Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
godkendelse af listevirksomhed

(godkendelsesbekendtgørelsen)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1226 af 10. december 2004, bekendtgørelse nr. 622 af 23. juni 2005 og bekendtgørelse nr. 926 af 30. september 2005, foretages følgende ændringer:

1. I bilag 5 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse som indholdsfortegnelse.

2. I bilag 5 indsættes bilag 2 til denne bekendtgørelse som afsnit 8-9.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2006.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 6, stk. 4-6, i bekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2004 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) finder ikke anvendelse på ansøgninger om godkendelse af virksomheder omfattet af bilag 5, afsnit 8-9, der er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 15. juli 2006.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 14 i bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 finder ikke anvendelse på ansøgninger om godkendelse af virksomheder omfattet af bilag 5, afsnit 8 og 9, der er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 15. september 2006, hvis der træffes afgørelse om godkendelse inden den 15. november 2006.

Stk. 4. Klager over afgørelser, hvor 1. instansen ikke har anvendt § 14, stk. 3, skal ikke behandles efter reglerne i § 14.

Miljøministeriet, den 26. august 2006

Connie Hedegaard

/Karsten SkovBilag 1

Bilag 5

Standardvilkår for visse virksomheder, anlæg eller aktiviteter omfattet af bilag 2, jf. § 14 og 18

Indholdsfortegnelse

Indledning

Afsnit 1.

K 209 Autoophugning (autogenbrug)

 

1.1.

Anvendelsesområde

 

1.2.

Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

 

1.3.

Oplysningskrav ved ansøgning

 

1.4.

Standardvilkår

Afsnit 2.

G 201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW

 

2.1.

Anvendelsesområde

 

2.2.

Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

 

2.3.

Oplysningskrav ved ansøgning

 

2.4.

Standardvilkår

Afsnit 3.

G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW

 

3.1.

Anvendelsesområde

 

3.2.

Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

 

3.3.

Oplysningskrav ved ansøgning

 

3.4.

Standardvilkår

Afsnit 4.

H 201 Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner

 

4.1.

Anvendelsesområde

 

4.2.

Beskrivelse af væsentligste miljøforhold

 

4.3.

Oplysningskrav ved ansøgning

 

4.4.

Standardvilkår

Afsnit 5.

A 203

 

– Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger 10.000 normal m3 pr. time.

 

– Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104.

 

5.1.

Anvendelsesområde

 

5.2.

Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

 

5.3.

Oplysningskrav ved ansøgning

 

5.4.

Standardvilkår

Afsnit 6.

K 203. Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, bortset fra de under punkterne K 209, K 210 og K 211 nævnte anlæg.

 

6. 1.

Anvendelsesområde

 

6. 2.

Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

 

6. 3.

Oplysningskrav ved ansøgning

 

6. 4.

Standardvilkår

Afsnit 7.

K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.

 

7.1.

Anvendelsesområde

 

7.2.

Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

 

7.3.

Oplysningskrav ved ansøgning

 

7.4.

Standardvilkår

Afsnit 8.

B 202 Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år.

 

8.1.

Anvendelsesområde

 

8.2.

Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

 

8.3.

Oplysningskrav ved ansøgning

 

8.4.

Standardvilkår

Afsnit 9.

C 202 Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer.

 

10.1.

Anvendelsesområde

 

10.2.

Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

 

10.3.

Oplysningskrav ved ansøgning

 

10.4.

StandardvilkårBilag 2

Afsnit 8.

B 202: Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år.

8.1 Anvendelsesområde

Dette afsnit omfatter virksomheder, der fremstiller fabriksbeton, betonelementer og betonvarer.

Følgende aktiviteter, der indgår ved eller ofte er knyttet til produktion af beton, betonelementer og betonvarer, er omfattet:

Svejsning af armeringsnet mv. med metoderne MMA, MIG/MAG, FCA, TIG og plasma.

Efterbehandling af betonvarer og betonelementer.

Indsmøring af betonkanon med slipmidler på en indsmøringsplads.

Vask af forme og andet procesudstyr samt af betonkanoner.

Intern genanvendelse af procesvand, uhærdnet beton og filterstøv.

Nedknusning af hærdnet betonaffald.

Fremstilling af våd- eller tørmørtler.

Tilvirkning af forme, beslag mv. i metal.

Fremstilling og lakering af støbeforme på snedkerværksted.

Standardvilkårene omfatter ikke støbning af formdele i hærdeplast.

