. Der kan ikke opkræves administrationsbidrag for administration, der dækkes af særskilte lovmæssige gebyrer.

Stk. 2. Ved beregningen af boligorganisationens udgifter til administration skal medtages udgifter til administrationslokaler, herunder et beløb til intern forrentning af den egenkapital, der er bundet i boligorganisationens administrationslokaler. Den interne rentesats skal på tidspunktet for budgettering svare til Danmarks Nationalbanks diskonto.

Stk. 3. Til dækning af den enkelte kommunes eller regions udgifter til administration af almene ældreboliger, der ikke administreres af en forretningsfører, kan kommunen eller regionen opkræve et administrationsbidrag, der svarer til de dokumenterede udgifter til driftsadministrationen.

§ 30. Administrationsbidraget kan enten fastsættes til et beløb, der er lige stort pr. lejemålsenhed i drift, eller det kan fastsættes efter reglerne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Administrationsbidraget kan fastsættes delt, således at der fastsættes et grundbidrag for en grundydelse og et tillægsbidrag for tillægsydelser. Grundydelsen skal omfatte en grundlæggende, forsvarlig administration. Tillægsydelser kan tilbydes til og vælges af afdelingerne. Grundbidraget skal fastsættes til et beløb, der er lige stort pr. lejemålsenhed.

Stk. 3. Grundbidraget kan dog uanset stk. 2 deles op i et fast bidrag, der fastsættes pr. afdeling, og et bidrag, der fastsættes pr. lejemålsenhed. Det faste bidrag pr. afdeling må ikke overstige udgifterne til budgettering og regnskabsaflæggelse.

Stk. 4. Ved beregning af administrationsbidrag skal anvendes følgende fordelingsnorm:

1) Pr. beboelseslejemål, herunder ungdomsboliger, enkeltværelser og bofællesskaber, beregnes 1 lejemålsenhed.

2) Pr. påbegyndt 60 m2 bruttoetageareal erhvervs- og institutionslejemål samt serviceareal beregnes 1 lejemålsenhed.

3) Pr. garage- eller carportlejemål beregnes 1/5 lejemålsenhed.

Stk. 5. Fælleslokaler, herunder fællesvaskerier, medregnes ikke ved beregning efter stk. 4.

§ 31. Afdelinger under opførelse betaler byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter til boligorganisationen for byggesagsadministrationen.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for afdelinger i drift, hvori der gennemføres arbejder og aktiviteter efter reglerne i §§ 37 og 37 b i lov om almene boliger m.v., som medfører en huslejeforhøjelse.

Stk. 3. Der kan ikke opkræves byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter i forbindelse med gennemførelse af andre arbejder end dem, der er nævnt i stk. 1 og 2. Er der tale om særligt omfattende og komplicerede vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder, kan boligorganisationen dog med kommunalbestyrelsens godkendelse opkræve byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter, jf. stk. 1.

§ 32. Reglerne i § 28, stk. 3, og §§ 29-31 anvendes tilsvarende i almene administrationsorganisationer. Uanset § 30, stk. 3, 1. pkt., kan der fastsættes forskellige grundbidrag for lejemålsenheder i de enkelte administrerede almene boligorganisationer.

§ 33. Bestemmelserne i § 28, § 30, stk. 1, 2, 4 og 5, og § 31 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger, som ejes af kommuner, regioner og selvejende institutioner, og på almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner.

Kapitel 8

Egenkapital

§ 34. Almene boligorganisationers egenkapital udgøres af:

1) Midler i dispositionsfonden, jf. kapitel 10.

2) Eventuel arbejdskapital.

3) Garantikapital i almene garantiorganisationer og eventuelle medlemsindskud i almene boligorganisationer, som ikke er organiseret som garantiorganisationer.

Stk. 2. Administrationsorganisationers egenkapital udgøres af de midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3. Herudover udgøres egenkapitalen af midler i en dispositionsfond, hvis administrationsorganisationen har besluttet at etablere en sådan, jf. § 38, stk. 2.

Kapitel 9

Arbejdskapital

§ 35. I arbejdskapitalen indgår overskud fra boligorganisationens årsregnskab, der ikke medgår til dækning af underskud fra tidligere år samt særlige bidrag fra boligorganisationens afdelinger og fra boligorganisationer, som er medlem af en administrationsorganisation, jf. § 36, stk. 2.

Stk. 2. Arbejdskapitalen udgøres såvel af midler, der er bundet i boligorganisationens anlægsaktiver, som af likvide midler.

§ 36. Almene boligorganisationer kan beslutte, at boligorganisationens afdelinger skal indbetale bidrag til arbejdskapitalen. Bidragene kan årligt højst udgøre 144 kr. pr. lejemålsenhed, indtil arbejdskapitalen i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør 2.786 kr. pr. lejemålsenhed, jf. § 30, stk. 4. Hvis arbejdskapitalen overstiger dette beløb, ophører bidraget. Hvis arbejdskapitalen nedbringes under dette beløb, kan der på ny indbetales årlige bidrag. De nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med det nettoprisindeks for april måned 2009 som basis, som Danmarks Statistik beregner. Reguleringen foretages én gang årligt, første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned 2010.

Stk. 2. Boligorganisationer, som er medlem af en administrationsorganisation, kan beslutte, at afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen helt eller delvist overføres til administrationsorganisationens arbejdskapital. Summen af administrationsorganisationens arbejdskapital pr. lejemålsenhed og medlemmets arbejdskapital pr. lejemålsenhed må ikke overstige det minimum for arbejdskapitalen, der er nævnt i stk. 1, 2. pkt.

§ 37. Boligorganisationen kan beslutte at overføre midler fra arbejdskapitalen til boligorganisationens dispositionsfond, såfremt arbejdskapitalen ikke herved kommer under det minimum, der er nævnt i § 36, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2. Boligorganisationen kan beslutte at overføre midler fra arbejdskapitalen som tilskud til boligorganisationens afdelinger. For administrationsorganisationers vedkommende kan midlerne overføres til medlemmer, som er almene boligorganisationer, til videre fordeling blandt disses afdelinger. Boligorganisationen træffer samtidig beslutning om tilskuddets fordeling blandt afdelingerne.

Stk. 3. Tilskud i henhold til stk. 2 kan ikke ydes til de afdelinger, som er nævnt i § 22, stk. 4 og 6. Tilskud kan dog ydes til indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber, jf. § 20 i bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.

Kapitel 10

Dispositionsfond og særlig henlæggelseskonto

§ 38. En almen boligorganisation skal foretage henlæggelser til en dispositionsfond i boligorganisationen.

Stk. 2. En administrationsorganisation kan beslutte at etablere en dispositionsfond. Beslutningen er gældende fra det kommende regnskabsår.

§ 39. I almene boligorganisationers dispositionsfond indgår følgende:

1) Særlige bidrag fra boligorganisationens afdelinger, jf. § 40.

2) Beløb, som boligorganisationen beslutter at overføre fra arbejdskapitalen, jf. § 37, stk. 1.

3) Likvide midler fra afdelinger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte før den 1. januar 1999, eller er opført uden offentlig støtte, som fremkommer i forbindelse med udamortiserede prioriteter i afdelingerne.

4) Likvide midler fra afdelinger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte i perioden fra den 1. januar 1999 til og med den 30. juni 2009, som fremkommer i forbindelse med låntagers betaling fra og med det 36. år efter låneoptagelsen.

5) Likvide midler fra afdelinger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte i perioden fra den 1. januar 1999 til og med den 30. juni 2009, som fremkommer i forbindelse med, at låntagers betaling overstiger ydelserne på lånet til og med det 35. år efter låneoptagelsen.

6) Likvide midler fra afdelinger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den 30. juni 2009, som fremkommer i forbindelse med låntagers betaling fra og med det 41. år efter låneoptagelsen.

7) Likvide midler fra afdelinger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den 30. juni 2009, som fremkommer i forbindelse med, at låntagers betaling overstiger ydelserne på lånet til og med det 40. år efter låneoptagelsen.

8) Friværdi af boligorganisationens administrationsejendom samt nettoprovenu, der fremkommer i forbindelse med belåning af friværdien eller ved salg af ejendommen.

9) Nettoprovenu ved boligorganisationens optagelse af nye lån efter § 24 i lov om almene boliger m.v.

10) Nettoprovenu, som efter betaling af gæld, tilbagebetaling af beboerindskud med eventuelt indekstillæg samt tilbagebetaling af depositum, fremkommer ved likvidation af en afdeling eller afståelse af en del af en afdeling, jf. § 99, stk. 1, og § 101, stk. 1.

11) Nettoprovenu ved likvidation efter salg af en ikke-almen afdeling, der er opført med salg for øje, jf. § 99, stk. 2.

12) Forrentning af dispositionsfondens midler, jf. § 50, stk. 2.

13) Bidrag efter almenboliglovens §§ 78 og 79 til indskud i Landsbyggefonden

14) Tilskud fra Landsbyggefonden efter almenboliglovens § 90 til overførsel til afdelingerne.

Stk. 2. 2/3 af de midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, indbetales kvartalsvis til Landsbyggefondens landsdispositionsfond.

Stk. 3. 1/3 af de likvide midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 4 og 6, indbetales kvartalsvis til Landsbyggefondens landsdispositionsfond.

Stk. 4. 1/3 af de likvide midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 4 og 6, samt de likvide midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 5, indbetales kvartalsvis til Landsbyggefondens nybyggerifond.

Stk. 5. De likvide midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 7, indbetales kvartalsvis til staten

Stk. 6. Landsbyggefonden kan med indenrigs- og socialministerens godkendelse fastsætte nærmere regler om indbetalingsgrundlaget efter stk. 2-4.

Stk. 7. I administrationsorganisationers dispositionsfond indgår de midler, som er nævnt i stk. 1, nr. 2, 8 og 12.

§ 40. Afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden skal årligt udgøre 216 kr. pr. lejemålsenhed, indtil fonden i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør 4.179 kr. pr. lejemålsenhed, jf. § 30, stk. 4. Hvis fonden overstiger dette beløb, ophører de årlige henlæggelser. Hvis fonden nedbringes under dette beløb, foretages på ny årlige henlæggelser. De nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med det nettoprisindeks for april måned 2009 som basis, som Danmarks Statistik beregner. Reguleringen foretages én gang årligt, første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned 2010.

§ 41. Dispositionsfonden dækker tab, herunder forbrugsafhængige udgifter, ved en almen boligafdelings drift, som skyldes lejeledighed og som ikke dækkes af kommunen efter § 54, stk. 4, § 59, stk. 1-3, § 62 eller § 63, stk. 3, i lov om almene boliger m.v. Hvis dispositionsfondens saldo herved kommer under 2/3 af det minimum pr. lejemålsenhed, som er nævnt i § 40, eller særlige forhold i øvrigt taler derfor, kan kommunalbestyrelsen godkende, at tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen.

Stk. 2. Dispositionsfonden betaler endvidere indskud til kommunen ved genudlejning af kapitaltilskudslejligheder samt betaler tilskud til indeksregulering af beboerindskud for lejere, hvis boligoverenskomst eller lejeaftale er indgået inden den 1. april 1975.

Stk. 3. Udover stk. 1 og 2 anvendes dispositionsfondens midler til at sikre afdelingernes fortsatte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne. Medgår midlerne til at nedsætte lejen i afdelingerne, skal den efterfølgende leje stå i rimeligt forhold til lejen i sammenlignelige boliger.

Stk. 4. Dispositionsfonden kan endvidere anvendes til boligorganisationen selv, såfremt midlerne medgår til til at sikre boligorganisationens fortsatte beståen, til etablering af nye afdelinger og til dækning af ekstraordinære tab.

Stk. 5. Dispositionsfonden kan endelig afholde udgifter til dækning af normalistandsættelse ved fraflytning med fradrag af den overtagne del af normalistandsættelsen efter § 26 i lov om leje af almene boliger, hvis udlejer har opsagt lejeren efter § 85, stk. 1, nr. 1, i denne lov. Dis­po­si­tions­fonden kan endvidere afholde boligorganisationens udgifter til dækning af flytteudgifter efter § 86, stk. 1, i denne lov.

Stk. 6. Dispositionsfondens midler kan ikke anvendes til

1) indskud afdelinger som nævnt i § 22, stk. 4 og 6,

2) tilskud til finansiering af boligorganisationens edb-udstyr,

3) tilskud til finansiering af boligorganisationens administrationsejendom,

4) fremme af almindelige bygge- og boligformål,

5) indskud i godkendte byfornyelsesselskaber, eller

6) indskud i en almen administrationsorganisation.

Stk. 7. Finansiering af nybyggeri efter stk. 4, skal ske som udlån, der skal afdrages over højst 50 år. Udlån af midler til modernisering og forbedring skal afdrages over højst 30 år.

§ 42. Udover anvendelse til de formål, som er nævnt i § 41, stk. 1-5, kan dispositionsfondens midler i forsvarligt omfang udlånes midlertidigt, hvis boligorganisationens økonomi eller likviditet ikke bringes i fare, og hvis boligorganisationen ikke afskæres fra i fornøden udstrækning at kunne støtte dens øvrige afdelinger.

Stk. 2. Udover udlån til boligorganisationen selv kan udlån kun ske til boligorganisationens almene afdelinger. I en administrationsorganisation kan udlån ske til organisationen selv samt til medlemmer og til disses boligafdelinger.

§ 43. På en særlig henlæggelseskonto for almene ældreboliger, ejet af en selvejende institution, en kommune eller en region indgår følgende:

1) Likvide midler fra ældreboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte før den 1. januar 1999, som fremkommer i forbindelse med udamortiserede prioriteter i ældreboligerne.

2) Likvide midler fra ældreboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte i perioden fra den 1. januar 1999 til og med den 30. juni 2009, som fremkommer i forbindelse med låntagers betaling fra og med det 36. år efter låneoptagelsen.

3) Likvide midler fra ældreboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte i perioden fra den 1. januar 1999 til og med den 30. juni 2009, som fremkommer i forbindelse med, at låntagers betaling overstiger ydelserne på lånet til og med det 35. år efter låneoptagelsen.

4) Likvide midler fra ældreboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den 30. juni 2009, som fremkommer i forbindelse med låntagers betaling fra og med det 41. år efter låneoptagelsen.

5) Likvide midler fra ældreboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den 30. juni 2009, som fremkommer i forbindelse med, at låntagers betaling overstiger ydelserne på lånet til og med det 40. år efter låneoptagelsen.

