Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0925

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Skandale – politisk pres på TV” i Lokalavisen Vanløse Posten.

Pressenævnets formand udtaler:

Fristen for klager over tilsidesættelse af god presseskik er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagen vedrører artikler bragt senest den 29. oktober 2009, og nævnet først har modtaget klagen den 7. december 2009, er fristen overskredet. Klagen over Lokalavisen Vanløse Posten afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Pressechef [K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Lokalavisen Vanløse Posten den 22. og 29. oktober 2009, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 7. december 2009.

Lokalavisen Vanløse Posten bragte den 22. oktober 2009 en artikel under overskriften ”Skandale – politisk pres på TV” og underoverskriften ”Borgmester[A]s pressechef truer TV-Bella”.

Avisen bragte den 29. oktober 2009 artiklen ”Urimeligt at true TV-Bella”.

[K] har til støtte for klagen bl.a. anført, at han straks efter artiklens offentliggørelse kontaktede journalisten, der ikke havde kontrolleret, om oplysningerne var korrekte.

Klager har fremlagt en mail­ud­skrift, der påviser, at han den 19. november 2009 fremsendte klagen til ”sek@presse­naevnet.dk” og dermed undlod et ”r” i sekretariatets mailadresse (rettelig: sekr@presse­naevnet.dk). Klager har anført, at han ikke fik en fejlmeddelelse tilbage, hvorfor han ikke var bekendt med, at klagen ikke nåede Pressenævnet, før han den 7. december 2009 telefonisk kontaktede nævnet og efterfølgende genfremsendte klagen.

Pressenævnets formand udtaler:

Fristen for klager over tilsidesættelse af god presseskik er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagen vedrører artikler bragt senest den 29. oktober 2009, og nævnet først har modtaget klagen den 7. december 2009, er fristen overskredet. Klagen over Lokalavisen Vanløse Posten afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Afgjort den 14. december 2009