Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde

§ 1

I bekendtgørelse nr. 158 af 19. februar 2009 om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 22. september 2008, § 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 2. oktober 2009, § 8, stk. 2, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 8. oktober 2009, § 2 a, stk. 2, i lov nr. 574 af 9. juni 2006 om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), som ændret ved § 2 i lov nr. 543 af 17. juni 2008, § 8, stk. 2, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 8. september 2009 og § 9, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 850 af 8. september 2009, fastsættes:«

2. Efter § 3 indsættes:

»§ 4. En institution (værtsinstitutionen), der efter § 3 varetager administrative opgaver for et fællesskab af institutioner (partnerinstitutionerne), skal aflægge regnskab for indtægter og udgifter for de administrative opgaver, der udføres. I regnskabet skal også indgå en eventuel opgørelse af mellemværende med partnerinstitutionerne.

Stk. 2. Regnskabet skal følge kalenderåret. Regnskabet skal forsynes med en påtegning af værtsinstitutionens revisor og i underskrevet stand sendes til partnerinstitutionerne og til Undervisningsministeriet senest den 1. april i året efter regnskabsåret.

Stk. 3. Regnskabet skal indeholde de samlede indtægter, udgifter delt op på lønudgifter, driftsomkostninger, afskrivninger, finansielle poster og ekstraordinære poster, året resultat og eventuelle mellemværender med partnerinstitutionerne. Bogføringen finder sted efter de principper, der er angivet i bilag 2.

§ 5. Revisionen af regnskabet efter § 4, stk. 2, udføres af værtsinstitutionens revisor efter god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.«

§ 4 bliver herefter til § 6.

3. I bilag 1 affattes punkt 7 således:

»Værtsinstitutionen udarbejder årligt et særskilt regnskab for den eller de opgaver, som værtsinstitutionen udfører i henhold til den indgåede samarbejdsaftale.

Regnskabet skal indeholde en resultatopgørelse og eventuel mellemregning mellem værtsinstitutionen og øvrige partnere. Regnskabet skal i øvrigt udarbejdes i overensstemmelse med styregruppens anvisninger og almindelige principper for god regnskabsskik.

Det særskilte regnskab underskrives af værtsinstitutionens daglige leder og revideres af værtsinstitutionens revisor efter samme regler som gældende for værtsinstitutionens eget årsregnskab.

Regnskabet skal forelægges styregruppen til godkendelse senest den [dato] i det følgende kalenderår. Såfremt regnskabet kan godkendes af styregruppen, påtegnes dette ved underskrift af samtlige medlemmer af styregruppen.«

4. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. januar 2010 og har virkning for regnskabsåret 2010.

Undervisningsministeriet, den 18. december 2009

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Ole Sten Volder


Bilag 1

»Bilag 2

Regnskabsaflæggelse og kontering

Til brug ved regnskabsaflæggelse skal følgende kontering anvendes.

Udgifterne, såvel direkte som indirekte, konteres på følgende formålskontonumre:

Opgavetype
Formålskonto
Økonomi og planlægning
5910
Løn og personale
5920
It
5930
Indkøb
5940
Bygninger og service
5950

Værtsinstitutionen konterer alle udgifter, såvel direkte som indirekte, på ovenstående formålskonti. Indtægten fra partnerinstitutionerne fordeles og krediteres på nedennævnte udgiftsgrupper (SKS-sumkonti):

Konti
Sumkonti i SKS
Konti til kreditering hos værtsinstitutionen og debitering hos partnerinstitutionerne
Lønudgifter
1898
Konto under sumkonto
Driftsomkostninger
2299
Konto under sumkonto
Afskrivninger
2098
Konto under sumkonto
Finansielle poster
2599 + 2699
Konto under sumkonto
Ekstraordinære poster
2898 + 2997
Konto under sumkonto

Partnerinstitutionerne debiterer udgiften til fællesskabet på ovennævnte SKS-konti samt på det relevante formål for Administrative Fællesskaber. De konsoliderede regnskaber vil således ikke vise større udgift på de enkelte udgiftskonti end reelt afholdt.

Resultatet på værtsinstitutionens administrative fællesskabs formål svarer til værtsinstitutionens egen udgift på området.

Med udgangspunkt i reglerne om standardrapporter i de respektive institutioners regnskabsbekendtgørelser indsættes en linje efter ”bygningsdrift” i såvel resultatopgørelse som i nøgletallene, der betegnes: ”Administrative Fællesskaber”. Tilsvarende indsættes i nøgletallene en linje efter ”øvrige” til lønudgifter til administrative fællesskaber.

Nøgletal i regnskabet vil således ikke blive påvirket af administrative fællesskaber, da de trækkes ud og vises på en særskilt linje. Alene værtsinstitutionen vil have årsværksnøgletal, og såvel værtsinstitutionens som partnerinstitutionens regnskaber vil vise en udgift på et eller flere af formålene til administrative fællesskaber.

Regnskabet for et administrativt fællesskab skal vise bruttobeløbene svarende til kolonnen ”Sumkonti i SKS”. Samtidig skal regnskabet vise et eventuelt mellemværende med partnerinstitutionerne, og eventuelt hvad hver institution har skullet betale for deltagelse i fællesskabet. Der skal ikke laves balance for fællesskabet.«