Stk. 2. 2/3 af de likvide midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, indbetales kvartalsvis til Landsbyggefondens landsdispositionsfond.

Stk. 3. 1/3 af de likvide midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 4, indbetales kvartalsvis til Landsbyggefondens landsdispositionsfond.

Stk. 4. 1/3 af de likvide midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 4, samt de likvide midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, indbetales kvartalsvis til Landsbyggefondens nybyggerifond

Stk. 5. De likvide midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 5, indbetales kvartalsvis til staten.

Stk. 6. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen med Landsbyggefondens forudgående godkendelse nedsættes, og overførsel af likvide midler efter stk. 1, til henlæggelseskontoen kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifond eller til staten, jf. stk. 2 -5

Stk. 7. Landsbyggefonden kan med indenrigs- og socialministerens godkendelse fastsætte nærmere regler om indbetalingsgrundlaget efter stk. 2-5.

Stk. 8. Henlæggelseskontoen dækker tab ved driften, som skyldes lejeledighed, og som ikke dækkes af kommunen efter § 57, stk. 1 og 2, eller § 58 i lov om almene boliger m.v. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at tab helt eller delvist dækkes af afdelingens indtægter eller eventuelle henlagte midler til lejeledighed.

Stk. 9. Bestemmelserne i § 41, stk. 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse på de midler, der indgår på den særlige henlæggelseskonto som nævnt i stk. 1.

§ 44. På en særlig henlæggelseskonto for almene ungdomsboliger, ejet af en selvejende institution, indgår følgende:

1) Likvide midler fra ungdomsboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte før den 1. juli 2009, der fremkommer i forbindelse med låntagers betaling fra og med det 36. år efter optagelsen af prioritetslån.

2) Likvide midler fra ungdomsboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte før den 1. juli 2009, der fremkommer i forbindelse med, at låntagers betaling til og med det 35. år efter optagelsen af prioritetslån overstiger ydelserne på lånet.

3) Likvide midler fra ungdomsboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den 30. juni 2009, som fremkommer i forbindelse med låntagers betaling fra og med det 41. år efter låneoptagelsen.

4) Likvide midler fra ungdomsboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den 30. juni 2009, som fremkommer i forbindelse med, at låntagers betaling overstiger ydelserne på lånet til og med det 40. år efter låneoptagelsen.

Stk. 2. 1/3 af de likvide midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 3, indbetales kvartalsvis til Landsbyggefondens landsdispositionsfond.

Stk. 3. 1/3 af de likvide midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 3, samt de likvide midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, indbetales kvartalsvis til Landsbyggefondens nybyggerifond.

Stk. 4. De likvide midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 4, indbetales kvartalsvis til staten.

Stk. 5. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen med Landsbyggefondens forudgående godkendelse nedsættes, og overførsel af likvide midler efter stk. 1 til henlæggelseskontoen kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifond eller til staten, jf. stk. 2 og 4

Stk. 6. Landsbyggefonden kan med indenrigs- og socialministerens godkendelse fastsætte nærmere regler om indbetalingsgrundlaget efter stk. 2 og 5

Stk. 7. Henlæggelseskontoen dækker tab ved driften, som skyldes lejeledighed og som ikke dækkes af kommunen efter § 53 a i lov om almene boliger m.v. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde godkende, at tab helt eller delvist dækkes af afdelingens indtægter eller eventuelle henlagte midler til lejeledighed.

Stk. 8. Bestemmelserne i § 41, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse på de midler, der indgår på den særlige henlæggelseskonto som nævnt i stk. 1.

Kapitel 11

Udamortisering

§ 45. Ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen i almene boliger, jf. § 46, nedsættes lejen ikke, jf. dog stk. 2, og likvide midler, der fremkommer som følge heraf, overføres for almene boligafdelinger kontant til dispositionsfonden og for almene ældreboliger, ejet af en selvejende institution, en kommune eller en region, og selvejende almene ungdomsboliger til henlæggelseskontoen.

Stk. 2. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond, nybyggerifond eller til staten.

§ 46. Ved anskaffelsessummen forstås den oprindelige, totale, faktiske anskaffelsessum, selv om denne overstiger den anskaffelsessum, der er endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen efter byggeriets færdiggørelse, med tillæg af eventuelt indskud til kreditinstitutterne samt eventuelt kurstab.

Stk. 2. Udgiften til senere foretagne tilbygninger, moderniseringer og forbedringer opgjort som i stk. 1, skal tillægges anskaffelsessummen, hvis udgiften på tilbygnings-, moderniserings- eller forbedringstidspunktet er eller kunne have været belånt på samme vilkår i relation til lånegrænser og løbetid, som gælder for prioritering af nybyggeri efter realkreditlovens regler.

Kapitel 12

Kapitalforvaltning

§ 47. Boligorganisationen skal forvalte boligorganisationens og afdelingernes midler bedst muligt under hensyntagen til størst mulig sikkerhed og bedst mulig forrentning.

Stk. 2. Boligorganisationen beslutter, om der skal være separat eller fælles forvaltning af afdelingsmidler. Ved separat forvaltning oprettes bank- og depotbeholdninger for hver afdeling. Ved fælles forvaltning oprettes samlede bank- og depotbeholdninger.

Stk. 3. Boligorganisationens midler kan indgå i en fælles forvaltning. Afdelinger, der ikke er solvente, må ikke indgå i en fælles forvaltning. Hvis boligorganisationen ikke længere er solvent, skal der være separat forvaltning.

§ 48. Der må ikke være fælles forvaltning mellem en almen boligorganisations eller dens almene afdelingers midler og andre midler, herunder midler, der tilhører andre almene boligorganisationer eller er anbragt i ejendomme uden almen status.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der dog etableres fælles forvaltning i følgende tilfælde:

1) En almen administrationsorganisation og dens medlemmers midler kan indgå i en fælles forvaltning med medlemmernes boligafdelingers midler.

2) Boligorganisationens og dens afdelingers midler kan indgå i en fælles forvaltning hos en advokat efter reglerne om klientkonti.

3) Flere almene boligorganisationers midler og afdelingsmidler kan indgå i en fælles forvaltning, hvis bankkontoen og depotkontoen lyder på samtlige deltagende almene boligorganisationers navne og kun på disse, og hvis forvaltningen sker under betryggende bogføringsmæssige forhold, samt under opfyldelse af særlige revisionsmæssige krav, stillet af Landsbyggefonden. En fælles forvaltningsordning med flere almene boligorganisationer skal anmeldes til Landsbyggefonden inden dens iværksættelse og skal overholde fondens regler om garantiordning for afdelingsmidler, jf. § 88, stk. 1, i lov om almene boliger m.v.

4) En almen boligorganisations egne midler og afdelingsmidler kan anbringes i en særlig afdeling af en investeringsforening, der alene består af almene boligorganisationer, jf. § 49, stk. 2. Anbringelsen skal anmeldes til Landsbyggefonden, inden den iværksættes og skal overholde fondens regler om garantiordning for afdelingsmidler, jf. § 88, stk. 1, i lov om almene boliger m.v.

§ 49. Dispositionsfondens og afdelingernes midler skal være anbragt sikkert og således, at de i nødvendigt omfang og til enhver tid med kort varsel kan gøres likvide til anvendelse efter deres formål. Kassebeholdningen skal være mindst mulig.

Stk. 2. Afdelingsmidler og likvid arbejdskapital, som ikke ligger i kassebeholdningen, samt likvide midler i dispositionsfonden skal placeres i aktiver udstedt i danske kroner, jf. dog stk. 3 og 4:

1) i indlån i pengeinstitutter, som har hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område,

2) i realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre obligationer, som frembyder en tilsvarende sikkerhed, idet værdipapirerne skal være udstedt i og optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område,

3) i obligationer eller gældsbreve udstedt eller garanteret af stater eller regionale eller lokale myndigheder med skatteudskrivningsret inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller

4) i afdelinger i investeringsforeninger eller tilsvarende institutter, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger eller registrerede professionelle foreninger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., når afdelingerne alene har almene boligorganisationer som medlemmer og alene placerer midlerne som anført i nr.1-3. Hvis midlerne anbringes i afdelinger af en forening, der administreres af et foreningsejet investeringsforvaltningsselskab, kan afdelingens midler dog i fornødent omfang placeres som aktier i investeringsforvaltningsselskabet.

Stk. 3. En afdelings midler kan gennem boligorganisationen udlånes til anvendelse for boligorganisationens andre almene afdelinger. Boligorganisationen skal indestå for, at der er uomtvistelig god sikkerhed for midlerne, og at de kan frigøres med kort varsel. Udlån må ikke ske til afdelinger med opsamlede driftsunderskud, der skyldes udlejningsvanskeligheder, eller til afdelinger, hvor udlejningsvanskeligheder forventes. Tilsvarende regler gælder for udlån, der sker fra en almen boligorganisation gennem en administrationsorganisation til dennes medlemmer, som er almene boligorganisationer.

Stk. 4. En afdelings midler kan lånes af afdelingen selv.

Stk. 5. Lån af afdelingsmidler skal afdrages over højst 10 år. Dog afdrages lån til forbedringer efter § 37 b, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. over højst 30 år.

§ 50. Afdelingsmidler i fælles forvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktisk opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler.

Stk. 2. Dispositionsfondens midler skal mindst forrentes med en rentesats svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto minus 2 pct.-point. Dette gælder dog ikke udlån til imødegåelse af tab i boligorganisationens afdelinger eller ekstraordinære tab i boligorganisationen. Udlån til boligorganisationen ud over § 41, stk. 4, forrentes med normal bankrente for tilsvarende type lån.

Stk. 3. Udlån fra boligorganisationen til en afdeling kan højst forrentes med en rentesats svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto plus 1 pct.-point.

Stk. 4. Reglerne i stk. 2 og 3 gælder ikke for udlån til de afdelinger, som er nævnt i § 22, stk. 4, og 6. Udlån til disse afdelinger skal forrentes med normal bankrente for tilsvarende type lån.

Stk. 5. Ved lån af en afdelings egne midler, jf. § 49, stk. 4, skal afdelingen dække boligorganisationens omkostninger i forbindelse med lånetransaktionen.

Stk. 6. Renteberegning efter stk. 1-4 skal ske efter sædvanlige beregningsprincipper. Grundlaget for beregningen kan opgøres dag til dag og skal mindst opgøres måned til måned, primo, medio eller ultimo.

§ 51. Bestemmelserne i § 47, stk. 1, og § 49, stk. 1 og 2, anvendes tilsvarende på selvejende institutioner, som indeholder almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger.

Kapitel 13

Beboerindskud og depositum

§ 52. Til delvis finansiering af en afdeling betaler de lejere, der får bolig i afdelingen, et beboerindskud, jf. § 45 i lov om leje af almene boliger. Beboerindskuddet indgår i afdelingens formue som ansvarlig kapital.

Stk. 2. Ved den første udlejning af en afdeling kan beboerindskuddet fastsættes foreløbigt. Den endelige fastsættelse af beboerindskuddet sker, når byggeregnskabet for afdelingen er afsluttet og beregnes på grundlag af anskaffelsessummen og boligernes indbyrdes brugsværdi. Eventuelle forhøjelser af beboerindskuddet efter reglen i 2. pkt. sker med 3 måneders varsel.

Stk. 3. Boligorganisationens bestyrelse bestemmer, om afdelingens ejendomsfunktionærer skal betale indskud ved indflytning i afdelingen.

Stk. 4. Der betales ikke beboerindskud for enkeltværelser, der er mærket som almene familieboliger og for blandede lejemål, jf. § 2 i lov om leje af almene boliger.

§ 53. Ved indgåelse af lejemål, hvor der ikke opkræves beboerindskud efter reglerne i § 52, kan den almene boligorganisation i stedet kræve depositum svarende til indtil 3 måneders leje.

§ 54. Når en lejers rettigheder vedrørende en bolig ophører, tilbagebetaler den almene boligorganisation det indbetalte beboerindskud eller depositum.

Stk. 2. Boligorganisationen kan foretage modregning i det beløb, der er nævnt i stk. 1, for lejerens forpligtelser overfor den almene boligorganisation eller afdelingen, herunder for eventuelle udgifter til det lejedes kontraktmæssige istandsættelse ved fraflytningen.

Stk. 3. En lejer kan ikke modregne fordringer på afdelingen, andre afdelinger eller den almene boligorganisation i sin forpligtelse til at betale beboerindskud.

§ 55. Hvis det oprindelige beboerindskud med tillæg af eventuelle senere forhøjelser, herunder indeksbeløb efter § 112 i lov om leje af almene boliger, væsentligt overstiger indskuddet for boliger af tilsvarende kvalitet, udstyr m.v. i nyt byggeri, kan den almene boligorganisation ved genudlejning af boligen nedsætte indskuddet. Sådan nedsættelse kan ske i det omfang, det skønnes nødvendigt for at imødegå udlejningsvanskeligheder.

Stk. 2. De nødvendige midler til eventuel nedsættelse af beboerindskud efter stk. 1 tilvejebringes af de enkelte afdelinger ved årlige henlæggelser på driftsbudgettet. Hvis den almene boligorganisations dispositionsfond har en størrelse, der passer til boligorganisationens virksomhed, vil midler fra fonden i rimeligt omfang kunne stilles til rådighed for afdelingerne til dette formål.

§ 56. Må det antages, at indestående beboerindskud eller depositum ikke vil kunne dække lejernes forpligtelser overfor afdelingen, herunder udgifter i forbindelse med det lejedes fraflytning, kan den almene boligorganisation forhøje indskuddet eller depositummet med virkning for nye lejere. Forhøjelsen forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Forhøjelsen af beboerindskuddet kan gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse, hvis indskuddet efter forhøjelsen ikke overstiger 204 kr. pr. m². Det nævnte beløb, som er opgjort i 2009-niveau, reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmark Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§ 57. Kommunalbestyrelsen kan for at imødegå udlejningsvanskeligheder yde garanti for optagelse af lån, der anvendes til nedsættelse af beboerindskud i tidligere lette kollektivboliger, jf. § 73, stk. 2 og 3, i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. Lånet kan ydes med henblik på at nedbringe beboerindskuddet til minimalt 2 pct. af den endeligt godkendte anskaffelsessum ved byggeriets opførelse.

Stk. 3. Meddeler kommunalbestyrelsen garanti for optagelse af lån, jf. stk. 1, giver denne samtidig meddelelse herom til Økonomistyrelsen.

