Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder»

§ 1

I bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1308 af 23. november 2007, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 15, § 28, stk. 1, § 30, stk. 2 og § 31 A i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 1404 af 27. december 2008, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. Efter § 14 indsættes:

Ȥ 14 a. Skorstensfejeren skal oplyse kunden om

1) kontaktoplysninger til kvikskranken eller til Erhvervs- og Byggestyrelsen,

2) de faglige organisationer, som skorstensfejeren er medlem af,

3) sin faglige titel og hvilket EU-land, der har udstedt titlen og

4) erhvervsansvarsforsikringer og garantier, som skorstensfejeren har tegnet samt kontaktoplysninger på forsikringsselskabet og oplysning om, hvor forsikringen dækker geografisk.

Stk. 2. Hvis kunden anmoder om det, skal skorstensfejeren oplyse om de faglige regler, der gælder i det land, hvor skorstensfejeren er etableret, og hvordan kunden/tjenestemodtageren får adgang til dem.

§ 14b. Når Erhvervs- og Byggestyrelsen modtager en ansøgning om tilladelse/autorisation, sender Erhvervs- og Byggestyrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om sagsbehandlingsfristen og klagevejledning.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 15. december 2009

Finn Lauritzen

/ Dorte Nøhr Andersen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, (EU-Tidende 2006 nr. L 376 af den 27. december 2006, s. 36).