Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Område og tilrettelæggelse

Kapitel 2   Markedsføring

Kapitel 3   Adgangskrav, indskrivning og frister

Kapitel 4   Digital og manuel tilmelding m.v.

Kapitel 5   Bevis, merit m. v.

Kapitel 6   Specielle tilskudsbetingelser

Kapitel 7   Andre tilskudsregler

Kapitel 8    Deltagere med bopæl eller beskæftigelse i Grønland eller på Færøerne

Kapitel 9   Klage

Kapitel 10   Ikrafttræden m. v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

I medfør af § 2, stk. 2, 8, 9 og 10, § 2 a, § 3, stk. 3 og 4, § 3 a, § 6, stk. 7 og 10, og § 18, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 1525 af 27. december 2009, samt i medfør af § 10 a, § 18 og § 18 a i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 18. marts 2008, som ændret ved lov nr. 1525 af 27. december 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Område og tilrettelæggelse

Kompetencegivende uddannelse

§ 1. Åben uddannelse skal følge reglerne for de enkelte deltids- og heltidsuddannelser og reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Arbejdsmarkedsuddannelser, der er valgt som valgfri specialefag, kan ikke udbydes som enkeltfag, jf. § 26, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Praktik og skolepraktik, der indgår i en uddannelse, kan alene udbydes som åben uddannelse, hvis Undervisningsministeriet godkender det.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger undervisningen inden for rammerne af de almindelige regler, der er nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Den normerede uddannelsestid/årsværksnormeringen (arbejdsindsats) for et enkeltfag skal være den samme som den normerede uddannelsestid/årsværksnormering for faget, der følger af uddannelsesbekendtgørelse, undervisningsplan, studieordning eller lignende for den enkelte deltidsuddannelse eller heltidsuddannelse. Opgøres enkeltfaget i ECTS-point, skal antallet af ECTS-point være det samme som antallet af ECTS-point, der følger af uddannelsesbekendtgørelsen eller studieordningen for den enkelte uddannelse. Institutionen kan dog tilrettelægge et enkeltfag for deltagere med særlige forudsætninger med en kortere uddannelsestid/mindre årsværksbelastning (tilrettelæggelsestid) end den normerede uddannelsestid/årsværksnormeringen. I tilfælde, hvor uddannelsesbekendtgørelsen for en heltidsuddannelse ikke angiver et enkeltfags andel af et elev/studenterårsværk, skal andelen angives i den lokale undervisningsplan/studieordning.

Fagspecifikke kurser

§ 2. Fagspecifikke kurser er erhvervsrettede undervisningsforløb, som uddannelsesinstitutionen fastlægger på basis af de videregående kompetencegivende heltids- eller deltidsuddannelser, som institutionen er godkendt til at udbyde, og som den modtager tilskud til. Kurserne skal bygge på elementer, som indgår i disse uddannelser. Nye uddannelseselementer, der i fremtiden vil indgå i de omfattede uddannelser, vil også kunne indgå i fagspecifikke kurser. Et kursus skal vare mindst 30 undervisningstimer fordelt over mindst 5 undervisningsdage. Kurset må højst vare 120 undervisningstimer.

Stk. 2. Fagspecifikke kurser skal være beskrevet i en kursusplan med angivelse af kursets mål, indhold, antal undervisningstimer og forudsætninger for deltagelse i kurset samt udvælgelseskriterier i tilfælde af, at institutionen ikke vil kunne optage alle ansøgere.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet, der er godkendt til at udbyde videregående erhvervsrettet uddannelse kan udbyde fagspecifikke kurser.

Stk. 4. Fagspecifikke kurser skal afholdes i Danmark. Dog kan professionshøjskoler afholde fagspecifikke kurser for lærere i folkeskolen på Færøerne, i Grønland og i Sydslesvig.

Korte kurser

§ 3. Korte kurser er erhvervsrettede undervisningsforløb, der skal ligge inden for uddannelsesinstitutionens faglige kompetenceområde. Kurserne kan tilrettelægges på heltid og deltid. Et kursus skal vare mindst 30 undervisningstimer fordelt over mindst 5 undervisningsdage. Kurset må højst vare 240 undervisningstimer.