Stk. 4. Det beløb, hvormed beboerindskuddet nedsættes, udbetales til den pågældende lejer fra det tidspunkt, hvor det nye lån optages. Hvis lejeren har modtaget lån efter lov om individuel boligstøtte til betaling af beboerindskuddet, udbetales beløbet dog til långiver.

Stk. 5. Ydelsesstøtte efter § 73, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., udbetales fra det tidspunkt, hvor lånet hjemtages.

§ 58. Uenighed om tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum afgøres af beboerklagenævnet, jf. § 50 i lov om leje af almene boliger.

§ 59. Bestemmelserne i § 52, stk. 1 og 2, § 54, § 56, 1. pkt., og § 58 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger, som ejes af kommuner eller regioner.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 52, §§ 54-56 og § 58 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger og almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner.

Kapitel 14

Henlæggelser og vedligeholdelse

§ 60. I afdelinger, der ikke er omfattet af Byggeskadefonden, jf. § 151 i lov om almene boliger m.v., skal der én gang årligt foretages en gennemgang af ejendommens vedligeholdelsestilstand. Gennemgangen omfatter ikke de enkelte lejemål indvendigt. På baggrund af gennemgangen udarbejdes en rapport om ejendommens vedligeholdelsestilstand.

Stk. 2. I afdelinger, der er omfattet af Byggeskadefonden, jf. § 151 i lov om almene boliger m.v., gælder reglerne i bekendtgørelse om bygningsdrift.

§ 61. Boligorganisationens afdelinger skal årligt henlægge passende beløb til følgende:

1) Fornyelse af tekniske installationer.

2) Hovedistandsættelse af afdelingernes ejendomme.

Stk. 2. Boligorganisationens bestyrelse kan dog uanset stk. 1, beslutte, at en afdeling skal henlægge samlet til planlagt og periodisk vedligeholdelse af bygningsdele og installationer.

Stk. 3. Henlæggelsernes størrelse efter stk. 1 og 2 fastsættes på baggrund af en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der mindst omfatter de kommende 10 år. Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af bygningsdelens og installationernes anskaffelsespris på tidspunktet for genanskaffelsen.

§ 62. Boligorganisationens afdelinger skal årligt henlægge passende beløb til følgende:

1) Istandsættelse af lejlighederne ved fraflytning eller betaling af et normalistandsættelsesbeløb, i det omfang udgifterne hertil ikke påhviler fraflyttende lejere i afdelinger med vedligeholdelsesordning efter § 26 i lov om leje af almene boliger.

2) Indvendig vedligeholdelse af lejlighederne i afdelinger med vedligeholdelsesordning efter § 27 i lov om leje af almene boliger.

3) Istandsættelse af lejlighederne ved fraflytning i afdelinger med vedligeholdelsesordning efter § 27 i lov om leje af almene boliger.

4) Tab ved lejeledighed i det omfang, tabet skal dækkes af afdelingen, jf. § 41, stk. 1, 2. pkt., og tab ved fraflytninger.

Stk. 2. Herudover kan boligorganisationens afdelinger henlægge passende beløb til nedsættelse af beboerindskud, jf. § 55.

§ 63. De afdelinger, som er nævnt i § 22, stk. 4, foretager årligt passende henlæggelser til konsolidering af afdelingens økonomi.

§ 64. Henlagte midler kan ikke anvendes til andre formål end dem, de er henlagt til, medmindre formålet er bortfaldet. Midlerne kan dog udlånes efter reglerne i § 49.

Stk. 2. Der kan ikke henlægges til moderniserings- og forbedringsarbejder.

§ 65. Bestemmelserne i §§ 60-62 og 64 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger og almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner, kommuner og regioner.

Kapitel 15

Budgetlægning

§ 66. Driftsbudget for den almene boligorganisation og for hver enkelt afdeling skal udarbejdes så betids, at eventuelle lejeforhøjelser kan træde i kraft ved regnskabsårets begyndelse. Driftsbudget for almene ældreboliger, som ejes af kommuner, regioner eller selvejende institutioner, eller almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner, skal udarbejdes så betids, at eventuelle lejeforhøjelser kan træde i kraft ved regnskabsårets begyndelse.

Stk. 2. I driftsbudgettet for en afdeling af en almen boligorganisation eller en selvejende institution skal lejen for afdelingens boliger og øvrige lokaler være fastsat således, at der er balance mellem samtlige udgifter og indtægter i afdelingen, jf. § 76, stk. 1. I driftsbudgettet for almene ældreboliger, som ejes af kommuner eller regioner, der udarbejdes efter de regler, der gælder for kommuner og regioner, skal lejen være fastsat således, at der er balance mellem samtlige udgifter og indtægter i afdelingen, jf. § 76, stk. 1.

Stk. 3. Eventuelle underfinansieringer skal budgetteres afviklet over højst 10 år. Eventuelle indeståender på afdelingernes resultatkonto, jf. § 74, skal budgetteres afviklet over højst 3 år. Skønnes det påkrævet for boligernes videreførelse, kan en negativ saldo dog afvikles over højst 10 år.

Stk. 4. Underskud på den almene boligorganisations drift skal budgetteres afviklet i det nærmest følgende regnskabsår.

§ 67. Der skal ikke udarbejdes særskilt budget, hvis en beboergruppe i en afdeling i medfør af § 34, stk. 5, i lov om almene boliger m.v. træffer beslutninger, som kun vedrører en del af afdelingen.

§ 68. Bestemmelserne i § 66, stk. 3, og § 67 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger, som ejes af kommuner, regioner eller selvejende institutioner, og på almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner.

Kapitel 16

Regnskabsaflæggelse

§ 69. Særskilte årsregnskaber for den almene boligorganisation og dens enkelte afdelinger, herunder de afdelinger, der er nævnt i § 22, stk. 4, skal opstilles i overensstemmelse med de kontoplaner med spørgeskemaer for boligorganisationen og afdelinger, der er optaget som bilag til bekendtgørelsen. En almen administrationsorganisation skal opstille årsregnskabet i overensstemmelse med kontoplan for de almene boligorganisationer og spørgeskema for de almene administrationsorganisationer.

Stk. 2. For afdelinger under opførelse udarbejdes særskilt balance.

§ 70. I tilslutning til regnskabet afgiver den almene boligorganisations bestyrelse en årsberetning, hvori nærmere redegøres for den økonomiske udvikling i boligorganisationen og dens afdelinger i regnskabsåret. Herunder redegøres for eventuelle særlige økonomiske problemer i boligorganisationen og dens afdelinger, for de foranstaltninger, der er eller påtænkes iværksat til løsning af sådanne problemer, og for forhold, som revisor måtte have påtalt.

Stk. 2. Den almene boligorganisation er underlagt forvaltningsrevision og skal i årsberetningen rapportere om mål og opnåede resultater på baggrund af den gennemførte forvaltningsrevision.

§ 71. Regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse, jf. kapitel 21, samt til Landsbyggefonden, jf. stk. 4. Ligger en afdeling i en anden kommune end den tilsynsførende for boligorganisationen, indsendes regnskabet for den pågældende afdeling samt for boligorganisationen bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen tillige til denne kommunalbestyrelse.

Stk. 2. En almen administrationsorganisations regnskab indsendes til organisationens hjemstedskommune, jf. § 108, stk. 2.

Stk. 3. Regnskaberne for de afdelinger, som er nævnt i § 22, stk. 4 og 6, indsendes til boligorganisationens hjemstedskommune, jf. § 108, stk. 2.

Stk. 4. Regnskaber skal indsendes til Landsbyggefonden efter stk. 1, i en edb-baseret form efter retningslinjer, der fastlægges af Landsbyggefonden. Retningslinjerne skal godkendes af Indenrigs- og Socialministeriet.

Stk. 5. Den tilsynsførende kommunalbestyrelse kan stille krav om, at de edb-baserede regnskaber efter stk. 4, samtidig fremsendes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 6. Regnskabsoplysningerne kan videregives til Indenrigs- og Socialministeriet til statistiske formål.

§ 72. Regnskabet for den almene boligorganisations og afdelingernes aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultat skal give et retvisende billede på grundlag af god regnskabsskik for almene boligorganisationer.

Stk. 2. Reglerne i årsregnskabsloven anvendes alene i det omfang, lov om almene boliger m.v. eller bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. med bilag ikke fastsætter regler. Værdiansættelsen af afdelingernes ejendomme sker efter § 46. Ved varig værdiforøgelse af boligorganisationens administrationsejendom skal ejendommen opskrives.

Stk. 3. Afdelingsmidler i fælles forvaltning og boligorganisationens øvrige kortfristede gæld skal i boligorganisationens balance til stadighed være fuldt ud modsvaret af likvide beholdninger, obligationer eller lignende og udlån til afdelinger.

Stk. 4. Lån inkl. låneomkostninger til frikøb af en tinglyst tilbagekøbsklausul, der påhviler en afdeling, der er oprettet før den 1. juli 2000, kan optages i afdelingsbalancen med anskaffelsessummen til afvikling over lånets løbetid.

§ 73. Udgifter til prioritetsydelser skal medtages i regnskabet for det år, som ydelserne vedrører.

Stk. 2. Hvis en afdeling i det regnskabsår, der er påbegyndt i 1993, ikke har medtaget prioritetsydelser som anført i stk. 1, kan ydelserne, indtil lånet er udamortiseret, fortsat konteres i det regnskabsår, hvori de forfalder. Anvendelse af reglen i 1. pkt. forudsætter, at konteringen ikke er sket efter stk. 1.

Stk. 3. Konverteres lån, der er omfattet af stk. 2, og forekommer der i den forbindelse i et regnskabsår 5 terminer, kan en eventuel ekstra termin overføres til det efterfølgende regnskabsår. Overførsel kan finde sted, indtil lånet er udamortiseret.

§ 74. Overskud ved en afdelings drift skal anvendes til dækning af underfinansiering eller til dækning af eventuelt underskud på resultatkontoen, jf. § 66.

Stk. 2. Overskud udover det overskud, der er nævnt i stk. 1, og underskud ved en afdelings drift overføres til en resultatkonto, jf. § 66. Tilsvarende gælder for almene ældreboliger, der tilhører en kommune eller en region.

Stk. 3. Overskud, som skyldes, at de faktiske udgifter til låneydelser (beboerbetalinger) på realkreditlån er mindre end de budgetterede udgifter, kan dog uanset stk. 1 og 2, overføres til en fælles reguleringskonto. Det samme gælder overskud, som følge af, at der ikke betales ydelse på realkreditlånet de første 3 måneder efter låneoptagelsen.

§ 75. Regnskabsaflæggelsen for kommunale og regionale almene ældreboliger skal ske efter regler, der fastsættes af henholdsvis kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 69 og 70, § 71, stk. 1, 1. pkt., og stk. 4-6, § 72, stk. 1 og stk. 2, 1. og 2. pkt., samt §§ 73 og 74 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner.

Kapitel 17

Lejefastsættelse m.v.

§ 76. Lejen for en afdelings boliger og øvrige lokaler skal være fastsat således, at den sammen med afdelingens eventuelle øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle afdelingens påregnelige driftsudgifter, herunder udgifter til foreskrevne bidrag og påkrævede henlæggelser.

Stk. 2. Ved en afdelings ibrugtagelse indsendes ansøgning om godkendelse af lejen og fordeling heraf på de enkelte boliglejemål til kommunalbestyrelsen senest samtidig med, at udlejningen påbegyndes.

Stk. 3. Ved den første udlejning af en afdeling kan lejen fastsættes foreløbigt. Den endelige fastsættelse af lejen sker, når byggeudgiften er opgjort, og den endelige finansiering er foretaget. Den foreløbige leje og forhøjelse af denne skal ligeledes godkendes af kommunalbestyrelsen. Eventuelle forhøjelser af lejen efter reglen i 2. pkt. sker med 3 måneders varsel.

Stk. 4. Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelser som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v. efter § 37 i lov om almene boliger m.v., indsendes til kommunalbestyrelsen, forinden arbejdet igangsættes. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

§ 77. Boliglejen skal fordeles på afdelingens boliger under hensyn til disses indbyrdes brugsværdi. Lejen for hus eller husrum, der anvendes til andet end beboelse, fastsættes til den leje, der er sædvanlig for tilsvarende lejemål i kvarteret eller kommunen med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand.

Stk. 2. Ved sammenlægning af afdelinger, jf. § 25, tilpasses lejen under hensyntagen til boligernes indbyrdes værdi over en årrække på højst 10 år. Lejeforskelle, der skyldes forskellige kapitaludgifter i de tidligere afdelinger, kan dog opretholdes.

Stk. 3. Lejen for almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, bofællesskaber og byfornyede ejendomme, der er integreret i en afdeling af en almen boligorganisation, fastsættes under hensyntagen til den finansiering, der gælder for disse boliger. Det samme gælder lejen for boliger etableret ved udvidelse af en eksisterende afdeling efter § 16, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

§ 78. Lejeforhøjelser som følge af stigninger i en afdelings driftsudgifter skal fordeles på boligerne med den samme procentsats, således at fordelingen af den samlede leje efter indbyrdes brugsværdi opretholdes. Er der i en afdeling integreret almene ungdomsboliger eller almene ældreboliger, skal der dog først foretages en fordeling på hver boligkategori efter det samlede bruttoetageareal, og derefter en fordeling som nævnt i 1. pkt. inden for hver boligkategori. Det samme gælder, hvis der er etableret boliger ved udvidelse af en eksisterende afdeling efter § 16, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. Lejeforhøjelser som følge af moderniserings- og forbedringsarbejder fordeles som nævnt i stk. 1, forudsat at arbejderne medfører den samme relative forøgelse af brugsværdien.

Stk. 3. Lejeforhøjelser som følge af en afdelings frikøb af kommunale tilbagekøbsklausuler skal fordeles efter boligens bruttoetageareal.

Stk. 4. Lejeforhøjelser som følge af en afdelings frikøb af kommunale tilbagekøbsklausuler skal fremgå særskilt af huslejeopkrævningen for den enkelte bolig.

§ 79. Hvis en beboergruppe i en afdeling i medfør af § 34, stk. 6, i lov om almene boliger m.v. træffer beslutninger, som kun vedrører en del af afdelingen, skal udgifterne hertil kun pålignes denne del af afdelingen.

§ 80. Bestemmelserne i § 76, § 77, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 78, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, samt § 79 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger, som ejes af kommuner eller regioner.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 76, § 77, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 78, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2 samt § 79 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner.

