Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Links til øvrige EU dokumenter
32002R1774
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering og drift af kæledyrsgravpladser1)

I medfør af § 44, stk. 1, § 45, § 67 og § 70, stk. 3 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, fastsættes:

Anvendelse og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter krav til registrering og drift af kæledyrsgravpladser.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved selskabsdyr alle dyr tilhørende arter, der normalt fodres og holdes af mennesker, uden at dette tager sigte på konsum eller landbrugsproduktion, f.eks. hunde, katte, gnavere, krybdyr, stuefugle og akvariefisk.

Stk. 2. Heste betragtes ikke som selskabsdyr.

Stk. 3. Selskabsdyr som nedgraves i privat have, er ikke omfattet af kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. I denne bekendtgørelse forstår ved tjenestemodtager, enhver fysisk eller juridisk person, som anvender eller ønsker at anvende en tjenesteydelse.

Registrering og sagsbehandlingsfrist

§ 3. Kæledyrsgravpladser skal være registreret af fødevareregionen.

§ 4. Ansøgning om registrering skal indsendes til fødevareregionen og indeholde følgende oplysninger:

1) En beskrivelse af indretning og beliggenhed,

2) virksomhedsejerens navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer og

3) hvilke selskabsdyr eller aske fra selskabsdyr og heste, der skal modtages og nedgraves på stedet.

Stk. 2. Driften af kæledyrsgravpladsen kan påbegyndes, når bekræftelse på registrering er modtaget.

§ 5. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om registrering af kæledyrsgravpladser, senest 4 uger efter modtagelse af ansøgning og alle nødvendige dokumenter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelse begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om registrering og alle nødvendige dokumenter, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om

1) sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 1 og 2,

2) at ansøgeren ikke må starte driften af kæledyrsgravpladser, førend vedkommende er registreret hertil af Fødevarestyrelsen, samt

3) klagemuligheder.

Stk. 4. Ansøgeren må ikke drive kæledyrsgravpladsen, før vedkommende har fået godkendelse hertil af Fødevarestyrelsen.

§ 6. Ejerskifte, flytning, udvidelse, ophør eller anden væsentlig ændring af en virksomheds aktivitet skal skriftligt meddeles fødevareregionen.

Oplysningspligt

§ 7. Tjensteyder skal oplyse tjenestemodtager om Fødevarestyrelsens kontaktoplysninger.

Krav til indretning og drift

§ 8. Kæledyrsgravpladser må modtage aflivede og selvdøde selskabsdyr samt aske i urner fra kremerede selskabsdyr og heste.

§ 9. Kæledyrsgravpladser skal føre optegnelser over:

1) Modtagelsesdato.

2) Dyreart, for det modtagne døde selskabsdyr eller urner med aske fra døde selskabsdyr og heste.

3) Anslået vægt på det døde selskabsdyr eller urner med aske fra det døde selskabsdyr og heste.

4) Ejerens navn og adresse eller adressen på dyrets varige opholdssted.

5) Transportørens navn og adresse.

Stk. 2. Optegnelserne skal opbevares i mindst to år.

Stk. 3. Optegnelserne skal på forlangende forevises en repræsentant fra fødevareregionen.

§ 10. Døde selskabsdyr eller urner med aske fra selskabsdyr og heste skal nedgraves hurtigst muligt efter ankomst.

Stk. 2. Døde selskabsdyr skal opbevares hensigtsmæssigt indtil nedgravning.

Stk. 3. Døde selskabsdyr skal opbevares i tætsluttende lækagesikker emballage indtil nedgravning.

Stk. 4. Opbevaring af aske fra kremerede selskabsdyr og heste skal ske i lukkede tætsluttende beholdere.

§ 11. Bliver selskabsdyret nedgravet i en kiste, skal kisten være fremstillet af forgængeligt materiale.

§ 12. Over det døde selskabsdyr, kisten eller urnen skal der være tilstrækkeligt med jord, så kødædende dyr ikke kan opgrave døde selskabsdyr eller urner.

§ 13. Når en grav nedlægges, og såfremt resterne graves op, skal eventuelle rester fra det døde selskabsdyr bortskaffes i overensstemmelse med Europa Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum.

Stk. 2. Hvis en kæledyrsgravplads nedlægges og de døde selskabsdyr eller urner med aske fra døde selskabsdyr og heste ønskes flyttet til et andet sted, skal dyrene genemballeres i en tætsluttende lækagesikker emballage og opbevares hensigtsmæssigt, indtil dyrene på ny nedgraves.

§ 14. Der skal være hensigtsmæssigt udstyr og de fornødne rengøringsmidler til rådighed for rengøring af lokaler, såfremt de anvendes til opbevaring af døde selskabsdyr og urner med aske fra døde selskabsdyr og heste, forud for nedgravning.

Straf og ikrafttræden

§ 15. Udgifter i forbindelse med ovenstående er det offentlige uvedkommende.

§ 16. Med bøde straffes den, der overtræder bestemmelserne i §§ 3-4, og §§ 6-14.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) Forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæver bekendtgørelse nr. 745 af 10. juli 2009 om registrering og drift af kæledyrsgravpladser.

Fødevarestyrelsen, den 15. december 2009

P.S.V.
Jan Mousing

/ Tenna Olsen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlementets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelsen indeholder dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EF-Tidende 2006 nr. L 376, s. 36).