Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forurenet jord

(Ændring af kortlægning af forurenede arealer m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, som ændret bl.a. ved lov nr. 1109 af 29. december 1999 og § 4 i lov nr. 1373 af 20. december 2004 og senest ved lov nr. 568 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Miljøministeren fastsætter regler om, hvad der i denne lov forstås ved lettere forurenet jord.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. § 3 affattes således:

»§ 3. Regionsrådet foretager i samarbejde med kommunalbestyrelsen kortlægning, eventuelt gennem tekniske undersøgelser, af forurenede arealer, jf. §§ 4 og 5.

Stk. 2. Forsvarsministeriet foretager dog i samarbejde med regionsrådet kortlægning af forurenede arealer på vidensniveau 1 på Forsvarsministeriets ejendomme.

Stk. 3. Arealer, hvor der alene forefindes lettere forurenet jord, kortlægges ikke. Arealer kortlægges dog, hvis den lettere forurenede jord i særlige tilfælde kan have skadelig virkning på grundvand eller indeklima.

Stk. 4. Arealer, der anvendes til offentlig vej, kortlægges ikke på vidensniveau 1.

Stk. 5. Når regionsrådet har tilstrækkelig viden om et bestemt areal, der anvendes til bolig, til at påbegynde en vurdering af, om betingelserne for en kortlægning på vidensniveau 1 eller 2 er opfyldt, skal en afgørelse træffes inden for 2 år.

Stk. 6. Regionsrådet orienterer ejeren af arealet herom, når rådet har tilstrækkelig viden om arealet til at påbegynde en vurdering, jf. stk. 5.«

3. I § 7, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år«.

4. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. I forbindelse med en afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 af et areal, der anvendes til bolig, skal regionsrådet ud fra den foreliggende viden nuancere kortlægningen på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål, som

1) F0: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse som bolig,

2) F1: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til boligformål, hvis simpel rådgivning om ejendommens anvendelse efterleves, eller

3) F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til bolig, eller der foreligger ikke viden nok til at nuancere kortlægningen.

Stk. 2. Regionsrådet skal revidere nuanceringen af kortlægningen, når der foreligger videregående undersøgelser eller andre nye oplysninger, der gør dette muligt.

Stk. 3. Kortlægningen af andre ejendomme end boligejendomme, der er kortlagt på vidensniveau 2, og som overgår til boliganvendelse, samt kortlægning af boligejendomme, som den 1. januar 2007 er kortlagt på vidensniveau 2, skal efter skriftlig anmodning fra ejeren nuanceres efter stk. 1.

Stk. 4. Regionsrådet skal underrette ejeren, kommunalbestyrelsen og skatteforvaltningen om en nuancering af kortlægningen efter stk. 1-3. Grundlaget for nuanceringen af kortlægningen skal oplyses, herunder i hvilket omfang der kan forventes at ske en revision af nuanceringen af kortlægningen. Underretning om en nuancering af kortlægningen efter stk. 1 skal ske samtidig med underretningen om kortlægningen efter § 12. Ejere skal underrette lejere om en nuancering af kortlægningen efter stk. 1-3.

Stk. 5. Oplysning om nuancering af kortlægningen skal ikke indføres i matrikelregisteret efter § 14, medmindre miljøministeren fastsætter regler herom i medfør af § 15, nr. 7.«

5. I § 15, nr. 5, ændres ».« til: »,«.

6. I § 15 indsættes som nr. 6 og 7:

»6) indholdet af og tidsfrister, procedurer og kriterier for nuancering af kortlægningen efter § 12 a af en ejendom, der anvendes til bolig, og

7) at oplysning om nuancering af kortlægningen efter § 12 a skal indføres i matrikelregisteret.«

7. I § 17, stk. 1, indsættes som 2. pkt . :

»Regionsrådet kan i særlige tilfælde udføre undersøgelsesprojekter og afværgeforanstaltninger på arealer med lettere forurenet jord, der anvendes til børneinstitutioner eller offentlige legepladser.«

8. § 28, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Foranstaltninger, som kommunalbestyrelsen kan meddele påbud om efter § 9, stk. 2, dækkes ikke af værditabsordningen.«

9. § 50 affattes således:

