Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed1)

(Implementering af Servicedirektivets bestemmelser om kvikskranke, kvitteringsskrivelse, sagsbehandlingsfrister, stiltiende accept og oplysningspligt)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1522 af 13. december 2007 om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 404 af 26. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende 2006 nr. L 376 af den 27. december 2006, s. 36).«

2. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Reglerne om ansøgning om personlig autorisation, kvittering, frist for meddelelse af afgørelse og stiltiende accept i § 3, § 3 a og § 3 b gælder ikke for personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer, der er statsborgere i et EU- eller EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv. For disse personer gælder reglerne i bekendtgørelse nr. 1200 af 17. oktober 2007 om personlig autorisation og udøvelse af erhverv som elinstallatør på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer. I øvrigt gælder reglerne i denne bekendtgørelse.«

3. § 3, stk. 1, affattes således:

»Ansøgning om personlig autorisation og ansøgning om virksomhedsautorisation indgives til Sikkerhedsstyrelsen på særlige skemaer, der rekvireres fra Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (www.sik.dk), eller indsendes digitalt via erhvervsportalen Virk.dk (www.virk.dk) eller via Kvikskranken (www.businessindenmark.dk).«

4. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Når Sikkerhedsstyrelsen modtager en ansøgning om autorisation, sender Sikkerhedsstyrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om

1) fristen for meddelelse af afgørelse, jf. § 3 b, stk. 1 og 2,

2) at ansøgeren kan betragte autorisationen for givet, hvis ikke Sikkerhedsstyrelsen har truffet afgørelse, inden fristen udløber, jf. § 3 b, stk. 3, og

3) klagemuligheder.

§ 3 b. Sikkerhedsstyrelsen skal træffe afgørelse om autorisation senest 60 dage efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger til det. Sikkerhedsstyrelsen skal inden udløbet af fristen i stk. 1 begrunde forlængelsen overfor ansøgeren og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelse vil blive truffet.

Stk. 3. Hvis Sikkerhedsstyrelsen ikke har truffet afgørelse inden udløbet af fristerne efter stk. 1 og 2, kan autorisationen anses for givet.

§ 3 c. Den autoriserede virksomhed skal oplyse den, der får udført arbejde af virksomheden om

1) kontaktoplysninger til Sikkerhedsstyrelsen,

2) de brancheorganisationer, som den autoriserede virksomhed er medlem af, og

3) den autoriserede virksomheds erhvervsmæssige titel og EU/EØS-landet, hvor tilladelsen til anvendelsen af titlen er givet.

Stk. 2. Hvis den, der får udført arbejde af den autoriserede virksomhed, anmoder om det, skal den autoriserede virksomhed oplyse om de regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan den, der får udført arbejde af virksomheden, får adgang til dem.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 28. december 2009.

Sikkerhedsstyrelsen, den 15. december 2009

Jacob Schmidt

/ Bente Liisberg

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende 2006 nr. L 376 af 27. december 2006, s. 36)