8.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Væsentligste miljøforhold

Kilder til forurening eller gene

Luftforurening

Udslip af støv ved indblæsning af pulvermaterialer til silo i tilfælde af brud på filtre, slanger, rør eller koblinger eller overfyldning af silo.

Diffuse udslip af støv fra håndtering af tilslagsmaterialer og andre løsvarer.

Diffuse udslip af støv ved intern transport.

Støv fra produktion af beton, betonelementer og betonvarer.

Diffuse udslip af støv fra nedknusning af hærdnet beton.

Støv fra forarbejdning af træ.

Svejserøg.

Støv fra tørreanlæg og sold til sand til produktion af tørmørtel.

Røggas fra energianlæg.

Spildevand

Basisk spildevand fra efterbehandling af produkter samt rengøring af betonblander, støbeforme og andet procesudstyr indeholdende suspenderet stof, additiver, mineralske slipmidler og vandopløselige chromater fra cement.

Spildevand fra rengøring af betonkanoner og andet rullende materiel.

Overfladevand indeholdende rester af olie eller kemikalier.

Støj

Indblæsning af pulvermaterialer i silo.

Læsning og losning af råvarer og færdigprodukter.

Øvrig håndtering og intern transport af råvarer, hjælpestoffer og færdigprodukter.

Blander, vibrationsanlæg, efterbehandling af produkter og automatiske transportsystemer til råvarer, hjælpestoffer og betonvarer.

Ventilatorer, automatisk rensning af filtre og luftafkast.

Vask af køretøjer.

Knusning af hærdnet beton.

Forurening af jord, grundvand eller overfladevand

Spild ved indsmøring af forme og/eller betonkanoner med slipmidler.

Spild ved rengøring af betonblander, støbeforme og andet produktionsudstyr samt af betonkanoner og andet rullende materiel.

Spild eller lækage ved opbevaring af tilsætnings- og hjælpestoffer såsom slipmidler, smøreolier, hydraulikolier, syre mv.

Spild eller lækage fra oplag af fyringsolie og motorbrændstof.

Udsivning af forurenende stoffer fra lækager i emballager eller tanke samt fra håndterings- og opbevaringsarealer, sumpe og bassiner.

Lækage fra olieudskiller og kloaksystem.

Affald

Hærdnet beton, betonslam.

Farligt affald.

8.3 Oplysningskrav

Hvis ansøgningen om godkendelse vedrører en virksomhed, der er omfattet af bilag 5, afsnit 8, skal ansøgningen indeholde nedennævnte oplysninger, jf. dog § 6, stk. 5 og 6.

Litreringen nedenfor følger inddelingen i bilag 4.

A. Ansøger og ejerforhold

1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer.

3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

4) Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af, om der er tale om nyanlæg eller driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden incl. udvidelsen.

7) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

C. Oplysninger om etablering

8) Oplysninger om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.

9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser og ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelsen af disse.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

10) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering i forhold til omgivelserne. Planen forsynes med nordpil.

11) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.

12) Virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og –tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

14) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der viser følgende:

Placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.

Produktions- og lagerlokalers indretning, herunder placering af produktionsanlæg samt eventuelt laboratorium og værksteder.

Placering af vaskeplads for rullende materiel.

Placering af plads for indsmøring af betonkanoner.

Placering af plads til nedknusning af hærdnet betonaffald.

Placering af skorstene og andre luftafkast.

Placering af støj- og vibrationskilder.

Placering af recyclinganlæg for beton og vand.

Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer, samt oplysninger om nedgravede rørforbindelser og tanke/beholdere.

Interne transportveje.

Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder siloanlæg, tanke, udendørs materialestakke, oplagspladser til hærdnet betonaffald samt bassiner til betonslam og procesvand.

Tegningerne forsynes med målestok og nordpil.

F. Beskrivelse af virksomheden

15) Oplysninger om virksomhedens maksimale årlige produktion fordelt på produkttyper (fabriksbeton, mørtel, betonelementer og betonvarer) samt om art og forbrug af væsentlige råvarer og hjælpestoffer.

16) Oplysning om forbruget af henholdsvis vegetabilske og mineralske slipmidler, om indholdsstoffer i disse, samt om til hvilke former for indsmøring det er muligt af undgå brugen af mineralske slipmidler.

17) Oplysning om, hvorvidt der foregår efterbehandling af betonelementer og betonvarer, samt om hvad behandlingen omfatter (skæring, boring, slibning, rumbling, afvaskning med syre eller vand, maling, overfladebehandling eller reparation) .

