Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32005R1698
 
32006R1320
 
32006R1974
 
32006R1975
 
32007R1234
 
32009R0073
 
32009R1120
 
32009R1122
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Indledning og definitioner

Kapitel 2   Almindelige bestemmelser om krydsoverensstemmelse

Kapitel 3   Kontrol

Kapitel 4   Kvalitetssikring

Kapitel 5   Klage

Kapitel 6   Ikrafttrædelse og ophør

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse1)

I medfør af § 1, stk. 1, § 4, stk. 1, § 22, stk. 2, og § 22 a i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, § 3, nr. 2 og 3, jf. § 2, nr. 4, litra a-d, § 11, stk. 4, § 12 og § 13, stk. 1, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven), og § 29, stk. 2, og § 59, nr. 1 og 2, i lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Indledning og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen fastlægger de krav, der er omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteordninger til landbrugere, samt kontrol heraf.

Stk. 2. De krav, der indgår i krydsoverensstemmelse, fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Hvor der i det følgende henvises til overtrædelse, forstås manglende overholdelse af krydsoverensstemmelseskravene i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Hvor der i det følgende henvises til støtteordning, forstås de støtteordninger, der er nævnt i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009, samt de støtteordninger, der er nævnt i artikel 51, stk. 1 i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005.

Stk. 5. Hvor der i det følgende henvises til ansøgning om støtte, forstås de ansøgninger, der indgives med henblik på udbetaling af støtte efter enkeltbetalingsordningen og andre direkte betalinger, jf. bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 samt de betalingsanmodninger, der indsendes for at få udbetalt støtte i henhold til artikel 36 litra a), nr. i) til v) og litra b), nr. i), iv) og v), jf. artikel 51, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005.

Stk. 6. Hvor der i det følgende henvises til lovgivningsbestemte forvaltningskrav, forstås de lovgivningsbestemte forvaltningskrav, der er nævnt i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009.

Stk. 7. Hvor der i det følgende henvises til normer, forstås de normer, der er nævnt i artikel 6 og bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009.

Stk. 8. Hvor der i det følgende henvises til en mindre overtrædelse, forstås en overtrædelse af et krydsoverensstemmelseskrav, der på grund af dens alvor, omfang og varighed kan betragtes som mindre, og som bedømmes med en samlet karakter på højest 5, jf. § 8, stk. 3.

Stk. 9. Hvor der i det følgende henvises til støtte, forstås støtte efter enkeltbetalingsordningen og andre direkte betalinger, jf. bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 og støtte vedrørende foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af landbrugsarealer og skovbrugsarealer, jf. artikel 36, litra a), nr. i) til v) og litra b, nr. i), iv) og v), jf. artikel 51, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005.

Stk. 10. Hvor der i det følgende henvises til direkte støtte, forstås støtte efter enkeltbetalingsordningen og andre direkte betalinger, jf. bilag 1 til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009.

Stk. 11. Hvor der i det følgende henvises til landdistriktsstøtte, forstås støtte vedrørende foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af landbrugsarealer og skovbrugsarealer, jf. artikel 36, litra a), nr. i) til v) og litra b, nr. i), iv) og v), jf. artikel 51, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005.

Stk. 12. Hvor der i det følgende henvises til landbrugere, forstås alle, der kan ansøge om støtte, jf. stk. 9.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser om krydsoverensstemmelse

§ 2. Landbrugere, der modtager støtte, skal sikre overholdelse af kravene i bilag 1 på bedriften i hele kalenderåret.

Stk. 2. Kontrollen med overholdelse af kravene i bilag 1 foretages af de kontrolmyndigheder, der efter gældende regler er udpeget hertil, jf. bilag 2.

Stk. 3. Ressortmyndigheden for de love og bekendtgørelser, der danner hjemmel for krydsoverensstemmelseskravene, fremgår af bilag 2.

Stk. 4. Kontrolmyndigheden kan foretage kontrol på bedrifter, uanset om hele eller dele af bedriften er overdraget efter indsendelse af støtteansøgning.

§ 3. De i § 2, stk. 2 nævnte kontrolmyndigheder indberetter overtrædelse af kravene i bilag 1 til FødevareErhverv. Nedsættelse eller udelukkelse af den direkte støtte finder kun anvendelse, hvis overtrædelsen vedrører en landbrugsaktivitet eller er foregået på et landbrugsareal. For modtagere af landdistriktsstøtte finder forpligtelsen til at overholde kravene i bilag 1 ikke anvendelse for ikke-landbrugsaktiviteter på en bedrift og ikke-landbrugsarealer for hvilke, der ikke er søgt landdistriktsstøtte.

Stk. 2. Overtrædelse af kravene i bilag 1 kan føre til en procentvis nedsættelse af støtten i det kalenderår, hvor støtteansøgningen eller betalingsanmodningen modtages og i hvilket, overtrædelsen konstateres. FødevareErhverv træffer i overensstemmelse med fællesskabets bestemmelser herom afgørelse om størrelsen af nedsættelsen.

Stk. 3. Hvis overtrædelsen er forsætlig, kan FødevareErhverv træffe afgørelse om bortfald af støtten i det kalenderår, hvor støtteansøgningen eller betalingsanmodningen modtages og i hvilket, overtrædelsen konstateres. Vedrører den forsætlige overtrædelse en bestemt støtteordning, kan FødevareErhverv træffe afgørelse om at udelukke landbrugeren fra denne støtteordning i det pågældende kalenderår. I tilfælde af meget alvorlig, omfattende, varig eller hyppig, forsætlig overtrædelse, kan FødevareErhverv desuden træffe afgørelse om at udelukke landbrugeren fra støtteordningen i det efterfølgende år.

Stk. 4. Flere overtrædelser af samme krav inden for 3 år betragtes som gentagelse ved FødevareErhvervs afgørelse om nedsættelse af støtten. Ved fastlæggelsen af hvorvidt der foreligger gentagen overtrædelse af reglerne, medregnes kun overtrædelse, der har ført til nedsættelse af støtten.

Stk. 5. I tilfælde af gentagelse beregnes nedsættelsesprocenten første gang som nedsættelsesprocenten for den foreliggende overtrædelse ganget med 3. Ved efterfølgende gentagelse beregnes nedsættelsesprocenten som den foregående nedsættelsesprocent ganget med 3.

Stk. 6. Det påhviler landbrugeren at yde den nødvendige bistand ved kontrolbesøg, så kontrollen kan gennemføres i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, herunder at anvise kontrolmyndigheden beliggenheden af alle bedriftens landbrugs-, skovbrugs- og naturarealer.

§ 4. Kontrollen gennemføres i perioden fra den 1. januar til den 31. december.