Kapitel 18

Råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i almene boliger

§ 81. Lejeren har ret til at udføre forbedringer af boligen og ved fraflytning få økonomisk godtgørelse for de afholdte udgifter. Retten omfatter ikke hårde hvidevarer. Ud over at udføre forbedringer har lejeren ret til uden godtgørelse at flytte og fjerne ikke-bærende skillevægge og at opsætte skillevægge i sædvanligt omfang, jf. dog § 87, stk. 1.

Stk. 2. For arbejder, som gennemføres efter stk. 1, anvendes vedligeholdelsesreglementer fastsat i medfør af § 25, stk. 2, i lov om leje af almene boliger tilsvarende.

§ 82. Afdelingsmødet kan ved almindelig stemmeflerhed beslutte, at der kan gennemføres andre arbejder end de arbejder, der er nævnt i § 81, stk. 1. Arbejderne skal vedrøre den del af det lejede, som ligger uden for selve boligen.

Stk. 2. De arbejder, der er omhandlet i stk. 1, kan være forbedringsarbejder og arbejder, som ikke er forbedringer. Afdelingsmødet kan, for så vidt angår arbejder, der ikke er forbedringsarbejder, beslutte, om lejeren skal foretage reetablering ved fraflytning. Hvis lejeren skal foretage reetablering, skal lejeren betale et rimeligt depositum til sikkerhed for betaling af reetableringsudgifterne.

Stk. 3. Afdelingsmødets beslutninger skal godkendes af boligorganisationens bestyrelse. § 81 stk. 2, anvendes tilsvarende.

Stk. 4. Boligorganisationen skal for hver afdeling udarbejde en fortegnelse over de arbejder, der kan udføres ifølge afdelingsmødets beslutninger efter stk. 1. Boligorganisationen foranlediger, at lejerne får udleveret denne fortegnelse. Nye lejere skal have fortegnelsen udleveret i forbindelse med lejeaftalens indgåelse.

§ 83. Har afdelingsmødet ikke truffet beslutning efter § 82, stk. 1, kan boligorganisationen indgå aftale med den enkelte lejer om udførelse af arbejder, som vedrører den del af det lejede, der ligger uden for selve boligen.

Stk. 2. Boligorganisationen kan indgå aftale med den enkelte lejer om udførelse af andre arbejder i boligen end de arbejder, der er nævnt i § 81, stk. 1.

§ 84. De arbejder, der udføres efter reglerne i dette kapitel, skal være rimelige og hensigtsmæssige. Arbejderne må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig eller dens eventuelle karakter af bolig, der er velegnet for ældre og personer med handicap. Medfører arbejderne særlige vedligeholdelsesudgifter for afdelingen, forhøjes lejerens leje tilsvarende.

§ 85. Aftaler efter § 83 skal indgås skriftligt. Det skal fremgå af aftalen, hvilke arbejder lejeren kan udføre. Eventuelle vilkår, herunder om frister og reetablering ved fraflytning, skal ligeledes fremgå af aftalen. § 81, stk. 2, og § 82, stk. 2, 3. pkt., anvendes tilsvarende.

§ 86. Inden lejeren iværksætter arbejder omfattet af § 81, stk. 1, og § 82, stk. 1, skal lejeren skriftligt anmelde de pågældende arbejder til boligorganisationen, som påser, at lejeren har ret til at udføre arbejderne. Forudsætter arbejderne kommunalbestyrelsens godkendelse efter § 28 i lov om almene boliger m.v. eller byggesagsbehandling efter byggeloven, meddeler boligorganisationen lejeren, at iværksættelse må afvente kommunalbestyrelsens afgørelse. Nødvendig byggesagsbehandling forestås af boligorganisationen og betales af lejeren.

Stk. 2. Er et skriftligt begrundet afslag på en anmeldelse efter stk. 1, ikke meddelt lejeren inden 8 uger efter boligorganisationens modtagelse af anmeldelsen, kan lejeren påbegynde arbejdet. Ved beregningen af fristen ses bort fra juli måned.

§ 87. En lejer, der har gennemført forbedringer, jf. § 81, stk. 1, 1. pkt., har ret til økonomisk godtgørelse. Det samme gælder en lejer, som har gennemført skillevægsarbejder, jf. § 81, stk. 1, 3. pkt., i forbindelse med forbedringer. Det samme gælder endvidere en lejer, som har gennemført forbedringsarbejder omfattet af § 82, stk. 1, og § 83, stk. 1. Det er dog en forudsætning, at reglerne i § 86 er iagttaget.

Stk. 2. Der kan ikke ydes godtgørelse for særligt energiforbrugende installationer.

Stk. 3. Godtgørelsen udbetales af boligorganisationen ved lejerens fraflytning. Organisationen kan foretage modregning i godtgørelsen for lejerens forpligtelser over for organisationen.

Stk. 4. Godtgørelsen beregnes på grundlag af afholdte udgifter, som skal dokumenteres efter arbejdernes afslutning og påtegnes lejekontrakten. Boligorganisationen skal besigtige forbedringerne m.v. Boligorganisationen kan reducere beregningsgrundlaget for godtgørelsen med værdien af eksisterende installationer og bygningsdele m.v., som er omfattet af forbedringsarbejderne m.v. Boligorganisationen kan endvidere reducere beregningsgrundlaget for godtgørelsen, hvis udgifterne skønnes at være uforholdsmæssigt høje.

Stk. 5. Godtgørelsen beregnet efter stk. 4 reduceres med eventuel støtte efter anden lovgivning. Godtgørelsen kan højst udgøre 107.917 kr. Som afholdte udgifter kan alene medregnes udgifter til virksomheder, der er registreret efter lov om almindelig omsætningsafgift. Boligorganisationen kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at beløbsgrænsen forhøjes, dog således at godtgørelsen højst kan udgøre 157.917 kr.

Stk. 6. De beløb, der er nævnt i stk. 5, er opgjort i 2009-niveau og reguleres én gang årligt med udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det kalenderår, reguleringen vedrører.

§ 88. Der kan ydes godtgørelse for flere forbedringer m.v. i samme bolig, selv om arbejderne ikke udføres samtidig. Under hensyntagen til nedskrivningen efter § 89 kan den samlede godtgørelse til en lejer dog aldrig overstige beløbsgrænserne i § 87, stk. 5.

§ 89. Den oprindeligt beregnede godtgørelse nedskrives over mindst 10 og højst 20 år afhængig af arbejdernes forventede holdbarhed, medmindre der aftales en hurtigere nedskrivning mellem lejeren og boligorganisationen under hensyn til arbejdernes karakter.

§ 90. Ved ophør eller ændring af en ordning efter § 82, stk. 1, kan der ikke ske indskrænkninger i lejerens ret til godtgørelse for forbedringsarbejder, der er udført efter den hidtil gældende ordning.

§ 91. Den nye lejer, der flytter ind i en bolig, hvor den tidligere lejer har gennemført forbedringer m.v., skal betale afdelingens udgifter til godtgørelse. Ved indgåelse af lejeaftalen kan den nye lejer vælge mellem kontant betaling af udgiften eller en lejeforhøjelse, som modsvarer udgiften, og som ophører, når nedskrivningsperioden udløber, jf. § 89.

Stk. 2. Vælger den nye lejer en lejeforhøjelse, skal boligorganisationen sikre, at afdelingens udgift til godtgørelsen finansieres på den billigste måde. Ved finansiering med boligorganisationens eller afdelingens midler beregnes rente svarende til normal bankrente for tilsvarende lån. Forrentningen af udgiften skal indgå i lejeforhøjelsen.

§ 92. En lejer, der har betalt afdelingens udgift til godtgørelse med kontant betaling efter § 91 og fraflytter boligen, før der er sket nedskrivning af godtgørelsen efter § 89, har ret til økonomisk godtgørelse svarende til det nedskrevne godtgørelsesbeløb modregnet eventuelle forpligtelser over for boligorganisationen. Den nye lejer, der flytter ind i boligen, betaler afdelingens udgifter hertil efter reglerne i § 91.

§ 93. Uenighed om lejerens rettigheder og forpligtelser efter dette kapitel afgøres af beboerklagenævnet, jf. § 41 i lov om leje af almene boliger.

§ 94. Bestemmelserne i §§ 81-93 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger, som ejes af kommuner, regioner og selvejende institutioner, og på almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner.

Kapitel 19

Revision

§ 95. Revisionen af boligorganisationens og dens afdelingers regnskaber foretages af en godkendt revisor.

Stk. 2. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastsat i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber, jf. bilag 4.

Stk. 3. Revisor har adgang til at efterse alt regnskabsmateriale og alle beholdninger og har krav på at få alle de oplysninger og den bistand, som anses nødvendig for udførelsen af revisionen. Boligorganisationen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige.

Stk. 4. Revisor skal straks foretage indberetning til boligorganisationens bestyrelse og kommunalbestyrelsen, hvis revisor konstaterer uregelmæssigheder af væsentlig betydning for boligorganisationens eller en afdelings økonomiske drift,eller hvis revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning. Revisor skal ligeledes foretage indberetning til boligorganisationens bestyrelse og kommunalbestyrelsen, hvis der opstår usikkerhed om, hvorvidt boligorganisationen eller en afdeling kan overholde sine økonomiske forpligtelser.

Stk. 5. Til brug for boligorganisationens bestyrelse skal revisor føre revisionsprotokol. I revisionsprotokollen indføres beretning om, hvilke revisionsarbejder der er udført, samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger, herunder forhold, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt boligorganisationen har handlet i overensstemmelse med gældende regler. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende boligorganisationens interne kontrol og registreringssystemer, boligorganisationens formål (navnlig om dispositioner udenfor formålet), sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Endvidere indføres oplysninger om særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning eller assistance.

Stk. 6. Boligorganisationens bestyrelse skal nøje gennemgå revisionsprotokollen, der forelægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 96. Hvis en almen boligorganisation administreres af en ikke-almen administrator, skal revisor vurdere, om administrationen sker under betryggende forhold.

§ 97. Revisionen for kommunalt ejede almene ældreboliger skal ske efter de regler for revision af kommunernes virksomhed, som er fastsat i lov om kommunernes styrelse. Revisionen for regionalt ejede almene ældreboliger skal ske efter de regler for revision af regionens virksomhed, som er fastsat i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 95 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger og på almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner.

Kapitel 20

Likvidation, afståelse og sammenlægning m.v.

§ 98. Ved likvidation af en almen boligorganisation anvendes boligorganisationens midler til betaling af gæld og dernæst til bygge- og boligformål efter Indenrigs- og Socialministeriets nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Likvidation af en almen boligorganisation medfører også likvidation af dens afdelinger, medmindre Indenrigs- og Socialministeriet godkender en anden ordning.

Stk. 3. Indenrigs- og Socialministeriet, boligorganisationens øverste myndighed og kommunalbestyrelsen i boligorganisationens hjemstedskommune vælger hver en likvidator.

§ 99. Ved likvidation af en almen afdeling anvendes afdelingens midler til betaling af gæld og dernæst til tilbagebetaling af beboerindskud med eventuelt indekstillæg og til tilbagebetaling af depositum. Overskydende beløb tilfalder dispositionsfonden.

Stk. 2. Ved likvidation efter salg af en ikke-almen afdeling, der er opført med salg for øje, overføres nettoprovenuet til dispositionsfonden.

§ 100. Ved likvidation af selvejende institutioner, som indeholder almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger, og af ikke-almene afdelinger anvendes bestemmelsen i § 98, stk. 1, tilsvarende.

Stk. 2. Indenrigs- og Socialministeriet og kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den selvejende institution er beliggende, vælger hver en likvidator.

§ 101. Ved afståelse af en del af en almen afdeling indbetales nettoprovenuet som ekstraordinært afdrag på indestående statslån, statsgaranterede lån eller foranstående lån. Overskydende beløb tilfalder dispositionsfonden.

Stk. 2. Ved afståelse af en del af en ejendom, som indeholder almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution, en kommune eller en region, eller indeholdende almene ungdomsboliger, der tilhører en selvejende institution, indbetales nettoprovenuet som ekstraordinært afdrag på garanterede lån eller foranstående lån.

§ 102. Ved opløsning af en almen boligorganisation med henblik på sammenlægning med en eller flere andre almene boligorganisationer indgår den opløste boligorganisations afdelinger og midler i den sammenlagte boligorganisation. Boligorganisationen underretter kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden om sammenlægningen. Tilsvarende underrettes Økonomistyrelsen, hvis der i afdelingerne indestår statslån, statsgaranterede lån, eller hvis der ydes statslig ydelsesstøtte til afdelingerne.

§ 103. Sammenlægges en almen afdeling med en anden almen afdeling, jf. § 25 eller overtages den almene afdeling af en anden almen boligorganisation, anvendes bestemmelsen i § 99, stk. 1, ikke.

§ 104. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommene ligger, kan meddele samtykke til

1) at flere ejendomme indeholdende almene ældreboliger, der tilhører selvejende institutioner, sammenlægges til én selvejende institution,

2) at en ejendom, som indeholder almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution og en kommunalt ejet ejendom indeholdende almene ældreboliger, sammenlægges til én ejendom, der tilhører enten en selvejende institution eller en kommune, og

3) at flere ejendomme indeholdende almene ungdomsboliger, der tilhører selvejende institutioner, sammenlægges til én selvejende institution.

Stk. 2. Det er en betingelse, at meddelte tilsagn om offentlig støtte overføres, samt at ejendommen overdrages til den nye sammenlagte selvejende institution eller kommunen. Efter sammenlægningen er de hidtidige selvejende institutioner ophørt som selvstændige institutioner.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor de almene ældreboliger ligger, kan endvidere meddele samtykke til, at kommunalt ejede almene ældreboliger overgår til at være en afdeling af en almen boligorganisation. Det er en betingelse, at meddelt tilsagn om offentlig støtte overføres, samt at ejendommen overdrages til en ny afdeling af den almene boligorganisation.

§ 105. Ansøgning om kommunalbestyrelsens samtykke til sammenlægning efter § 104 indsendes af bestyrelsen for den selvejende institution. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for udgifterne og den påtænkte finansiering herved, herunder omfanget af eventuelle nødvendige lejeforhøjelser.

Stk. 2. Skal de almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger efter sammenlægningen tilhøre en selvejende institution, skal der ved indsendelsen af ansøgningen være vedlagt forslag til vedtægter for den sammenlagte institution.

