Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og forskellige andre love

(Udskydelse af prisloftreguleringen til 2011 m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 4, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Fondens midler udgøres af indbetalinger fra vandselskaberne. I perioden 2011-13 indbetaler miljøministeren et beløb svarende til de indbetalinger, der er modtaget fra selskaberne.«

2. § 36 affattes således:

»§ 36. Bestemmelserne om prisloftreguleringen i kapitel 3 finder anvendelse for prisfastsættelsen fra 2011.«

§ 2

I lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love. (Konsekvenser af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold) foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 7, ophæves.

2. § 3, nr. 3, ophæves.

§ 3

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 52 a, stk. 1, affattes således:

»Ved levering af vand fra et alment vandforsyningsanlæg kan der under overholdelse af det prisloft, som måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, i prisen indregnes de i denne bestemmelse anførte udgifter, jf. dog stk. 3 og 4. Udgifterne omfatter

1) nødvendige omkostninger til indvinding og distribution af vand,

2) lønninger og andre driftsomkostninger,

3) administration,

4) bidrag til dækning af udgifter til det forsyningssekretariat, der er oprettet i medfør af kapitel 4 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold,

5) driftsmæssige afskrivninger,

6) forrentning af fremmedkapital,

7) underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne,

8) henlæggelser til nyinvesteringer,

9) udgifter til rådgivning af vandforsyningens kunder om vandbesparelser, finansiering af vandbesparende foranstaltninger og deltagelse i vandværkssamarbejder og lign.,

10) udgifter til kortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som anlægget indvinder fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, i det omfang en sådan supplerende overvågning og beskyttelse ud over den offentlige kortlægning, overvågning og beskyttelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for vandforsyningsanlægget,

11) udgifter til dækning af afgifter, jf. §§ 24 a, 24 b og 35 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, og

12) bidrag til dækning af udgifter til opgaver, der falder ind under Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, jf. kapitel 7 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.«

2. I § 52 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Hel eller delvis overdragelse af et alment vandforsyningsanlæg må hverken direkte eller indirekte føre til højere priser for ydelser fra det pågældende anlæg, herunder som følge af indregning af forøgede udgifter til finansiering med fremmed kapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

3. I § 52 a, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »Stk. 1«: »og 2«.

§ 4

I lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007, som ændret ved § 22 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 3 i lov nr. 460 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Loven har til formål at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder dækning af miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning. Derudover skal der tages hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag, og til princippet om, at forurener betaler.

Stk. 2. I denne lov forstås ved spildevandsforsyningsselskaber, medmindre andet er angivet, sådanne spildevandsforsyningsselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Stk. 3. Loven fastsætter regler om betaling for afledning til spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg. Loven finder endvidere anvendelse på betaling for afledning til spildevandsanlæg etableret efter § 7 a og for betaling til fælles, obligatoriske ordninger for tømning og bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og bundfældningstanke.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 1, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »offentlige spildevandsanlæg« til: »spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg«, »de offentlige spildevandsanlæg« til: »spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg« og »kloakforsyningen« til: »spildevandsforsyningsselskabet«.

3. I § 1, stk. 2, der bliver stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»I bidraget efter 1. pkt. kan indregnes spildevandsforsyningsselskabets bidrag til dækning af udgifter til opgaver, der falder ind under Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, jf. kapitel 7 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.«

4. I § 2 b, stk. 2, ændres »det offentlige spildevandsanlæg« til: »spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg«.

5. I § 7 a, stk. 1, ændres »§ 30, stk. 4« til: »§ 30, stk. 1«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 52 a, stk. 1, i lov om vandforsyning m.v. som affattet ved denne lovs § 3, nr. 1, og § 1, stk. 2, der bliver stk. 4, i lov om betalingsregler for spildevand m.v. som ændret ved denne lovs § 4, nr. 3, træder i kraft den 1. januar 2011.

§ 6

Stk. 1. Ud over de omkostninger, der kan indregnes i prisen ved levering af vand fra et alment vandforsyningsanlæg og mellem almene vandforsyningsanlæg efter § 52 a, stk. 1 og 2, i lov om vandforsyning m.v., kan der i 2010 indregnes bidrag til dækning af udgifter til Forsyningssekretariatets drift og opgavevaretagelse.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen