Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering
af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
( Elskrotbekendtgørelsen )

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 2, ændres »elektrisk og elektronisk affald« til: »elektrisk og elektronisk udstyr«.

2. § 8, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Stk. 3. Forhandlere og andre, der modtager affald i henhold til stk. 2, skal benytte indsamlingsordningerne oprettet i henhold til § 6, anvisningsordningerne i henhold til § 7 eller tilbagetagningsordningerne oprettet i henhold til lovens § 9 j.«

3. I § 10, stk. 3, nr.1, indsættes som 2. pkt. :

»For udenlandske virksomheder, der ikke er registreret i CVR-registeret, oplyses virksomhedens momsnummer ( VAT-number ) i stedet for CVR-nummer.«

4. § 12, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Producenter og importører skal i forbindelse med sikkerhedsstillelse efter stk. 1 indberette mængden af markedsført elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til brug for husholdninger i det forudgående kalenderår til WEEE-System. WEEE-System kan anmode om oplysninger om den mængde elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til brug for husholdninger, som forventes markedsført i det pågældende år.«

5. I § 16, stk. 1, ændres »inden for de i bilag 1 angivne kategorier« til: »inden for de i § 6, stk. 4, angivne fraktioner«.

6. I § 17, stk. 1, indsættes efter »herunder i brugsanvisninger,«: »eller på salgsstedet«.

7. § 19, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 19. Producenter og importører skal hvert år senest den 31. marts indberette oplysninger til WEEE-System om mængder af elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE) fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr, som er markedsført i det forudgående kalenderår. WEEE-System kan anmode om oplysninger om den mængde elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr, som forventes markedsført i det pågældende år.

Stk. 2. Producenter og importører skal hvert år senest den 31. marts indberette oplysninger til WEEE-System om mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der er tilbagetaget og særskilt håndteret, jf. § 21, i det forudgående kalenderår. Indberetningen skal ske i en form, som Miljøstyrelsen fastsætter.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

8. § 26 affattes således:

»§ 26. For registrering i producentregistret betales et engangsgebyr pr. producent eller importør. Gebyret må ikke overstige 1000 kr. pr. producent eller importør.

Stk. 2. For behandling af sager om sikkerhedsstillelse betales et gebyr pr. anvendt time. Gebyret må ikke overstige 750 kr. pr. anvendt time.

Stk. 3. For administration af tildelingsordningen og øvrige administrative opgaver betaler enhver producent eller importør et årligt gebyr. Gebyret må ikke overstige 0,1 kr. pr. kg udstyr, der er markedsført i det forudgående år, men udgør dog mindst 250 kr. Hvis en nyregistreret producent eller importør ikke har markedsført udstyr det forudgående år, betales et årligt gebyr på højst 0,1 kr. pr. kg udstyr, der forventes markedsført det pågældende år. Gebyret udgør dog mindst 250 kr.

Stk. 4. For særskilte ydelser i forbindelse med administration af tildelingsordningen betales et gebyr pr. anvendt time. Gebyret må ikke overstige 750 kr. pr. anvendt time.

Stk. 5. Gebyrerne, som opkræves af WEEE-System, må ikke overstige de faktiske omkostninger i forbindelse med udførelsen af WEEE-Systems opgaver efter denne bekendtgørelse. WEEE-System fastsætter hvert år de nye gebyrsatser og offentliggør dem på WEEE-Systems hjemmeside.«

9. Bilag 1, nr. 5, affattes således:

»5) Belysningsudstyr (undtagen glødepærer og lysarmaturer til brug for husholdninger)«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. juni 2006.

Miljøministeriet, den 9. juni 2006

Connie Hedegaard

/Helge Andreasen