Kapitel 3

Kontrol

Kontroludtagning

§ 5. Kontrolmyndigheden udtager årligt på baggrund af en risikoanalyse, jf. bilag 3 til denne bekendtgørelse, minimum én pct. af de bedrifter, som befinder sig inden for kontrolmyndighedens geografiske område, til krydsoverensstemmelseskontrol, jf. dog stk. 2. Udtagningen sker på basis af de bedrifter, for hvilke der forventes indgivet ansøgning om direkte støtte, og som FødevareErhverv stiller oplysninger til rådighed om fra 1. januar.

Stk. 2. Hvor kommunalbestyrelsen er kontrolmyndighed udtager FødevareErhverv årligt på baggrund af en risikoanalyse, jf. bilag 3 til denne bekendtgørelse, minimum én procent af alle bedrifter, for hvilke der forventes indgivet ansøgning om direkte støtte, til kontrol med krydsoverensstemmelse. FødevareErhverv meddeler kommunalbestyrelsen hvilke bedrifter, der er udtaget til kontrol senest den 31. januar i kontrolåret, jf. § 4.

Stk. 3. En kontrolmyndighed kan i stedet årligt på baggrund af en risikoanalyse, jf. bilag 3, vælge at udtage det antal bedrifter til kontrol, der svarer til minimum én pct. af de bedrifter, for hvilke der forventes indgivet ansøgning om direkte støtte, og som er omfattet af de kontrolordninger, der hører under den pågældende myndigheds kompetence.

Stk. 4. Kontrolfrekvensen efter stk. 1 og 3 anvendes ikke, hvor en anden minimumskontrolprocent fremgår af eksisterende lovgivning i øvrigt.

Stk. 5. FødevareErhverv udtager årligt på baggrund af en risikoanalyse, jf. bilag 3 til denne bekendtgørelse, mindst én procent af alle modtagere, der har indsendt betalingsanmodninger vedrørende landdistriktsstøtte.

Stk. 6. De bedrifter, for hvilke der er indgivet ansøgning om direkte støtte, og som FødevareErhverv stiller oplysninger til rådighed om efter stk. 1, fastlægges endeligt efter udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger om direkte støtte, jf. § 1, stk. 10. Kontrolmyndigheden kan i særlige tilfælde ved udtagning til kontrol efter stk. 1 og stk. 3 foretage udskiftninger i de bedrifter, der er udtaget til kontrol, såfremt de nye bedrifter opfylder kriterierne i risikoanalysen, og der foreligger behørig begrundelse.

Stk. 7. Kontrolmyndigheden skal hvert år senest den 15. maj meddele FødevareErhverv, hvilke bedrifter kontrolmyndigheden foreløbigt har udtaget til kontrol.

Stk. 8. FødevareErhverv meddeler kontrolmyndigheden minimumskontrolprocenten for hvert kalenderår.

Stk. 9. Opfølgende kontrol i forbindelse med en mindre overtrædelse, jf. § 8, stk. 4, medregnes ikke ved opfyldelsen af minimumskontrolprocenten.

Gennemførelse af kontrollen

§ 6. For bedrifter, der er udtaget til kontrol efter § 5, skal kontrolmyndigheden gennemføre kontrol af samtlige krav, der indgår i krydsoverensstemmelse, som kontrolmyndigheden er udpeget til at kontrollere, og som kan kontrolleres på den udtagne bedrift. Kontrol efter denne bekendtgørelse og anden lovgivning i henhold til andre EF-bestemmelser foretages samtidigt, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Stk. 2. Kommuner, der som kontrolmyndighed bliver opmærksom på, at bedriften omfatter produktionsenheder beliggende uden for kommunens geografiske område, orienterer FødevareErhverv herom. FødevareErhverv pålægger herefter den eller de andre kommuner, hvor produktionsenhederne er beliggende, at gennemføre kontrol i forhold til disse produktionsenheder.

Stk. 3. Ved valg af kontroltidspunkt skal der tages hensyn til, at der er mulighed for at kontrollere flest mulige af de krav, som kontrolmyndigheden er ansvarlig for.

Stk. 4. Kontrolbesøg kan varsles, såfremt formålet med kontrollen ikke bringes i fare. Et sådant varsel skal begrænses til det absolutte minimum og må ikke overstige 14 dage.

Stk. 5. Ved kontrolbesøg skal hele bedriftens areal kontrolleres for krydsoverensstemmelse. Den fysiske kontrol i marken kan dog begrænses til en stikprøve på mindst halvdelen af landbrugsparcellerne på bedriften, hvis stikprøven sikrer en pålidelig og repræsentativ kontrol af kravene eller normerne.

Stk. 6. Kontrollen med overholdelsen af krav kan begrænses til en repræsentativ stikprøve af de sager, der skal kontrolleres, hvis det er tilladt ifølge den eksisterende lovgivning i øvrigt. Endvidere kan kontrol på bedriftsniveau erstattes med administrativ kontrol eller kontrol på virksomheder, som anført i bilag 3, såfremt det kan garanteres, at kontrollen er mindst lige så effektiv som ved et kontrolbesøg.

Stk. 7. Ved anvendelse af fremgangsmåderne i stk. 5, 2. pkt. og stk. 6, skal kontrollen godkendes af FødevareErhverv, forinden kontrollen gennemføres.

§ 7. FødevareErhverv udarbejder i samarbejde med kontrol- og ressortmyndighederne en vejledning til landbrugerne, der beskriver de krav, der er omfattet af krydsoverensstemmelse.

Bedømmelse af kontrolresultater

§ 8. For at sikre en ensartet kontrol af krydsoverensstemmelseskravene og en ensartet vurdering af eventuel overtrædelse heraf udarbejder FødevareErhverv i samarbejde med kontrol- og ressortmyndighederne, en vejledning til kontrolmyndighederne om bedømmelse af kontrolresultater, herunder vurdering af overtrædelsen.

Stk. 2. Kontrolmyndigheden anvender for hvert af de tre kriterier alvor, omfang og varighed karaktererne efter stk. 3 ved bedømmelse af de konstaterede forhold. Ved bedømmelsen af kontrolresultaterne anvender kontrolmyndigheden den i stk. 1 nævnte vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse.

Stk. 3. De tre kriterier bliver bedømt af kontrolmyndigheden efter følgende 4 trins skala:

1) Karakteren 1: Anvendes, hvor det vurderes, at overtrædelsen af et krav kun har meget lille betydning i forhold til formålet med det pågældende krav.

2) Karakteren 2: Anvendes, hvor det vurderes, at overtrædelsen af et krav kun har mindre betydning i forhold til formålet med det pågældende krav.

3) Karakteren 3: Anvendes, hvor det vurderes, at overtrædelsen af et krav har væsentlig betydning i forhold til formålet med det pågældende krav.

