Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0049
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 a Vejstrækninger med ÅDT > 16.000 der skal kortlægges i fase 1
Bilag 1 b Vejstrækninger med ÅDT > 16.000, som overgår til kommunerne pr. 1. januar 2007 og som skal kortlægges af kommuner i fase 1
Bilag 1 c Kommuneveje med ÅDT > 16.000, der skal kortlægges af kommuner i fase 1
Bilag 2 Jernbanestrækninger med > 60.000 togpassager pr. år, der skal kortlægges i fase I (Sjælland, Fyn og Jylland)
(markeret med kraftig streg med prikker)
Bilag 3 Større lufthavne med > 50.000 operationer pr. år, der skal kortlægges i fase 1.
Bilag 4 Det større, samlede byområde i Københavnsområdet, der skal kortlægges i fase 1
Bilag 5 Tekniske krav til støjkortlægning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og
udarbejdelse af støjhandlingsplaner 1)

 

I medfør af § 14 a og § 80 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 314 af 5. maj 2004, efter forhandlinger med transport- og energiministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for kortlægning af ekstern støj fra visse infrastrukturanlæg og i større, samlede byområder og for udarbejdelse af støjhandlingsplaner for disse anlæg og byområder. Formålet med kortlægning af den eksterne støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner er at skabe et grundlag for at undgå, forebygge eller begrænse de skadelige virkninger, herunder gener, der skyldes eksponering for ekstern støj, samt at opretholde støjmiljøets kvalitet der hvor den er acceptabel. Bekendtgørelsen fastsætter også regler, der skal sikre, at oplysninger om ekstern støj og dens virkninger stilles til rådighed for offentligheden.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ekstern støj, som mennesker udsættes for navnlig i bebyggede områder, i offentlige parker eller stilleområder i større, samlede byområder, i stilleområder i det åbne land, nær skoler, hospitaler og andre støjfølsomme bygninger og områder.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke ekstern støj, der forårsages af den udsatte person selv, støj fra hjemlige gøremål, fra naboer, støj på arbejdspladsen, støj i transportmidler eller støj, der skyldes militære aktiviteter i militærområder.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Ekstern støj: Uønsket eller skadelig udendørs lyd fremkommet ved menneskers aktiviteter, herunder støj fra transport, vej-, jernbane- eller flytrafik og fra (i)-mærkede virksomheder, jf. bilag 1 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

2) Infrastrukturanlæg: veje, jernbaner, flyvepladser og lufthavne.

3) Skadelige virkninger: Negativ påvirkning af menneskers sundhed.

4) Grænseværdi: En værdi hvis overskridelse får de ansvarlige myndigheder til at overveje eller indføre støjdæmpende foranstaltninger.

5) Gene: Den gennemsnitlige grad af gener fra ekstern støj som fastlagt ved f.eks. befolkningsundersøgelser eller vurderet ved at sammenligne grænseværdi og støjniveau.

6) Større vej: En regional, national eller international vej, hvor der passerer over 3 mio. køretøjer om året.

7) Større jernbane: En jernbane, hvor der passerer over 30.000 tog om året.

8) Større lufthavn: En civil lufthavn med mere end 50.000 operationer om året (en operation er en start eller en landing).

9) Større, samlet byområde: Et afgrænset byområde med et indbyggertal på over 100.000 personer.

10) Stilleområde i et større, samlet byområde: Et område, som er afgrænset af kommunalbestyrelsen, og som f.eks. ikke fra nogen støjkilde udsættes for en Lden -værdi, der ligger over en bestemt værdi, som fastlægges af miljøministeren.

11) Stilleområde i det åbne land: Et område afgrænset af kommunalbestyrelsen, som ikke belastes af støj fra trafik, industri eller fritidsaktiviteter, og hvor det i den overvejende del af tiden er naturens egne lyde, der dominerer.

12) Støjindikator: Et fysisk mål til beskrivelse af ekstern støj, som har sammenhæng med en skadelig virkning. Der opereres med to støjindikatorer i denne bekendtgørelse; Lden og Lnight.

13) Lden : Dag-aften-nat-værdien i decibel (dB) beregnes efter følgende formel:

AL1409_1.GIF Size: (351 X 56)

,hvor Lday er det A-vægtede gennemsnitlige lydtrykniveau som defineret i ISO 1996-2: 1987 og bestemt over alle dagperioder i et år, Levening er det A-vægtede gennemsnitlige lydtrykniveau som defineret i ISO 1996-2: 1987 og bestemt over alle aftenperioder over et år, og Lnight er det A-vægtede gennemsnitlige lydtrykniveau som defineret i ISO 1996-2: 1987 og bestemt over alle natperioder i et år. Dagperioden er tidsrummet kl. 07 – 19, aftenperioden er tidsrummet kl. 19 – 22, og natperioden er tidsrummet kl. 22 – 07.

14) Støjkort: Et kort bestemt til samlet vurdering af støjeksponeringen i et bestemt område fra forskellige støjkilder eller generelle prognoser for det pågældende område.

15) Støjhandlingsplan: En plan beregnet på håndtering af støjproblemer og -virkninger, herunder om fornødent støjreduktion.

