Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kunstig sædoverføring på heste1)

(Gennemførelse af servicedirektivet)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 842 af 30. september 1994 om kunstig sædoverføring på heste som ændret ved bekendtgørelse nr. 866 af 13. september 2005 og bekendtgørelse nr. 1146 af 3. oktober 2007 foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten indsættes efter »om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EU-tidende 2005 nr. L 255 s. 22)«: »og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EF-Tidende 2006 nr. L 376, s. 36).«

2. I § 1 indsættes:

»Stk. 4. Ved tjenestemodtager forstås enhver fysisk eller juridisk person, som anvender eller ønsker at anvende en tjenesteydelse.«

3. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til at foretage inseminering på heste som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1 senest 4 uger efter modtagelse af ansøgning.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Ansøgeren må ikke udføre opgaver som inseminør, før vedkommende er godkendt hertil af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om godkendelse og alle nødvendige dokumenter, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om:

1) Sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 1 og 2,

2) at ansøgeren ikke må udføre opgaver som inseminør, før vedkommende er godkendt hertil af Fødevarestyrelsen, samt

3) klagemuligheder.

§ 1 b. Inseminører skal oplyse tjenestemodtager om

1) deres erhvervsmæssige titel og EU / EØS- landet, hvor tilladelsen til anvendelsen af titlen er givet,

2) navn og adresse på den kompetente tilsynsmyndighed i etableringslandet hvis inseminørvirksomheden dér er omfattet af en godkendelsesordning, eller kontaktoplysninger på Fødevarestyrelsen,

3) de brancheorganisationer, som vedkommende er medlem af, samt

4) eventuelle forsikringer til dækning af erhvervsansvar.

Stk. 2. Hvis tjenestemodtageren anmoder tjenesteyderen om det, skal denne oplyse om de regler der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan tjenestemodtageren får adgang hertil.«

4. I § 31, stk. 1, nr. 1 indsættes efter »overtræder § 1, stk. 1 eller 3, «: »§ 1 a, stk. 3, § 1 b, § 2 eller § 3«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009.

Fødevarestyrelsen, den 15. december 2009

Esben Egede Rasmussen

/ Ina Elise Jensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EF-Tidende 2006 nr. L 376, s. 36)