4) Karakteren 4: Anvendes, hvor det vurderes, at overtrædelsen af et krav har meget stor betydning i forhold til formålet med det pågældende krav.

Stk. 4. Når overtrædelsen på grund af dens alvor, omfang og varighed kan betragtes som mindre, kan landbrugeren under kontrolbesøget træffe afhjælpende foranstaltninger, der bringer den konstaterede overtrædelse til umiddelbar ophør. Bringes den mindre overtrædelse ikke til ophør under kontrolbesøget, skal kontrolmyndigheden inden 3 måneder fra kontroltidspunktet meddele landbrugeren, at denne skal afhjælpe den konstaterede mindre overtrædelse senest 6 måneder efter kontroltidspunktet.

Stk. 5. Såfremt landbrugeren afhjælper den mindre overtrædelse inden 6 måneders fristens udløb, betragtes forholdet som en mindre overtrædelse af krydsoverensstemmelseskravene, der ikke medfører en nedsættelse. Hvis landbrugeren ikke har afhjulpet den mindre overtrædelse inden 6 måneders fristens udløb, skal overtrædelsen ikke længere betragtes som en mindre overtrædelse, og en nedsættelse på mindst 1 % finder anvendelse. Kontrolmyndigheden skal efter 6 måneders fristens udløb følge op på, hvorvidt der er rettet op på den mindre overtrædelse, medmindre overtrædelsen er afhjulpet under kontrolbesøget eller ikke kan afhjælpes.

§ 9. Forud for indberetningen foretager kontrolmyndigheden høring af landbrugeren om resultaterne af kontrollen, herunder bedømmelsen i henhold til § 8. Kontrolmyndigheden oplyser i den forbindelse ansøgeren om, at alle oplysninger fremkommet i forbindelse med kontrollen, herunder ansøgerens eventuelle høringssvar, vil blive indberettet til FødevareErhverv og indgå ved FødevareErhvervs beregning af støtten. Før kontrolresultatet indberettes til FødevareErhverv, korrigerer kontrolmyndigheden, under hensynstagen til høringssvaret, i relevant omfang kontrolresultatet.

Stk. 2. Kontrolresultatet skal fremgå af en kontrolrapport vedlagt relevant dokumentation. Kontrolrapporten skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 4 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen anvender den af FødevareErhverv udarbejdede standardkontrolrapport ved udførelsen af kontrollen.

Stk. 4. Landbrugeren skal underrettes om kontrollens resultat inden 3 måneder efter kontrollens afslutning.

Indberetning af kontrolresultater

§ 10. Kontrolmyndigheden indberetter kontrolresultater for alle krydsoverensstemmelseskrav, den er kontrolmyndighed for, til FødevareErhverv.

Stk. 2. Hvor bedriften er udtaget til kontrol efter § 5, indberetter kontrolmyndigheden alle resultater af kontrollen til FødevareErhverv, også i de tilfælde hvor kravene er overholdt.

Stk. 3. Hvor kontrolmyndigheden i forbindelse med anden kontrol, end kontrol efter § 5, bliver bekendt med overtrædelse af krav, der indgår i krydsoverensstemmelse, indberetter kontrolmyndigheden alene overtrædelsen til FødevareErhverv.

Stk. 4. Kontrolresultater indberettes på web-adressen www.ferv.dk. Kontrolrapporten skal færdiggøres senest en måned efter kontrollen på stedet. Denne frist kan dog forlænges til tre måneder under behørigt begrundede omstændigheder, særlig hvis en kemisk eller fysisk analyse nødvendiggør det. Kontrolrapporten skal sendes til FødevareErhverv senest en måned efter færdiggørelsen. Denne frist gælder tillige for indberetningen af resultatet af opfølgningen på sådanne mindre overtrædelser. Høringssvar fra ansøgeren, jf. § 9, stk. 1, skal indsendes til FødevareErhverv.

Stk. 5. Kontrolmyndigheden skal indsende kontrolrapporten til FødevareErhverv i de tilfælde, hvor et eller flere krav ikke er overholdt.

Stk. 6. Hvis kontrolmyndigheden er blevet nægtet adgang til kontrol vedrørende krydsoverensstemmelse, meddeler kontrolmyndigheden umiddelbart dette til FødevareErhverv.

Kapitel 4

Kvalitetssikring

§ 11. Kontrolmyndigheden skal have et kvalitetssikringssystem for kontrollen med krydsoverensstemmelse. Kvalitetssikringssystemet skal opfylde kravene, der fremgår af bilag 5 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Dokumentation for kontrolmyndighedens kvalitetssikringssystem skal forelægges FødevareErhverv, såfremt FødevareErhverv anmoder herom.

Kapitel 5

Klage

§ 12. Afgørelser, truffet af FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse, jf. § 3, stk. 2 og stk. 3, kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv. Klagen skal være FødevareErhverv i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 2. FødevareErhverv kan genoptage en sag, efter der er indgivet klage.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse og ophør

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010 og finder anvendelse på overtrædelser, der er konstateret 1. januar 2010 og senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1362 af 19. december 2008 om krydsoverensstemmelse ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse på overtrædelser i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009.

FødevareErhverv, den 16. december 2009

Arent B. Josefsen

/ Knud Mortensen


Bilag 1

Oversigt over krav, der indgår i krydsoverensstemmelse

 
 
Kravene er indeholdt i nedennævnte bestemmelser eller bestemmelser, der afløser disse.
 
 
Krydsoverensstemmelsesområde 1: Miljø
 
 
1.1
Stoffer, der kan forurene grundvand.
Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, § 19, stk. 1 og 2 for så vidt angår udledning af stofferne på liste I og II til grundvandet.
Rådets direktiv 80/68/EØF af 17. december 1979 om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget af visse farlige stoffer, art. 4 og 5.
   
1.2
Anvendelse af affald til jordbrugsformål (slam).
Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål, § 20, stk. 1 og § 26 for så vidt angår spildevand fra offentlige spildevandsanlæg samt slam fra private rensningsanlæg til behandling af husspildevand
   
1.3
Udbringning af affald til jordbrugsformål (slam).
Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål, §§ 23-25 for så vidt angår spildevand fra offentlige spildevandsanlæg samt slam fra private rensningsanlæg til behandling af husspildevand.
   
1.4
Gødskningsformål, gødningsplanlægning, gødskningsregnskab, gødskningsbehov og markplan (slam).
Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål, § 21 for så vidt angår spildevand fra offentlige spildevandsanlæg samt slam fra private rensningsanlæg til behandling af husspildevand.
   
1.5
Maksimale udspredningsmængder for affald (slam).
Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål, § 22 for så vidt angår spildevand fra offentlige spildevandsanlæg samt slam fra private rensningsanlæg til behandling af husspildevand.
   