Stk. 2. Korte kurser skal være beskrevet i en kursusplan med angivelse af kursets mål, indhold, antal undervisningstimer og forudsætninger for deltagelse i kurset samt udvælgelseskriterier i tilfælde af, at institutionen ikke vil kunne optage alle ansøgere.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet, der er godkendt til at udbyde erhvervsrettet uddannelse, og professionshøjskoler for så vidt angår uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje kan udbyde korte kurser.

Stk. 4. Korte kurser skal afholdes i Danmark.

Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb

§ 4. Uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet, der er godkendt til at udbyde erhvervsrettet uddannelse, kan tilrettelægge uddannelsesforløb efter § 2, stk. 1, nr. 6, i ÅU- loven og kan herunder rekvirere uddannelsesaktiviteter fra andre institutioner, jf. stk. 2.

Stk. 2. I særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, jf. stk. 1, kan med op til 1/3 af det samlede uddannelsesforløb indgå

1) korte kurser, jf. § 3, og

2) undervisning udbudt i henhold til lov om almen voksenuddannelse, lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om produktionsskoler, folkeoplysningsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. eller eventuelt anden voksenundervisning, herunder undervisning udbudt af private uden offentlig støtte.

Stk. 3. Hvis der er uddannelsesregler for en uddannelsesaktivitet efter stk. 2, nr. 2, har den institution, hvorfra uddannelsesaktiviteten rekvireres, ansvaret for reglernes overholdelse.

Individuel kompetencevurdering

§ 5. Bekendtgørelsen omfatter tilskud til individuel kompetencevurdering, der følger reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Kapitel 2

Markedsføring

§ 6. Markedsføring af åben uddannelse og arbejdsmarkedsuddannelser skal ske i forhold til de målgrupper, som uddannelsesaktiviteterne er udviklet til, og i forhold til uddannelsesaktiviteternes mål, i det omfang der er tale om kompetencegivende uddannelse.

Stk. 2. Markedsføringen skal angive uddannelsesaktivitetens art, f. eks. arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) eller enkeltfag, herunder i hvilken uddannelse enkeltfaget indgår.

Stk. 3. Markedsføringen må ikke gennem valg af ord, billeder eller medium sigte mod anvendelse i en ikke-arbejdsmarkedsmæssig sammenhæng eller i øvrigt være egnet til at vildlede om uddannelsesaktivitetens mål og indhold. Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse skal markedsføres med den godkendte kode og titel.

Stk. 4. En tilskudsberettiget uddannelsesaktivitet må ikke markedsføres som en del af et samlet uddannelseskoncept, hvor der indgår salg af aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed.

Stk. 5. Når flere tilskudsberettigede uddannelsesaktiviteter markedsføres som et samlet uddannelseskoncept skal det fremgå, hvilke uddannelsesaktiviteter der indgår med deltagerbetalingen for de enkelte dele. Institutionen skal ved udbud og markedsføring efter stk. 1 samtidig sikre, at uddannelsessøgende og virksomheder, der alene har behov for enkelte af uddannelserne i det samlede uddannelseskoncept, kan få deres uddannelsesønske imødekommet på institutionen eller på en anden nært liggende institution inden for en rimelig tid.

Stk. 6. Markedsføring af individuel kompetencevurdering skal ske i forhold til målgruppen for vurderingen, og formålet med vurderingen skal fremgå af institutionens hjemmeside.

Kapitel 3

Adgangskrav, indskrivning og frister

§ 7. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have de nødvendige faglige forudsætninger.

§ 8. Indskrivningen til åben uddannelse sker til et enkeltfag, et undervisningsforløb eller en uddannelse med dertil hørende prøver eller lignende. Har en uddannelsesinstitution igangsat et samlet undervisningsforløb eller en uddannelse, har den uddannelsessøgende ret til at afslutte det påbegyndte forløb eller uddannelsen inden for det annoncerede tilrettelæggelsestidspunkt (begyndelses- og afslutningstidspunkt).

Stk. 2. Uddannelsessøgende kan indskrive sig til flere deltidsuddannelser, enkeltfag, korte kurser og fagspecifikke kurser samtidig.

Stk. 3. Uddannelsessøgende ved en heltidsuddannelse kan ikke samtidig indskrive sig til et enkeltfag, der er en del af heltidsuddannelsen.

Stk. 4. Institutionen kan fastsætte, hvor lang tid den uddannelsessøgende må vente med at gå til prøver m.v. i et fag, efter at undervisning i faget er afsluttet.

§ 9. Kan uddannelsesinstitutionen af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle rettidigt tilmeldte ansøgere, skal optagelse ske efter kriterier, der på forhånd er fastsat af institutionen. Institutionen må alene anvende fagligt relevante kriterier samt tilmeldingstidspunkt som udvælgelseskriterier. Kriterierne skal være offentligt tilgængelige fra det tidspunkt, hvor institutionen annoncerer den pågældende uddannelsesaktivitet.

§ 10. Uddannelsesinstitutionen fastsætter frister for ansøgning om indskrivning og ved uddannelsesaktiviteter, hvor der er krav om betaling for deltagelse i undervisning, frister for betaling for deltagelse i undervisningen, jf. dog § 19, stk. 1.

§ 11. Uddannelsesinstitutionen kan efter ansøgningsfristens udløb undlade at igangsætte udbudt undervisning på grund af ringe søgning eller særlige omstændigheder, hvis der er taget forbehold herom ved annonceringen, jf. dog § 8, stk. 1.

Kapitel 4

Digital og manuel tilmelding m.v.

§ 12. Selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere, der tilmelder ansatte til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse eller individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, skal foretage digital tilmelding via portalen

www.EfterUddannelse.dk

til uddannelsesaktiviteter, der fremgår af portalen, jf. dog § 13, stk. 3. Der bruges digital signatur ved tilmeldingen.

Stk. 2. Ved digital tilmelding skal afgørelser og meddelelser om tilmeldingen kunne modtages i digital form.

Stk. 3. Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde og på grundlag af en konkret, skriftlig ansøgning dispensere fra kravet om obligatorisk digital tilmelding efter denne bestemmelse.

§ 13. Tilmelding af deltagere, der ikke er omfattet af § 12, til uddannelsesaktiviteter på www.EfterUddannelse.dk sker manuelt. Tilmelding kan dog ske digitalt, hvis den digitale tilmeldingsmulighed fremgår for uddannelsesaktiviteten og for gruppen af deltagere på www.EfterUddannelse.dk, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Alle deltagere kan anvende www.EfterUddannelse.dk til informationssøgning om uddannelsesaktiviteter omfattet af portalen og oplysninger om proceduren for tilmelding m.v.

Stk. 3. Deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser, der er omfattet af § 23, tilmelder sig uddannelsen ved henvendelse til den pågældende uddannelsesinstitution.

Informations- og vejledningspligt ved digital tilmelding

§ 14. Uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelser eller enkeltfag, jf. § 12, som er omfattet af digital tilmelding, skal informere om den digitale tilmelding og om betingelserne for deltagelse på deres hjemmeside.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionerne, jf. stk. 1, yder den fornødne vejledning og bistand i forbindelse med den digitale tilmelding.

Ansøgningsskema ved digital tilmelding

§ 15. Den digitale tilmelding skal foretages på det digitale ansøgningsskema, der fremgår af www.EfterUddannelse.dk, og tilmeldingen skal indeholde oplysninger om:

1) Ansøgers navn, adresse, kontaktoplysninger og personnummer, og

2) den arbejdsmarkedsuddannelse, eller enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse eller den uddannelse, som tilmeldingen sker til, herunder uddannelsens omfang og varighed.

Frist for digital ansøgning

§ 16. En digital tilmelding er sket rettidig, hvis den er i overensstemmelse med § 15 og er registreret i www.EfterUddannelse.dk senest den dag, der er fastsat som frist for tilmelding.

Kapitel 5

Bevis, merit m. v.

§ 17. Den uddannelsessøgende har ret til at få udstedt bevis for beståede enkeltfag og til at få udstedt et samlet eksamensbevis for en uddannelse, hvis alle prøver, der indgår i uddannelsen, er bestået. Beviset udstedes af den uddannelsesinstitution, hvor den sidste prøve er aflagt, medmindre institutionerne aftaler andet, jf. dog stk. 2. Den uddannelsessøgende har ret til bevis for hvert bestået enkeltfag, hvor den pågældende forlader et længere sammensat forløb, en merituddannelse og lign. uden at have fuldført forløbet eller uddannelsen.

Stk. 2. For erhvervsuddannelser og grunduddannelse for voksne (GVU) udstedes beviset efter de almindelige regler for uddannelsen.

Stk. 3. Den uddannelsessøgende har ret til at få en beskrivelse af de korte kurser, fagspecifikke kurser og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, som vedkommende har deltaget i. Beskrivelsen af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb udarbejdes af den eller de institutioner, der har afholdt de enkelte dele af uddannelsesforløbet.

§ 18. Indgår der praktik i en uddannelse, godkender uddannelsesinstitutionen, i hvilket omfang forudgående praktisk erhvervserfaring kan sidestilles med den foreskrevne praktik, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For erhvervsuddannelser og grunduddannelse for voksne (GVU) foretages godkendelsen efter reglerne for den pågældende uddannelse.

Kapitel 6

Specielle tilskudsbetingelser

§ 19. Følgende betingelser om deltagerbetaling, annoncering m.v. skal være opfyldt for, at en uddannelsesinstitution kan få tilskud efter denne bekendtgørelse:

1) Deltagerbetalingen er betalt mindst en gang halvårligt inden for frister, der fastsættes af ministeriet. For uddannelsesaktiviteter efter § 6, stk. 2, i ÅU-loven, hvor der er deltagerbetaling, jf. gældende regler herom, kan der dog højest opkræves deltagerbetaling for en periode frem til udgangen af et kalenderår.

2) Deltagerbetalingen er betalt med det fulde beløb for den periode, som deltagerbetalingen dækker. Dog kan tilsagn fra en offentlig myndighed om betaling og lignende træde i stedet for betaling. Betaling skal ske senest en måned efter den i øvrigt fastsatte frist.

3) Deltagerbetalingen er den samme for alle deltagere i samme uddannelsesaktivitet, bortset fra tilfælde hvor der gives rabat til deltagere, der tilmelder sig flere enkeltfag.

4) Institutionen modtager ikke andre offentlige driftstilskud, bortset fra tilskud fra EU og Nordisk Råd, til samme uddannelsesaktivitet.

5) Uddannelsesaktiviteten er indberettet til Uddannelsesguiden

www.ug.dk

, bortset fra ledige pladser på en heltidsuddannelse, jf. ÅU-lovens § 2, stk. 4.

6) Uddannelsesaktiviteten er markedsført i overensstemmelse med § 6. Betingelsen gælder uafhængigt af, hvem der forestår markedsføringen.

7) Oplysninger om planlagte uddannelsesaktiviteter skal fremgå af institutionens hjemmeside senest 8 dage, inden aktiviteten starter. Hvis beslutning om aktivitetens gennemførelse træffes senere end 8 dage før start, skal oplysningerne fremgå af hjemmesiden dagen efter beslutningen og senest dagen inden aktivitetens start. Følgende skal fremgå af hjemmesiden:

a) uddannelsesaktivitetens navn/benævnelse og eventuel uddannelseskode,

b) afholdelsesform,

c) sted,

d) eventuel tilmeldingsfrist,

e) begyndelses- og afslutningstidspunkt herunder tidspunkt for evt. afsluttende eksamen/prøve,

f) eventuelle optagelsesbetingelser,

g) den uddannelsestid, der følger af bekendtgørelse, undervisningsplan, studieordning eller lignende (normeret uddannelsestid/årsværknormering) eller antallet af undervisningstimer for korte kurser og fagspecifikke kurser,

h) oplysning om fravigelse af den normerede uddannelsestid/årsværksnormering med oplysning om den uddannelsestid/årsværksnormering, der træder i stedet for denne og oplysning om de forudsætninger hos deltagerne, dette nødvendiggør. Oplysningerne skal være offentligt tilgængelige fra annonceringstidspunktet. Arbejdsmarkedsuddannelserne skal markedsføres med den normerede uddannelsestid,

i) deltagerbetalingens størrelse og

j) for enkeltfagene oplysninger om i hvilke uddannelse enkeltfaget indgår.

Stk. 2. For uddannelsesaktiviteter nævnt i ÅU- lovens § 6, stk. 2, hvor der i henhold til lovens § 8, stk. 3, opkræves deltagerbetaling, gælder reglerne i stk. 1 samt regler om deltagerbetaling fastsat i særskilt bekendtgørelse i medfør af lovens § 8, stk. 4.

Stk. 3. For uddannelseselementer, der indgår i fleksible forløb under videreuddannelsessystemet for voksne, og som er omfattet af § 6, stk. 9, i ÅU- loven gælder reglerne i stk. 1, nr. 5-7 ikke.

Stk. 4. I tilfælde, hvor undervisningsministeren har bestemt, at korte kurser kan forbeholdes kursusdeltagere fra enkelte institutioner m.v., jf. § 3, stk. 6, 2. pkt., i ÅU- loven, gælder stk. 1, nr. 5-7 ikke.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan kræve dokumentation for antallet af betalende deltagere på:

1) åben uddannelse og arbejdsmarkedsuddannelser m.v.,

2) supplerende uddannelsesaktivitet, jf. § 2, stk. 2,

3) uddannelseselementer, der indgår i GVU,

4) fleksible forløb under videreuddannelsessystemet for voksne og

5) individuel kompetencevurdering.

Stk. 6. For uddannelsesaktiviteter nævnt i § 6, stk. 2, i ÅU-loven, hvor der ikke i henhold til lovens § 8, stk. 3, opkræves deltagerbetaling, kan der kræves dokumentation for antallet af ressourceudløsende deltagere efter retningslinier, der fastsættes af Undervisningsministeriet.

Stk. 7. Til undervisning efter ÅU-lovens § 6 stk. 2, der finder sted i en virksomhed eller lignende i hvilken alle eller et ikke uvæsentligt antal af deltagerne i den pågældende undervisning er ansat (virksomhedsforlagt undervisning), ydes der ikke tilskud, hvis undervisningen varetages af lærere, der også er ansat i den pågældende virksomhed, eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om den pågældende lærers upartiskhed i forhold til virksomheden, jf. herved kap. 2 i forvaltningsloven.

Stk. 8. En institution kan ikke få tilskud til egne ansattes deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser, enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og fagspecifikke kurser.

Stk. 9. En institution kan ikke få tilskud til undervisning af ansatte i det firma, der varetager undervisningen på grundlag af udlicitering.

Stk. 10. Tilskud til fagspecifikke kurser udbetales for højst 30 undervisningstimer pr. 5 undervisningsdage.

§ 20. For gennemførelse af individuel kompetencevurdering gælder reglerne i § 19 tilsvarende, med mindre de pågældende personer er undtaget fra deltagerbetaling efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse m.v.) § 8, stk. 1.

Stk. 2. Ved gennemførelse af individuel kompetencevurdering uden deltagerbetaling gælder reglerne i § 19, stk. 1, nr. 4 - 6, og stk. 6-8 tilsvarende.

Kapitel 7

Andre tilskudsregler

§ 21. Antallet af årselever eller årsstuderende, jf. § 6 i ÅU-loven, beregnes ud fra antallet af betalende deltagere i uddannelsesaktiviteterne. For uddannelsesaktiviteter nævnt i lovens § 6, stk. 2, hvor der ikke i henhold til lovens § 8, stk. 3, opkræves deltagerbetaling, opgøres antallet af årselever på basis af antallet af deltagere i uddannelsesaktiviteten efter retningslinier, der er fastsat i Undervisningsministeriets IEU-instruks. For arbejdsmarkedsuddannelser og individuel kompetenceafklaring efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m. v. gælder de i 2. pkt. nævnte retningslinier for opgørelse af antallet af årselever tillige, uanset om der opkræves deltagerbetaling i henhold til lovens § 8, stk. 3.

Stk. 2. Ved uddannelsesaktiviteter, der har en normeret uddannelsestid/årsværksnormering og hvor der er deltagerbetaling, er en årselev eller en årsstuderende en elev eller en studerende, der har betalt for uddannelsesaktiviteter med et omfang på et års heltidsuddannelse.

Stk. 3. Hvis uddannelsesaktiviteter, der har en normeret uddannelsestid/årsværksnormering, tilrettelægges på en tid, der er kortere end den normerede uddannelsestid/årsværksnormeringen, jf. § 1, stk. 5, 3. pkt., opgøres en årselev eller en årsstuderende ud fra forholdet mellem tilrettelæggelsestiden og den normerede uddannelsestid/årsværksnormeringen. Hvis arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelse m.v. tilrettelægges med en varighed, der er kortere end den vejledende maksimale varighed, jf. § 9, stk. 1, i bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser, opgøres en årselev ud fra forholdet mellem tilrettelæggelsestiden og den vejledende varighed. Det samme gælder, når uddannelsesaktiviteter nævnt i 1. og 2. pkt. indgår i særligt tilrettelagte forløb.