» § 50. Enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Stk. 2. Opgravning og flytning af forurenet jord og jord fra en kortlagt ejendom, en kortlagt del af en ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej , samt fra en ejendom, som er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a, skal af vedkommende anmeldes til kommunalbestyrelsen . Der skal ligeledes ske anmeldelse til kommunalbestyrelsen ved flytning af jord fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om anmeldeordningen efter stk. 2, herunder om

1) opgavefordelingen mellem myndighederne,

2) krav til anmeldelsens indhold og form,

3) krav til anmelderen og modtageren af jorden om prøvetagning og analyse af den af anmeldelsen omfattede jord,

4) at der på bestemte typer af arealer eller i områder, som fastlægges af kommunalbestyrelsen, ikke skal udtages analyse af jorden,

5) at den, der udfører mange jordflytninger fra arealer med ensartet forurening, og den, der flytter jord fra et godkendt modtageanlæg for jord, kan anmelde jordflytningerne samlet for en given periode,

6) at små jordmængder fra bestemte typer af arealer eller fra områder, som fastlægges af kommunalbestyrelsen, er undtaget fra kravet om anmeldelse,

7) at der kan ske anmeldelse, samtidig med eller efter at jorden flyttes, herunder at anmeldelse kan ske samtidig med aflevering af jorden til et godkendt modtageanlæg for jord, samt betingelserne herfor,

8) at fristen på 4 uger efter stk. 5 og 6 under nærmere fastlagte betingelser begrænses,

9) en følgeseddelordning og krav til anmelderen og modtageren om dokumentation for jordens håndtering, herunder dokumentation for, at genanvendelse er sket i overensstemmelse med gældende regler, og

10) særlige regler for anmeldelse af jord fra arealer, der anvendes til offentlig vej, og til privat vej, hvor der måtte være pligt til anmeldelse, og fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen under inddragelse af offentligheden skal fastsætte regulativer om anmeldeordningen efter stk. 2. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvorledes offentligheden inddrages i forbindelse med udarbejdelse af regulativerne, regulativernes offentliggørelse og ikrafttræden.

Stk. 5. Opgravning og håndtering af jord, der udføres i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af stk. 3 og § 51 samt regulativer, jf. stk. 4, må iværksættes 4 uger efter anmeldelsen, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Hvis opgravning og håndtering ikke kan ske efter de i stk. 5 nævnte regler, eller hvis kommunalbestyrelsen, hvor jorden ønskes anvendt, ønsker at modsætte sig jordens genanvendelse eller at stille vilkår herfor, jf. § 51, giver kommunalbestyrelsen anmelderen meddelelse herom inden 4 uger efter anmeldelsen. Anmelderen kan i sådanne tilfælde ikke iværksætte opgravningen og håndteringen.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 6 om, at opgravning og håndtering ikke kan ske efter de i stk. 5 nævnte regler og afgørelser efter regler udstedt i medfør af stk. 3 eller 4, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

10. Efter § 50 indsættes:

»§ 50 a. Byzone, jf. planlovens § 34, klassificeres som område, der kan være lettere forurenet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen har viden om, at et større sammenhængende område inden for byzone ikke er lettere forurenet, skal kommunalbestyrelsen gennem et regulativ undtage området fra klassificeringen.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen har viden om, at et større sammenhængende område uden for byzone er lettere forurenet, skal kommunalbestyrelsen gennem et regulativ inddrage området som omfattet af klassificeringen. Undtaget herfra er Forsvarsministeriets ejendomme, idet Forsvarsministeriet uden regulativ i samarbejde med kommunalbestyrelsen inddrager sådanne områder som omfattet af klassificeringen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen inddrager offentligheden forud for klassificeringen af et større sammenhængende område i et regulativ efter stk. 2 og 3.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre regulativet. Offentliggørelsen skal ske ved annoncering i lokale blade og på den kommunale hjemmeside. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes offentliggøre oplysning om baggrunden for regulativet. Ved samme lejlighed skal kommunalbestyrelsen oplyse om de sundhedsmæssige konsekvenser vedrørende arealer med lettere forurenet jord.

Stk. 6. Et regulativ træder i kraft dagen efter offentliggørelsen eller senere efter kommunalbestyrelsens beslutning.

Stk. 7. Miljøministeren kan fastsætte regler om udarbejdelse, offentliggørelse, omfang og indhold af regulativer, herunder regler om undtagelse eller inddragelse af visse typer af områder, jf. stk. 2 og 3, samt regler om principper for afgrænsningen af større sammenhængende områder.«

11. I § 57, stk.1, 1. pkt., ændres »og § 68, stk. 1, 2 og 4« til: », § 68, stk. 1, 2 og 4, § 73 a og § 73 b«.

12. § 68, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4 . I tilfælde, hvor et areal er kortlagt, omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller lettere forurenet, kan kommunalbestyrelsen gennemføre undersøgelser og afværgeforanstaltninger.«

13. I § 70 indsættes som stk. 3 og 4:

» Stk. 3 . Regionsrådet underretter kommunalbestyrelsen, hvis regionsrådet får viden om, at der på et areal, der ikke kortlægges, er lettere forurenet jord, jf. § 2, stk. 2. Regionsrådet underretter tillige ejeren og gør i den forbindelse opmærksom på anmeldepligten efter § 50, stk. 2, og muligheden for rådgivning efter § 72 a. Regionsrådet skal samtidig gøre ejeren opmærksom på ejerens pligt efter stk. 4.

Stk. 4. Ejeren underretter skriftligt og inden for 4 uger lejere om oplysninger, som ejeren har modtaget skriftligt fra miljømyndighederne efter stk. 3, medmindre lejerne har modtaget tilsvarende underretning fra miljømyndighederne.«

14. § 71, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

» Stk. 2. Arbejdet må først genoptages 4 uger efter, at regionsrådet har modtaget underretning om den konstaterede forurening, medmindre regionsrådet forinden skriftligt har meddelt, at det ikke agter at træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kortlægges, eller at grundlaget for arealets kortlægning ikke er ændret.

Stk. 3. Hvis regionsrådet inden udløbet af den i stk. 2 nævnte frist giver skriftlig meddelelse om, at det agter at træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kortlægges, eller at grundlaget for arealets kortlægning er ændret, må arbejdet ikke genoptages, før regionsrådet har givet underretning om kortlægning eller om ændring af kortlægningen, og der, hvis arbejdet er omfattet af krav om tilladelse efter § 8, er meddelt sådan tilladelse eller foretaget nødvendig revision af en tidligere meddelt tilladelse.

Stk. 4. Regionsrådet underretter samtidig kommunalbestyrelsen og den stedlige arbejdstilsynsmyndighed om meddelelser efter stk. 2 og 3.«

15. Før § 73 med tilhørende overskrift indsættes:

»§ 72 a. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med regionsrådet give generel rådgivning om sundhedsmæssige konsekvenser vedrørende arealer, der er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurenede. Kommunalbestyrelsen skal i sin generelle rådgivning gøre opmærksom på ejeres pligt efter stk. 2.

Stk. 2. Ejere af ejendomme skal skriftligt og inden 4 uger underrette lejere om rådgivning om sundhedsmæssige konsekvenser vedrørende arealer, der er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurenede, som ejere skriftligt har fået fra miljømyndighederne, medmindre lejerne har fået tilsvarende underretning fra miljømyndighederne.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan på alment tilgængelige udendørs arealer, der er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurenede, meddele påbud til ejere om, at disse inden en nærmere fastsat frist skal foretage eller opretholde nærmere bestemte mindre omkostningskrævende foranstaltninger, herunder indhegning og flisedækning, hvor der kan være en sundhedsmæssig risiko ved den nuværende anvendelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan for bestemte arealer, der er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurenede, fastsætte regler om, at ejere inden for en nærmere fastsat frist skal foretage eller opretholde foranstaltninger på alment tilgængelige udendørs arealer som nævnt i stk. 3.

Stk. 5. Påbud og regler, jf. stk. 3 og 4, påhviler den til enhver tid værende ejer af ejendommen og kan tinglyses på ejendommen.

Stk. 6. Ejere skal underrette lejere om påbud eller regler, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 7. Regler udstedt i medfør af stk. 4 skal indeholde bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen kan dispensere, såfremt ejeren dokumenterer, at der ikke er behov for de pålagte foranstaltninger.

