Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Formål og anvendelsesområde
    Kapitel 2Kvalitetsstyringssystemets indhold
    Kapitel 3Certificering, offentliggørelse og indberetning
    Kapitel 4Ændringer i lov om forpligtende kommunale samarbejder
    Kapitel 5Ikrafttræden, overgangsregler m.v.
Den fulde tekst

Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale
sagsbehandling på natur- og miljøområdet

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Loven skal ved at indføre et kvalitetsstyringssystem medvirke til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunalbestyrelsens sagsbehandling på natur- og miljøområdet samt til at sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens kvalitetsstyringssystem skal løbende vedligeholdes og forbedres.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende et kvalitetsstyringssystem.

Stk. 2. Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte sagsbehandling efter følgende love og regler fastsat i medfør heraf:

1) lov om miljøbeskyttelse,

2) lov om vandforsyning m.v.,

3) lov om forurenet jord,

4) lov om beskyttelse af havmiljøet,

5) lov om kemiske stoffer og produkter,

6) lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.,

7) lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer,

8) lov om råstoffer,

9) lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken,

10) lov om okker,

11) lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven),

12) lov om naturbeskyttelse,

13) lov om vandløb,

14) lov om sommerhuse og campering m.v.,

15) lov om Skjern Å Naturprojekt,

16) lov om anvendelse af Frøstruplejren og

17) lov om planlægning, for så vidt angår VVM-sager.

Kapitel 2

Kvalitetsstyringssystemets indhold

Ansvar og beføjelser

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer, at ansvar og beføjelser i relation til kommunens sagsbehandling, jf. § 2, stk. 2, er fordelt mellem kommunens medarbejdere.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer, at fordelingen af ansvar og beføjelser er medarbejderne bekendt.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer, at ansvar og beføjelser i relation til kvalitetsstyringssystemet, jf. § 2, stk. 1, er fordelt mellem kommunens medarbejdere, herunder procedurer, der fastlægger den eller de systemansvarliges opgaver.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens procedurer for den eller de systemansvarlige.

Procedurer for sagsbehandling

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal fastlægge en kvalitetspolitik for kommunens sagsbehandling, jf. § 2, stk. 2, og efter behov opstille lokale kvalitetsmål.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens kvalitetspolitik skal indeholde kommunalbestyrelsens hensigter i relation til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen samt i relation til at sikre virksomhedernes og borgernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Kvalitetspolitikken skal

1) være tilpasset kommunens opgaver ud fra lokale forhold,

2) skabe rammer for at fastsætte lokale kvalitetsmål, jf. stk. 1,

3) være kendt af kommunens medarbejdere og

4) årligt gennemgås med henblik på eventuel revision.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens lokale kvalitetsmål skal være målbare og skal opfylde kravene i stk. 2, nr. 1, 3 og 4.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer for sagsbehandlingen med henblik på at realisere de overordnede målsætninger, jf. § 1, stk. 1, samt kvalitetspolitikken og -målene, jf. stk. 1-3.

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer, at det ved sagsbehandlingen overvejes, om der, i videre omfang end det følger af natur- og miljølovgivningen, jf. § 2, stk. 2, er behov for koordinering mellem myndighederne.

§ 7. Miljøministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens procedurer, jf. § 5, stk. 4, og § 6.

Procedurer for kompetencestyring

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer, at de rette og tilstrækkelige kompetencer er til rådighed og inddrages ved sagsbehandlingen.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens procedurer for kompetencestyring.

Procedurer for dokumentstyring

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer styring af kommunens dokumenter.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens procedurer for styring af dokumenter.

Kvalitetshåndbog

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende en nedskrevet kvalitetshåndbog for kommunens kvalitetsstyringssystem.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om indholdet af kvalitetshåndbogen.

Intern måling af kvalitetsstyringssystemets effektivitet, opfølgning m.v.

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer intern måling af kvalitetsstyringssystemets effektivitet og egnethed til at nå den fastsatte kvalitetspolitik og eventuelle lokale kvalitetsmål, jf. § 5, herunder ved brugertilfredshedsundersøgelser og årlige interne audit.

§ 12. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer iværksættelse af opfølgning på resultaterne af de interne målinger, jf. § 11, og på de eksterne audit, jf. § 14.

§ 13. Miljøministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens procedurer for intern måling og opfølgning, herunder om formkrav, jf. §§ 11 og 12.

Kapitel 3

Certificering, offentliggørelse og indberetning

§ 14. Kommunalbestyrelsen skal opnå og vedligeholde certificering af kvalitetsstyringssystemets overensstemmelse med denne lov og regler fastsat i medfør heraf. Certificeringen skal være baseret på et uvildigt certificeringsorgans bedømmelse af denne overensstemmelse ved gennemførelse af eksterne audit.

Stk. 2. Certificeringsorganet skal være akkrediteret til at certificere kommunalbestyrelsens kvalitetsstyringssystems overensstemmelse med krav i denne lov og regler i medfør heraf. Akkrediteringen skal være foretaget af DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 3. Certificering skal være opnået første gang inden den 1. januar 2010 og skal som minimum vedligeholdes ved certificeringsorganets gennemførelse af årlige audit og recertificering mindst hvert 4. år.

§ 15. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der sikrer årlig offentliggørelse af oplysninger om kommunens indsats og resultater som følge af dens kvalitetsstyringssystem.

§ 16. Miljøministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse som nævnt i § 15 og om indberetning af oplysninger vedrørende kommunens kvalitetsstyringssystem, herunder om form og tidsfrister for offentliggørelse og indberetning.

Kapitel 4

Ændringer i lov om forpligtende kommunale samarbejder

§ 17. I lov nr. 541 af 24. juni 2005 om forpligtende kommunale samarbejder foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 3, litra o, ændres »landdistrikterne og« til: »landdistrikterne,«.

2. I § 1, stk. 2, nr. 3, litra p, ændres »loven,« til: »loven og«.

3. I § 1, stk. 2, nr. 3, indsættes som litra q:

»q) lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet og regler udstedt i medfør af loven, for så vidt angår kommunalbestyrelsens opgaver efter litra a-n.«

Kapitel 5

Ikrafttræden, overgangsregler m.v.

§ 18. Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal have indført de procedurer, der er nævnt i § 3, § 4, stk. 1, § 6, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, § 11, § 12 og § 15, samt lokale kvalitetspolitikker og -mål, jf. § 5, stk. 1-3, og kvalitetshåndbogen, jf. § 10, stk. 1, senest den 1. januar 2007, og procedurerne samt kvalitetshåndbogen skal anvendes fra samme tidspunkt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal have indført de procedurer, der er nævnt i § 5, stk. 4, jf. § 2, stk. 2, senest den 1. januar 2010, og procedurerne skal anvendes fra samme tidspunkt.

§ 20. Miljøministeren kan indtil den 1. januar 2010 ved påbud fastlægge omfanget af den enkelte kommunalbestyrelses forpligtelser som nævnt i § 5, stk. 4.

Stk. 2. Miljøministeren kan bemyndige en under Miljøministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve beføjelsen efter stk. 1.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 2, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 21. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Connie Hedegaard