Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

   Definitioner

Kapitel 2   Sortering af bygge- og anlægsaffald

   Genanvendelse af uforurenet bygge- og anlægsaffald fra erhverv

   Bygge- og anlægsaffald fra private borgere og grundejere

Kapitel 3   Tilsyn

   Klage

   Straf

Kapitel 4   Ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

I medfør af § 19, stk. 5, § 44, stk. 1, § 92, og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 513 af 12. juni 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald med henblik på at nedbringe mængden af affald, der skal deponeres eller forbrændes, og på at reducere råstofforbruget.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke genanvendelse af følgende:

1) Farligt affald.

2) Forurenet jord, grus m.v.

3) Affald omfattet af særlige regler i anden lovgivning.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Genanvendelse: En af de i §§ 4-6 nævnte former for anvendelse.

2) Bygge- og anlægsaffald: Affald beskrevet ved EAK-kode 17 i bilag 2 i bekendtgørelse om affald.

3) Uforurenet bygge- og anlægsaffald: Bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at genanvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

Kapitel 2

Sortering af bygge- og anlægsaffald

§ 3. Bygge- og anlægsaffald til genanvendelse skal sorteres på stedet og som minimum sorteres i følgende fraktioner:

1) Natursten, f.eks. granit og flint.

2) Uglaseret tegl (mur- og tagsten).

3) Beton.

4) Blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton.

5) Jern og metal.

6) Gips.

7) Stenuld.

8) Jord.

9) Asfalt.

Stk. 2. Det skal ved kildesortering af affaldsfraktionerne omfattet af stk. 1, nr. 1-4, sikres, at alt andet end mørtel og evt. armeringsjern er frasorteret og særskilt håndteret, herunder at PCB-holdig fugemateriale er identificeret, frasorteret og særskilt håndteret.

Stk. 3. Såfremt termoruder forekommer, skal disse udsorteres og om muligt genanvendes. Termoruder, der ikke er egnede til genanvendelse, skal destrueres eller deponeres.

Stk. 4. Sortering, jf. stk. 1, kan undlades, hvor den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton. Affaldet anvises i så fald til sortering af kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Sortering, jf. stk. 1, kan, hvor de fysiske omgivelser er til hinder for, at sortering sker på stedet, foregå på en af kommunalbestyrelsen godkendt lokalitet.

Genanvendelse af uforurenet bygge- og anlægsaffald fra erhverv

§ 4. Uforurenet bygge- og anlægsaffald omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1-7, må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil, herunder til genbrug af mursten, tegl eller gipsplader i byggeri m.v.

Stk. 2. Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse oplagres på stedet i op til 1 år.

§ 5. Uforurenet bygge- og anlægsaffald omfattet af § 3, stk. 1, nr. 5-7, må uden tilladelse og efter forarbejdning genanvendes på en virksomhed eller et anlæg, der modtager affald med henblik på genanvendelse.

§ 6. Uforurenet bygge- og anlægsaffald omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1-4, må uden tilladelse og efter forarbejdning genanvendes, som erstatning for primære råstoffer.

§ 7. Andre former for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald end de i §§ 4-6 nævnte kan kun ske efter andre regler herom i miljøbeskyttelsesloven eller regler i medfør af loven eller efter særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 eller 5.

Bygge- og anlægsaffald fra private borgere og grundejere

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal i kommunens regulativ for husholdningsaffald fastsætte en ordning for håndtering af bygge- og anlægsaffald, jf. § 2, nr. 2, fra private borgere og grundejere, jf. kapitel 5 og 6 i bekendtgørelse om affald.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere fastsætte en ordning for genanvendeligt uforurenet bygge- og anlægsaffald, jf. § 2, nr. 3, fra private borgere og grundejere, jf. kapitel 5 og 6 i bekendtgørelse om affald.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter ordningen efter stk. 2 i overensstemmelse med §§ 2-5 i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan i kommunens regulativ for husholdningsaffald fastsætte en anmeldeordning.

Stk. 5. Borgere og grundejere er forpligtet til at benytte ordningen som foreskrevet, jf. § 35, stk. 1, i bekendtgørelse om affald.

Kapitel 3

Tilsyn

§ 9. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65.

Klage

§ 10. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf

§ 11. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at sortere i overensstemmelse med § 3,

2) genanvender bygge- og anlægsaffald uden, at betingelserne herfor er opfyldte, jf. §§ 4-7, eller

3) undlader at benytte en kommunal ordning som foreskrevet, jf. § 8.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2010.

Stk. 2. Cirkulære nr. 94 af 21. juni 1995 om kommunale regulativer om sortering af bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse ophæves.

Miljøministeriet, den 11. januar 2010

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp