Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af sejlads med vandscootere m.v. 1)

 

I medfør af § 29, stk. 1, jf. § 72 § 87, stk.4, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 567 af 24. juni 2005 fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter sejlads med vandscootere, luftpudefartøjer og andre motordrevne sportsfartøjer af tilsvarende karakter, der er konstrueret til at blive fremført af personer, der står eller sidder på fartøjet.

§ 2. Sejlads med vandscootere m.v. på søterritoriet er forbudt.

Stk. 2. Sejlads kan dog ske efter tilladelse fra kommunalbestyrelserne. Kommunalbestyrelserne kan meddele tilladelse efter forhandling med Søfartsstyrelsen samt de lokale myndigheder, herunder fiskeriinspektoraterne.

Stk. 3. Kommunalbestyrelserne kan dog ikke meddele tilladelse til sejlads i de områder, der ifølge § 36 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder. Administrationen af stk. 2 skal i øvrigt respektere artikel 6, 12, 13 og 16 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 med senere ændringer (EF-habitatdirektivet), som beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

§ 3. Tilladelse til sejlads efter § 2 kan gøres betinget af, at fartøjerne er registreret i kommunerne.

Stk. 2. Registreringsordningens nærmere udformning fastsættes af kommunalbestyrelserne.

Stk. 3. Registrering af fartøjerne kan betinges af betaling af et gebyr.

§ 4. Kommunalbestyrelserne kan gøre deres behandling af ansøgninger om tilladelse i et kalenderår betinget af, at ansøgningerne modtages inden udløbet af det foregående kalenderår.

§ 5. Kommunalbestyrelsernes afgørelser efter § 2 kan påklages efter reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12.

§ 6. Kommunalbestyrelserne skal offentliggøre tilladelser efter § 2 og forskrifter efter § 3 og 4 ved bekendtgørelse i de stedlige blade efter kommunalbestyrelsernes nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om

1) hovedindholdet af afgørelsen

2) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt

3) klageadgangen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelserne skal offentliggøre klagemyndighedernes afgørelser i klagesager efter denne myndigheds bestemmelse.

§ 7 . Kommunalbestyrelserne fører tilsyn med bekendtgørelsens overholdelse.

§ 8. Overtrædelse af §§ 2 og 3 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 611 af 4. juli 1994 om regulering af sejlads med vandscootere m.v. ophæves, idet tilladelser og betingelser meddelt i henhold til bekendtgørelsens §§ 6 og 7 bevarer deres gyldighed, indtil der efter nærværende bekendtgørelse træffes nye bestemmelser. Overtrædelser straffes efter de hidtil gældende regler.

Miljøministeriet, den 20. november 2006

Connie Hedegaard

/Hans Henrik Christensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36), og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1).