18) Oplysning om, i hvilket omfang og i hvilke interne processer det er muligt at genanvende procesvand, uhærdnet beton og filterstøv, jf. vilkår 26. En beskrivelse af et eventuelt recyclinganlæg og om, hvilke fraktioner der tilføres og fraføres anlægget.

19) Oplysning om, hvilke typer af værkstedsaktiviteter der forekommer på virksomheden.

20) Hvis virksomheden støber formdele i hærdeplast, skal det oplyses, hvilke plasttyper, der anvendes, samt art og forbrug af væsentlige råvarer og hjælpestoffer.

21) Oplysning om omfang af svejsning i produktionen (et svejsested svarer til, at en person er beskæftiget fuldtids med svejsearbejdet inkl. tilhørende operationer), anvendte svejsemetoder og svejsemateriale, jf. vilkår 13.

22) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt).

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

23) Leverandørens dokumentation for, at filtre til pulversiloer samt til afkast fra støvende procesanlæg (blandere, vægte, tørreanlæg, sold, maskiner til produktion og efterbehandling af betonvarer og betonelementer, transportanlæg, fyldning af sække og støvsugning), samt filtre til afkast fra bearbejdning af træ og fra maskinel slibning og skæring i jern og metal ved den pågældende anvendelse kan overholde den relevante emissionsgrænseværdi, jf. vilkår 7, 8, 9 og 11. Endvidere oplysning om leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtrene.

24) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast fra støvende procesanlæg samt afkast fra bearbejdning af træ på baggrund af de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. For afkast fra blandere og vægte samt evt. andre procesanlæg omfattet af vilkår 8, hvor der håndteres pulverformige råvarer, anvendes en B-værdi på 0,005 mg/m3.

25) Leverandørens dokumentation for, at filtre til afkast fra svejsesteder kan tilbageholde 99 % af svejserøgen, jf. vilkår 13. Endvidere oplysning om leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtrene.

26) Leverandørens dokumentation for, at energianlæg kan overholde de emissionsgrænseværdier, der fremgår af Miljøstyrelsens gældende vejledningen om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Afkasthøjder beregnes som anført i vejledningen.

27) Oplysninger om diffuse kilder til støvudvikling og beskrivelse af procedurer for begrænsning af støvdannelse herfra.

Spildevand

28) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:

Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om processpildevand, overfladevand og/eller husspildevand.

For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand, virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer.

Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere.

Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender bedste tilgængelige teknologi med henblik på at begrænse eller undgå afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.

29) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen.

30) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.

Støj

31) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 14, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Affald

32) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder af hærdnet beton, betonslam og farligt affald. For farligt affald opgives tilhørende EAK-koder.

33) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion), om mængden af affald og restprodukter, der oplagres på virksomheden.

Jord og grundvand

34) Oplysning, jf. vilkår 17-22, om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump, opsamlingskar eller afløb for

oplagspladser samt områder for påfyldning og aftapning for tanke med fyringsolie og motorbrændstof,

oplagspladser for tilsætnings- og hjælpestoffer samt øvrige kemikalier,

pladser til oplag af farligt affald,

arealer, hvor der håndteres hjælpe- og tilsætningsstoffer,

arealer, hvor der foregår rengøring af støbeforme, maskindele, betonkanoner m.v. samt

bassiner til betonslam samt proces-, vaske- og spildevand.

35) Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke til oplag af fyringsolie og motorbrændstoffer.

I. Andet

36) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

37) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

38) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.

8.4 Standardvilkår

Indretning og drift

1. Cement, flyveaske, mikrosilika og pulverkalk samt øvrige pulverformige råvarer, der anvendes løbende i produktionen, skal håndteres i lukkede systemer.

Pulversiloer til opbevaring af ovennævnte råvarer skal være forsynet med sikkerhedsventil samt en overfyldningsdetektor, som ved aktivering giver både akustisk og visuel alarm. Siloerne skal være tilsluttet silofiltre til rensning af fortrængningsluft. Filtrene skal være placeret på toppen af siloen.

2. Pulverformige råvarer i sække, bigbags og lignende, der anvendes til forsøg eller reparationer, skal opbevares indendørs.

3. Tankbil og pulversilo skal overvåges under opblæsning af råvarer i siloen. Opblæsningen skal standses øjeblikkeligt ved brud på silofilteret, ved overfyldning af silo eller ved udslip af støv fra påfyldningsslange, koblinger, opblæserrør eller silo.

Slanger og opblæserrør skal tømmes med efterluft, når opblæsning af pulverformige råvarer er afsluttet. Restluft i tankbilen må ikke udledes gennem virksomhedens silo.

En eventuel prop i aflæsserslange eller rørstop skal forsøges fjernet, uden at aflæsserslangen tages af, og uden at tankbilens topdæksel åbnes.

4. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser til tankbilchaufførerne om påfyldning af pulversiloer, jf. vilkår 3. Virksomheden skal fremsendes instrukserne til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

5. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne.

6. Rumbling af betonvarer skal foregå indendørs.

Luftforurening

7. Filtre på pulversiloer skal kunne begrænse emissionen af total støv til mindre end 10 mg/normal m3.

8. Afkast fra punktudsug fra støvende procesanlæg (blandere, vægte, tørreanlæg, sold, maskiner til produktion og efterbehandling af betonvarer og betonelementer, transportanlæg, fyldning af sække og støvsugning) skal forsynes med filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 10 mg/normal m3.

9. Afkast fra bearbejdning af træ i forbindelse produktionen skal forsynes med filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for træstøv på 5 mg/normal m3.

10. [Godkendelsesmyndigheden fastætter vilkår om afkasthøjder for afkast omfattet af vilkår 8 og 9].

11. Maskinel slibning og skæring i jern og metal må kun foregå indendørs og med udsugning. Afkast herfra skal forsynes med filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 20 mg/normal m3.

Afkastet skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte krav om et højere afkast, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]

12. Før nye filtre til pulversiloer og afkast fra henholdsvis støvende procesanlæg, bearbejdning af træ, maskinel slibning og skæring i jern og metal tages i brug, skal virksomheden fremskaffe og opbevare nedenstående oplysninger fra leverandøren:

Dokumentation for, at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den relevante emissionsgrænseværdi, jf. vilkår 7, 8, 9, og 11.

Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filteret.

Filtre skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Kontrol af filtre skal dog som minimum foregå hver 3. måned og ved synlig støvemission fra filtrene.

13. Afkast fra svejsning med metoderne MMA-, MIG/MAG, FCA,TIG og plasma skal udføres som angivet i tabel 1. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkåret i overensstemmelse med tabel 1. Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte krav om, at afkast skal være højere end 1 meter, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]

Tabel 1. Udformning af afkast fra svejsning

 

Ulegeret stål

Rustfrit stål

For virksomheder med:

MMA -, MIG/MAG- og FCA-svejsning

TIG- og plasma-svejsning

MMA-, MIG/MAG- og FCA-svejsning

TIG- og plasma-svejsning

et svejsested

Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

2 – 4 svejsesteder

Afkast skal være opadrettet og føres mindst 3 meter over tagryg. Dog kan afkastet føres 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret, hvis der er mere end 40 m til nærmeste bolig.

Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

Der skal ske rensning med et filter, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen. Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

5 – 8 svejsesteder eller

mere end 8 svejsesteder, men under 2000 svejsetimer i alt pr. år

Afkast skal være opadrettet og føres mindst 3 meter over tagryg.

Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

Der skal ske rensning med et filter, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen. Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

Mere end 8 svejsesteder og mere end 2000 svejsetimer i alt pr. år

Der skal ske rensning med et filter, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen. Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

Der skal ske rensning med et filter, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen. Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

14. Før nye filtre på afkast fra svejsning tages i brug, jf. vilkår 13, skal virksomheden fremskaffe og opbevare nedenstående oplysninger fra leverandøren:

Dokumentation for at filtret kan tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen.

Oplysning om leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filteret.

Virksomheden skal kontrollere, vedligeholde og udskifte filtre i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Kontrol af filtre skal dog altid som minimum omfatte en månedlig visuel kontrol af filtrenes korrekte funktion.

15. Afkast fra rumudsug, procesanlæg og fra udsugning fra særlige arbejdssteder, der ikke er omfattet af vilkår 8, 9, 11 og 13, skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte krav om højere afkast, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]

Jord, grundvand og overfladevand

16. [Godkendelsesmyndigheden indsætter de relevante vilkår, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.]

17. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel.

Påfyldningsstudse på over- eller underjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof samt aftapningsanordninger på over- eller underjordiske tanke med motorbrændstof skal placeres inden for konturen af en impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i tætte sumpe eller opsamlingskar, der holdes overdækkede, således at de er beskyttet mod vejrlig.

Ved ”impermeabel belægning” forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som håndteres på arealet. Ved ”tæt” forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som kan spildes i karret.

18. Tilsætnings- og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere under tag og beskyttet mod vejrlig, enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede, tætte opsamlingskar. Oplagsplads og opsamlingskar skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand og kloak, og de skal kunne rumme indholdet af den største oplagrede opbevaringsenhed. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af vilkår 16.

Syrer kan dog opbevares i det fri i lukkede palletanke eller lignende på impermeabelt areal, såfremt oplagsplads og kloaksystem er indrettet således, at spild af syre ikke vil kunne løbe til jord, overfladevand eller offentlig kloak.

19. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

20. Indsmøring af betonkanoner må kun ske på et impermeabelt areal med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

21. Spuling af støbeforme og maskindele samt betonkanoner og andet rullende materiel skal ske på impermeabelt areal med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

22. Bassiner til procesvand og betonslam skal være tætte.

23. Impermeable arealer, sumpe og bassiner samt opsamlingskar skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Affald

24. Spild af pulverformige råvarer, brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles.

Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, incl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet, jf. vilkår 18 og 19.

25. Støvende affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager eller på anden måde sikres mod støvflugt.

Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.

26. [Hvis virksomheden har oplyst om muligheder for intern genanvendelse af procesvand, uhærdnet beton og filterstøv, fastsætter godkendelsesmyndigheden vilkår herom.]

Egenkontrol

27. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en ekstern sagkyndig foretage kontrol af filtrene omfattet af (et eller flere af) vilkårene 7, 8, 9, 11, og 13, dog højst en gang hvert 5. år for hvert filter.

28. Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer på pulversiloer, jf. vilkår 1, f.eks. ved kortslutning af systemernes følere.

29. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af sumpe, opsamlingskar og impermeable arealer.

30. Der skal løbende føres journal over:

Virksomhedens årlige produktion.

Dato for og resultatet af løbende kontrol, vedligeholdelse samt udskiftning af filtre, jf. vilkår 12 og 14.

Dato for og resultatet af ekstern kontrol af filtre samt evt. foretaget vedligeholdelse og udskiftning af filtre, jf. vilkår 27.

Dato for og årsag til hændelser med utilsigtet udslip af pulverformige råvarer samt angivelse af foretagne udbedringer eller korrigerende handlinger.

Dato for og resultatet af kontrol af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer, jf. vilkår 28.

Dato for og resultatet af det årlige eftersyn af sumpe, opsamlingskar og af impermeable arealer, jf. vilkår 29.

Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det.


Afsnit 9

C202: Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer.

9.1. Anvendelsesområde

Dette afsnit omfatter asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer, herunder oplag af opbrudt og nedknust asfalt, nedknust beton, tegl og mursten, stålslagge (elektroovnsslagge), fejesand, filler fra støberisand, flyveaske, stålsand og blæsemiddel samt ballast(skærver) fra jernbanespor fra strækninger uden for stationer og rangerområder. Både batch og kontinuert produktion af asfalt er omfattet, herunder anvendelse af koldt og varmt genbrugsasfalt.

Følgende tilknyttede aktiviteter til asfaltproduktionen er omfattet:

Sprøjteplads for påføring af slipmiddel på lastbil eller trailer inden pålæsning af asfalt.

Plads for påfyldning af brændstof på køretøjer.

Vaskeplads til vask af udlægningsmateriel.

Værksted til reparation og service af udlægningsmateriel.

Laboratorium for kontrolundersøgelser på asfaltproduktionerne.

Knuseanlæg til genbrugsasfalt, beton, tegl og mursten samt stålslagge.

9.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Væsentligste miljøforhold

Kilder til forurening eller gene

Luftforurening

Støv, CO og NOx fra tørretromler og tromleblandere fyret med naturgas eller LPG.

Støv, CO og NOx fra tørretromler og tromleblandere fyret med gasolie.

Støv, CO, NOx, PAH samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb fra tørretromler og tromleblandere fyret med fuelolie.

PAH fra anvendelse af varmt genbrugsasfalt.

Støv fra varmeelevator og blandetårn, påfyldning af fillersiloer, håndtering af sten- og grusmaterialer, kørearealer og fra eventuel knuseanlæg.

Lugt fra tanke med bitumen, herunder fra fortrængningsluft ved påfyldning, lugt fra tørretromle, især fra tørring af genbrugsasfalt og fra ufuldstændig forbrænding, lugt fra blandetårn, diffus lugt fra læsning og transport af asfalt på ophalervogn, fra færdigvaresiloer samt fra udlæsning på lastbiler og trailere.

