Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ

I medfør af §§ 4-5, § 30, stk. 1-3, og § 70, stk. 3 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, fastsættes:

Bekendtgørelsens område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter krav til mindre rugerier samt krav til omsætning af hobbyfjerkræ.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Fjerkræ«: Høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, fjervildt, vagtler, duer og strudsefugle, der opdrættes i en virksomhed eller holdes i fangenskab i en virksomhed med henblik på avl, salg, produktion af kød, konsumæg eller til udsætning.

2) »Fjervildt«: Fasaner, gråænder, agerhøns, stenhøns og rødhøns.

3) »Hobbyfjerkræ«: Fjerkræ, der holdes til andre formål end dem der er nævnt i § 2, nr. 1, f.eks. skuer, konkurrencer, udstillinger, avl eller produktion af kød eller konsumæg til eget forbrug.

4) »Rugeæg«: Æg lagt af fjerkræ eller hobbyfjerkræ bestemt til udrugning.

5) »Daggammelt fjerkræ«: Alle fjerkræarter med en alder på under 72 timer, som endnu ikke er blevet fodret.

6) »Mindre rugerier«: Rugerier, der udruger mindre en 1.000 rugeæg årligt, og som både modtager rugeæg og omsætter daggammelt fjerkræ, eller hobbyfjerkræ.

7) »Omsætning«: Salg eller anden overdragelse af fjerkræ eller hobbyfjerkræ, herunder rugeæg og daggammelt fjerkræ.

§ 3. Mindre rugerier skal registreres i fødevareregionen.

§ 4. Æg skal desinficeres ved modtagelse.

§ 5. Der skal føres optegnelser over de modtagne rugeæg, med angivelse af:

1) Navn og adresse på leverandøren,

2) dyreart og antal rugeæg, og

3) tidspunkt for modtagelsen og desinfektion af rugeæg.

Stk. 2. Der skal føres optegnelser over omsætning af daggammelt fjerkræ, fjerkræ og hobbyfjerkræ med angivelse af:

1) Modtagers navn og adresse,

2) dyreart og antal, og

3) tidspunkt for leveringen.

Stk. 3. Optegnelserne, jf. stk. 1 og 2, skal opbevares i to år og forevises fødevareregionen på forlangende.

Stk. 4. Fødevareregionen kan påbyde den ansvarlige for virksomheder, at indsende de i stk. 1 nævnte optegnelser til fødevareregionen.

§ 6. Enhver, der omsætter hobbyfjerkræ, herunder daggammelt fjerkræ og rugeæg, skal føre optegnelser over køb og salg eller anden overdragelse med angivelse af:

1) Dato,

2) sælger/overdragers navn og adresse,

3) køber/modtagers navn og adresse.

4) eventuel transportør.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte optegnelser skal opbevares i minimum to år fra optegnelsestidspunktet, og skal på forlangende forevises for repræsentanter for fødevareregionen.

Stk. 3. Fødevareregionen kan påbyde enhver, der omsætter fjerkræ, at indsende de i stk. 1 nævnte optegnelser til fødevareregionen.

§ 7. Ved samling af hobbyfjerkræ, herunder brevduer til kapflyvninger, skal arrangøren:

1) Føre optegnelser over det tilførte fjerkræ og hobbyfjerkræ, herunder arter og antal med angivelse af ejers navn og adresse, og

2) føre optegnelser over salget med angivelse af arter, antal, mærkning samt købers og sælgers navn og adresse.

Stk. 2. Arrangøren af de i stk. 1 omhandlende samlinger skal senest en uge efter afslutningen af samlingen sende fødevareregionen en kopi af de nævnte optegnelser, hvis der er sket salg fra samlingen.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal opbevares i mindst to år fra optegnelsestidspunktet og skal på forlangende forevises for repræsentanter for fødevareregionen.

Stk. 4. Fødevareregionen kan påbyde arrangøren af samlingen, at indsende de i stk. 1 nævnte optegnelser til fødevareregionen.

§ 8. Enhver, der erhvervsmæssigt transporterer levende fjerkræ eller hobbyfjerkræ, skal føre optegnelser over fjerkræ eller hobbyfjerkræ, der transporteres, med angivelse af:

1) Dato,

2) fjerkræs eller hobbyfjerkræs antal og art,

3) navn og adresse, og

4) modtagers navn og adresse.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte optegnelser skal opbevares i mindst to år fra optegnelsestidspunktet og skal på forlangende forevises for repræsentanter for fødevareregionen.

Stk. 3. Fødevareregionen kan påbyde transportøren at indsende de i stk. 1 nævnte optegnelser til fødevareregionen.

§ 9. Transportmidlerne til hobbyfjerkræ og rugeæg skal være af en sådan beskaffenhed, at de kan rengøres og desinficeres på det mest hensigtsmæssige sted og den hensigtsmæssige måde.

§ 10. Transportmidler, der har været anvendt til erhvervsmæssig transport af hobbyfjerkræ, skal efter transporten rengøres og desinficeres.

Stk. 2. Transportøren skal føre optegnelser over dato og stedet for rengøringen og desinfektionen.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal opbevares i mindst to år fra optegnelsestidspunktet, og skal på forlangende forvises for en repræsentant for fødevareregionen.

Dispensation, betaling, straf og ikrafttræden

§ 11. Fødevarestyrelsen kan på særlige vilkår dispensere fra §§ 3-4, § 5, stk. 1-3, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk.1-3, § 8, stk. 1 og 2, og §§ 9-10.

§ 12. Udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er fødevareregionen uvedkommende.

§ 13. Med bøde straffes den,

1) der overtræder §§ 3-4, § 5, stk. 1-3 § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1-3, § 8, stk. 1-2, eller §§ 9-10.

2) der overtræder påbud efter § 5, stk. 4, § 6, stk. 3, § 7, stk. 4, § 8, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) Forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkalder fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1295 af 15. december 2008 om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ.

Stk. 3. Registreringer af mindre rugerier, jf. § 3, i bekendtgørelse nr. 1295 af 15. december 2008 om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ videreføres, jf. § 3 i denne bekendtgørelse.

Fødevarestyrelsen, den 15. december 2009

P.S.V.
Jan Mousing

/ Tenna Olsen