16) Trafikselskab: De trafikselskaber, der er omfattet af lov om trafikselskaber.

Kapitel 3

Støjkort

Større veje

§ 3. Senest den 30. juni 2007 skal der være udarbejdet støjkort for alle de større veje, der er omfattet af bilag 1.

Stk. 2. Senest den 30. juni 2012 og herefter hvert femte år skal der være udarbejdet støjkort for alle større veje.

§ 4. Transport- og Energiministeriet er ansvarlig for udarbejdelse af støjkort for det statslige vejnet, samt for vejnettet på Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og den danske del af den faste forbindelse over Øresund.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af støjkort for kommunale veje.

Større jernbaner

§ 5. Senest den 30. juni 2007 skal der være udarbejdet støjkort for alle de større jernbaner, der er omfattet af bilag 2.

Stk. 2. Senest den 30. juni 2012 og herefter hvert femte år skal der være udarbejdet støjkort for alle større jernbaner.

§ 6. Transport- og Energiministeriet er ansvarlig for udarbejdelse af støjkort for det statslige jernbanenet, den københavnske metro samt for jernbanenettet på Storebæltsforbindelsen, Øresundsbanen og den danske del af den faste forbindelse over Øresund.

Stk. 2. Trafikselskabet er ansvarlig for udarbejdelse af støjkort for privatbaner.

Større lufthavne

§ 7. Senest den 30. juni 2007 og herefter hvert femte år skal der være udarbejdet støjkort for alle de større lufthavne, der er omfattet af bilag 3.

§ 8. Godkendelsesmyndigheden for den pågældende lufthavn efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse er ansvarlig for udarbejdelse af støjkort for lufthavnen.

Større, samlede byområder

§ 9. Senest den 30. juni 2007 skal der være udarbejdet støjkort for alle større, samlede byområder, som er omfattet af bilag 4.

Stk. 2. Senest den 30. juni 2012 og herefter hvert femte år skal der være udarbejdet støjkort for alle større, samlede byområder med over 100.000 indbyggere.

§ 10. I byområder, som omfattet af § 9, udarbejdes der særskilte støjkort for vejstøj, togstøj, flystøj og virksomhedsstøj. Supplerende støjkort for andre typer ekstern støj og stilleområder kan udarbejdes.

§ 11. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af støjkort for vejtrafik, der bidrager til støjen i det større, samlede byområde. Kommunalbestyrelsen er tillige ansvarlig for udarbejdelse af støjkort for de virksomheder, lufthavne og flyvepladser, der bidrager til støjen i det større, samlede byområde, i de tilfælde hvor kommunalbestyrelsen er godkendelsesmyndighed i medfør af kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven for de øvrige virksomheder og lufthavne, som bidrager til støjen i det større, samlede byområde, er ansvarlig for udarbejdelsen af støjkort for disse virksomheder og lufthavne.

Stk. 3. Transport- og Energiministeriet er ansvarlig for udarbejdelse af støjkort for det statsejede jernbanenet, som bidrager til støjen i det større, samlede byområde. Trafikselskabet er ansvarlig for udarbejdelse af støjkort for det privatejede jernbanenet, som bidrager til støjen i det større, samlede byområde.

Stk. 4. Transport- og Energiministeriet stiller de nødvendige oplysninger til rådighed for kommunalbestyrelsens arbejde med at udarbejde støjkort for de statsejede veje efter stk. 1.

Fælles bestemmelser for støjkort

§ 12. For udarbejdelse af støjkort og for myndighedernes indrapportering af information og data til Miljøstyrelsen gælder kravene i bilag 5.

§ 13. Støjkortene skal gennemgås og om nødvendigt revideres mindst hvert femte år efter deres udarbejdelse. De støjkort, der skal være udarbejdet senest den 30. juni 2007, revideres som led i udarbejdelsen af de støjkort, der senest skal foreligge den 30. juni 2012.

§ 14. Støjkort skal være klare, forståelige og let tilgængelige. Der skal indgå en oversigt over de vigtigste punkter i støjkortet.

Stk. 2. Støjkort for et større, samlet byområder skal mindst indeholde:

1) En generel beskrivelse af de veje, jernbaner, lufthavne og flyvepladser samt virksomheder, der indgår i støjkortet.

2) En oversigt over det anslåede antal boliger og antal personer, der bor i boliger, der udsættes for en støjbelastning i hvert af følgende intervaller: 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB og > 75 dB anført for vejtrafik, togtrafik, flytrafik og virksomheder hver for sig. Støjbelastningen udtrykkes ved Lden i dB beregnet i både 1,5 og 4 meters højde over jorden ved den stærkest støjbelastede facade.

Hvis der foreligger tal for det, og det er relevant, anslås i ovennævnte kategorier antallet af boliger samt personer, der bor i boliger med særlig isolering mod den pågældende støj, samt antallet af boliger og hvor mange personer, der bor i boliger med en stille facade.

