Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pligt til indrapportering af krav til Europa-Kommissionen1)

I medfør af § 15 i lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner fremgår af § 1 og § 2 i lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked.

Etableringsfrihed for tjenesteydere

§ 2. En kompetent myndighed skal indrapportere nye love og administrative bestemmelser, der indeholder følgende krav, til Europa-Kommissionen:

1) Krav om kvantitative eller territoriale begrænsninger, navnlig i form af begrænsninger fastsat på grundlag af befolkningstallet eller af hensyn til en geografisk minimumsafstand mellem tjenesteyderne.

2) Krav om, at tjenesteyderen skal drive sin virksomhed i en særlig form.

3) Krav vedrørende besiddelsen af et selskabs kapital.

4) Krav, der forbeholder bestemte tjenesteydere adgangen til den pågældende servicevirksomhed på grund af virksomhedens særlige karakter, dog bortset fra kravene vedrørende spørgsmål omfattet af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer eller kravene i andre fællesskabsinstrumenter.

5) Krav om forbud mod at have flere forretningssteder i Danmark.

6) Krav om et minimumsantal af ansatte.

7) Krav om minimums- og/eller maksimumspriser, som tjenesteyderen skal overholde.

8) Krav om, at tjenesteyderen sammen med sin egen tjenesteydelse skal udføre bestemte andre tjenesteydelser.

Stk. 2. Hvis der indføres et nyt krav som anført i stk. 1, skal dette være begrundet i et tvingende alment hensyn og må ikke indebære direkte eller indirekte diskrimination af en tjenesteyder begrundet i dennes nationalitet eller etableringsland. Kravet skal endvidere være egnet til at sikre opfyldelsen af det tilsigtede formål, og formålet må ikke kunne opnås ved en mindre restriktiv foranstaltning.

Stk. 3. Indrapporteringen er ikke til hinder for, at de pågældende krav kan håndhæves.

§ 3. Indrapporteringen i § 2, stk. 1, anses for opfyldt, hvis den er foretaget som notifikation i henhold til bekendtgørelse nr. 190 af 20. marts 2001 om EU’s informationsprocedure for tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester.

Midlertidig levering af tjenesteydelser

§ 4. En kompetent myndighed, der i overensstemmelse med lovens § 11 ændrer eller indfører nye krav til en tjenesteyder, som midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark, skal indrapportere kravene til Europa-Kommissionen. Indrapporteringen er ikke til hinder for, at de pågældende krav kan håndhæves.

Procedure for indrapportering

§ 5. Proceduren for indrapportering administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. Indrapportering efter §§ 2 og 4 til Europa-Kommissionen skal ske ved fremsendelse af et standardskema i udfyldt stand og skal som minimum indeholde:

1) Kravets fulde tekst.

2) Teksten til de eventuelt direkte berørte love og administrative bestemmelser.

3) Begrundelse for kravet.

4) Beskrivelse af, hvilket tvingende alment hensyn der nødvendiggør kravet.

5) Begrundelse for, hvorfor kravet er ikke-diskriminerende.

6) Begrundelse for, hvorfor kravet vurderes at være egnet til at sikre opfyldelsen af det tilsigtede mål, og hvorfor formålet ikke kan opnås ved en mindre restriktiv foranstaltning.

Stk. 3. Indrapporteringen efter §§ 2 og 4 skal ske pr. e-mail via Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 15. december 2009

Finn Lauritzen

/ Stig Uffe Pedersen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376 af den 27. december 2006, s. 36.