Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Implementering af energiaftalen)

(Kompensation for CO2-afgift)

I medfør af § 10, stk. 6, i lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Implementering af energiaftalen), som affattet ved § 11, nr. 6, i lov nr. 1384 af 21. december 2009, fastsættes, at § 9 b i lov om elforsyning, som indsat ved § 8, nr. 2, i lov nr. 528 af 17. juni 2008 og ændret ved § 78, nr. 8, i lov nr. 1392 af 27. december 2008, træder i kraft den 1. januar 2010.

Klima- og Energiministeriet, den 21. december 2009

Lykke Friis

/ Ib Larsen