Stk. 8. Miljøministeren kan fastsætte regler om samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og regionsrådet efter stk. 1 samt regler om indholdet af lokale regler efter stk. 4 og om offentliggørelse heraf.

Krav vedrørende øverste jordlag på arealer med bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus

§ 72 b. Før en ejer eller bruger af et areal ændrer anvendelsen af arealet til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejeren eller brugeren sikre, enten at det øverste 50 cm’s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning.

Stk. 2. I forbindelse med at ejer eller bruger udfører bygge- og anlægsarbejder på en ubebygget del af et areal, der anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejeren eller brugeren på det af arbejdet berørte areal sikre, enten at det øverste 50 cm’s jordlag ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning.

Stk. 3. En efterfølgende fjernelse af det påkrævede jordlag eller den påkrævede belægning efter stk. 1 og 2 må alene ske, hvis ejer eller bruger på ny sikrer, enten at det øverste 50 cm’s jordlag ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning.

Stk. 4. Bygge- og anlægsarbejder, som ejeren eller brugeren af en- eller tofamilieshuse udfører på ejendommen, er ikke omfattet af kravet i stk. 2, medmindre der er tale om opførelse af ny bolig.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om etablering og opretholdelse af foranstaltninger efter stk. 1-4, herunder om begrænsning af foranstaltningerne, hvor der er tale om bevarelse af naturmæssige værdier, ved ledningsarbejder, og hvor foranstaltningerne kan medføre væsentlige tekniske problemer, samt regler om dokumentation for overholdelse af bestemmelserne.

Krav om erklæring om forureningstilstand

§ 72 c. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning fra en ejer eller bruger, der har gennemført en forureningsundersøgelse, i det omfang den fremsendte dokumentation giver mulighed herfor, afgive en erklæring om arealets forureningstilstand. Erklæringen skal være i overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra regionsrådet. Kommunalbestyrelsen underretter regionsrådet om erklæringen.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og regionsrådet efter stk. 1.

Stk. 3. En erklæring efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

16. I § 88, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 50, stk. 4« til: »§ 50, stk. 5«.

17. I § 88, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 50, stk. 5« til: »§ 50, stk. 6«.

18. I § 88, stk. 1, indsættes efter nr. 10 som nye numre:

»11) overtræder § 70, stk. 4, og § 72 a, stk. 2 og 3,

12) overtræder § 72 b, stk. 1-4,«.

Nr. 11-13 bliver herefter nr. 13-15.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Kortlagte arealer, der efter regionsrådets vurdering kan være omfattet af bestemmelsen i § 3, stk. 3, i lov om forurenet jord som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, skal tages op til ny behandling med henblik på en afgørelse om, hvorvidt der skal ske ophævelse af kortlægningen. Regionsrådets afgørelse skal meddeles ejeren senest den 1. juli 2008. Ved en meddelelse om ophævelse af kortlægningen underrettes ejeren samtidig om, at ejendommen kan være omfattet af bestemmelsen om anmeldepligt for flytning af jord, jf. § 50, stk. 2, samt § 50 a i lov om forurenet jord som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9 og 10.

Stk. 3. § 7, stk. 3, i lov om forurenet jord som ændret ved denne lovs § 1, nr. 3, finder anvendelse på anmodninger, der modtages den 1. januar 2007 eller senere. Er en anmodning modtaget i tidsrummet fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2007, skal kortlægningen frem til vidensniveau 2 dog blot være gennemført inden den 1. januar 2009.

Stk. 4. § 50 a, stk. 1-6, i lov om forurenet jord som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, træder i kraft den 1. januar 2008. Miljøministeren kan dog fastsætte, at § 50 a, stk. 1-6, træder i kraft for en eller flere bestemte kommuner på et tidligere tidspunkt, dog tidligst den 1. januar 2007.

Stk. 5. § 72 b i lov om forurenet jord, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 15, finder ikke anvendelse, hvis der inden den 1. januar 2007 er indgivet påkrævet ansøgning efter byggeloven og anden lovgivning, eller hvis der inden den 1. januar 2007 er indgået aftale om ændringen eller arbejdet.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Connie Hedegaard