Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klager klagede over en lederartikel bragt i bladet, idet han mente at god presseskik var tilsidesat. Endvidere klagede klager over, at bladet havde afvist at bringe et genmæle.

Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at det forhold, at domstolene parallelt med klagesagen for nævnet behandlede en sag mellem parterne, ikke var til hinder for, at nævnet behandlede klagesagen.

Hvad angik klagen over god presseskik fandt nævnet, at klagefristen var overskredet i forhold til nævnet.

Hvad angik genmæle fandt nævnet, at det ikke udfra sagens oplysninger var godtgjort, at oplysningen om, at klagers navn kunne sættes i forbindelse med flere end 12 krakkede selskaber i Danmark og det øvrige Skandinavien inden for de seneste ca. 3 år, var utvivlsom rigtig. Klager var derfor berettiget til at få optaget genmæle i bladet.


Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 117/2001

 

K har klaget til Pressenævnet over en lederartikel bragt i oktober-nummeret af fagbladet Rent i Danmark, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. K har endvidere klaget over, at bladet har afvist at bringe et genmæle.

I artiklen med overskriften "Dummere end amerikanerne tillader" hed det:

"I Cleaning Scandinavia kan man læse, at der under navnet "Scandinavian Cleaning Show" skal afholdes en stor rengøringsmesse i Bella Center i tiden den 18. til 20. september 2002. Messen skal, ifølge bladet, arrangeres i samarbejde med bl.a. ISSA-Interclean og AFIDAMP, Italien.

Vi har kontaktet ISSA, Interclean og AFIDAMP for at høre, om de kender noget til disse planer. Det gør de ikke!

Jos van Berg direktør for Interclean, Amsterdam finder det tåbeligt at planlægge en messe til gennemførelse på stort set samme tidspunkt som Skandinavisk Renhold, der afholdes i forbindelse med HI-messen i Herning, og han fralægger sig ethvert kendskab til Scandinavian Cleaning Show.

I ISSA, USA, reagerer de ikke blot med hovedrysten. De kender indehaveren af bladet og udtrykker vrede over, at ISSA s navn og logo uden deres viden og tilladelse bliver brugt i denne sammenhæng. De kender ophavsmanden, K, den af ISSA ekskluderede nordmand, der i en kort periode var deres repræsentant i Skandinavien.

Arrangøren af den kendte rengøringsmesse, Skandinavisk Renhold, dir. Anders Kjær-Knudsen, bekræfter, efter personlige samtaler med ISSA og AFIDAMP, ligeledes, at messeoplysningerne fra K er pure opspind og konstaterer endvidere, at den femte Skandinavisk Renhold, som efter sammenlægning med HI-Messen fra 10. til 14. september 2002 kommer til at hedde Skandinavisk Renhold & Service, kører videre som planlagt. Ca. 30 af de førende danske virksomheder fra branchen har allerede reserveret stand.

Renholdsmagasinet Cleaning Scandinavia påstås at udkomme i 22.000 eksemplarer. Vi undrer os over, at bladet ikke som Rent i Danmark er tilsluttet Dansk Oplagskontrol.

Pressefrihed er ikke frihed til at undlade at fortælle sandheden!

I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at Ks navn kan sættes i forbindelse med flere end tolv krakkede selskaber i Danmark og det øvrige Skandinavien inden for de seneste 3 år."

Klageren har ved brev af 10. oktober 2001 opfordret bladet til at udsende et dementi af indholdet i artiklen. Af dementiet bør det fremgå, at messen "Scandinavian Cleaning Show" afvikles som omhandlet i Cleaning Scandinavia, og at udsagnene om klagers forbindelse med 12 konkurser inden for de seneste 3 år er ukorrekte.

Bladets advokat Jens Thoregaard meddelte ved brev af 2. november 2001, at han ikke så nogen grund til, at bladet tilbagekaldte noget som helst.

Klageren har gjort gældende, at han i bladets leder forulempes på det groveste i en artikel fyldt med usandheder.

Klageren har nærmere anført, at bladet insinuerer, at der ikke afholdes en messe under navnet "The Scandinavian Cleaning Show 2002". Dette er ikke rigtigt, og i øvrigt kender både ISSA Interclean og AFIDAMP, Italien, til messen i Bella Centret. E-mailen af 5. august 2001 fra Mark Armitage, ISSA, der er vedlagt af bladet, passer ikke med udtalelsen i lederen. Det fremgår jo faktisk heraf, at "The Scandinavian Cleaning Show 2002" er arrangeret af Turret-RAI i England, og ikke hvad lederen påpeger, at man ikke kender noget til messen, og at "The Scandinavian Cleaning Show 2002" er fup. Klager har i den forbindelse henvist til de originale brochurer udgivet af Turret-RAI i England, der angiver, at messen er i samarbejde med ISSA-Interclean. Firmaet Nordic Publications er intet andet end skandinavisk agent for Turret-RAI i denne sammenhæng, og man sælger stande på provision i de nordiske lande for Turret-RAI i England.

Klageren har desuden anført, at Jos van den Berge, direktør for Interclean, Amsterdam, over for messeledelsen af "The Scandinavian Cleaning Show", Martin Scott, har benægtet at have talt med bladet. Endvidere det ikke er sandt, at klager er ekskluderet af ISSA. Klager har i den forbindelse henvist til e-mail fra direktør i ISSA, John P. Garfinkel.

Klageren har videre henvist til, at bladet igennem Skandinavisk Renholds direktør hævder, at messen i Bella Centret er det pure opspind. Dette er ikke korrekt, og klager har i den forbindelse henvist til e-mail fra Martin Scott i Turret-Rai.

Klageren har yderligere anført, at det er direkte løgn og strafbart efter straffeloven at oplyse, at klagers navn kan sættes i forbindelse med 12 konkurser i Skandinavien inden for de sidste tre år.

Bladet har oplyst, at man ikke bestrider, at klager har planlagt en messe i Bella Centret, men ligesom klagers blad ligger meget tæt op ad Rent i Danmark, har man også har valgt et tidspunkt, hvor der i forvejen i Herning er en tilsvarende messe, som blandt andet bladet er involveret i.

Bladet har anført, at man ikke er klar over, hvorvidt klager har været involveret i 12 selskaber, der er lukkede, men som et indicium herpå har man henvist til en redegørelse fra Intrum Justitia A/S vedrørende Forlaget Thorsgaards krav mod Nordic Cleaning System ApS med klager som direktør, hvilket tilgodehavende måtte afskrives, da firmaet kort efter gik konkurs. Endvidere har man henvist til spærrekort fra Grafisk Arbejdsgiverforening vedrørende firma Rasch & Rasch ApS, i hvis bestyrelse klager har haft sæde, og til spærrekort fra Scanhouse Scandinavian House of Trading A/S, hvor klager under et andet navn har haft sæde.

Bladet har endvidere henvist til e-mail fra Anders P. Kjær-Knudsen, der står bag Herning Messerne. Af denne e-mail fremgår, at det planlagte show i Bella Centret ikke er et officielt ISSA-sponsoreret show. ISSA s navn er i øvrigt fjernet i klagers markedsføring af messen. Bladet har endvidere henvist til brev af 15. januar 2002 fra Mark Armitage, ISSA, hvori denne redegør for klagers forbindelse til ISSA.

Bladet har i forbindelse med fremsendelse af en genpart af det svarskrift, der er indleveret i anledning af den sag, der af Nordic Publications er anlagt ved domstolene, anført, at det er forkert, at der træffes afgørelse i Pressenævnet, idet det om end retssagen vil være med til at oplyse/afklare sagen vel ikke være rigtigt, om Pressenævnet afsiger en kendelse, der må kunne forventes at påvirke retten i den ene eller anden retning.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Aage Lundgaard, Tage Clausen og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det forhold, at domstolene parallelt med klagesagen for nævnet behandler en sag mellem parterne, ikke er til hinder for, at nævnet behandler klagesagen.

Klager over overtrædelse af god presseskik kan senest 4 uger efter offentliggørelsen rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Massemediets afgørelse kan senest 4 uger efter, at den er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 2.

Nævnet modtog klagen den 8. november 2001. Det må lægges til grund, at bladet er offentliggjort senest den 10. oktober 2001, hvilket også er datoen for klagers brev til bladet, hvori klager anmoder bladet om, at der bringes et dementi. Nævnet finder imidlertid, at klagers brev af 10. oktober 2001 alene har karakter af en anmodning om genmæle, og klagefristen i forhold til spørgsmålet om god presseskik er derfor overskredet i forhold til nævnet.

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Nævnet finder, at det ikke af artiklen med tilstrækkelig tydelighed fremgår, at "Scandinavian Cleaning Show" ikke afholdes i Bella Centret. Klager har derfor ikke krav på genmæle vedrørende denne oplysning.

Nævnet finder endvidere, at det ikke udfra sagens oplysninger er godtgjort, at oplysningen om, at klagers navn kan sættes i forbindelse med flere end 12 krakkede selskaber i Danmark og det øvrige Skandinavien inden for de seneste ca. 3 år, er utvivlsom rigtig. Klager er derfor berettiget til efter påkrav at få optaget følgende genmæle i bladet, jf. medieansvarslovens § 39:

"Genmæle

Af en artikel i oktober-nummeret af Rent i Danmark fremgik, at Ks navn kan sættes i forbindelse med flere end 12 krakkede selskaber i Danmark og det øvrige Skandinavien inden for de seneste ca. 3 år. Dette er ikke korrekt.

K"

Afsagt den 28. februar 2002