Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler 1)

(Ophør af overgangsordning for biocidmidler med aktivstoffer, der ikke er anmeldt til vurdering i undersøgelsesprogrammet for eksisterende aktivstoffer under biociddirektivet)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 469 af 22. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes efter »§ 33, stk. 2, 3 og 8«: », § 33 a«.

2. I § 2, stk. 6, indsættes som 3. pkt.: »Aktivstoffer, som ikke er opført i bilag I eller VII til Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1048/2005, betragtes som stoffer, som ikke før den 14. maj 2000 indgik i et biocidmiddel, som blev solgt i eller importeret til et EU-land.«

3. I § 4, stk. 2, indsættes efter »jf. dog stk. 3«: »,4 og 5«.

4. I § 4 indsættes som stk. 4 og 5 :

»Stk. 4. Biocidmidler, hvori der indgår et eller flere aktivstoffer, der er opført i bilag III eller VII til Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1048/2005, skal før import, salg eller anvendelse være godkendt i henhold til lovens § 33 efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for Europæiske Union i fællesskab. Biocidmidler, hvori der indgår et eller flere aktivstoffer, der er opført i bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1048/2005, skal før import, salg eller anvendelse være godkendt i henhold til lovens § 33 efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for Europæiske Union i fællesskab, for så vidt angår de produkttyper, for hvilke der ifølge bilaget ikke er godkendt anmeldelser for de pågældende aktivstoffer.

Stk. 5. Import og salg i alle led af de i stk. 4 nævnte biocidmidler, som ikke er godkendt efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for Europæiske Union i fællesskab, kan ske på de hidtidige vilkår indtil den 1. juli 2006, dog indtil den 1. august 2006 for biocidmidler indeholdende aktivstoffet fedtsyre C8-18 ( decansyre ) bestemt til bekæmpelse af alger. Anvendelse, oplagring og besiddelse af de i stk. 4 nævnte biocidmidler, som ikke er godkendt efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for Europæiske Union i fællesskab, kan ske indtil den 1. september 2006.«

5. I § 5, stk. 7, indsættes som 2. pkt. : »Det samme gælder for den, der ansøger om godkendelse af et biocidmiddel, som er omfattet af § 4, stk. 4, hvis det eller de aktivstoffer, som indgår i midlet, ikke er optaget til det ansøgte anvendelsesområde på bilag I, I A eller I B til biociddirektivet.«

6. I § 7, stk. 1, indsættes som 2. pkt. : »Det samme gælder for ansøgning om godkendelse af et biocidmiddel, som er omfattet af § 4, stk. 4, hvis det eller de kemiske aktivstoffer, som indgår i midlet, ikke er optaget til det ansøgte anvendelsesområde på bilag I eller I A til biociddirektivet.«

7. I § 7, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: »Det samme gælder for ansøgning om godkendelse af et biocidmiddel, som er omfattet af § 4, stk. 4, hvis det eller de mikrobiologiske aktivstoffer, som indgår i midlet, ikke er optaget til det ansøgte anvendelsesområde på bilag I eller I A til biociddirektivet.«

8. I § 7, stk. 5, indsættes som 2. pkt.: »Dette gælder dog ikke ansøgning om godkendelse af et biocidmiddel, som er omfattet af § 4, stk. 4, jf. § 7, stk. 1, 2. pkt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juni 2006.

Miljøministeriet, den 8. juni 2006

Connie Hedegaard

/Helge Andreasen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 af 4. november 2003 om den anden fase af det tiårs program, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, og om ændring af forordning (EF) nr. 1896/2000, ( EF-Tidende 2003 nr. L307, side 1) som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1048/2005 af 13. juni 2005, ( EF-Tidende 2005 nr. L178, side 1). Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.