1.6
Hygiejniske restriktioner for anvendelse af affald (slam).
Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål, § 27 for så vidt angår spildevand fra offentlige spildevandsanlæg samt slam fra private rensningsanlæg til behandling af husspildevand.
   
1.7
Indretning af stalde og lignende.
Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1209 af 11. oktober 2007 og bekendtgørelse nr. 736 af 30. juni 2008 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., §§ 4, 18 og 19, § 21, stk. 1 samt § 22 for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand.
   
1.8
Opbevaringskapacitet for husdyrgødning ensilagesaft og spildevand.
Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1209 af 11. oktober 2007 og bekendtgørelse nr. 736 af 30. juni 2008 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., § 6.
   
1.9
Opbevaring af fast husdyrgødning.
Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1209 af 11. oktober 2007 og bekendtgørelse nr. 736 af 30. juni 2008 og bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., § 8, § 9, stk. 2 og 3,§ 10, stk. 1, §§ 11 og 20, § 21, stk. 1 – 2 samt § 22 for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand.
   
1.10
Opbevaring af kompost i marken.
Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1209 af 11. oktober 2007 og bekendtgørelse nr. 736 af 30. juni 2008 og bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., § 9, stk. 1, dog undtaget kravet om, at kompostlaget skal være overdækket med kompostdug eller lufttæt materiale, og § 8, stk. 1 i lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug for så vidt angår afstandskravene til enkelt vandindvindingsanlæg, fælles vandindvindingsanlæg og vandløb (herunder dræn) og søer.
   
1.11
Opbevaring af ensilage.
Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1209 af 11. oktober 2007 og bekendtgørelse nr. 736 af 30. juni 2008 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., §§ 12 og 13, § 21, stk. 1 og 3, § 20 samt § 22 for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand.
   
1.12
Opbevaring af flydende gødning, samt ensilagesaft og spildevand.
Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1209 af 11. oktober 2007 og bekendtgørelse nr. 736 af 30. juni 2008 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., § 15, stk. 1, § 21, stk. 1 samt § 22 for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand.
   
1.13
Udbringningsperioder for husdyrgødning og ensilagesaft.
Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1209 af 11. oktober 2007 og bekendtgørelse nr. 736 af 30. juni 2008 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., § 25.
   
1.14
Udbringningsmetode for husdyrgødning.
Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1209 af 11. oktober 2007 og bekendtgørelse nr. 736 af 30. juni 2008 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., § 26, stk. 1 og § 24, stk. 2.
   
1.15
Udbringnings- og arealrestriktioner for husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand.
Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1209 af 11. oktober 2007, bekendtgørelse nr. 736 af 30. juni 2008 og bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., § 26, stk. 2 og 3.
   
1.16
2 meter bræmmer langs naturlige vandløb og søer.
Lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 om vandløb, § 69, stk. 1, for så vidt angår dyrkning, jordbehandling og plantning.
   
1.17
Udarbejdelse af gødningsregnskaber.
Bekendtgørelse nr. 906 af 16. juli 2007 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2007/2008, § 29 og bekendtgørelse nr. 786 af 22. juli 2008 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2008/2009, § 33, og bekendtgørelse nr. 751 af 15. juli 2009 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2009/2010, § 33.
   
1.18
Afsætning af husdyrgødning.
Lovbekendtgørelse nr. 757 af 29. juni 2006 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, § 11, stk. 4.
   
1.19
Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og – behov.
Lovbekendtgørelse nr. 757 af 29. juni 2006 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, § 5.
   
1.20
Maksimale lagre af husdyrgødning
Bekendtgørelse nr. 906 af 16. juli 2007 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2007/2008, § 17, stk. 2 og 3, og bekendtgørelse nr. 786 af 22. juli 2008 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2008/2009, § 18, stk. 2 og 3, og bekendtgørelse nr. 751 af 15. juli 2009 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2009/2010, § 18, stk. 2 og 3.
   
1.21
Etablering af plantedække.
Bekendtgørelse nr. 906 af 16. juli 2007 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2007/2008 , §§ 26, 26a og 26 b, bekendtgørelse nr. 786 af 22. juli 2008 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2008/2009, §§ 27, 28, 29 og 30, bekendtgørelse nr. 751 af 15. juli 2009 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2009/2010, § 27, stk. 1-4.
   
1.22
Grænser for tildeling af husdyrgødning (harmonireglerne).
Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1209 af 11. oktober 2007 og bekendtgørelse nr. 736 af 30. juni 2008 om husdyrhold og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. § 23, stk. 1, § 27, § 28, § 29, stk. 1 og 2 og § 30.
   
1.23
Beskyttelse af naturtyper beliggende i et Natura 2000 område.
Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009om naturbeskyttelse, § 3, stk. 1-3 for så vidt arealet er beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder, habitatområder henholdsvis fuglebeskyttelsesområder2).
   
1.24
Beskyttelse af klitfredede arealer beliggende i et Natura 2000 område.
Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009om naturbeskyttelse, § 8, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1608 af 11. december 2006 om klitfredning, § 1, stk. 1, for så vidt arealet er beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder, habitatområder henholdsvis fuglebeskyttelsesområder2).
   
1.25
Beskyttelse af strandbredder og andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, og som er beliggende i et Natura 2000 område.
Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009om naturbeskyttelse, § 15, stk. 1, for så vidt arealet er beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder, habitatområder henholdsvis fuglebeskyttelsesområder 2).
   
1.26
Beskyttelse af arealer i ydre koge i Tøndermasken beliggende i et Natura 2000 område.
Lovbekendtgørelse nr. 928 af 24. september 2009 om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, §§ 10-12, § 16, stk. 1 og 2, § 17, stk. 1 og 2, § 18, stk. 1, og § 19, stk. 1 og § 20 for så vidt arealet er beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder, habitatområder henholdsvis fuglebeskyttelsesområder2).
   
1.27
Beskyttelse af reder og redetræer.
Bekendtgørelse nr. 901 af 11. juli 2007 om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt, § 4.
   
1.28
Ophævet.
   
1.29
Om fredskovpligtige arealer beliggende i et Natura 2000 område.
Lovbekendtgørelsen nr. 945 af 24. september 2009 om skove § 8, nr. 4, 1. pkt. og §§ 11 og 28.
   
1.30
Beskyttelse af visse planter.
Bekendtgørelse nr. 901 af 11. juli 2007 om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt, §§ 5 og 6.
   
2) Jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter som ændret ved bekendtgørelse nr. 1443 af 11. december 2007.
   

Krydsoverensstemmelsesområde 2: Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed

 
 
2.1
Øremærkning af kreaturer med godkendte øremærker.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter, art. 4,
Bekendtgørelse nr. 1121 af 1. december 2009 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, § 1, stk. 11 og 12, § 2, § 3, stk. 3, § 8, stk. 1 og 3, § 14, stk. 1 og 2 og § 15, stk. 1 og 2.
   