3) En oversigt over det anslåede antal boliger og antal personer, der bor i boliger, der udsættes for en støjbelastning i hvert af følgende intervaller: 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB og > 70 dB anført for vejtrafik, togtrafik, flytrafik og virksomheder hver for sig. Støjbelastningen udtrykkes ved Lnight i dB beregnet i både 1,5 og 4 meters højde over jorden ved den stærkest belastede facade.

Hvis der foreligger tal for det, og det er relevant, anslås i ovennævnte kategorier, antallet af boliger samt personer, der bor i boliger med særlig isolering mod den pågældende støj, herunder antallet af boliger samt personer, der bor i boliger med en stille facade.

4) En grafisk præsentation af støjzonerne i intervallerne 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB og > 75 dB, beregnet som Lden i både 1,5 og 4 meters højde, og en grafisk præsentation af støjzonerne i intervallerne 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB og > 70 dB, beregnet som Lnight i både 1,5 og 4 meters højde.

Stk. 3. Støjkort for større veje, større jernbaner og større lufthavne skal mindst indeholde:

1) En generel beskrivelse af de større veje, større jernbaner og større lufthavne, der indgår i støjkortet.

2) En beskrivelse af omgivelserne: større, samlede byområder, byer, landsbyer, åbent land eller lignende, oplysninger om arealanvendelse, samt andre væsentlige støjkilder.

3) En oversigt over anslåede antal boliger og antal personer, der bor i boliger uden for større, samlede byområder, der udsættes for en støjbelastning i hvert af følgende intervaller: 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70 – 74 dB og > 75 dB, anført for vejtrafik, togtrafik og flytrafik hver for sig. Støjbelastningen udtrykkes ved Lden i dB beregnet i både 1,5 og 4 meters højde over jorden ved den stærkest støjbelastede facade.

Hvis der foreligger tal for det, og det er relevant, anslås i ovennævnte kategorier antallet af boliger samt hvor mange personer, der bor i boliger med særlig isolering mod den pågældende støj og antallet af boliger samt hvor mange personer, der bor i boliger med en stille facade.

4) En oversigt over anslåede antal boliger, og antal personer, der bor i boliger uden for større, samlede byområder, der udsættes for en støjbelastning i hvert af følgende intervaller: 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB og > 70 dB anført for vejtrafik, togtrafik og flytrafik hver for sig. Støjbelastningen udtrykkes ved Lnight i dB beregnet i både 1,5 og 4 meters højde over jorden ved den stærkest belastede facade.

Hvis der foreligger tal for det, og det er relevant, anslås antallet af boliger samt hvor mange personer i ovennævnte kategorier, der bor i boliger med særlig isolering mod den pågældende støj og hvor mange personer, der bor i boliger med en stille facade.

5) Det samlede areal (i km2 ) af de områder, der udsættes for Lden -værdier i intervallerne 55–59 dB, 60–64 dB, 65–69 dB, 70–74 dB og > 75 dB, beregnet i både 1,5 og 4 meters højde. Derudover skal det anslås, hvor mange boliger (i hundreder) og personer (i hundreder), der i alt befinder sig i disse områder. I tallene skal større, samlede byområder medregnes.

6) En grafisk præsentation af støjzonerne i intervallerne 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB og > 75 dB, beregnet som Lden i både 1,5 og 4 meters højde, og en grafisk præsentation af støjzonerne i intervallerne 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB og > 70 dB, beregnet som Lnight i både 1,5 og 4 meters højde. De grafiske præsentationer skal være påført oplysninger om landsbyer, byer og større, samlede byområder inden for støjzonerne.

§ 15. Ved udarbejdelsen og revisionen af støjkort skal støjindikatorerne Lden og Lnight anvendes.

§ 16. Støjkort skal være udarbejdet over situationen i kalenderåret forud for kortlægningsfristen i §§ 3, 5, 7 og 9. Eksisterende støjindikatorer og dertil knyttede data skal anvendes og omregnes til Lden og Lnight efter kravene i bilag 5. Disse data må højst være tre år gamle.

Kapitel 4

Støjhandlingsplaner

Større veje

§ 17. Senest den 18. juli 2008 og herefter hvert femte år skal der være udarbejdet støjhandlingsplaner beregnet på håndtering af støjproblemer og –virkninger fra de større veje, der er udarbejdet støjkort for i medfør af § 3.

§ 18. Transport- og Energiministeriet er ansvarlig for udarbejdelse af støjhandlingsplaner for det statslige vejnet samt for vejnettet på Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og den danske del af den faste forbindelse over Øresund.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af støjhandlingsplaner for kommunale veje.

Større jernbaner

§ 19. Senest den 18. juli 2008 og herefter hvert femte år skal der være udarbejdet støjhandlingsplaner beregnet på håndtering af støjproblemer og –virkninger fra de større jernbaner, der er udarbejdet støjkort for i medfør af § 5.

§ 20. Transport- og Energiministeriet er ansvarlig for udarbejdelse af støjhandlingsplaner for det statslige jernbanenet, den københavnske metro, samt for jernbanenettet på Storebæltsforbindelsen, Øresundsbanen og den danske del af den faste forbindelse over Øresund.

Stk. 2. Trafikselskabet er ansvarligt for udarbejdelse af støjhandlingsplaner for privatbaner.

