Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1161
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne

(Fødevarekædeoplysninger)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne, som ændret ved bekendtgørelse nr. 451 af 9. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. Titelnoten affattes således: »Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 96/3/EF af 26. januar 1996 om fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 93/43/EØF om levnedsmidler (EU-Tidende 1996, L 21, s 42), som ændret ved Kommissionens direktiv 2004/4/EF af 15. januar 2004 (EU-Tidende 2004, L 15, s. 25), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF af 21. april 2004 om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum og om ændring af Rådets direktiv 89/662/EØF og 92/118/EØF og Rådets afgørelse 95/408/EF, som berigtiget den 2. juni 2004 (EU-Tidende 2004, L 195, s. 12) og den 4. august 2007 (EU-Tidende 2007, L 204, s. 26). Bekendtgørelsen supplerer og indeholder desuden visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, som berigtiget den 25. juni 2004 (EU-Tidende 2004, L 226, s. 3) og den 4. august 2007 (EU-Tidende 2007, L 204, s. 26), og som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009 (EU-Tidende 2009, L 87, s. 109), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, som berigtiget den 25. juni 2004 (EU-Tidende 2004, L 226, s. 22) og den 4. august 2007 (EU-Tidende 2007, L 204, s. 26), og som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1161/2009 af 30. november 2009 (EU-Tidende 2009, L 314, s. 8), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum, som berigtiget den 25. juni 2004 (EU-Tidende 2004, L 226, s. 83) og den 4. august 2007 (EU-Tidende 2007, L 204, s. 26), og som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009 (EU-Tidende 2009, L 87, s. 109), Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EU-Tidende 2005, L 338, s. 1), som berigtiget den 10. oktober 2006 (EU-Tidende 2006, L 278, s. 32), og som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1441/2007 af 5. december 2007 (EU-Tidende 2007, L 322, s. 12), samt gennemførelses- og overgangsbestemmelserne til disse forordninger. Desuden er visse bestemmelser medtaget fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, som berigtiget den 28. maj 2004 (EU-Tidende 2004, L 191, s. 1) og den 4. august 2007 (EU-Tidende 2007 L 2004, s. 29), og som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1029/2008 af 20. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, L 278, s. 6), og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EU-tidende 2001, L 147, s. 1), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 220/2009 af 11. marts 2009 (EU-tidende 2009, L 87, s. 155). Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. § 41 affattes således:

»§ 41. Slagteriet skal alt efter tilfældet anmode om, modtage, kontrollere og skride ind på grundlag af oplysninger om fødevarekæden for alle dyr, bortset fra vildtlevende vildt, i overensstemmelse med bilag II, afsnit III, i forordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Fødevarekædeoplysningerne, jf. stk. 1, kan ledsage de dyr, som de vedrører, til slagteriet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Fødevarestyrelsen, den 15. december 2009

Esben Egede Rasmussen

/ Charlotte Røgild Knudsen