2.2
Indberetning af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering
af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter, art. 7.
Bekendtgørelse nr. 1121 af 1. december 2009 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, §§ 17, 25 og 26, dog undtaget indberetning om tilstand i § 17, stk. 3, nr. 3.
   
2.3
Registrering af besætninger i det centrale husdyrbrugsregister CHR.
Rådets direktiv 2008/71/EF af 15. juli 2008 om identifikation og registrering af svin, art. 3, Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder, art. 3, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter, art. 5.
Bekendtgørelse nr. 815 af 14. juli 2006 om registrering af husdyrbrug i CHR, § 3.
   
2.4
Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker.
Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder, art. 4.
Bekendtgørelse nr. 1121 af 1. december 2009 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, § 1, stk. 11, 12 og 13, § 6, dog undtaget kravet om, at får og geder skal mærkes inden de flyttes fra oprindelsesbesætningen og senest 60 dage efter fødsel, idet denne frist forlænges til 6 måneder efter dyrets fødsel, og § 8, stk. 1 og 3, § 14, stk. 1 og 2 og § 15 stk. 1.
   
2.5A
Indberetning af får og geder og deres flytninger samt førelse af besætningsregister.
Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder, art. 3 og5,
Bekendtgørelse nr. 1121 af 1. december 2009 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, §§ 23, 25 og 28.
2.5B
Mærkning af svin og førelse af besætningsregister
Rådets direktiv 2008/71/EF af 15. juli 2008 om identifikation og registrering af svin, art. 4 og 5.
Bekendtgørelse nr. 1121 af 1. december 2009 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, 1, stk. 11 og 12, § 4, § 8, stk. 1 og 3, § 14, § 15, stk. 1 og 3, § 25 og § 27.
2.6
Anmeldelse af mistanke om BSE hos et kreatur.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastlæggelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, art. 11.
Bekendtgørelse nr. 1361 af 19. december 2008om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg, § 3.
   
2.7
Anmeldelse af mistanke om TSE hos et får eller en ged.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastlæggelse af regler for forebyggelse af kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, art. 11.
Bekendtgørelse nr. 930 af 7. september 2006 om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder, § 3.
   
2.8
Regler for kvægbesætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om BSE eller fund af BSE.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastlæggelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, art. 12 og 13.
Bekendtgørelse nr. 1361 af 19. december 2008om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg, § 18, stk. 1 og 5.
   
2.9
Regler for besætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om TSE eller fund af TSE hos et får eller en ged.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastlæggelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, art. 12 og 13.
Bekendtgørelse nr. 930 af 7. september 2006 om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder §§ 18 og 19.
   
2.10
Samhandel med får og geder.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastlæggelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, art. 15.
Bekendtgørelse nr. 1276 af 13. december 2004 om samhandel indenfor den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande, § 5, stk. 1, punkt 5, stk. 3 og 4 og § 7, stk. 1 og 2 samt bekendtgørelse nr. 774 af 29. august 2001 om veterinærkontrol ved ind – og udførsel af levende dyr, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1 og 2, § 8 og § 10,
stk. 1.
   
2.11
Tilkald af dyrlæge ved mistanke om mund og klovesyge.
Bekendtgørelse nr. 1261 af 10. december 2004 om bekæmpelse af mund og klovesyge, § 2, stk. 1 og 2.
   
2.12
Tilkald af dyrlæge ved mistanke om smitsomt blæreudslet (SVD) hos svin.
Bekendtgørelse nr. 141 af 6. marts 2003 om bekæmpelse af smitsom blæreudslet hos svin med senere ændringer, § 3, stk. 1 og 2.
   
2.13
Tilkald af dyrlæge ved mistanke om bluetongue hos får, geder og kreaturer.
Bekendtgørelse nr. 97 af 20. februar 2002 om bekæmpelse af bluetongue, § 2, stk. 1 og 3.
   
2.14
Veterinære lægemidler.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, art. 14, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag 1, del A, II, nr. 4 g og j, jf. art. 4, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kap. I, I, nr. 1 d og e, jf. art. 3, stk. 1 i Rådets direktiv 96/22/EØFom forbud mod anvendelsen af visse stoffer med hormonal eller thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrforbrug m.m. samt Rådets direktiv 96/23/EØFom de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf m.m.
Bekendtgørelse nr. 481 af 29. maj 2007 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer, § 10, jf. § 5, stk. 1, 4 og 5, § 11, stk. 1 og 2, § 15, stk. 1, nr. 1-3 og stk. 2, § 16 - 18.
   
2.15
Foder og vegetabilske fødevarer må ikke være farligt, håndtering af foderlægemidler, farlige stoffer og affald.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, art. 15 og 20, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, nr. 5 f, jf. art. 4, stk. 1 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, I, nr. 4 e, jf. art. 5, stk. 1 og bilag III, nr. 1 og 2, jf. art. 5, stk. 5.
Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF.
Bekendtgørelse nr. 1177 af 11. oktober 2007 om foder og foderstofvirksomheder , §§ 2, 3 og 8.
   
2.16
Registrering, HACCP-analyse og opbevaring samt anvendelse af forblandinger eller fodertilsætningstoffer i ren form.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, artikel 17, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer, art. 3, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, nr. 4 j, jf. art. 4, stk. 1.
Bekendtgørelse nr. 1177 af 11. oktober 2007 om foder og foderstofvirksomheder, §§ 2 og 22, stk. 1.
   
2.17
Forbud vedrørende animalsk protein.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, art. 20 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, art. 7.
Bekendtgørelse nr. 1177 af 11. oktober 2007 om foder og foderstofvirksomheder, §§ 2, 3 og 8.
   
2.18
Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.
Bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler § 4 stk. 1, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 545 af 11. juni 2009, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006 om kemiske stoffer og produkter, § 10, stk. 2 og § 33, stk. 1
   
2.19
Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal listes i en sprøjtejournal.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag 1, del A, II, nr. 5 h og III, nr. 9 a, jf. art. 4, stk. 1, samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, II, nr. 2 a.
Bekendtgørelse nr. 492 af 7. juni 1994 om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget, § 1, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 29. juni 2006 om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, § 1.
   
2.20
Håndtering af affald fra medicinanvendelse.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, nr. 4 g, jf. art. 4, stk. 1.
Bekendtgørelse nr. 481 af 29. maj 2007 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med rest koncentrationer, § 5, stk. 4 og 5.
   
2.21
Tilbagetrækning af sundhedsskadelige fødevarer samt afhjælpning af problemer, konstateret ved offentlig kontrol.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, art. 19, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, nr. 6, jf. art. 4, stk. 1.
   