Større lufthavne

§ 21. Senest den 18. juli 2008 og herefter hvert femte år skal der være udarbejdet støjhandlingsplaner beregnet på håndtering af støjproblemer og –virkninger fra større lufthavne.

§ 22. Godkendelsesmyndigheden for den pågældende lufthavn efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse er ansvarlig for udarbejdelse af støjhandlingsplanen.

Større, samlede byområder

§ 23. Senest den 18. juli 2008 og herefter hvert femte år skal der være udarbejdet støjhandlingsplaner for de større, samlede byområder, der er udarbejdet støjkort for i medfør af § 9.

§ 24. Følgende myndigheder er ansvarlige for udarbejdelse af støjhandlingsplaner i større, samlede byområder:

1) Kommunalbestyrelsen for stilleområder og for de veje, virksomheder, lufthavne og flyvepladser, som kommunalbestyrelsen har udarbejdet støjkort for i medfør af § 11, stk. 1.

2) Godkendelsesmyndigheden for de øvrige virksomheder og lufthavne, som godkendelsesmyndigheden har udarbejdet støjkort for i medfør af § 11, stk. 2.

3) Transport- og Energiministeriet for det statsejede jernbanenet, som Transport- og Energiministeriet har udarbejdet støjkort for i medfør af § 11, stk. 3, samt for de statsveje, som kommunalbestyrelsen har udarbejdet støjkort for i medfør af § 11, stk. 1.

4) Trafikselskabet for det privatejede jernbanenet, hvor trafikselskabet har udarbejdet støjkort for i medfør af § 11, stk. 3.

Fælles bestemmelser

§ 25. En støjhandlingsplan skal være klar, forståelig og let tilgængelig. Støjhandlingsplanen skal omfatte en periode på fem år og skal mindst indeholde oplysninger om følgende:

1) en oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen,

2) en beskrivelse af det større, samlede byområde, de større veje, større jernbaner og større lufthavne og eventuelle stilleområder, samt andre støjkilder, der er taget hensyn til,

3) de ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag,

4) alle gældende grænseværdier,

5) resumé af støjkortene,

6) en vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj i de støjkortlagte intervaller, og en indkredsning af de problemer og situationer, der skal forbedres, samt en prioritering heraf,

7) en beskrivelse af alle allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger og alle projekter, som forberedes,

8) foranstaltninger, som de ansvarlige myndigheder agter at træffe i de følgende fem år, herunder alle foranstaltninger til beskyttelse af stilleområder,

9) skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger (om muligt opgjort med hensyn til færre gener, søvnforstyrrelser, helbredseffekter mv.),

10) strategi på lang sigt,

11) finansielle oplysninger (hvis de er tilgængelige): budgetter, omkostningseffektivitetsanalyse og cost-benefitanalyse,

12) påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen, og

13) referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen.

Stk. 2. Foranstaltninger jf. stk. 1, nr. 8, i støjhandlingsplanen udvælges og prioriteres af den myndighed, der er ansvarlig for udarbejdelse af handlingsplanen.

§ 26. Uden for større, samlede byområder udarbejder de myndigheder, der har støjkortlagt infrastrukturanlæg forslag til en støjhandlingsplan herfor. I den udstrækning, der er udpeget stilleområder, skal foranstaltninger til beskyttelse heraf indgå i støjhandlingsplanen.

Stk. 2. De myndigheder, der har udarbejdet støjhandlingsplan, sender forslaget i høring, jf. § 31.

§ 27. I større, samlede byområder koordinerer kommunalbestyrelsen arbejdet med forslag til samlet støjhandlingsplan for kommunen. Godkendelsesmyndigheden jf. § 24, nr. 2, Transport- og Energiministeriets og trafikselskabets forslag til støjhandlingsplaner sendes til kommunalbestyrelsen senest den 31. januar 2008. Kommunalbestyrelsen sammenfatter forslagene til et samlet forslag til støjhandlingsplan for kommunen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen sender det samlede forslag til støjhandlingsplan for kommunen i høring, jf. § 31, stk. 1.

§ 28. I større, samlede byområder skal den samlede støjhandlingsplan for kommunen, udover oplysninger, som nævnt i § 25, indeholde en samlet prioritering af foreslåede tiltag, medmindre der ikke kan opnås enighed herom mellem bidragsyderne til planen.

§ 29. Efter udløbet af høringsfristen, jf. § 31, udarbejdes den endelige samlede støjhandlingsplan for kommunen i større, samlede byområder og de endelige støjhandlingsplaner for de pågældende infrastrukturanlæg udenfor større, samlede byområder.

§ 30. Støjhandlingsplanen skal gennemgås og om nødvendigt revideres, når der sker væsentlige ændringer, som påvirker den eksisterende støjsituation, og mindst hvert femte år efter deres udarbejdelse. Den 5-årige gennemgang og revision skal være afsluttet således, at den nye støjhandlingsplan er offentliggjort senest 5 år efter offentliggørelsen af den støjhandlingsplan, den afløser.