§ 106. Meddeler kommunalbestyrelsen samtykke, jf. § 104, skal denne samtidig give meddelelse herom til Indenrigs- og Socialministeriet og Landsbyggefonden. Tilsvarende underrettes Økonomistyrelsen, hvis der indestår statslån, statsgaranterede lån, eller hvis der ydes statslig ydelsesstøtte til afdelingerne.

Kapitel 21

Tilsyn og styringsdialog

§ 107. Tilsyn med boligorganisationen og den selvejende institution føres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligorganisationen eller den selvejende institution har hjemsted, jf. § 108, stk. 2. Bestemmelser i vedtægterne, hvorefter tilsynet med boligorganisationen føres af en anden offentlig myndighed, bevarer dog deres gyldighed, jf. § 121. Tilsyn med boligorganisationens afdelinger føres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor afdelingen ligger, jf. dog stk. 2. Udgør boliger, der ligger i flere kommuner én afdeling, jf. § 25, stk. 3, aftaler de implicerede kommunalbestyrelser, hvordan tilsynet udøves.

Stk. 2. Tilsyn med de afdelinger, der er nævnt i § 22, stk. 4, føres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligorganisationen har hjemsted.

§ 108. Den kommunalbestyrelse, der fører tilsyn med henholdsvis boligorganisationen og afdelingerne, påser, at driften er i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, bestemmelser, der er udstedt i medfør af disse love, og boligorganisationens vedtægter.

Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted skal fremgå af vedtægterne. Hjemstedet skal være i en kommune, som boligorganisationen har væsentlig tilknytning til enten i kraft af antal administrerede boliger eller i kraft af forretningssted, jf. dog stk. 3. Hvis boligorganisationen skifter hjemstedskommune, skal vedtægterne ændres. Den selvejende institutions hjemsted er den kommune, hvor institutionen ligger.

Stk. 3. Uanset stk. 2, 2. pkt., kan en boligorganisation vælge at have hjemsted i den hidtidige kommune.

§ 109. Den tilsynsførende kommunalbestyrelse og boligorganisationen skal føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der holdes et dialogmøde årligt. Indkaldelse til dialogmødet skal ske skriftligt og med passende varsel.

Stk. 2. Har en boligorganisation afdelinger, som er beliggende i flere kommuner, fører den kommunalbestyrelse, hvori boligorganisationen har hjemsted, styringsdialog med denne.

Stk. 3. Boligorganisationen skal årligt udarbejde en styringsrapport til kommunalbestyrelsen. Rapporten og boligorganisationens regnskaber for det seneste regnskabsår, jf. § 71, stk. 1, lægges til grund for det årlige dialogmøde. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for, hvornår boligorganisationen skal indsende styringsrapporten til kommunalbestyrelsen. Har boligorganisationen en afdeling i en anden kommune end den tilsynsførende for boligorganisationen, indsendes styringsrapporten tillige til denne kommunalbestyrelse.

Stk. 4. Styringsrapporten tager udgangspunkt i perioden siden sidste dialogmøde eller en anden periode, som er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Styringsrapporten skal indeholde informationer om boligorganisationens virksomhed og boligorganisationens oplæg til drøftelser mellem boligorganisationen og kommunalbestyrelsen om den fremtidige indsats. Følgende forhold indgår i rapporten:

1) En evaluering af boligorganisationens og dens afdelingers virksomhed inden for nærmere angivne områder, herunder oplysninger om større udfordringer og initiativer.

2) En redegørelse for centrale regnskabstal og andre nøgletal, hvis de afviger væsentligt fra det normale niveau.

3) Angivelse af et eventuelt behov for at indgå aftaler med kommunalbestyrelsen.

4) En opgørelse af status for aftaler, der tidligere er indgået med kommunalbestyrelsen.

Stk. 6. Rapporten udformes og indsendes i elektronisk form til et centralt it-system, som anvises af Indenrigs- og Socialministeriet.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen offentliggør en redegørelse for den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside. Redegørelsen skal indeholde:

1) Et referat af drøftelsen mellem boligorganisationen og kommunalbestyrelsen, hvoraf begge parters vurdering af boligorganisationens virksomhed og udfordringer fremgår.

2) En kort beskrivelse af eventuelle aftaler, som er indgået mellem parterne.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen indberetter den redegørelse, der er nævnt i stk. 7, til det centrale it-system, som er nævnt i stk. 6

§ 110. Kommunalbestyrelsen påser, at almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger, som tilhører selvejende institutioner, udgør en selvstændig økonomisk enhed, der udelukkende kan behæftes og forpligtes af forhold, der vedrører de boliger, som tilsagnet vedrører.

§ 111. Kommunalbestyrelsen påser, at nye eller ændrede vedtægter for boligorganisationen opfylder reglerne i lov om almene boliger m.v. og de krav, der er fastsat af Indenrigs- og Socialministeriet i henhold til loven.

§ 112. Kommunalbestyrelsen godkender den foreløbige leje ved en afdelings ibrugtagelse, forhøjelser af denne og den endelige leje. Kommunalbestyrelsen godkender endvidere lejeforhøjelser som følge af de arbejder i afdelingen, der er nævnt i § 76, stk. 4, jf. dog § 76, stk. 4, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige administrative afgørelse

§ 113. Kommunalbestyrelsen påser, at regnskabsmaterialet indsendes i overensstemmelse med reglerne i § 71.

Stk. 2. Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Stk. 3. Regnskab for servicearealer forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, at afdelingens driftsøkonomi sikrer, at servicearealet fortsat kan bestå.

§ 114. Kommunalbestyrelsen kan anmode boligorganisationens revisor om en særskilt erklæring om nærmere angivne forhold, herunder om det forelagte regnskabsmateriale overholder gældende bestemmelser.

§ 115. Giver det forelagte regnskabsmateriale den tilsynsførende kommunalbestyrelse anledning til kritik, kan kommunalbestyrelsen pålægge boligorganisationen at foretage de foranstaltninger, som skønnes nødvendige, herunder at forhøje eller nedsætte lejen. Hvis det skønnes nødvendigt, kan kommunalbestyrelsen foranledige, at en revisor, der er udpeget af kommunen, for boligorganisationens regning gennemgår boligorganisationens regnskab og økonomi og afgiver beretning herom til kommunalbestyrelsen. Hvis den tilsynsførende kommune ikke samtidig er boligorganisationens hjemstedskommune, skal hjemstedskommunen orienteres om eventuelle påbudte foranstaltninger.

Stk. 2. Undlader boligorganisationen at efterkomme kommunalbestyrelsens pålæg eller giver dens forhold i øvrigt kommunalbestyrelsen anledning til væsentlig kritik, foretager kommunalbestyrelsen indberetning herom til Indenrigs- og Socialministeriet bilagt kommunalbestyrelsens indstilling og det fornødne regnskabsmateriale.

§ 116. Der kan ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse foretages nedennævnte dispositioner:

1) Afhændelse af ejendomme, hvor samtykke hertil i medfør af § 27 i lov om almene boliger m.v. er henlagt til kommunalbestyrelsen.

2) Erhvervelse af ejendomme, jf. § 26 i lov om almene boliger m.v.

3) Væsentlig forandring af ejendomme, herunder nedlæggelse af boliger, jf. § 28, stk. 1, i lov om almene boliger m.v.

4) Udstedelse af pantebreve, jf. § 29, stk. 1, i lov om almene boliger m.v.

5) Foreløbig og endelig fastsættelse af lejen samt fastsættelse af fordelingen af lejen på de enkelte boliglejemål efter § 76, stk. 2 og 3.

6) Forhøjelse af lejen efter § 76, stk. 4.

7) Forhøjet ydelse af samlet årligt vederlag til boligorganisationens bestyrelse efter § 13, stk. 2.

8) Opkrævning af byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter i forbindelse med særligt omfattende og komplicerede vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder, jf. § 31, stk. 3, 2. pkt.

9) Forhøjelse af beboerindskud og depositum, jf. § 56, stk.1, jf. dog § 56, stk. 2.

10) Overdragelse eller pantsætning af garantibeviser i garantiorganisationer, jf. § 8, stk. 3.

11) I garantiorganisationer udbetaling af udbytte til garanterne på mere end 5 pct. af garantikapitalen, jf. § 8, stk. 2.

12) Dækning af tab ved lejeledighed med en afdelings egne midler eller en selvejende institutions indtægter eller henlagte midler til lejeledighed, jf. § 41, stk. 1, § 43, stk. 8, og § 44, stk. 7.

Stk. 2. For ejendomme, hvori indestår statslån eller statsgaranterede lån, eller hvortil ydes statslig driftsstøtte, indberetter kommunalbestyrelsen godkendelse efter stk. 1, nr. 1, og 3, til Økonomistyrelsen. Ved delvis afhændelse af en ejendom, hvori indestår statslån eller stats- eller kommunegaranterede lån, vedstår kommunalbestyrelsen sin garanti eller regaranti.

Stk. 3. Nedlægges en bolig midlertidigt i maksimalt 10 år med henblik på anvendelse til forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, jf. § 37, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., bortfalder offentlig støtte til boligen ikke. Den indberetning til Økonomistyrelsen, der er nævnt i stk. 2, skal ligeledes ske ved midlertidig nedlæggelse af en bolig.

§ 117. Kommunalbestyrelsen påser, at ejendommenes samt servicearealernes vedligeholdelsestilstand er forsvarlig. Kommunalbestyrelsen kan om fornødent påbyde udførelse af nødvendige vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder og de arbejder, der er nævnt i § 41 i lov om almene boliger m.v.

§ 118. Kommunalbestyrelsen påser, at ungdomsboligbidrag udbetales i overensstemmelse med reglerne i §§ 136 og 137 i lov om almene boliger m.v.

§ 119. Kommunalbestyrelsen påser, at servicearealer anvendes til deres formål.

§ 120. Boligorganisationen og den selvejende institution skal på forlangende give kommunalbestyrelsen og Indenrigs- og Socialministeriet enhver oplysning om boligorganisationens eller den selvejende institutions forhold til belysning af, om denne ledes og drives i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

§ 121. Udøves tilsynet i henhold til en boligorganisations vedtægter af en anden offentlig myndighed end kommunalbestyrelsen, jf. § 107, kan tilsynet, hvis boligorganisationen eller tilsynsmyndigheden måtte ønske det, overføres til kommunalbestyrelsen efter forhandling med denne. I tilfælde af uenighed træffes afgørelsen af Indenrigs- og Socialministeriet.

§ 122. Administreres en boligorganisation og dens afdelinger af en administrator, som ikke er en almen boligorganisation, fører kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligorganisationen har hjemsted, tilsyn med administrators virksomhed som administrator af alment byggeri. Til sikring af, at administrationen opfylder de almindelige regler for betryggende administration af almene boliger, omfatter tilsynet tillige de rammer, hvorunder administrator har opbygget eller tilrettelagt sin administration.

§ 123 . Bestemmelserne i § 108 samt §§ 110-117, 119 og 122 anvendes tilsvarende på almene ældreboliger, som ejes af selvejende institutioner.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 108 samt §§ 110-117 og 122 anvendes tilsvarende på almene ungdomsboliger, som ejes af selvejende institutioner.

Kapitel 22

Økonomistyrelsen

§ 124. Økonomistyrelsen kan afgive erklæringer om statsgaranti for realkreditlån til finansiering af ejendomme, som har opnået tilsagn om statsstøtte i henhold til tidligere love om boligbyggeri.

Stk. 2. Økonomistyrelsen kan meddele samtykke til, at lån til finansiering af forbedrings- og ombygningsarbejder får sikkerhed sideordnet med eller forud for statslån og statsgaranterede lån.

Stk. 3. Når ejendomme, hvori indestår statslån eller statsgaranterede lån, eller hvortil der ydes statslig driftsstøtte, afhændes eller forandres væsentligt, afgør Økonomistyrelsen, om forudsætningerne for støtten er ændret, således at den helt eller delvis skal bortfalde for fremtiden.

Stk. 4. Økonomistyrelsen afgør, hvorvidt og i hvilket omfang tilkendte eller aftalte ekspropriationserstatninger kan tillades udbetalt til en almen boligorganisation eller vil være at indbetale som ekstraordinære afdrag på statslån, statsgaranterede lån eller foranstående lån.

Stk. 5. Økonomistyrelsen træffer den endelige administrative afgørelse i henhold til dette kapitel.

Kapitel 23

Forskellige bestemmelser

§ 125. Hvis der i vedtægterne for andelsboligorganisationer er bestemmelser om andel i byggefonden bevarer sådanne bestemmelser deres gyldighed for så vidt angår byggeri, der er opført før den 30. april 1946.

§ 126. Boligorganisationen skal indberette data om boligorganisationens boliger til den landsdækkende boligportal, DanmarkBolig.dk. Landsbyggefondens bestyrelse fastsætter nærmere regler om, hvilke data boligorganisationen skal indberette samt fremgangsmåden herfor. Reglerne godkendes af Indenrigs- og Socialministeriet.

§ 127. Uanset bestemmelserne i husordenen for almene boliger har personer med fysisk funktionsnedsættelse eller blinde og svagtseende personer, der er afhængige af et servicedyr, altid ret til at holde et sådant.

Stk. 2. Ved servicedyr forstås fører- og servicehunde, som er specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for de personer, der er nævnt i stk. 1.

§ 128. Kommunalbestyrelsens eller regionrådets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 129. Låntagers løbende administrationsbidrag til lån og kommunekreditlån betales direkte som en del af låntagers betaling (beboerbetaling). Låntagers betaling af ydelser beregnes første gang 3 måneder fra låneoptagelsen, svarende til låntagers øvrige betaling på optagne realkreditlån efter § 129, stk.1, i lov om almene boliger m.v.

Kapitel 24

Ikrafttræden

§ 130. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.januar 2010, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v.

Stk. 3. Udlån i medfør af § 39, stk. 1, nr. 6 og 8, i den bekendtgørelse, der er nævnt i stk. 2, kan opretholdes til udløb, dog højst i 20 år.

Stk. 4. Indskud i medfør af § 39, stk. 1, nr. 13 og 14, i den bekendtgørelse, der er nævnt i stk. 2, kan opretholdes i indtil 5 år.

Stk. 5 . § 50, stk. 1, i den bekendtgørelse, der er nævnt i stk. 2, finder fortsat anvendelse for regnskabsår, som er påbegyndt, men ikke afsluttet i 2009.

