Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 om offentlige forlystelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1326 af 14. december 2005 og bekendtgørelse nr. 646 af 26. juni 2009 foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende nr. L 376 af 27. december 2006, s. 36).«

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Tilladelse efter § 1 gives af politidirektøren på det sted, hvor forlystelsen skal drives.

Stk. 2. Politidirektøren træffer afgørelse senest 4 uger efter, at ansøgningen og alle nødvendige oplysninger er modtaget.

Stk. 3. Fristen efter stk. 2 kan forlænges en gang, hvis det på grund af sagens karakter ikke er muligt at træffe afgørelse inden fristens udløb. Hvis fristen forlænges, gives ansøgeren inden udløbet af fristen efter stk. 2 meddelelse herom og om, hvornår der herefter senest træffes afgørelse. Det skal fremgå af meddelelsen, hvad begrundelsen er for forlængelsen og for den herved fastsatte frist.

Stk. 4. En overskridelse af 4 ugers fristen efter stk. 2 eller den forlængede frist efter stk. 3 medfører ikke, at ansøgeren kan anse tilladelsen for meddelt.

Stk. 5. Der skal hurtigst muligt efter modtagelsen af en ansøgning sendes en bekræftelse til ansøgeren på modtagelsen af ansøgningen. Bekræftelsen skal indeholde oplysninger om den i stk. 2 nævnte frist og om adgangen til at forlænge fristen efter stk. 3. Bekræftelsen skal endvidere indeholde en klagevejledning.«

3. § 8 affattes således:

»§ 8. Hvis forlystelsen drives som led i erhvervsmæssig virksomhed, skal forlystelsens publikum oplyses om,

1) hvilken politidirektør, der har kompetence til at meddele tilladelse til drift af forlystelsen,

2) at ejeren har tegnet den i § 23 nævnte ansvarsforsikring til dækning af eventuelt erstatningsansvar over for publikum, og

3) forsikringsselskabets navn og adresse og forsikringens geografiske dækning.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte oplysning skal gives til eller gøres tilgængelig for publikum inden deltagelse i forlystelsen.

Stk. 3. Oplysningen gives eller gøres tilgængelig på den måde, som den, der driver forlystelsen, finder mest egnet, f.eks. ved at oplysningen gøres tilgængelig ad elektronisk vej via en adresse oplyst af den pågældende, eller, at oplysningen er tilgængelig der, hvor forlystelsen drives.«

4. § 24, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»§ 24. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 2, § 8, §§ 10-14, § 15, stk. 2, § 20, stk. 1, § 23 eller vilkår fastsat i medfør af § 3.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009.

Justitsministeriet, den 17. december 2009

Brian Mikkelsen

/ Birgit Thostrup Christensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende nr. L 376 af 27. december 2006, s. 36).