2.22
Forebyggelse af indslæbning og spredning af smitsomme sygdomme, der kan overføres til mennesker gennem fødevarer.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, punkt 4 g og h, jf. art. 4, stk. 1.
   
2.23
Sporbarhed af dyr og fødevarer.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, art. 18.
   
2.24
Journaler til dyr og fødevarer.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, III, nr. 8 b, d og e, jf. art. 4, stk. 1 og Rådets direktiv 2001/82EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler.
Bekendtgørelse nr. 481 af 29. maj 2007 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer, § 13, og bekendtgørelse nr. 1045 af 20. oktober 2006 om Ny Sundhedsrådgivning i kvægbesætninger, § 12, stk. 2.
   
2.25
Sundhedskrav for produktion af mælk og colostrum.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, art. 14 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kap. I, del I, nr. 1, b og c samt nr. 5, jf. art. 3, stk. 1.
   
2.26
Brucellose og tuberkulose i mælkeleverende besætninger.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kap I, del I, nr. 2 a i-iii, nr. 2 b i-ii, nr. 2 c, nr. 3 a, b, c, nr. 4 og 5, jf. art. 3, stk. 1.
Bekendtgørelse nr. 1417 af 11. december 2007 om kvægtuberkulose, samt bekendtgørelse nr. 305 af 3. maj 2000 om brucellose (smitsom kalvekastning) hos kvæg samt bekendtgørelse nr. 739 af 21. august 2001 om brucellose hos får og geder.
   
2.27
Lokaler og udstyr til mælkeproduktion.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kap. I, del II. A, nr. 1, 2, 3 og 4, jf. art. 3, stk. 1.
   
2.28
Hygiejne under malkning og indsamling.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kap. I, del II. B, nr. 1 a og d, nr. 2 og nr. 4, jf. art. 3, stk. 1.
   
2.29
Æg til konsum.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit X, kap. I, nr. 1, jf. art. 3, stk. 1.
   
2.30
Anvendelse af biocider og journal over biocider.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, nr. 5 h og III, nr. 9 a, jf. art. 4, stk. 1 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, II, nr. 2 a, jf. art. 5, stk. 1.
Bekendtgørelse nr. 1177 af 11. oktober 2007 om foder og foderstofvirksomheder, § 2.
   
2.31
Sporbarhed og køb af foder.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, III, nr. 8 a, jf. art. 4, stk. 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, art. 18 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, II, nr. 2 e, jf. art. 5, stk. 6, jf. art. 5, stk. 1.
Bekendtgørelse nr. 1177 af 11. oktober 2007 om foder og foderstofvirksomheder, § 2
   
2.32
Journal over analyseresultater og reaktion til myndigheder.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, III, nr. 9 c, jf. art. 4, stk. 1 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, I, nr. 4 g, jf. art. 5, stk. 1.
Bekendtgørelse nr. 1177 af 11. oktober 2007 om foder og foderstofvirksomheder, §§ 2 og 3.
   
2.33
Afhjælpende foranstaltninger, når der konstateres problemer ved den offentlige kontrol.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del I – Hygiejnebestemmelser, jf. II, 6.
   
2.34
Journal over anvendelse af genetisk modificeret frø (GMO-frø).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, II – journaler (planteavl), jf. 4, b.
Bekendtgørelse nr. 1177 af 11. oktober 2007 om foder og foderstofvirksomhed, § 2.
 
 

Krydsoverensstemmelsesområde 3: Dyrevelfærd

 
 
3.1
Alle landbrugsdyr, personale.
Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, § 3.
   
3.2
Alle landbrugsdyr, tilsyn med dyr og passende behandling af syge dyr.
Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, §§ 4 – 5.
   
3.3
Alle landbrugsdyr, optegnelser.
Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, § 6.
   
3.4
Alle landbrugsdyr, bevægelsesfrihed.
Bekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 af dyreværnsloven med senere ændringer, § 3, stk. 1 og 2.
   
3.5
Alle landbrugsdyr, rum og bygninger til husning af dyr.
Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, §§ 7 – 10.
   
3.6
Alle landbrugsdyr, der holdes udendørs.
Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, § 11.
   
3.7
Alle landbrugsdyr, automatiseret eller mekanisk udstyr.
Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, §§ 12 og 13.
   
3.8
Alle landbrugsdyr, vand, foder og andre stoffer.
Bekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 af dyreværnsloven med senere ændringer, § 2.
Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, §§ 14-16.
   
3.9
Alle landbrugsdyr, avlsmetoder.
Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, §§ 17 og 18.
   
3.10
Alle landbrugsdyr, undtagen svin, operative indgreb.
Bekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 af dyreværnsloven med senere ændringer, § 14, stk.1 – 2, bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 om halekupering og kastration af dyr, som ændret ved bekendtgørelse nr. 823 af 24. august 2005, § 1, stk. 1 – 2, §§ 2 – 3, § 5, stk. 1, § 6 og §§ 8 – 9, bekendtgørelse nr. 828 af 7. november 1997 om afhorning af dyr, §§ 1 – 3, bekendtgørelse nr. 1069 af 17. december 2001 om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion, som ændret ved bekendtgørelse nr. 697 af 29. juni 2004, § 16, stk. 1 - 2 og §§ 17 - 18, bekendtgørelse nr. 533 af 17. juni 2002 om beskyttelse af æglæggende høner med senere ændringer, §§ 10 – 11 og bekendtgørelse nr. 300 af 1. juli 1951 om øremærkning af dyr §§ 1 – 2.
   
3.11
Kalve, arealkrav og enkeltbokse.
Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve med senere ændringer, § 2 a, § 3, § 4 stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, dog undtaget de skærpede, nationale krav i § 3 til areal for kalve på over 200 kg.
   
3.12
Kalve, materialer, der anvendes til stalde.
Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1075 af 22. december 1997, § 6.
   
3.13
Kalve, elektriske installationer.
Bekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 af dyreværnsloven med senere ændringer, §§ 1 – 3.
   
3.14
Kalve, isolering, opvarmning og ventilation.
Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1075 af 22. december 1997, § 7.
   
3.15
Kalve, automatiseret eller mekanisk udstyr.
Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1075 af 22. december 1997, § 8.
   
3.16
Kalve, belysning.
Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1075 af 22. december 1997, § 9.
   
3.17
Kalve, tilsyn, herunder pasning og pleje.
Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1075 af 22. december 1997, § 10, stk. 1, stk. 2, 1. pkt. og stk. 3.
   
3.18
Kalve, bevægelsesfrihed.
Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1075 af 22. december 1997, § 11.
   
3.19
Kalve, fastbinding.
Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1075 af 22. december 1997, § 5.
   
3.20
Kalve, rengøring og desinfektion.
Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1075 af 22. december 1997, § 13.
   