Stk. 6. Byggefondens saldo pr. 1. januar 2010 med fradrag af fondens indeståender i afdelingerne overføres til dispositionsfonden.

Indenrigs- og Socialministeriet, den 15. december 2009

Karen Ellemann

/ Mikael L. Kristensen


Bilag 1

Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisation
 
Regnskabsår 1(11)
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til
Boligorganisation
Evt. Administrator
Tilsynsførende kommune
Boligorganisationsnr.
Evt. Administratornr.
Kommunenr.
Navn
Navn
Navn
Adresse
Adresse
Adresse
Telefon/Fax
Telefon/Fax
Telefon/Fax
E-postadresse
E-postadresse
E-postadresse
Hjemmeside
Hjemmeside
 
CVR-nr. (SE-nr.)
CVR-nr. (SE-nr.)
 
 
Boligorganisationen omfatter i alt:
Antal afdelinger
Andet støttet byggeri
.....
.....
Antal lejemål
Bruttoetageareal antal m2
à lejemålsenhed
Antal lejemålsenheder
1) boliger
   
1
 
2) erhvervslejemål
   
1 pr. påbeg. 60 m2
 
3) institutioner
   
1 pr. påbeg. 60 m2
 
4) garager/carporte
   
1/5
 
5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt
       
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisation
 
Regnskabsperiode 2(11)
 
BOLIGORGANISATIONEN
 
Resultatopgørelse
Kontonr.
Note
Specifikation
 
Resultatopg. indeværende år
Budget indeværende år
(1.000 kr.)
Budget
kommende år
(1.000 kr.)
   
Ordinære udgifter
       
501
 
Bestyrelsesvederlag m.v.
       
   
1.
Afdelinger i drift
       
   
2.
Nybyggeri
       
502
*
Mødeudgifter, kontingenter m.v.
       
             
511
*
Personaleudgifter
       
512
*
Forretningsførelse
       
513
*
Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)
       
514
*
Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, administrationsejendom)
       
515
*
Afskrivninger, driftsmidler
       
516
*
Særlige aktiviteter
       
517
 
Afvikling af opsamlet underskud
       
521
 
Revision
       
530
 
Bruttoadministrationsudgifter
       
531
*
Tilskud til afdelinger
       
532
*
Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.)
       
533
*
Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden
       
540
 
Samlede ordinære udgifter
       
541
*
Ekstraordinære udgifter
       
550
 
Udgifter i alt
       
551
 
Overskudsfordeling
       
   
1.
Henlæggelse til arbejdskapitalen
       
   
2.
Udbytte, garantiselskab
       
560
 
Udgifter og evt. overskud i alt
       
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisation
 
Regnskabsperiode 3(11)
BOLIGORGANISATIONEN
 
Resultatopgørelse
Kontonr.
Note
Specifikation
 
Resultatopg.indeværende år
Budget
indeværende år
(1.000 kr.)
Budget kommende år
(1.000 kr.)
   
Ordinære indtægter
       
601
*
Administrationsbidrag
       
   
1.
Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet
       
   
2.
Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet
       
   
3.
Sideaktivitets-afdelinger
       
602
*
Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser
       
603
*
Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)
       
604
*
Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen
       
605
 
1.
Byggesagshonorar, nybyggeri
       
   
2.
Bestyrelsesvederlag, nybyggeri
       
   
1.
Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.
       
606
 
2.
Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.
       
607
 
Diverse
       
610
 
Samlede ordinære indtægter
       
611
*
Ekstraordinære indtægter
       
620
 
Indtægter i alt
       
621
 
Årets underskud overført til konto 805
       
630
 
Indtægter og evt. underskud i alt
       
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisation
 
Balance pr. 4(11)
 
Balance
Kontonr.
Note
Specifikation
 
Indeværende år
Sidste år
(1.000 kr.)
   
Aktiver
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
     
701
*
Administrationsbygning
     
   
Kontantværdi pr.
     
702
*
Inventar
     
703
*
Automobil
     
704
*
Edb-anlæg
     
709
*
Andre anlægsaktiver
     
   
Finansielle anlægsaktiver
     
712
 
Garantikapital i anden virksomhed
     
713
*
Aktier og andele
     
714
 
Dispositionsfond/Lån til afdelinger
     
715
*
Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 805)
     
716
*
Indskud i Landsbyggefonden
     
719
*
Andre finansielle anlægsaktiver
     
720
 
Anlægsaktiver i alt
     
   
Omsætningsaktiver
     
   
Tilgodehavender
     
721.1
*
Afdelinger i drift
     
721.2
*
Afdelinger, sideaktiviteter
     
722
*
Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
     
723
 
Godkendt administrationsorganisation
     
724
 
Tilskud til forbedringsarbejder
     
725
 
Debitorer
     
726
 
Andre tilgodehavender
     
727
 
Forudbetalte udgifter
     
730
 
Tilgodehavende renter m.v.
     
731
*
Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning
     
732
 
Likvide beholdninger
     
   
1.
Kassebeholdning
     
 
*
2.
Bankbeholdning
     
740
 
Omsætningsaktiver i alt
     
750
 
Aktiver i alt
     
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisation
 
Balance pr. 5(11)
     
Kontonr.
Note
Specifikation
 
Indeværende år
Sidste år
(1.000 kr.)
   
Passiver
     
   
Egenkapital
     
801
*
Boligorganisationsandele
     
802
*
Garantikapital
     
803
*
Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto
     
804
*
Opskrivningshenlæggelser
     
805
*
Arbejdskapital
     
810
 
Egenkapital i alt
     
   
Langfristet gæld
     
811
 
Prioritetsgæld, administrationsbygning
     
812
*
Anden langfristet gæld
     
820
 
Langfristet gæld i alt
     
   
Kortfristet gæld
     
821.1
*
Afdelinger i drift
     
821.2
*
Afdelinger, sideaktiviteter
     
822
*
Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
     
823
 
Godkendt administrationsorganisation
     
824
*
Bankgæld (sikkerhedsstillelse)
     
825
 
Leverandører
     
826
 
Omkostninger
     
827
*
Afsætninger
     
828
 
Opnoteringsgebyrer
     
829
 
Feriepengeforpligtelse
     
830
*
Anden kortfristet gæld
     
840
 
Kortfristet gæld i alt
     
850
 
Passiver i alt
     
Eventualforpligtelser
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisation
 
Regnskabsperiode 6(11)
 
Faste noter
Kontonr.
Specifikation
Resultatopgørelseindeværende år
Budget
indeværende år
(1.000 kr.)
Budget
kommende år
(1.000 kr.)
511
Personaleudgifter
     
 
1.
Lønninger, adm. personale
     
 
2.
Pension/pensionsbidrag
     
 
3.
Andre udgifter til social sikring
     
 
4.
Fremmed assistance
     
 
5.
Forskydning i feriepengetilsvar, funktionærer
     
 
10.
- Refusion af syge- og dagpenge m.v.
     
 
Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)
     
 
Ledelsesudgifter
     
514
Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning adm.ejd.)
     
 
1.
Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.
     
 
2.
Lejede lokaler, leje
     
 
3.
Ejendomsskatter
     
 
4.
El
     
 
5.
Vand, varme
     
 
6.
Forsikringer
     
 
7.
Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.
     
 
8.
Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats %
     
 
9.
Afskrivning, administrationsejendom
     
602.22
Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler
     
 
Nettoudgift, kontorlokaleudgifter
     
515
Afskrivninger, driftsmidler
     
 
1. Inventar
     
 
2. Bil
     
 
3. EDB
     
 
4. Andet
     
533/604
Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden
     
 
1.
Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. pkt. 803.2
     
 
2.
Ydelser ( beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. pkt. 803.4
     
 
3.
Nettoprovenu ved låneoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. pkt. 803.5
     
 
4.
Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling, jf. pkt. 803.6
     
 
5.
Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.24.
     
 
6.
Indbetalinger til nybyggerifonden, jf. pkt. 803.25.
     
 
7.
Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.8
     
 
8.
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt.803.11
     
 
9.
Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. pkt. 805.3
     
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisation
 
Regnskabsperiode 7(11)
 
Faste noter
Kontonr.
Specifikation
Resultatopgørelse indeværende år
Budget
indeværende år
(1.000 kr.)
Budget
kommende år
(1.000 kr.)
601
Oversigt over administrationsomkostninger
Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)
     
 
-
Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)
     
 
-
Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)
     
 
-
Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602)
     
 
-
Byggesagshonorar (konto 605/606)
     
 
Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:
I alt pr. lejemålsenhed
     
 
Opgørelse af administrationsbidrag
     
 
Administrationsbidrag
     
 
1.1
Bidrag pr. lejemålsenhed
     
 
1.2
Grundbidrag pr. lejemålsenhed
     
 
1.3
Delt grundbidrag
     
 
1.3.1
Grundbidrag pr. lejemålsenhed
     
 
1.3.2
Grundbidrag pr. afdeling
     
 
1.5
Tillægsydelser
     
 
1.
Egne afdelinger i drift, i alt
     
 
2.
Andet støttet boligbyggeri
     
 
3.
Sideaktivitets-afdelinger
     
602
Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser
     
 
1.
Indmeldelse/kontingent
     
 
2.
Fraflytningsgebyr
     
 
3.
Restancegebyr (påkravsgebyr)
     
 
4.
Ventelistegebyr
     
 
5.
Antenneregnskabsgebyr
     
 
6.
Råderetsgebyr
     
 
21.
Refusion af lønudgifter m.v.
     
 
22.
Udlejningsindtægt m.v., kontorlokaler
     
 
23.
Annonceindtægter m.v., beboerblade o.lign.
     
 
24.
Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.
     
 
25.
Salg af publikationer. EDB-programmer o.lign.
     
 
26.
Tilskud til sociale projekter o.lign.
     
 
27.
Tilskud til arkitektkonkurrencer
     
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisation
 
Regnskabsperiode 8(11)
 
Faste noter
Kontonr.
Specifikation
Resultatopgørelse indeværende år
Budget
indeværende år
(1.000 kr.)
Budget
kommende år
(1.000 kr.)
603
Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift
     
 
Anvendt renteberegningsmetode:
     
 
Anvendte rentesatser:
     
 
Renteindtægter
     
 
1.
Afdelinger, rentesats: (603.11) % og årets gennemsnitssaldo_
     
 
2.
Bankbeholdning
     
 
3.
Obligationer (inkl. realiserede kursgevinster)
     
 
4.
Debitorer
     
 
5.
Beregnet rente af bunden egenkapital
     
 
6.
Renter fra LBF vedr. egen trækningsret
     
 
7.
Andet
     
532
Renteudgifter
     
 
1.
Dispositionsfond, rentesats: (532.11) % og årets gennemsnitssaldo_
     
 
 
 
 
 
2.
Afdelinger, rentesatser (henlagte midler 532.21)%, og årets gennemsnitssaldo_
(driftsmidler 532.22) %, og årets gennemsnitssaldo_
(sideakt. 532.23) %, og årets gennemsnitssaldo_
 
     
     
     
     
 
3.
Bankgæld
     
 
4.
Kreditorer
     
 
5.
Kurstab, obligationer m.v.
     
 
6.
Kurtage m.v. obligationsbeholdning
     
 
7.
Egen trækningsret (konto 716)
     
 
8.
Andet
     
 
Nettorenteindtægt/-udgift
     
 
Nettorenteindtægt/-udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag)
     
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisation
 
Regnskabsperiode 9(11)
 
Faste noter
Kontonr.
Specifikation
Indeværende år
Sidste år
(1.000 kr.)
803
Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto
   
 
1.
Saldo primo
   
 
Tilgang:
   
 
2.
Bidrag, afdelinger
   
 
3.
Rentetilskrivning
   
 
4.
Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån
   
 
5.
Nettoprovenu ved låneoptagelse efter § 24 i lov om almene boliger m.v.
   
 
6.
Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling
   
 
7.
Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)
   
 
8.
Overført fra arbejdskapitalen i boligorganisation
   
 
9.
Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom
   
 
10.
Indskud i Landsbyggefonden overført fra byggefonden
   
 
11.
Pligtmæssig bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80
   
 
12.
Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden
   
 
Afgang:
   
 
20.
Ydelsesstøtte til afdelinger jf. specifikation
   
 
21.
Tilskud m.v., jf. specifikation
   
 
22.
Tilskud til tab ved lejeledighed jf. specifikation
   
 
23.
Diverse
   
 
24.
Indbetalinger til Landsbyggefonden.
   
 
25.
Indbetalinger til nybyggerifonden
   
 
26.
Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)
   
 
50.
Saldo ultimo
   
 
Saldo ultimo opdelt:
   
 
Bunden del:
   
 
31.
Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser
   
 
32.
Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser
   
 
33.
Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser
   
 
34.
Indskud i forretningsførerorganisation og/eller byfornyelsesselskab, jf. specifikation, årets bevægelser
   
 
35.
Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)
   
 
40.
Disponibel del:
   
 
50.
Saldo ultimo
   
804
Opskrivningshenlæggelser
   
 
1.
Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser
   
 
2.
Øvrige opskrivningshenlæggelser, andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser
   
805
Arbejdskapital
   
 
1.
Saldo primo
   
 
Tilgang:
   
 
2.
Årets overskud
   
 
3.
Særlige bidrag fra afdelinger m.v.
   
 
Afgang:
   
 
4.
Årets underskud
   
 
5.
Overførsel til dispositionsfonden
   
 
6.
Diverse tilskud, jf. specifikation
   
 
Saldo ultimo excl. 805.5.
   
 
Saldo ultimo
   
 
Saldo ultimo opdelt
   
 
Bunden del:
   
 
7.
Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser
   
 
8.
Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser
   
 
9.
Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser
   
 
10.
Disponibel del:
   
 
Saldo ultimo
   
     
     
Regnskab for boligorganisation
Fast note – Sideaktiviteter
 
10(11)
Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.).
Afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign.
Omsætning
Driftsresultat
(+ Overskud)
(÷ Underskud)
Egenkapital
1.
Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§ 5), som en afdeling ikke har skøde på.
     
2.
Administration af drift af kommunale beboelsesejendomme (§ 11).
     
3.
Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§ 12).
     
4.
Administration af opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§ 13).
     
5.
Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§ 14).
     
6.
Administration af drift af visse private kollegier (§ 15).
     
7.
Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§ 16).
     
8.
Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( § 31, stk. 2)
     
Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger
     
9.
Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3).
     
Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed
     
10.
Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§ 19).
     
Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder
     
11.
Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
     
11.1.
Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
     
12.
Indskud i visse kollektive anlæg o. lign. (§ 9, stk. 2).
     
13.
Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
     
13.1.
Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
     
14.
Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
     
14.1.
Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
     
15.
Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte Byfornyelsesselskaber m.v. (§ 20 og § 31, stk. 6).
     
16.
Etablering og indskud i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
     
16.1.
Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
     
17.
Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
     
17.1.
Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
     
18.
Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).
     
19.
Indskud i danske håndværksvirksomheder ( § 31, stk. 4)
     
20.
Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer ( § 31, stk. 5).
     
       
Udenfor sideaktivitets-afdelinger rubriceres følgende aktiviteter:
     
 
Omsætning
Driftsresultat
(+ Overskud)
(÷ Underskud)
Egenkapital
21.
Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§ 3 og § 31, stk. 1).
     
22.
Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§ 5).
     
23.
Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§ 7).
     
24.
Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger, der falder inden for formålet (§ 8, stk. 1 og 2).
     
25.
Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§ 9, stk. 1).
     
26.
Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o. lign. (§ 18).
     
27.
Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§ 12),
     
28.
Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§ 25).
     
29.
Afholdelse af udgifter til idé- og arkitektkonkurrencer i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§ 26).
     
*NOTE:
     
Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.
 
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisation
 
Regnskabsperiode 11(11)
Forretningsførers påtegning:
   
   
By
Dato
Revisors påtegning:
   
   
   
   
By
Dato
Bestyrelsens påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.
 
 
By
Dato
Øverste myndigheds påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
 
 
By
Dato


Bilag 2

Almene boligorganisationer
 
Regnskabsår 1(13)
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til
 
Regnskab for afdeling
   
Boligorganisation
Afdeling
Tilsynsførende kommune
Boligorganisationsnr.
LBF’s afdelingsnr.
Kommunenr.
Navn
Navn
Navn
Adresse
Beliggenhed
Adresse
Telefon/Fax
Telefon/Fax
Telefon/Fax
E-postadresse
E-postadresse
E-postadresse
Hjemmeside
Hjemmeside
 
CVR-nr. (SE-nr.)
CVR-nr.
 
     
Lejemål
 
Bruttoetageareal i alt m2
Antal lejemål
á lejemålsenhed
Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger
     
1
 
Almene ungdomsboliger
     
1
 
Almene ældreboliger
     
1
 
Boligoplysninger i alt
         
- Boliger fordelt på antal rum
Antal rum
       
 
1
       
 
2
       
 
3
       
 
4
       
 
5
       
-Heraf plejeboliger
(ældreboliger med tilknyttet serviceareal)
         
-Heraf enkeltværelser
(uden selvstændigt køkken)
         
-Heraf bofællesskaber
(Individuel/kollektiv)
         
Erhvervslejemål
     
1 pr. påbeg.
60 m2
 
Institutioner
     
1 pr. påbeg.
60 m2
 
Garager/carporte
     
1/5
 
Lejemålsoplysninger i alt
         
           
Matrikel nr.
         
Matrikel tekst:
         
BBR-ejendomsnummer
         
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling
 
Regnskabsperiode 2(13)
         
Støtteart:
Antal lejemål
Bruttoetageareal i alt m2
Tilsagnsdato for offentlig støtte
Skæringsdato, byggeregnskab/drift. eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter
boligbyggeriloven, ældreboligloven eller
almenboligloven
       
Opført/overtaget med støtte efter
byfornyelsesloven
       
Opført/overtaget uden støtte
       
Byggeart:
Antal lejemål
Bruttoetageareal i alt m2
   
Boliger i etagebyggeri
       
Boliger i tæt/lavt byggeri
       
         
Beboerfaciliteter og installationer
Skriv ja/nej
     
Beboerhus
   
Særskilte selskabs- mødelokale
   
     
Vaskeri:
   
Vaskeinstallation, fælles
   
Vaskemask. i de enkelte boliger
   
     
Vandinstallation:
   
Tostrenget vandsys. (rent/gråt)
   
Regnvand, nedsivningsanlæg
   
Regnvand, genanvendelse
   
Spildevand, rodzoneanlæg
   
Spildevand, bioværk
   
         
Affald:
       
Kildesort. af affald, inde i boligen
       
Kildesort. af affald, uden for boligen
       
         
Forbrugsmåling:
       
Vandmåling, individuel
       
Vandmåling, kollektiv
       
Varmemåling, individuel
       
Varmemåling, kollektiv
       
El-måling, individuel
       
El-måling, kollektiv
       
         
Varmeforsyning:
       
Fjernvarme
       
Cent.varm. eget anl. Fst.br/olie
       
Cent.varm. eget anl. Naturgas
       
Ovne
       
Elpaneler
       
Solvarmeanlæg
       
Varmepumpeanlæg
       
Biogasanlæg
       
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling
 
Regnskabsperiode
3(13)
 
Lejeoplysninger for boligen
     
Leje pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet:
     
Lejeforhøjelse:
     
 
Dato for lejeforhøjelse
     
 
Forhøjelse pr. m2 i kr.
     
 
Forhøjelse pr. m2 i %
     
 
Forhøjelse i alt på årsbasis
     
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling
 
Regnskabsperiode 4(13)
 
Resultatopgørelse
Kontonr.
Note
Specifikation
 
Resultatopg. indeværende år
Budget
indeværende år
(1.000 kr.)
Budget
kommende år
(1.000 kr.)
   
Udgifter
       
   
Ordinære udgifter
       
105.9
*
Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)
       
   
Offentlige og andre faste udgifter
       
106
 
Ejendomsskatter
       
107
*
Vandafgift
       
108
 
Kloakbidrag, vejafgift m.v.
       
109
*
Renovation
       
110
 
Forsikringer
       
111
 
Afdelingens energiforbrug:
       
   
1.
El og varme til fællesarealer
       
   
2.
El og varme til ungdomsboliger
       
   
3.
Målerpasning m.v.
       
112
 
Bidrag til boligorganisationen:
       
 
*
1.
Administrationsbidrag
       
   
2.
Dispositionsfond
       
   
3.
Arbejdskapital
       
113
 
Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:
       
   
1.
A-Indskud
       
   
2.
G-Indskud
       
113.9
 
Offentlige og andre faste udgifter i alt
       
   
Variable udgifter
       
114
*
Renholdelse
       
115
*
Almindelig vedligeholdelse
       
116
*
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:
       
   
1.
Afholdte udgifter
       
   
2.
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser
       
117
 
Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)
       
   
1.
Afholdte udgifter
       
   
2.
Heraf dækkes af henlæggelser
       
118
*
Særlige aktiviteter:
       
   
1.
Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)
       
   
2.
Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt)
       
   
3.
Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, spe-cifikation vedlagt)
       
119
*
Diverse udgifter
       
119.9
 
Variable udgifter i alt
       
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling
 
Regnskabsperiode 5(13)
             
Kontonr.
Note
Specifikation
 
Resultatopg. indeværende år
Budget
indeværende år
(1.000 kr.)
Budget
kommende år
(1.000 kr.)
   
Henlæggelser
       
120
*
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)
       
121
*
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)
       
122
*
Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:
       
   
1.
Fælleskonto (konto 403
       
   
2.
Indvendig vedligeholdelse (konto 404)
       
123
 
Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)
       
124
*
Andre henlæggelser (konto 406)
       
124.8
 
Henlæggelser i alt
       
124.9
 
Samlede ordinære udgifter
       
   
Ekstraordinære udgifter
       
125
 
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:
       
   
1.
Afdrag (konto 303.1)
       
   
2.
Renter m.v.
       
   
3.
Administrationsbidrag
       
 
÷
4.
Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud
       
 
÷
5.
Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden
       
126
 
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.
       
   
1.
(konto 303.1)
       
   
2.
Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)
       
127
 
Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.:
       
   
1.
Afdrag (konto 303.2)
       
   
2.
Renter m.v.
       
   
3.
Administrationsbidrag
       
   
4.
Overskydende beboerbetaling til LBF
       
 
÷
5.
Ydelsesstøtte fra LBF
       
 
÷
6.
Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden
       
             
129
 
1.
Tab ved lejeledighed m.v.
       
 
÷
2.
Dækket af dispositionsfonden m.v.
       
130
 
1.
Tab ved fraflytninger
       
 
÷
2.
Dækket af tidligere henlæggelser
       
131
 
Andre renter:
       
   
1.
Renter af gæld til boligorganisationen
       
   
2.
Morarenter vedr. prioritetsydelser
       
   
3.
Diverse renter
       
132
 
Ydelser vedr. driftsstøtte:
       
 
*
1.
Driftstabslån
       
 
*
2.
Midlertidige driftslån
       
 
*
3.
Beboerindskudslån
       
 
*
4.
Særstøttelån
       
 
*
5.
Andre driftsstøttelån
       
133
 
Afvikling af:
       
   
1.
Underskud fra tidligere år (konto 407.1)
       
   
2.
Underfinansiering (konto 411/412)
       
             
134
*
Korrektion vedr. tidligere år
       
135
 
Godtgørelse til fraflyttede lejere
       
   
1.
Udbetalt godtgørelse
       
   
2.
Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.4)
       
136
 
Beboerrådgivere m.v.
       
137
 
Ekstraordinære udgifter i alt
       
139
 
Udgifter i alt
       
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling
 
Regnskabsperiode 6(13)
             
Kontonr.
Note
Specifikation
 
Resultatopg.indeværende år
Budget
indeværende år
(1.000 kr)
Budget
kommende år
(1.000 kr)
140
 
Årets overskud, der anvendes til:
1. Afvikling af underfinansiering
2. Overført til opsamlet resultat
       
150
 
Udgifter og evt. overskud i alt
       
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling
 
Regnskabsperiode 7(13)
             
Kontonr.
Note
Specifikation
 
Resultatopg. indeværende år
Budget
indeværende år
(1.000 kr)
Budget
kommende år
(1.000 kr)
   
Indtægter
       
   
Ordinære indtægter
       
             
201
 
Boligafgifter og leje:
       
   
1.
Almene familieboliger
       
   
2.
Almene ungdomsboliger
       
   
3.
Almene ældreboliger
       
   
4.
Erhverv
       
   
5.
Institutioner
       
   
6.
Kældre m.v.
       
   
7.
Garager/Carporte
       
   
8.
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål
       
 
÷
9.
Merleje
       
   
Lejeindtægter i alt
       
202
*
Renter
       
203
 
Andre ordinære indtægter:
       
   
1.
Tilskud fra boligorganisationen
       
   
2.
Drift af fællesvaskeri (indtægter, specifikation vedlagt)
       
   
3.
Andel af fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt)
       
   
4.
Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter, specifikation vedlagt)
       
   
5.
Indeksoverskud
       
   
6.
Overført fra opsamlet resultat
       
             
203.9
 
Ordinære indtægter
       
   
Ekstraordinære indtægter
       
             
204
*
Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte
       
205
 
Ydelse vedr. beboerindskudslån
       
206
*
Korrektion vedr. tidligere år
       
207
 
Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål
       
             
208
 
Ekstraordinære indtægter
       
209
 
Indtægter i alt
       
210
 
Årets underskud overført (konto 407.1)
       
220
 
Indtægter og evt. underskud i alt
       
Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling
 
Balance pr.: 8(13)
           
Kontonr.
Note
Specifikation
 
Indeværende år
Sidste år
(1.000 kr)
   
Aktiver
     
   
Anlægsaktiver
     
           
301
*
Ejendommens anskaffelsessum
     
           
   
1.
kontantværdi pr.
     
   
2.
heraf grundværdi
     
302
 
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld
     
           
302.9
 
Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering
     
           
303
 
Forbedringsarbejder
     
 
*
1.
Forbedringsarbejder m.v.
     
 
*
2.
Bygningsrenovering m.v.
     
 
*
3.
Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål
     
304
*
Andre anlægsaktiver:
     
   
1.
Driftstabslån
     
   
2.
Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)
     
   
3.
Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)
     
   
4.
Særstøttelån
     
   
5.
Andre driftsstøttelån
     
           
304.9
 
Anlægsaktiver i alt
     
   
Omsætningsaktiver
     
           
305
 
Tilgodehavender:
     
 
*
1.
Leje inkl. varme
     
   
2.
Beboerindskud
     
 
*
3.
Uafsluttede forbrugsregnskaber
     
 
*
4.
Fraflytninger, heraf til incasso
     
 
*
5.
Afsluttede forbrugsregnskaber
     
   
6.
Andre debitorer
     
   
7.
Forudbetalte udgifter
     
   
8.
Prioritetsydelser
     
306
*
Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning
     
307
 
Likvide beholdninger
     
   
1.
Kassebeholdning
     
   
2.
Bankbeholdning
     
   
3.
Tilgodehavende hos boligorganisationen
     
           
309.9
 
Omsætningsaktiver i alt
     
310
 
Aktiver i alt
     
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling
 
Balance pr.: 9(13)
           
Kontonr.
Note
Specifikation
 
Indeværende år
Sidste år
(1.000 kr)
   
Passiver
     
   
Henlæggelser (afdelingens opsparing)
     
           
401
*
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
     
402
 
Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)
     
403
 
Fælleskonto (B-ordning)
     
404
 
Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)
     
405
*
Tab ved fraflytninger m.v.
     
406
*
Andre henlæggelser
     
           
406.9
 
Henlæggelser i alt
     
407
*
Opsamlet resultat +/-
     
407.9
 
Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/-
     
   
Langfristet gæld
     
           
   
Finansiering af anskaffelsessum
     
408
 
Oprindelig prioritetsgæld:
     
   
1.Panthaver
     
   
2.»
     
   
3.»
     
   
4.»
     
   
5.»
     
409
 
Beboerindskud
     
410
 
Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede
     
411
 
Afskrivningskonto for ejendommen
     
           
412.9
 
Finansiering af anskaffelsessum
     
413
 
Andre lån:
     
   
1.
Forbedringsarbejder m.v.
     
   
2.
Bygningsrenovering m.v.
     
414
 
Andre beboerindskud
     
   
1.
Forhøjet indskud ved ombygning
     
   
2.
Forhøjet indskud ved genudlejning
     
   
3.
Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud
     
   
4.
Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt
     
415
 
Driftsstøttelån
     
   
1.
Driftstabslån
     
   
2.
Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)
     
   
3.
Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)
     
   
4.
Særstøttelån
     
   
5.
Andre driftsstøttelån
     
416
*
Anden langfristet gæld
     
           
417
 
Langfristet gæld i alt
     
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling
 
Balance pr.: 10(13)
           
Kontonr.
Note
Specifikation
 
Indeværende år
Sidste år
(1.000 kr)
   
Kortfristet gæld
     
           
418
 
Gæld til boligorganisationen
     
419
*
Uafsluttede forbrugerregnskaber
     
420
 
Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser
     
421
*
Skyldige omkostninger:
     
422
 
Mellemregning med fraflyttere
     
423
*
Deposita og forudbetalt leje m.v.
     
