Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser og lov om afgift af elektricitet og om ophævelse af lov om Elsparefonden

(Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme af besparelser i energiforbruget, som ændret ved § 1 i lov nr. 584 af 24. juni 2005, § 17 i lov nr. 308 af 30. april 2008 og § 6 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Loven skal fremme energibesparelser og energieffektivisering hos forbrugerne i overensstemmelse med klima- og miljømæssige hensyn og hensyn til forsyningssikkerhed og samfundsøkonomi.«

2. § 1, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) fremme en effektiv anvendelse af energi gennem kampagner, markedsintroduktion og information.«

3. I § 3 ændres »at stille energibesparelsesaktiviteter vederlagsfrit til rådighed for forbrugerne.« til: »at give information om energibesparelser til forbrugerne og sikre realisering af energibesparelser i overensstemmelse med forpligtelser fastsat ved lov og regler fastsat i medfør af lov.«

4. I overskriften til kapitel 2 ændres »energiplanlægning« til: »prioritering«.

5. § 4, stk. 1, affattes således:

»Klima- og energiministeren varetager en samlet koordinering af energibesparelsesaktiviteter i forhold til alle samfundets sektorer og omfattende alle aktører og virkemidler. Koordineringen skal sikre, at indsatsen for at fremme energibesparelser er sammenhængende og effektiv, og at indsatsen bliver prioriteret i overensstemmelse med de formål, som er nævnt i § 1.«

6. I § 4, stk. 2, ændres »planlægningen« til: »koordineringen«.

7. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Klima- og energiministeren nedsætter et uafhængigt rådgivende Energispareråd, som skal bidrage til at styrke koordineringen og fremme udviklingen af den samlede energispareindsats. Ministeren udpeger formanden og medlemmerne og fastsætter udvalgets forretningsorden. Medlemmerne skal repræsentere aktører, interessenter og sagkyndige vedrørende energibesparelser.«

8. I § 6, stk. 1, ændres »planlagt« til: »koordineret«.

9. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Center for Energibesparelser«

10. §§ 7-12 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 7. Klima- og energiministeren opretter et Center for Energibesparelser, som i overensstemmelse med lovens formål skal bidrage til at fremme realiseringen af omkostningseffektive energibesparelser gennem kampagner, videnformidling, markedsintroduktion og udvikling og formidling af standardiserede energibesparende produkter og løsninger.

Stk. 2. Centeret skal bidrage til fremme af energibesparelser inden for alle former for energi og inden for alle sektorer bortset fra transport.

Stk. 3. Centeret koordinerer sin virksomhed med andre aktiviteter til fremme af energibesparelser. Centerets indsats skal understøtte andre aktørers indsats, herunder de kollektive energiforsyningsvirksomheders aktiviteter.

Stk. 4. Centeret kan efter ansøgning give tilskud til projekter og demonstrationsprogrammer til aktiviteter som nævnt i stk. 1, herunder tilskud i en given periode til at fremme udbredelsen af energieffektive produkter og løsninger.

§ 8. Center for Energibesparelser udarbejder en årlig handlingsplan, som godkendes af klima- og energiministeren.

Stk. 2. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af indsatsområder for aktiviteter som nævnt i § 7, som centeret i det kommende år særlig vil prioritere, og en overordnet økonomisk ramme for aktiviteterne.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte retningslinjer for udarbejdelsen af handlingsplanen og bestemme, at angivne målsætninger og prioriteringer skal lægges til grund for udarbejdelsen.

§ 9. Center for Energibesparelser oprettes som et selvstændigt center. Centeret ledes af en uafhængig bestyrelse, der består af 1 formand og indtil 6 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forhold vedrørende centerets opgaver efter §§ 7 og 8, herunder om iværksættelse af aktiviteter og anvendelse af tilskudsmidler.

Stk. 3. Formanden og medlemmerne udpeges af klima- og energiministeren i deres personlige egenskab. Bestyrelsen udpeges for en periode af indtil 4 år. Genudpegning kan ske én gang. Klima- og energiministeren kan under hensyn til bestyrelsens sammensætning og funktion træffe bestemmelse om, at et medlem udpeges for mindre end 4 år, eller at udpegningen af formanden eller et medlem forlænges i en kortere periode.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan træffe bestemmelse om honorar til formanden og bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 5. Bestyrelsen betjenes af et sekretariat. Bestyrelsen ansætter lederen af sekretariatet. Bestyrelsen kan bemyndige formanden eller sekretariatet til at varetage særlige opgaver eller træffe afgørelser på bestyrelsens vegne i et nærmere bestemt omfang.

Stk. 6. Centeret afgiver årligt en beretning til klima- og energiministeren om sin virksomhed.

Stk. 7. Klima- og energiministeren fastsætter en forretningsorden for centeret, herunder om sekretariatets opgaver.

