Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Summen af abonnementsbetalingerne

Kapitel 3   Beregning af abonnementssatser

Kapitel 4   Opkrævning mv.

Kapitel 5   Konkurrencestyrelsen

Kapitel 6   Ikrafttrædelses- og overgangsregler

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til § 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester

I medfør af § 80, stk. 3, i lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter de nærmere regler for, hvorledes det årlige abonnement som nævnt i § 80, stk. 2, i lov om betalingstjenester skal beregnes.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på betalingstransaktioner i den fysiske handel, når betalingstransaktionen afvikles med et betalingsinstrument forsynet med chip samtidig med, at en bruger anvender underskrift eller personlig, hemmelig kode eller tilsvarende sikker identifikation.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)
Betalingstransaktion:
 
En handling, der iværksættes af en betaler eller en betalingsmodtager med henblik på at indbetale, overføre eller hæve midler uden hensyn til eventuelle underliggende for­plig­tel­ser mellem betaleren og be­ta­lings­mod­ta­ge­ren.
2)
Betalingsmodtager:
 
En fysisk eller juridisk person, som er den tiltænkte modtager af de midler, der indgår i en betalingstransaktion.
3)
Betalingsinstrument:
 
Enhver form for personligt instrument eller sæt af procedurer, der er aftalt mellem bru­ge­ren og udbyderen af betalingstjenester, og som brugeren benytter til at iværksætte en be­ta­lings­ordre.
4)
Bruger:
 
En fysisk eller juridisk person, som bruger en betalingstjeneste enten som betaler eller som betalingsmodtager eller begge dele.
5)
Fysisk handel:
 
Afvikling af en betalingstransaktion, der for­ud­sæt­ter fysisk tilstedeværelse af betaler og betalingsmodtager.
6)
Indløser:
 
Den, som indgår aftale med be­ta­lings­mod­ta­ge­ren om tilslutning til betalingssystemet.
7)
Udsteder:
 
Den, som brugeren indgår aftale med om ud­ste­delse eller anvendelse af et be­ta­lings­in­stru­ment.

Kapitel 2

Summen af abonnementsbetalingerne

§ 3. Betalingsmodtager betaler et årligt abonnement til dækning af omkostningerne ved driften af et betalingssystem.

§ 4. Der gennemføres hvert andet år en undersøgelse af omkostningerne ved driften af et betalingssystem.

§ 5. Den samlede årlige sum af abonnementsbetalinger i et betalingssystem må som udgangspunkt ikke være højere end halvdelen af omkostningerne ved driften af et betalingssystem i det pågældende kalenderår.

§ 6. Den samlede maksimale sum af abonnementsbetalinger i det enkelte kalenderår fastsættes på baggrund af en fremskrivning af de omkostninger, der er fastsat ved seneste omkostningsundersøgelse efter § 4. Som fremskrivningsfaktor benyttes den gennemsnitlige procentvise årlige ændring af omkostningerne ved driften af betalingssystemet, der er mellem den sidste og den forrige omkostningsundersøgelse.

Stk. 2. For 2010 fastsættes det samlede årlige abonnement på basis af undersøgelsen af omkostningerne ved driften af betalingssystemet i 2008, fremskrevet to gange med den procentvise årlige stigning, der har været i omkostningerne fra 2002 til 2008 (1,68 pct.).

Stk. 3. For 2011 fastsættes det samlede årlige abonnement på basis af det beregnede samlede årlige abonnement for 2010 fremskrevet med den procentvise årlige stigning, der har været i omkostningerne fra 2002 til 2008 (1,68 pct.).

Kapitel 3

Beregning af abonnementssatser

§ 7. Udgangspunktet for fastsættelse af abonnementssatsen for den enkelte betalingsmodtager er, at betalingen er opdelt i 8 intervaller afhængigt af, hvor mange transaktioner betalingsmodtager har i et kalenderår. Det årlige abonnement pr. interval er opgjort nedenfor:

1) Betalingsmodtagere med fra 1 til 499 årlige transaktioner: 750 kr.

2) Betalingsmodtagere med fra 500 til 4.999 årlige transaktioner: 975 kr.

3) Betalingsmodtagere med fra 5.000 til 19.999 årlige transaktioner: 5.400 kr.

4) Betalingsmodtagere med fra 20.000 til 49.999 årlige transaktioner: 18.700 kr.

5) Betalingsmodtagere med fra 50.000 til 124.999 årlige transaktioner: 26.200 kr.

6) Betalingsmodtagere med fra 125.000 til 199.999 årlige transaktioner: 36.500 kr.

7) Betalingsmodtagere med fra 200.000 til 399.999 årlige transaktioner: 72.000 kr.

8) Betalingsmodtagere med 400.000 årlige transaktioner eller derover: 140.000 kr.

Kapitel 4

Opkrævning mv.

§ 8. Den enkelte betalingsmodtagers abonnement opkræves én gang pr. kvartal bagudrettet. Størrelsen af abonnementet afgøres på baggrund af betalingsmodtagerens samlede antal transaktioner i fysisk handel for de seneste fire kvartaler.

Stk. 2. Umiddelbart efter et kvartalsskifte opkræves betalingsmodtageren ¼ af det årlige gebyr, jf. § 7. Opkrævningen sker bagudrettet.

§ 9. De endelige abonnementssatser i et kalenderår kan afvige fra dem, der er angivet i § 7, hvis enten summen af de faktiske abonnementsbetalinger er mindre eller større end de, der er forudsat efter §§ 5-6, eller hvis der er sket ændringer i antallet af betalingsmodtagere og fordelingen af disse i abonnementsintervallerne efter § 7.

Stk. 2. Hvis den faktiske abonnementsbetaling i et kalenderår er mindre end forudsat efter §§ 5-6, kan indløser forhøje abonnementssatserne for det følgende kalenderår med et beløb, der svarer til forskellen. Alle abonnementssatser i de fastsatte intervaller skal forhøjes forholdsmæssigt lige meget.

Stk. 3. Hvis den faktiske abonnementsbetaling i et kalenderår er større end forudsat efter §§ 5-6, skal indløser nedsætte abonnementssatserne for det følgende kalenderår med et beløb, der svarer til forskellen. Alle abonnementssatser i de fastsatte intervaller skal nedsættes forholdsmæssigt lige meget.

§ 10. Senest samtidig med opkrævning af abonnementet for første kvartal i ét kalenderår skal indløser offentliggøre de nye abonnementssatser og den forventede samlede abonnementsbetaling for det nye kalenderår.

Stk. 2. I forbindelse med offentliggørelsen af de nye abonnementssatser skal indløser offentliggøre antallet af transaktioner og den samlede faktiske abonnementsbetaling for det forløbne kalenderår.

§ 11. Indløsers vilkår for abonnementsbetaling må ikke diskriminere mellem betalingsmodtagere.

Stk. 2. Indløsers vilkår for abonnementsbetaling bør så vidt muligt være standardiserede og skal offentliggøres.

Kapitel 5

Konkurrencestyrelsen

§ 12. Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med, at indløser overholder bestemmelserne i §§ 3-11.

Stk. 2. Konkurrencestyrelsen har ansvaret for gennemførslen af omkostningsundersøgelserne i medfør af § 4.

Stk. 3. Konkurrencestyrelsen kan kræve indløsers vilkår, herunder standardvilkår, ændret.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelsen nr. 659 af 29. juni 2005 om beregning af det årlige abonnement i henhold til § 14, stk. 3, i lov om visse betalingsmidler ophæves.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 22. december 2009

Lene Espersen

/ Christian Ølgaard