Kapitel 5

Inddragelse af og information til offentligheden og internationalt samarbejde

Høring over støjhandlingsplaner

§ 31. I større, samlede byområder sørger kommunalbestyrelsen for offentlig annoncering af forslaget til en samlet støjhandlingsplan for kommunen. Uden for større, samlede byområder sørger den myndighed, der har udarbejdet et forslag til støjhandlingsplan, for offentlig annoncering heraf. I den offentlige annoncering skal det fremgå, hvor relevante støjkort er tilgængelige.

Stk. 2. Offentliggørelsen skal ske mindst 3 måneder inden, fristen for udarbejdelse af støjhandlingsplanen udløber.

Stk. 3. Den myndighed, der er ansvarlig for den offentlige høring, fastsætter en frist på mindst 8 uger for afgivelse af høringssvar.

Stk. 4. I større, samlede byområder videresender kommunalbestyrelsen de fremkomne bemærkninger til den myndighed, der har udarbejdet det konkrete forslag til støjhandlingsplan, som bemærkningerne vedrører. Den myndighed, der har udarbejdet støjhandlingsplanen, kan alene vedtage ændringer af planen.

Information til offentligheden

§ 32. Støjkort skal gøres offentligt tilgængelige via de respektive myndigheders hjemmesider senest 4 uger efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort det samlede støjkort.

Stk. 2. Den kommunalbestyrelse eller anden myndighed, der er ansvarlig for den offentlige høring af den samlede støjhandlingsplan, er ansvarlig for, at der senest 4 uger efter færdiggørelsen sker offentlig annoncering af støjhandlingsplanen. I den offentlige annoncering skal det endvidere fremgå, hvor relevante støjkort er tilgængelige.

Stk. 3. Støjhandlingsplaner skal sendes til Miljøstyrelsen senest 4 uger efter, at de er offentliggjort.

Internationalt samarbejde

§ 33. Hvis den vej eller jernbane, som Transport- og Energiministeriet udarbejder støjkort og støjhandlingsplan for, ligger i et grænseområde, skal Transport- og Energiministeriet straks underrette Miljøstyrelsen med henblik på, at Miljøstyrelsen kan sikre iagttagelsen af de forpligtelser, der følger af art. 7, stk. 4 og art. 8, stk. 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj. Transport- og Energiministeriet må ikke igangsætte udarbejdelse af støjkort og støjhandlingsplan, før Miljøstyrelsen er underrettet.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Miljøministeriet, den 13. juni 2006

Connie Hedegaard

/Ole ChristiansenBilag 1 a

Vejstrækninger med ÅDT > 16.000 der skal kortlægges i fase 1

BESTYRELSE

VEJ
NR

VEJDEL

FRAKMT

TILKMT

længde

trafiktal

('ÅDT')