424
 
Banklån
     
425
 
Anden kortfristet gæld:
     
   
1.Merleje (Landsbyggefonden)
     
   
2.Reguleringskonto
     
 
*
3.Afsluttede forbrugsregnskaber
     
   
4.Kursreguleringskonto
     
           
426
 
Kortfristet gæld i alt
     
430
 
Passiver i alt
     
Eventualforpligtelser:
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling
 
Regnskabsperiode 11(13)
 
Faste noter
Kontonr.
 
Resultatopg.
Indeværende år
Resultatopg.
Indeværende år
Budget
indeværende år
(1.000 kr)
Budget
kommende år
(1.000 kr)
           
   
Nettokapitaludgifter
     
   
Prioritering ved nominallån:
     
           
101.1
 
Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)
     
101.2
 
Prioritetsrenter (inkl. eventuel periodiseringsudgift o.lign., men exkl. morarenter)
     
101.3
 
Administrationsbidrag
     
102.1
÷
Rentesikring fra staten
     
102.2
÷
Ydelsessikring fra staten
     
102.3
÷
Ydelsesstøtte fra staten
     
102.4
÷
Ungdomsboligbidrag
     
103
÷
Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)
     
105.1-3
 
Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v.
     
105.1
 
Andel til boligorganisationens dispositionsfond
     
105.2
 
Andel til Landsbyggefonden
     
105.3
 
Andel til Nybyggerifonden
     
105.9
 
Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)
     
   
Prioritering ved indekslån:
     
101.1
 
Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)
     
101.2
 
Prioritetsrenter (exkl. morarenter)
     
101.3
 
Administrationsbidrag
     
104.1
÷
Afdragsbidrag
     
104.2
÷
Rentebidrag
     
104.3
÷
Ydelsesstøtte
     
104.4
÷
Ungdomsboligbidrag
     
105.1-2
 
Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering
     
105.1
 
Andel til boligorganisationens dispositionsfond
     
105.2
 
Andel til Landsbyggefonden
     
105.9
 
Nettokapitaludg. (Beboerbetaling)
     
   
Nettokapitaludgifter i alt
     
112.1
 
Administrationsbidrag
     
   
1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt
     
   
1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt
     
   
1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt
     
   
1.4 Tillægsydelser, i alt
     
   
Administrationsbidrag i alt
     
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling
 
Regnskabsperiode 12(13)
 
Faste noter
Kontonr.
Specifikation
Indeværende år
Sidste år
(1.000 kr)
       
407
 
Resultatkonto
   
         
   
1.
Saldo primo
   
   
Årets underskud (konto 210)
   
   
Årets overskud (konto 140)
   
   
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)
   
   
Overført til drift (konto 203.6)
   
   
2.
Ultimo saldo
   
   
2.a
Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er nedskrevet på konto 407.1 og posteret på konto 304)
   
   
b.
Driftstabslån (konto 415) ydet af:
   
   
1.
Kommunen
   
   
2.
Kreditinstitut
   
   
3.
Landsbyggefonden
   
   
3.
Bogført saldo
   
Den udskilte del af underskuddet, der er inddækket ved driftstabslån, afvikles i takt med afdrag på de respektive driftstabslån (jf. konto 132.1.).
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling
 
Regnskabsperiode 13(13)
Forretningsførers påtegning:
     
     
     
By
Dato
Revisors påtegning:
   
   
   
By
Dato
Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning:
Afdelingsbestyrelsens underskrifter:
Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.
 
 
   
By
Dato
Bestyrelsens påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
   
   
   
   
By
Dato
Øverste myndigheds påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
   
By
Dato


Bilag 2.1

     
Almene boligorganisationer
 
Regnskabsår 1(5)
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til
Regnskab for sideaktivitetsafdelinger
 
Regnskab for sideaktivitetsafdeling
   
Boligorganisation
Afdeling
Tilsynsførende kommune
Boligorganisationsnr.
LBF’s afdelingsnr.
Kommunenr.
Navn
Navn
Navn
Adresse
Adresse
Adresse
Telefon/Fax
Telefon/Fax
Telefon/Fax
E-postadresse
E-postadresse
E-postadresse
Hjemmeside
Hjemmeside
 
CVR-nr. (SE-nr.)
CVR-nr.
 
 
Afdelingens art
 
   
1. Resultatopgørelse
Udgifter
           
Kontonr.
Note
 
Resultatopg.
indeværende år
Budget
indeværende år
(1.000 kr.)
Budget
kommende år
(1.000 kr.)
           
   
Produktionsomkostninger
     
1101
*
Personaleudgifter m.v.
     
1102
*
Afskrivninger driftsmidler
     
1103
*
Ejendomsskatter og andre offentlige udgifter
     
1104
*
Vedligeholdelse, renholdelse m.v.
     
1110
 
Produktionsomkostninger i alt
     
           
   
Administrationsomkostninger
     
1111
*
Personaleudgifter m.v.
     
1112
*
Lokaleudgifter, egne eller lejede lokaler
     
1113
*
Administrationsbidrag boligorganisation
     
1114
*
Afskrivninger driftsmidler
     
1120
 
Administrationsomkostninger i alt
     
           
   
Renteudgifter m.v.
     
1121
*
Renteudgifter m.v.
     
1122
*
Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver samt af værdipapirer, som
er omsætningsaktiver
     
1130
 
Renteudgifter m.v. i alt
     
1139
 
Samlede ordinære udgifter
     
1140
 
Overskud før ekstraordinære poster
     
   
Ekstraordinære udgifter
     
1141
*
Ekstraordinære udgifter
     
1150
 
Ekstraordinære udgifter i alt
     
1160
 
Årets overskud
     
1170
 
Udgifter og evt. overskud i alt
     
     
     
Almene boligorganisationer
 
Regnskabsperiode 2(5)
Regnskab for sideaktivitetsafdelinger
 
Indtægter
 
Kontonr.
Note
 
Resultatopg.
indeværende år
Budget
indeværende år
(1.000 kr.)
Budget
kommende år
(1.000 kr.)
   
Ordinære indtægter
     
1201
*
Bruttoomsætning (før fradrag af evt. moms)
     
1202
 
Evt. moms
     
1210
*
Nettoomsætning (efter fradrag af evt. moms o. lign.) i alt
     
   
Andre driftsindtægter
     
1211
*
Andre driftsindtægter
     
1219
*
Indtægter af værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver
     
1220
 
Andre driftsindtægter i alt
     
           
   
Renteindtægter m.v.
     
1221
*
Renteindtægter m.v.
     
1230
 
Renteindtægter m.v. i alt
     
1239
 
Samlede ordinære indtægter
     
1240
 
Underskud før ekstraordinære poster
     
   
Ekstraordinære indtægter
     
1241
*
Ekstraordinære indtægter
     
1250
 
Ekstraordinære indtægter i alt
     
1260
 
Årets underskud
     
1270
 
Indtægter og evt. underskud i alt
     
     
     
Almene boligorganisationer
 
Regnskabsperiode 3(5)
Regnskab for sideaktivitetsafdelinger
 
2. Balance
Aktiver
 
Kontonr.
Note
 
Indeværende år
Sidste år
(1.000 kr.)
         
   
Anlægsaktiver
   
   
Materielle anlægsaktiver
   
1301
*
Grunde og bygninger /Materielle anlægsaktiver(ejendomsværdi pr. xx kr. xx)
   
1302
*
Teknisk anlæg og maskiner
   
1303
*
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
   
1310
 
Materielle anlægsaktiver i alt
   
   
Finansielle anlægsaktiver
   
1311
*
Værdipapirer m.v.
   
1312
*
Andre tilgodehavender
   
1313
*
Kapitalindskud, sideaktiviteter
   
1320
 
Finansielle anlægsaktiver i alt
   
1330
 
Anlægsaktiver i alt
   
   
Omsætningsaktiver
   
   
Varebeholdning
   
1331
*
Varebeholdninger
   
1340
 
Varebeholdninger i alt
   
   
Tilgodehavender
   
1341
*
Tilgodehavender tjenesteydelser
   
1342
*
Andre tilgodehavender
   
1343
 
Periodeafgrænsningsposter
   
1350
 
Tilgodehavender i alt
   
   
Likvide beholdninger m.v.
   
1351
*
Værdipapirer (obligationsbeholdning)
   
1352
 
Kassebeholdning
   
1353
 
Bankbeholdning
   
1354
 
Tilgodehavende boligorganisation
   
1360
 
Likvide beholdninger m.v. i alt
   
1370
 
Omsætningsaktiver i alt
   
1380
 
Aktiver i alt
   
     
     
Almene boligorganisationer
Regnskabsperiode 4(5)
Regnskab for sideaktivitetsafdelinger
 
Passiver
 
Kontonr.
Note
 
Indeværende år
Sidste år
(1.000 kr.)
         
   
Egenkapital
   
1401
*
Driftskapital
   
1402
 
Opskrivninger
   
1403
*
Reserver
   
1404
*
Overført overskud eller tab
   
1410
 
Egenkapital i alt
   
   
Hensættelser
   
1411
*
Hensættelser
   
1420
 
Hensættelser i alt
   
   
Langfristet gæld
   
1421
*
Prioritetsgæld
   
1422
*
Anden langfristet gæld
   
1430
 
Langfristet gæld i alt
   
   
Kortfristet gæld
   
1431
*
Bankgæld
   
1432
 
Forudbetalinger
   
1433
 
Leverandører
   
1434
 
Omkostninger
   
1435
 
Afsætninger
   
1436
 
Gæld til boligorganisationen
   
1437
 
Anden gæld
   
1438
 
Periodeafgrænsningsposter
   
1439
 
Skyldig moms o. lign.
   
1440
 
Kortfristet gæld i alt
   
1450
 
Passiver i alt
   
Eventualforpligtigelser
     
     
Almene boligorganisationer
 
Regnskabsperiode 5(5)
   
Regnskab for sideaktivitetsafdelinger
 
Forretningsførers påtegning:
 
   
   
   
By
Dato
Revisors påtegning:
 
   
   
   
By
Dato
Bestyrelsens påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
 
 
 
By
Dato
Øverste myndigheds påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
 
 
 
By
Dato


Bilag 3

Almene boligorganisationer
 
 
SPØRGESKEMA
Regnskabsperiode 1(3)
     
Boligorganisation
Administrator (udfyldes for administreret organisation)
Tilsynsførende kommune
     
Navn
Navn
Navn
Adresse
Adresse
Adresse
Telefon/Fax
Telefon/Fax
Telefon/Fax
Vejledning
 
Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«
         
         
Noter
Spørgsmål
Sæt kryds
   
   
Ja
Nej
Irrelevant
*
Boligorganisationen
     
 
1.
Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor -vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?
     
 
2.
Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?
     
 
3.
Er der foretaget opskrivning på aktiver?
     
 
4.
Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
     
         
 
4a.
Investeringer (herunder projekteringsudgifter).
     
         
 
4b.
Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger.
     
 
4c.
Løbende retssager.
     
 
4d.
Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser.
     
 
4e.
Andre forhold?
     
 
 
*
5.
Er der anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed?
     
 
6.
Er forfaldne ydelser betalt for sent?
     
 
7.
Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger?
     
 
8.
Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien?
     
 
Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.
     
     
   
*
 
Almene boligorganisationer
 
SPØRGESKEMA
Regnskabsperiode 2(3)
Noter
Udfyldes kun for boligorganisationer med egne boligafdelinger.
Sæt kryds
   
   
Ja
Nej
Irrelevant
         
 
Afdelinger:
     
         
 
9.
Er der afdelinger:
     
 
9a.
Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering?
     
         
 
9b.
Med underskudssaldi og/eller underfinansiering?
     
 
10.
Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?
     
 
11.
Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
     
 
11a.
Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?
     
 
11b.
Løbende retssager?
     
 
11c.
Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?
     
 
11d.
Aktiverede projekteringsudgifter?
     
 
11e.
Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer?
     
 
11f.
Andre forhold?
     
 
12.
Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende
     
 
12a.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?
     
 
12b.
Istandsættelse ved fraflytning?
     
 
12c.
Tab ved fraflytning?
     
 
13.
Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?
     
         
     
 
Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet).
 
Spørgsmål nr.
Note:
 
1
   
 
2
   
 
3
   
 
4a
   
 
4b
   
 
4c
   
 
4d
   
 
4e
   
 
5
   
 
6
   
 
7
   
 
8
   
 
9a
   
 
9b
   
 
10
   
 
11a
   
 
11b
   
 
11c
   
 
11d
   
 
11e
   
 
11f
   
 
12a
   
 
12b
   
 
12c
   
 
13
   
 
 
Administrators påtegning:
 
 
Dato
Bestyrelsens påtegning
(Formanden)
Dato
Revisors påtegning:
Dato
 


Bilag 4

Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber

§ 1. En almen boligorganisations årsregnskab, der omfatter årsregnskaber for den almene boligorganisation og dens afdelinger, skal efter § 25, stk. 2, 1 pkt., i lov om almene boliger m.v. revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskifte skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 3-7.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, og ved driften af de afdelinger, der er omfattet af regnskabet.

§ 3. Revisionens omfang afhænger af boligorganisationens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 4. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af udlåns- og tilskudsudløsende faktorer, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen.

Stk. 2. Ved den afsluttende revision påses det, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., og at det ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 3. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af boligorganisationens og afdelingernes midler og drift. Revisionen udføres med udgangspunkt i boligorganisationens rapportering om mål og opnåede resultater samt om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

§ 5. Boligorganisationen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af boligorganisationens regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Boligorganisationen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at foretage indberetning til den almene boligorganisations bestyrelse og kommunalbestyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med indberetningen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 7. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal føre en revisionsprotokol.

Stk. 3. I protokollen skal der indføres oplysninger om:

1) hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf samt

2) væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende boligorganisationens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

Stk. 4. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for boligorganisationens formål.

Stk. 5. Det skal i protokollatet til årsregnskabet oplyses:

1) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser.

2) Hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

3) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om statslige og kommunale midler er anvendt og opgjort i overensstemmelse med de givne vilkår og regler.

Stk. 6. I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

Stk. 7. Revisionsprotokollen forelægges ved ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.