Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009

Forslag

til

Lov om ændring af udlændingeloven

(Gennemførelse af forordning om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks), bemyndigelse til at fastsætte regler om studieaktivitet m.v.)

§ 1

I lov nr. 431 af 1. juni 2008 om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af forordning om visuminformationssystemet m.v.), som ændret ved § 1 i lov nr. 1398 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 4 og 5, ophæves.

2. § 2, stk. 2, ophæves.

§ 2

I lov nr. 1398 af 27. december 2008 om ændring af udlændingeloven. (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndigheden, gennemførelse af SIS II-forordningen m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 1, ophæves.

2. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Integrationsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af udlændingelovens § 10, stk. 2, nr. 4, § 19, stk. 3, § 19, stk. 8, § 28, stk. 1, nr. 6, § 40 a, stk. 2, § 40 b, stk. 2, og § 58 g, stk. 2, som affattet ved lovens § 2, nr. 4-7, 9-11, 13-15 og 20.«

§ 3

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) med senere ændringer gælder her i landet.

Stk. 5. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om optagelse af personfotografi og fingeraftryk af en udlænding, der søger om visum til Danmark.«

2. I § 2 a indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) med senere ændringer gælder her i landet.

Stk. 7. Rådsafgørelsen om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger gælder her i landet.«

3. I § 2 a indsættes som stk. 8 og 9:

»Stk. 8. Ved SIS II-forordningen forstås i denne lov forordning om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) med senere ændringer.

Stk. 9. Ved SIS II forstås i denne lov anden generation af Schengeninformationssystemet.«

4. § 2 b, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Udlændinge, der har visum til ophold af mere end 3 måneders varighed med gyldighed begrænset til et andet Schengenland, har ret til uden ugrundet ophold at rejse gennem Danmark i medfør af Schengenkonventionens artikel 18.«

5. I § 3 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. En udlænding, der er statsborger i et land, som Danmark forud for Schengenkonventionens ikrafttræden har indgået en bilateral visumfritagelsesaftale med, har uanset stk. 1 ret til at indrejse og opholde sig her i landet i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen.«

6. I § 4, stk. 1, ændres »Schengenkonventionens artikel 12, jf. artikel 15,« til: »visumkodeksens bestemmelser herom«.

7. I § 9 c indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan efter forhandling med undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om studieaktivitet for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse med henblik på at deltage i en professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse her i landet.«

Stk. 7-12 bliver herefter stk. 8-13.

8. I § 9 c, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

9. I § 22, nr. 8, ændres »§ 10, stk. 2 og 3« til: »§ 10, stk. 2«.

10. I § 28, stk. 6, ændres »§ 2 b, stk. 3, 4. pkt.« til »§ 2 b, stk. 3«.

11. I § 37, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Er frihedsberøvelsen efter § 36 iværksat umiddelbart i forlængelse af en frihedsberøvelse efter lov om politiets virksomhed, regnes fristen fra tidspunktet for frihedsberøvelsen efter lov om politiets virksomhed.«

12. I § 37, stk. 1, 5. pkt., der bliver 6. pkt., ændres »3. pkt.« til: »4. pkt.«

13. § 40, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Ved behandlingen af en ansøgning om visum efter § 4 eller § 4 a kan Udlændingeservice tilsige den herboende reference til at give personligt møde hos Udlændingeservice eller politiet og fremvise legitimation, der godtgør den pågældendes identitet. Udebliver referencen efter at være tilsagt til at møde hos Udlændingeservice eller politiet uden anmeldt lovligt forfald, kan der gives afslag på visumansøgningen. Tilsigelsen skal indeholde oplysning om virkningerne af udeblivelse.«

14. I § 40 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Der kan gives afslag på en ansøgning om visum efter § 4, hvis ansøgeren ikke giver samtykke til, at Udlændingeservice og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i forbindelse med behandlingen af en sag om et beløbs forfald til betaling efter § 4, stk. 3-5, kan videregive oplysninger, der indgår i sagen, til den herboende reference, og til, at Udlændingeservice sender sagens akter til ministeriet ved påklage af en afgørelse i en sådan sag. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor danske diplomatiske eller konsulære repræsentationer udsteder visum på vegne af et andet Schengenland, som Danmark repræsenterer.«

15. I § 40 a, stk. 5, udgår »i registret«.

16. I § 40 b, stk. 5, udgår »i registret«.

17. I § 42 f, stk. 8, ændres »introduktionskursus« til: »asylansøgerkursus«.

18. I § 42 i, stk. 2, ændres »lov om sikring mod følger af arbejdsskade« til: »lov om arbejdsskadesikring«.

19. I § 44, stk. 1, indsættes efter »betaling for ansøgninger om visum«: » og forlængelse af visum«.

20. I § 45 j indsættes efter »§ 45 e, stk. 2«: », 2. pkt.«

21. § 47 c ophæves.

22. I overskriften til kapitel 8 a indsættes efter »Schengenkonventionen«: », VIS-forordningen«.

23. I § 58 d, 1. pkt., indsættes efter »Schengenkonventionen«: », visumkodeksen«.

24. I § 58 d, 1. pkt., indsættes efter »Schengenkonventionen«: », VIS-forordningen«.

25. I § 58 g ændres »Schengeninformationssystemet« til: »SIS II«.

26. To steder i § 58 h, stk. 2, ændres »Schengeninformationssystemet« til: »SIS II«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Lovens § 3, nr. 1, 4, 6, 10, 13, 14, 21 og 23 træder i kraft den 5. april 2010.

Stk. 3. Integrationsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 3, nr. 2, 3, 22 og 24-26. Ministeren kan bestemme, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 4. Udlændingelovens § 2 a, stk. 4, § 4, stk. 1, § 40, stk. 10 og 11, og § 47 c som affattet, ændret eller ophævet ved denne lovs § 3, nr. 1, 6, 13, 14 og 21, finder ikke anvendelse på ansøgninger, der er indgivet inden den 5. april 2010. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 17. december 2009

Thor Pedersen

/ Jens Vibjerg