KOMMUNE

Eksisterende statsveje

0

4

0

10200

10902

702

50016

Albertslund

0

4

0

10902

30202

1300

51734

Albertslund

0

4

0

30202

40697

1495

57239

Albertslund

0

4

0

40697

50772

1075

45893

Albertslund

0

4

1

1730

10200

283

19877

Albertslund

0

4

2

1446

10200

451

18131

Albertslund

0

9

1

180686

180745

59

17698

Albertslund

0

9

2

180359

180610

251

18205

Albertslund

0

12

0

120480

130119

639

32768

Albertslund

0

12

0

130119

130252

133

32193

Albertslund

0

13

0

230195

230967

772

33112

Allerød

0

13

0

230967

240724

756

23854

Allerød

0

113

0

240724

250321

589

23797

Allerød

0

113

0

250321

260535

1209

27177

Allerød

0

113

0

260535

270920

1383

22442

Allerød

0

113

0

270920

290735

1811

24583

Allerød

0

4

0

50772

60400

628

45893

Ballerup

0

4

0

60400

60500

100

36736

Ballerup

0

4

0

60500

70850

1350

19728

Ballerup

0

111

0

70850

90024

1174

31547

Ballerup

0

111

0

90024

100568

1544

21127

Ballerup

0

111

0

100568

110270

702

19476

Ballerup

0

503

0

140097

140963

866

40272

Ballerup

0

503

0

140963

160010

1047

31216

Ballerup

0

503

0

160010

170396

1386

31625

Ballerup

0

503

0

170396

180811

1415

31176

Ballerup

0

503

0

180811

180930

119

23497

Ballerup

0

503

0

180930

210350

2420

21252

Ballerup

0

14

0

220463

220839

376

38139

Birkerød

0

14

0

220839

240200

1367

49653

Birkerød

0

14

0

240200

250076

874

47970

Birkerød

0

14

0

250076

250460

384

49142

Birkerød

0

14

0

250460

260223

765

57611

Birkerød

0

50

0

0

10178

1177

20050

Bov

0

50

0

70183

90448

2270

16381

Bov

0

50

0

90448

130812

4362

21323

Bov

0

11

0

490838

500976

1143

29054

Bramsnæs

0

11

0

500976

530913

2920

26505

Bramsnæs

0

11

0

530913

550113

1199

30106

Bramsnæs

0

3

0

490276

490888

612

64172

Brøndby

0

3

0

490888

510122

1234

71518

Brøndby

0

3

0

510122

510700

578

52313

Brøndby

0

3

0

510700

520562

862

68450

Brøndby

0

3

0

520562

520700

138

55158

Brøndby

0

3

0

520700

530000

300

56877

Brøndby

0

3

0

530000

530282

282

35944

Brøndby

0

3

0

540627

540800

173

81244

Brøndby

0

3

0

540800

540870

70

68847

Brøndby

0

3

1

530282

540627

1345

22182

Brøndby

0

3

2

530282

540627

1311

40265

Brøndby

0

3

3

520447

520597

150

18624

Brøndby

0

3

6

530201

530632

431

17315

Brøndby

0

10

0

110140

130060

1920

62869

Brøndby

0

10

0

130060

130772

712

58195

Brøndby

0

10

6

130160

130905

745

58195

Brøndby

0

11

0

80480

90035

555

38034

Brøndby

0

11

0

90035

110450

2415

55374

Brøndby

0

11

0

110450

110758

308

81943

Brøndby

0

11

0

110758

120673

915

70566

Brøndby

0

11

0

120673

130490

817

75296

Brøndby

0

11

0

130490

130540

50

69156

Brøndby

0

60

0

980400

1010800

3401

51696

Børkop

0

60

1

970541

980400

860

26000

Børkop

0

60

2

970420

980416

996

26000

Børkop

0

50

0

590000

630701

4703

29263

Chr.feld

0

50

0

630701

650293

1534

28053

Chr.feld

0

50

0

650293

700010

4717

31500

Chr.feld

0

50

0

700180

700460

280

31500

Chr.feld

0

40

0

1860556

1870047

491

43414

Ejby

0

40

0

1870794

1900600

2806

43414

Ejby

0

40

0

1900600

1920003

1404

42372

Ejby

0

40

0

1920003

1930740

1737

44742

Ejby

0

40

0

1930740

1940192

453

42376

Ejby

0

52

0

2830632

2840778

1146

17963

Esbjerg

0

13

0

180791

190385

594

45759

Farum

0

13

0

190385

200039

655

40083

Farum

0

13

0

200039

200423

384

42103

Farum

0

13

0

200423

210775

1358

29237

Farum

0

13

0

210775

230195

1424

33112

Farum

0

30

0

690650

750544

5891

24226

Fladså

0

30

0

750544

760716

1174

18785

Fladså

0

30

0

760716

770500

783

21538

Fladså

0

30

0

780600

790500

899

21538

Fladså

0

14

0

90345

100434

1084

22993

Fredensborg

0

14

0

100434

110123

686

27402

Fredensborg

0

14

0

110123

120750

1628

28170

Fredensborg

0

14

0

120750

150045

2306

28802

Fredensborg

0

40

0

2060167

2080123

1963

52363

Fredericia

0

40

0

2080123

2090250

1135

43747

Fredericia

0

40

0

2090250

2100048

805

50672

Fredericia

0

40

0

2100048

2110648

1600

48706

Fredericia

0

40

0

2130105

2130247

142

24708

Fredericia

0

40

0

2130247

2140406

1170

22975

Fredericia

0

40

0

2140406

2160670

2267

30670

Fredericia

0

50

0

930404

960118

2718

28400

Fredericia

0

60

0

890228

960428

7200

24105

Fredericia

0

60

1

970345

970541

196

26000

Fredericia

0

13

0

10987

20772

785

44427

Frederiksberg

0

60

0

1390950