3.21
Kalve, gulve og lejearealer.
Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1075 af 22. december 1997, § 14, stk. 1 og stk. 2, 1. – 2. pkt.
   
3.22
Kalve, foder.
Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1075 af 22. december 1997, § 15, stk. 1 og stk. 3 – 4, dog undtaget de skærpede, nationale krav i § 15, stk. 3, 2. pkt., til fiberholdigt foder.
   
3.23
Kalve, fodring.
Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve,som ændret ved bekendtgørelse nr. 1075 af 22. december 1997, § 16.
   
3.24
Kalve, vand.
Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve med senere ændringer, § 17, dog ikke de skærpede, nationale krav til vanding.
   
3.25
Kalve, udstyr til fodring og vand.
Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve,som ændret ved bekendtgørelse nr. 1075 af 22. december 1997, § 18, stk. 1.
   
3.26
Kalve, råmælk til kalve.
Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve,som ændret ved bekendtgørelse nr. 1075 af 22. december 1997, § 15, stk. 2.
   
3.27
Svin, arealkrav.
Lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs hold af drægtige søer og gylte med senere ændringer, § 6, stk. 1 – 2 og § 7 a, stk. 2 og bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, §§ 4 – 5.
   
3.28
Svin, opbinding.
Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, § 6.
   
3.29
Svin, drægtige søer og gylte i flok.
Lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs hold af drægtige søer og gylte med senere ændringer, § 5, 1. pkt. og § 6, stk. 3.
   
3.30
Svin, rodematerialer til søer og gylte.
Lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs hold af drægtige søer og gylte med senere ændringer, § 9 og bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer § 20, stk. 2.
   
3.31
Svin, fodersystem til søer og gylte i flok.
Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer § 18, stk. 2.
   
3.32
Søer og gylte, foder.
Lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs hold af drægtige søer og gylte med senere ændringer, § 9 a og bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, §§ 17 og 21.
   
3.33
Svin, isolation af svin.
Lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs hold af drægtige søer og gylte med senere ændringer, § 5, 2. pkt. og bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, § 10, stk. 3 og § 11.
   
3.34
Svin, støjniveau.
Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, § 7.
   
3.35
Svin, belysning.
Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, § 8.
   
3.36
Svin, indretning af stalde.
Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, §§ 12 og 25.
   
3.37
Svin, rodematerialer.
Lov nr. 104 af 14. februar 2000 om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin med senere ændringer, § 5, bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, § 20, stk. 1, og lov nr. 173 af 19. marts 2001 om udendørs hold af svin med senere ændringer, § 13, 2. led.
   
3.38
Svin, gulvflader.
Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, § 16, stk. 1.
   
3.39
Svin, fodring.
Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, § 18, stk. 1.
   
3.40
Svin, vand.
Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, § 19, og lov nr. 173 af 19. marts 2001 om udendørs hold af svin med senere ændringer, § 12.
   
3.41
Svin, operative indgreb.
Bekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 af dyreværnsloven med senere ændringer, § 16, bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, §§ 13, 22 og 32, bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 om halekupering og kastration af dyr, som ændret ved bekendtgørelse nr. 823 af 24. August 2005, §§ 4 og 7.
   
3.42
Svin, særlige bestemmelser for orner.
Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, § 22, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2.
   
3.43
Svin, særlige bestemmelser for søer og gylte.
Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, §§ 23-24, § 26, stk. 2 og §§ 27-28.
   
3.44
Svin, særlige bestemmelser for pattegrise.
Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, § 30, stk. 1, 1. pkt. og §§ 31 og 33.
   
3.45
Svin, særlige bestemmelser for fravænnede grise og avls-/fedesvin.
Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer, § 10, stk. 1-2, og § 34.
 
 

Krydsoverensstemmelsesområde 4: God landbrugs- og miljømæssig stand

 
 
4.7
Markafbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder.
Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2006 om forbud mod markafbrænding af halm m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1207 af 11. oktober 2007, § 1.
   
4.8
2 meter zoner omkring fredede fortidsminder.
Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 af museumsloven, § 29 f.
   
4.9
Bekæmpelse af flyvehavre.
Bekendtgørelse nr. 864 af 10. september 2009 om flyvehavre, § 1.
   
4.10
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo.
Bekendtgørelse nr. 862 af 10. oktober 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, §§ 1 og 2.
   


Bilag 2

Oversigt over ressortmyndigheder og kontroludøvere for krydsoverensstemmelseskravene

Krav
Kontrolmyndighed
Ressortmyndighed
Miljø
   
1.1 – 1.15
Kommunalbestyrelsen
Miljøstyrelsen
1.16
Kommunalbestyrelsen
By- og Landskabsstyrelsen
1.17 – 1.21
Plantedirektoratet
Plantedirektoratet
1.22
Plantedirektoratet
Miljøstyrelsen
1.23
Kommunalbestyrelsen
By- og Landskabsstyrelsen
1.24 – 1.25
Plantedirektoratet*
By- og Landskabsstyrelsen
1.26
Kommunalbestyrelsen
Skov- og Naturstyrelsen
1.27
Plantedirektoratet*
Skov- og Naturstyrelsen
1.28
Ophævet
Ophævet
1.29 – 1.30
Plantedirektoratet*
Skov- og Naturstyrelsen
     
Sundhed
   
2.1 – 2.5
Plantedirektoratet*
Fødevarestyrelsen
     
2.6 – 2.13
2.14
Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen
2.15 – 2.17
Plantedirektoratet
Plantedirektoratet
2.18
Plantedirektoratet
Miljøstyrelsen
2.19
Plantedirektoratet
Miljøstyrelsen og Plantedirektoratet
2.20 – 2.29
Fødevarestyrelsen**
Fødevarestyrelsen
2.30 – 2.34
Plantedirektoratet
Plantedirektoratet
     
Dyrevelfærd
   
3.1 – 3.45
Fødevarestyrelsen**
Justitsministeriet
     
GLM
   
4.7
Kommunalbestyrelsen
Miljøstyrelsen
4.8
Kulturarvsstyrelsen
Kulturarvsstyrelsen
4.9
Plantedirektoratet
Plantedirektoratet
4.10
Kommunalbestyrelsen
Plantedirektoratet

*Ressortmyndigheden er også kontrolansvarlig, men kontrollen er ved aftale overført til Plantedirektoratet.

** Fødevarestyrelsen er kontrolansvarlig, men visse kontroller er ved aftale overført til Plantedirektoratet.


Bilag 3

Risikoanalyse

Udvælgelsen af landbrugerne til kontrol skal foretages ud fra en risikoanalyse.

Der stilles følgende krav til kontrolmyndighedens risikoanalyse:

1) Risikoanalysen skal udarbejdes ud fra gældende lovgivning, såfremt dette er relevant, alternativt ud fra de pågældende krav eller normer. Såfremt risikoanalysen udarbejdes ud fra de relevante krav eller normer, kan risikoanalysen basere sig på de enkelte bedrifter eller på bedriftskategorier eller geografiske områder. For støtte efter enkeltbetalingsordningen og andre direkte betalinger, jf. bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 gælder, at hvis kontrolmyndigheden vurderer, det er mere effektivt, kan risikoanalysen foretages for virksomheder, særligt slagterier, handlende eller leverandører i stedet for på bedriftsbasis. I forbindelse med risikoanalysen kan der tages hensyn til a) landbrugerens deltagelse i den bedriftsrådgivningsordning, der er fastsat i artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og eller b) landbrugerens deltagelse i en certificeringsordning, der er relevant for de krav eller normer, der er tale om.

2) 20 – 25 % af de producenter, der skal kontrolleres på stedet, skal udvælges tilfældigt.

3) Risikoanalysen skal være dokumenteret.

4) Risikoanalysen skal opbevares hos kontrolmyndigheden i minimum 5 år.

Risikoanalysen skal forelægges FødevareErhverv, såfremt FødevareErhverv anmoder herom.


Bilag 4

Kontrolrapporten

Kontrolrapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a)
En generel del, der bl.a. indeholder følgende oplysninger:
 
i) oplysninger om den landbruger, der er udvalgt til kontrol, herunder navn, bopælsadresse, CVR-nummer samt adresser på eventuelle øvrige ejendomme, der er omfattet af CVR-nummeret
 
ii) de tilstedeværende personer (herunder ansøgeren eller dennes repræsentant)
 
iii) angivelse af, om landbrugeren har fået varsel om kontrolbesøget og i givet fald, hvor langt tid i forvejen.
b)
En del, der særskilt oplyser om den kontrol, der er foretaget for hver af retsakterne og normerne, og som bl.a. indeholder følgende oplysninger:
 
i) de krav og normer, kontrollen på stedet omfatter
ii) arten og omfanget af den udførte kontrol
iii) resultaterne
iv) de retsakter og normer for hvilke, der er konstateret manglende overensstemmelse. Det vil sige en opregning af de krav, hvor der var manglende overensstemmelse med angivelse af de retsakter, som kravene udspringer af. Angivelsen af retsakterne skal ske i form af en henvisning til nummereringen af krav i bilag 1 til denne bekendtgørelse.
c)
En evalueringsdel med en vurdering af betydningen af den manglende overensstemmelse for hvert krav ud fra kriterierne ”alvor”, ”omfang” og ”varighed”, jf. artikel 24, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 73 af 19. januar 2009, og angivelse af eventuelle forhold, der bør medføre en forhøjelse eller reduktion af den nedsættelse, der skal anvendes. I den førstnævnte del anvendes en numerisk skala fra 1 til 4, som anført i § 8 i nærværende bekendtgørelse.
 
Kriteriet ”gentagelse” vurderes af FødevareErhverv.
   
   
 


Bilag 5

Kvalitetssikringssystem

Kontrolmyndighederne har det fulde ansvar for gennemførelsen af deres eget kvalitetssikrings­system for kontrollen med krydsoverensstemmelse, jf. § 11 i nærværende bekendtgørelse. Kvalitetssikringssystemet skal dokumentere:

A) Vedr. kontrolmyndighedens kompetencer

1) Hvem der er ansvarlig for kontrollen med krydsoverensstemmelse, herunder hvilke(n) afdeling(er) i kontrolmyndigheden.

2) Der foreligger en kontrolaftale, hvis kontrollen med krydsoverensstemmelse er uddelegeret til andre organer. Kontrolaftalen skal som minimum indeholde følgende:

Formål med kontrollen

Begrundelse for, hvorfor kontrollen udføres af en anden kontrolmyndighed/virksomhed

Ansvarsfordeling, herunder hvem der bedømmer overtrædelsen og indberetter til FødevareErhverv

Kontrollens tilrettelæggelse, herunder tidsplanen for udførelsen af kontrollen,

Kontrolinstrukser, herunder retningslinjerne for gennemførelsen af kontrolbesøg, varsling, høring, opfølgning mv.

3) Hvem der er ansvarlig for at kvalitetssikre kontrollen med krydsoverensstemmelse, herunder hvilke(n) afdeling(er) i kontrolmyndigheden.

4) At kontrollørerne er kompetente, herunder at de har en gennemført en relevant uddannelse eller har deltaget i kompetencegivende kurser og har kendskab til relevant lovgivning.

B) Vedr. kontrolmyndighedens sagsbehandling

1) Hvis kontrolmyndigheden udarbejder risikoanalysen skal denne leve op til kravene i Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse.

2) At kontrollen med krydsoverensstemmelse opfylder kravene i Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse.

3) At indberetningen af kontrollen med krydsoverensstemmelse opfylder kravene i Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse herunder, at kontrollerne indberettes indenfor 2 måneder efter afslutning af kontrolbesøget.

4) At der årligt gennemgås et relevant antal sager (se nedenfor) med henblik på at identificere fejl og beskrivelse af karakteren af fejlene (væsentlige-/formfejl) samt en beskrivelse af korrigerende handlinger. Gennemgangen foretages af en uvildig person.

Ved op til 10 sager, udtages en tilfældig stikprøve på 1 sag

Ved 10-50 sager, udtages en tilfældig stikprøve på 2 sager

Ved over 50-100 sager, udtages en tilfældig stikprøve på 3 sager

Ved mere end 100 sager, udtages en tilfældig stikprøve på 4 sager

5) At kontrollerne gennemføres på baggrund af egen udarbejdet kontrolinstruks (foruden Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse).

6) At kontrolinstruksen jf. pkt. 5, revideres efter behov.

7) At dokumentation for gennemførsel af eget kvalitetssikringssystem opbevares i min. 5 år.

C) Vedr. IT-system

1) At kontrollen med krydsoverensstemmelse kan gennemføres, og at resultaterne kan indberettes til FødevareErhverv.

Såfremt kontrolmyndigheden allerede har et kvalitetssikringssystem, der på tilfredsstillende vis kan bringes i anvendelse vil dette kunne erstatte det beskrevne system.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af følgende forordninger: Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003. Kommissionens forordning (EF) nr. 1120 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, og Kommissionens forordning (EF) nr. 1122 af 30. november 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EF) nr. 1122 af 30. november 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin, Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 74/2009 af 19. januar 2009, Kommissionens Forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL), som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 363 af 4. maj 2009, Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 af 7. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 484 af 9. juni 2009, og Kommissionens Forordning (EF) nr. 1320 af 5. september 2006 om regler for overgangen til den ordning for støtte til udvikling af landdistrikterne, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.