§ 10. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om

1) ansøgning og tilsagn om tilskud som nævnt i § 7, stk. 4, og udbetaling af tilskud, herunder at tilskud er betinget af, at aktiviteten ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud,

2) tilsyn, regnskab og revision vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud, og

3) offentliggørelse af resultater af aktiviteter, hvortil der er givet tilskud.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om tilskud til aktiviteter, der kan få tilskud efter anden lovgivning, herunder om, at der ikke kan gives tilskud i henhold til denne lov.

Stk. 3. Revision af de aktiviteter, hvortil der gives tilskud, skal udføres for modtagerens regning af en godkendt revisor.

§ 11. Center for Energibesparelser kan træffe afgørelse om, at tilskud i henhold til § 10 bortfalder helt eller delvis, hvis

1) tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for modtagelsen af tilskud,

2) vilkår for tilskud ikke opfyldes eller

3) den pågældende aktivitet ikke er afsluttet inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilskud.

Stk. 2. I forbindelse med en afgørelse om bortfald af tilskud efter stk. 1 kan centeret bestemme, at udbetalte tilskud helt eller delvis skal tilbagebetales.

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om de i stk. 1 og 2 nævnte forhold.

§ 12. Den del af udgifterne til installationsarbejde i boliger, som svarer til et ydet tilskud efter § 7, stk. 4, medregnes ikke ved beregningen af lejeforhøjelse og kan ikke afskrives på vedligeholdelseskontoen.«

11. I § 19 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Center for Energibesparelser kan bemyndige en virksomhed eller en sagkyndig institution eller organisation til i nærmere angivet omfang at udøve beføjelser, der er nævnt i § 7.«

12. § 20 affattes således:

»§ 20. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af klima- og energiministeren eller transportministeren efter loven og efter regler udstedt i medfør af loven. Klima- og energiministerens og transportministerens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end det nævnte Energiklagenævn.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Center for Energibesparelser efter kapitel 3 og efter regler fastsat i medfør af dette kapitel kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med de nævnte afgørelser kan dog indbringes for Energiklagenævnet.

Stk. 3. Afgørelser som nævnt i stk. 1 og 2 kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Stk. 4. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Stk. 5. Klima- og energiministeren eller transportministeren kan fastsætte regler om

1) adgangen til at klage over de afgørelser, som er nævnt i stk. 1 og 2, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet, og

2) at afgørelser truffet af en institution under vedkommende ministerium eller en anden myndighed, som ministeren i medfør af § 19, stk. 1, har henlagt sine beføjelser efter loven til, ikke skal kunne indbringes for vedkommende minister.

Stk. 6. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om Energiklagenævnets sammensætning ved behandling af klager over afgørelser som nævnt i stk. 1 og 2 og om betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.«

13. § 21, stk. 1, affattes således:

»Klima- og energiministeren, Center for Energibesparelser og Energiklagenævnet kan pålægge kollektive energiforsyningsvirksomheder, virksomheder, som er nævnt i § 19, stk. 2, institutioner eller organisationer samt leverandører og forhandlere at udarbejde og meddele alle sådanne oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af de opgaver, som er nævnt i loven, herunder til afgørelse af, om et forhold er omfattet af loven.«

14. I § 22, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »trafikministeren«: », Center for Energibesparelser.«

15. I § 22, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 8, stk. 1, § 10, stk. 2, § 11, stk. 2, § 12, stk. 1,«.

§ 2

I lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der kan gives statstilskud til at fremme produktrettede energibesparelser i alle typer af bygninger i overensstemmelse med samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.«

2. I § 1, stk. 2, nr. 2, ændres »nye produkter« til: »energieffektive produkter«.

3. I § 1, stk. 2, indsættes som nr. 5:

»5) Fjernvarmetilslutning.«

§ 3

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af 3. maj 2006, som ændret ved § 2 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, § 1 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, § 79 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 1, affattes således:

»Af forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, betales en afgift, som består af følgende elementer:

1) En energiafgift på 54,6 øre pr. kWh (2015-niveau), der reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. I perioden 2010-2014 er satserne dog som anført i bilag 2.

2) Et energisparebidrag på 0,6 øre pr. kWh.

3) Et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh.«

2. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Af andet forbrug af elektricitet betales en afgift, som består af følgende elementer:

1) En energiafgift på 67,0 øre pr. kWh (2015-niveau), der reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. I perioden 2010-2014 er satserne dog som anført i bilag 3.

2) Et energisparebidrag på 0,6 øre pr. kWh.

3) Et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh.«

§ 4

I lov nr. 527 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraft-varme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 3 og 5, ophæves.

§ 5

Lov nr. 1209 af 27. december 1996 om Elsparefonden ophæves.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2010.

Stk. 2. § 2 træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan bestemme, at § 9, stk. 3-5 og 7, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget som indsat ved denne lovs § 1, nr. 10, træder i kraft før den 1. marts 2010.

§ 7

Stk. 1. Center for Energibesparelser indtræder ved lovens ikrafttræden i Elsparefondens forpligtelser og rettigheder.

Stk. 2. Sager, som ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af Elsparefonden, afgøres af Center for Energibesparelser efter reglerne i denne lov.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lykke Friis