1440460

4507

37927

Gedved

0

3

0

350801

360100

299

43091

Gentofte

0

3

0

360100

360425

325

51477

Gentofte

0

3

0

360425

360969

544

71385

Gentofte

0

3

0

360969

370038

69

65077

Gentofte

0

3

0

370038

370460

422

71622

Gentofte

0

3

1

350770

350801

31

20700

Gentofte

0

3

2

350779

350813

34

22391

Gentofte

0

14

0

350800

360049

249

36211

Gentofte

0

14

0

360049

360200

151

34477

Gentofte

0

14

0

370088

370969

881

53223

Gentofte

0

14

0

370969

380830

861

61186

Gentofte

0

14

0

380830

390691

861

67287

Gentofte

0

14

0

390691

400994

1303

55241

Gentofte

0

14

1

350700

350800

100

17220

Gentofte

0

14

1

360200

370088

888

19076

Gentofte

0

14

2

350696

350800

104

16239

Gentofte

0

14

2

360200

370088

775

18186

Gentofte

0

3

0

370460

380194

734

71622

Gladsaxe

0

3

0

380194

400190

1996

73016

Gladsaxe

0

3

0

400190

410172

982

56498

Gladsaxe

0

3

0

410172

420225

1053

65513

Gladsaxe

0

3

0

420225

420680

455

72300

Gladsaxe

0

3

0

420680

430034

354

69423

Gladsaxe

0

13

0

70133

70601

468

42896

Gladsaxe

0

13

0

70601

80400

800

37131

Gladsaxe

0

13

0

80400

80671

271

44260

Gladsaxe

0

13

0

80671

90160

489

38233

Gladsaxe

0

13

0

90160

90355

195

44394

Gladsaxe

0

13

0

90355

100416

1061

34311

Gladsaxe

0

13

0

100416

100433

17

53066

Gladsaxe

0

13

0

100433

110424

991

60344

Gladsaxe

0

13

0

110424

110941

517

51613

Gladsaxe

0

13

0

110941

110973

32

49352

Gladsaxe

0

13

0

110973

130004

1031

58912

Gladsaxe

0

13

0

130004

140140

1136

53782

Gladsaxe

0

111

0

120865

140450

1585

19476

Gladsaxe

0

3

0

460985

470436

451

63970

Glostrup

0

3

0

470436

480577

1141

75590

Glostrup

0

3

0

480577

490276

699

64172

Glostrup

0

12

0

110040

120480

1440

32768

Glostrup

0

112

0

90706

100980

1274

32125

Glostrup

0

10

0

190068

190631

563

100011

Greve

0

10

0

190631

200914

1283

90478

Greve

0

10

0

200914

210655

750

98789

Greve

0

10

0

210655

230351

1681

91509

Greve

0

10

0

230351

240447

1100

82028

Greve

0

10

0

240447

270187

2732

87250

Greve

0

50

0

530040

560334

3299

26906

Haderslev

0

50

0

560334

570880

1547

25855

Haderslev

0

50

0

570880

590000

1120

29263

Haderslev

0

70

0

1900624

1910691

1067

33844

Hadsten

0

70

0

1910691

1920780

1089

27990

Hadsten

0

70

0

1920780

1990609

6829

30179

Hadsten

0

20

0

940562

950917

1355

27625

Hashøj

0

30

0

540380

540776

396

32988

Haslev

0

30

0

540776

550752

977

28587

Haslev

0

60

0

1150010

1150300

290

37066

Hedensted

0

60

0

1150300

1210020

5726

42419

Hedensted

0

60

0

1210020

1220380

1362

37599

Hedensted

0

60

0

1220380

1280500

6122

42658

Hedensted

0

60

0

1280500

1290853

1355

37524

Hedensted

0

60

0

1290853

1300019

166

38036

Hedensted

0

14

0

60103

70800

1697

16789

Helsingør

0

14

0

70800

90114

1323

23250

Helsingør

0

14

0

90114

90345

231

22993

Helsingør

0

109

0

400012

410618

1608

22791

Helsingør

0

109

0

410648

420355

708

17280

Helsingør

0

109

0

420392

440847

2454

17009

Helsingør

0

109

1

390875

400047

172

17812

Helsingør

0

3

0

430034

430853

819

69423

Herlev

0

111

0

110270

120180

910

19476

Herlev

0

404

0

430626

450937

2310

23780

Herning

0

404

0

450937

460935

1004

23197

Herning

0

404

0

460935

470093

458

18727

Herning

0

422

0

290045

320873

3828

18122

Herning

0

113

0

290735

320085

2347

24583

Hillerød

0

113

0

320085

330422

1337

16630

Hillerød

0

113

0

330422

330671

249

19698

Hillerød

0

113

0

330671

350700

2033

22510

Hillerød

0

60

0

1810056

1810823

767

34221

Hinnerup

0

60

0

1810823

1820231

408

22763

Hinnerup

0

70

0

1820231

1820631

400

33844

Hinnerup

0

70

0

1830954

1840803

849

33844

Hinnerup

0

70

0

1850385

1870656

2271

33844

Hinnerup

0

431

0

90544

100063

519

24968

Hinnerup

0

431

0

100063

100346

283

16660

Hinnerup

0

431

8

100306

100520

214

16660

Hinnerup

0

70

0

2250783

2300000

4217

22613

Hobro

0

70

0

2300000

2310475

1475

22094

Hobro

0

70

0

2310475

2320726

1251

22692

Hobro

0

70

0

2320726

2340189

1463

20405

Hobro

0

70

0

2340189

2370530

3344

22033

Hobro

0

70

0

2370530

2380760

1231

21236

Hobro

0

70

0

2380760

2420187

3433

22389

Hobro

0

70

0

2420187

2430736

1550

19133

Hobro

0

70

0

2430736

2460952

3220

21168

Hobro

0

11

0

550933

580581

2646

19217

Holbæk

0

147

0

610214

620465

1252

19661

