Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0924

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Skandale – politisk pres på TV” i Lokalavisen Brønshøj Posten.

Pressenævnets formand udtaler:

Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet eller fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagen vedrører en artikel bragt den 22. oktober 2009, og nævnet først har modtaget klagen den 7. december 2009, er fristen overskredet. Klagen over Brønshøj Posten afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Pressechef [K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Lokalavisen Brønshøj Posten den 22. oktober 2009, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 7. december 2009.

Lokalavisen Brønshøj Posten bragte torsdag den 22. oktober 2009 en artikel under overskriften ”Skandale – politisk pres på TV” og underoverskriften ”Borgmester [A]s pressechef truer TV-Bella”.

[K] har til støtte for klagen bl.a. anført, at han straks efter artiklens offentliggørelse kontaktede journalisten, der ikke havde kontrolleret, om oplysningerne var korrekte.

Klager har fremlagt en mail­ud­skrift, der påviser, at han torsdag den 19. november 2009 kl. 23.51 fremsendte klagen til ”sek@presse­naevnet.dk” og dermed undlod et ”r” i sekretariatets mailadresse (rettelig: sekr@pressenaevnet.dk). Klager har anført, at han ikke fik en fejlmeddelelse tilbage, hvorfor han ikke var bekendt med, at klagen ikke nåede Pressenævnet, før han den 7. december 2009 telefonisk kontaktede nævnet og efterfølgende genfremsendte klagen.

Pressenævnets formand udtaler:

Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet eller fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagen vedrører en artikel bragt den 22. oktober 2009, og nævnet først har modtaget klagen den 7. december 2009, er fristen overskredet. Klagen over Brønshøj Posten afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Afgjort den 14. december 2009