Stk. 4. Ved fagspecifikke kurser og uddannelse efter § 4, stk. 2, er en årselev eller en årsstuderende en elev eller en studerende, der har betalt for undervisning i 1200 undervisningstimer af mindst 45 minutters varighed.

Stk. 5. Når fagspecifikke kurser udbydes som fjernundervisning, fastsætter Undervisningsministeriet, hvordan årselever eller årsstuderende opgøres, før uddannelsesaktiviteten begynder.

Stk. 6. For tilskud til uddannelseselementer, der indgår i grundlæggende voksenuddannelse (GVU) eller i fleksible forløb under videreuddannelsessystemet for voksne, fastsættes der på de årlige finanslove takster for de enkelte uddannelseselementer til dækning eller delvis dækning af udgifterne, jf. § 6, stk. 9, i ÅU-loven. Tilskud til uddannelsesplaner ved GVU indbefatter den forudgående kompetencevurdering.

Stk. 7. Tilskud til individuel kompetenceafklaring i forhold til voksen videreuddannelse og diplomuddannelser fastsættes på de årlige finanslove til delvis dækning af udgifterne for personer med uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau.

Stk. 8. Tilskud til individuel kompetencevurdering i forhold til uddannelsesaktiviteter nævnt i ÅU lovens § 6 stk. 3, hvor der ikke i henhold til lovens § 8, stk. 1, opkræves deltagerbetaling, fastsættes på de årlige finanslove.

§ 22. Tilskud efter ÅU-loven skal indgå i uddannelsesinstitutionens regnskab og revideres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik efter de regler, der i øvrigt gælder for revision af institutionen.

Stk. 2. For uddannelsesinstitutioner, der får tilskud efter ÅU-loven, skal institutionens revisor kontrollere, at institutionens oplysninger om det antal årselever og årsstuderende, der ligger til grund for tilskudsberegningen, er rigtige. Dette gælder dog ikke uddannelsesinstitutioner, der alene revideres af Rigsrevisionen.

Kapitel 8

Deltagere med bopæl eller beskæftigelse i Grønland eller på Færøerne

§ 23. For deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser optaget efter § 10 a, stk. 3, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser opkræver uddannelsesinstitutionerne fuld deltagerbetaling.

Stk. 2. Ved fuld deltagerbetaling forstås

1) deltagerbetaling som fastsat på finansloven for den pågældende uddannelse,

2) det for uddannelsens gældende tilskudsniveau, der er fastsat efter de takster, der fremgår af finansloven for de pågældende arbejdsmarkedsuddannelser i de pågældende år for de pågældende institutioner, og

3) eventuel betaling efter § 8 a, stk. 2, i ÅU-loven for en særlig tilrettelæggelses- og afholdelsesform. Betaling sker efter takster inklusive moms.

Stk. 3. Deltagerbetaling og enhedstaksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Stk. 4. For deltagere optaget efter stk. 1 er betalingsfristen senest 1 uge inden kursusstart, medmindre tidligere betalingsfrist er aftalt. Reglerne for deltagerbetaling som fastsat i §§ 8 a, 10 a og 10 b, i lov om åben uddannelse gælder for deltagere omfattet af stk.1.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde kost og logi til deltagere nævnt i stk. 1 efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

Kapitel 9

Klage

§ 24. Klager over uddannelsesinstitutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål indbringes for Undervisningsministeriet af den, som afgørelsen vedrører.

Stk. 2. Klagen indgives til institutionen senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af institutionen, og klageren fastholder klagen, videresender institutionen klagen til ministeriet ledsaget af institutionens udtalelse. Institutionen skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

Kapitel 10

Ikrafttræden m. v.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 145 af 9. marts 2005 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. ophæves.

Undervisningsministeriet, den 27. december 2009

P.M.V.
Per Hansen

/ Jacob Holbæk Kjeldsen