Holbæk

0

147

0

620465

640105

1648

18518

Holbæk

0

147

0

640105

640280

175

25682

Holbæk

0

147

0

640280

640635

355

28920

Holbæk

0

147

0

640635

640831

196

24411

Holbæk

0

147

2

610147

610243

96

18997

Holbæk

0

60

0

1300019

1340200

4185

38036

Horsens

0

60

0

1340200

1350586

1386

32770

Horsens

0

60

0

1350586

1380340

2757

35242

Horsens

0

60

0

1380340

1390694

1354

33519

Horsens

0

60

0

1390694

1390950

256

37927

Horsens

0

11

0

460947

490838

2895

29054

Hvalsø

0

3

0

540870

560200

1330

68847

Hvidovre

0

3

0

560200

560595

395

76372

Hvidovre

0

3

0

560595

580110

1515

67694

Hvidovre

0

3

0

580110

590215

1105

79338

Hvidovre

0

10

0

100450

110140

690

62869

Hvidovre

0

11

0

60809

70843

1034

43009

Hvidovre

0

11

0

70843

80480

637

38034

Hvidovre

0

8

1

150942

160650

708

19318

Høje-Tåstrup

0

8

2

150902

160455

553

18424

Høje-Tåstrup

0

9

1

180745

190850

1105

17698

Høje-Tåstrup

0

9

2

180610

190860

1250

18205

Høje-Tåstrup

0

11

0

170500

180100

600

58329

Høje-Tåstrup

0

11

0

200698

230275

2577

54488

Høje-Tåstrup

0

11

0

230275

240470

1195

50630

Høje-Tåstrup

0

11

0

240470

260500

2030

51855

Høje-Tåstrup

0

11

0

260500

260860

360

56637

Høje-Tåstrup

0

11

0

260860

270800

940

55653

Høje-Tåstrup

0

11

0

270800

270935

135

55090

Høje-Tåstrup

0

11

0

270935

281286

1351

48277

Høje-Tåstrup

0

11

1

160060

160696

636

19961

Høje-Tåstrup

0

11

1

160696

170500

761

29499

Høje-Tåstrup

0

11

1

180100

180300

200

26058

Høje-Tåstrup

0

11

1

180300

190487

1187

16504

Høje-Tåstrup

0

11

1

190487

190850

363

18723

Høje-Tåstrup

0

11

1

190850

200417

567

36178

Høje-Tåstrup

0

11

1

200417

200698

281

22192

Høje-Tåstrup

0

11

2

150986

160856

870

20269

Høje-Tåstrup

0

11

2

160856

170500

709

28830

Høje-Tåstrup

0

11

2

180100

180600

500

25758

Høje-Tåstrup

0

11

2

190000

190860

860

17679

Høje-Tåstrup

0

11

2

190860

200626

688

36044

Høje-Tåstrup

0

11

2

200626

200698

72

27304

Høje-Tåstrup

0

60

0

1610495

1650195

3705

45914

Hørning

0

60

0

1650195

1660960

1018

25202

Hørning

0

14

0

190525

210687

2164

35935

Hørsholm

0

14

0

210687

220463

778

38139

Hørsholm

0

4

0

170503

170758

255

55199

Ishøj

0

4

0

170758

180799

1041

43033

Ishøj

0

4

0

180799

180872

73

48202

Ishøj

0

4

1

160851

170503

666

27879

Ishøj

0

4

1

180872

190504

632

23740

Ishøj

0

4

2

160783

170503

642

27879

Ishøj

0

4

2

180872

190900

1028

24462

Ishøj

0

8

1

160650

160851

201

19318

Ishøj

0

8

2

160455

160783

328

18424

Ishøj

0

10

0

150600

160557

957

63032

Ishøj

0

10

0

160557

190068

2511

51576

Ishøj

0

14

0

150045

160184

1137

28802

Karlebo

0

14

0

160184

180118

1939

35779

Karlebo

0

14

0

180118

190465

1350

33227

Karlebo

0

14

0

190465

190525

60

35935

Karlebo

0

40

0

2160670

2200339

3674

30670

Kolding

0

50

0

700460

760038

5592

31500

Kolding

0

50

0

760038

760722

684

29400

Kolding

0

50

0

760722

770300

583

33441

Kolding

0

50

0

770300

810708

4397

41440

Kolding

0

50

0

810708

830700

1992

30560

Kolding

0

50

0

830700

840690

990

52511

Kolding

0

50

0

840690

860057

1360

43236

Kolding

0

50

0

860057

860640

583

54744

Kolding

0

50

0

860640

880058

1426

46812

Kolding

0

50

0

880058

880701

643

59128

Kolding

0

50

0

900689

930404

2719

28400

Kolding

0

50

1

880701

890715

1014

29461

Kolding

0

50

2

880701

890735

1054

29461

Kolding

0

52

0

2290040

2320533

3493

22380

Kolding

0

20

0

950917

970114

1193

27625

Korsør

0

20

0

970114

980246

1130

26744

Korsør

0

20

0

980246

1010130

2883

28952

Korsør

0

20

0

1010130

1050921

4794

29174

Korsør

0

20

0

1050921

1060363

443

24553

Korsør

0

20

0

1060363

1070248

881

25387

Korsør

967

25

0

1080766

1090780

1014

16029

Korsør

967

25

0

1090780

1210000

11220

23580

Korsør

0

3

0

600365

610500

1135

79338

København

0

3

3

610564

630323

1759

16532

København

0

3

6

610628

630326

1698

17959

København

0

11

0

60595

60809

214

43009

København

0

13

0

20772

30072

300

44427

København

0

13

0

30865

40829

964

44427

København

0

13

0

50432

50700

268

39319

København

0

13

0

50700

70133

1437

43026

København

0

14

0

400994

410016

22

55241

København

0

14

0

410016

410474

458

66575

København

0

14

0

410474

420146

672

70541

København

0

103

0

30072

30865

793

44721

København

0

103

0

40829