Dichlormethan, trichlorethylen og toluen ved anvendelse heraf i laboratorier samt PAH og lugt fra forbrændingsovn til asfaltanalyser på laboratorier.

Støj og vibrationer

Støj fra tørretromler og tromleblandere, varmeelevator og blandetårn, doseringskasser, transportbånd og ventilationsanlæg, afkast og rensning af filteranlæg samt fra kørselsaktiviteter (læssemaskiner, lastbiler mv.).

Støj og eventuelt vibrationer fra eventuelle knuseanlæg.

Affald

Spildolie fra værksted.

Slam fra olieudskiller og sandfang.

Kemikalierester.

Forurenet absorptionsmateriale.

Spildevand

Udledning af overfladevand og sanitært spildevand.

Eventuel udledning af spildevand fra vaskeplads, som kan indeholde olie, phenol, PAH, rense- og slipmidler.

Perkolat fra oplag af genbrugsasfalt, som kan indeholde olie, phenol og PAH.

Perkolat fra oplag af stålslagge, som kan indeholde tungmetallerne Cd, Cr, Cu, Ni, Pb og Hg.

Perkolat fra oplag af ballast(skærver) fra jernbanespor, som kan indeholde olie og PAH.

Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand

Spild eller overløb ved påfyldning, aftapning og udsivning fra opbevaring af bitumenemulsion, bitumenopløsning, fedtaminer (klæbeforbedrer), motorbrændstof, øvrige olieprodukter samt slipmiddel i form af vegetabilsk olie.

Udsivning fra utætte olieudskillere og kloaksystemet.

Spild eller lækage fra beholdere med dichlormethan, trichlorethylen og andre flydende kemikalier på laboratorier og værksteder.

Perkolat fra oplag af genbrugsasfalt, stålslagger samt fra ballast (skærver) fra jernbanespor.

Spild eller lækage fra oplag af forurenet absorptionsmateriale.

9.3. Oplysningskrav ved ansøgning

Hvis ansøgningen om godkendelse vedrører en virksomhed, der er omfattet af bilag 5, afsnit 10, skal ansøgningen indeholde nedennævnte oplysninger, jf. dog § 6, stk. 5 og 6.

Litreringen følger inddelingen i bilag 4.

A. Ansøger og ejerforhold

1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

2) Virksomhedens navn, adresse samt matrikel-, CVR- og P-nummer.

3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

4) Navn, adresse og telefonnummer på virksomhedens kontaktperson.

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af, om der er tale om nyanlæg eller om drifts-mæssige udvidelser eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.

7) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

C. Oplysninger om etablering

8) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.

9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af disse.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

10) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. A3 format) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.

11) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.

12) Virksomhedens daglige driftstid angives. Der angives desuden driftstid og –tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

14) Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der viser følgende:

Placering af tørretromler (jomfrutromler og genbrugstromler), tromleblandere, blandeanlæg, knuseanlæg, siloer, tanke, eventuelt værksted og laboratorium samt andre bygninger på ejen-dommen.

Placeringen af skorstene og andre luftafkast.

Placeringen af støj- og vibrationskilder.

Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak, befæstede og ubefæstede arealer, samt oplysninger om nedgravede rørforbindelser og tanke/beholdere.

Interne transportveje.

Placering af oplag af råvarer, herunder oplag af opbrudt og nedknust asfalt, nedknust beton, tegl og mursten, stålslagge (elektroovnsslagge), fejesand og restsand fra jernstøberi, flyveaske, stålsand og blæsemiddel samt ballast(skærver).

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

15) Oplysninger om produktionskapacitet.

16) Oplysninger om art, forbrug, oplag og oplagsform af stenmaterialer, genbrugsasfalt, fillertyper, øvrige tilsætningsstoffer til asfalten, fedtaminer (klæbeforbedrer), bitumen og øvrige olieprodukter samt vegetabilsk olie, eventuelle rensemidler og laboratoriekemikalier. Oplysninger om genbrugsasfalt anvendes koldt eller varmt, herunder om varm genbrugsasfalt opvarmes ved direkte eller indirekte fyring. For hvert oplag angives de maksimalt forekommende oplagsmængder.

17) Oplysninger om energiforbrug.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

18) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast på baggrund af de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. For tørretromler og tromleblandere fyret med fuelolie skal det oplyses, om det er støv, CO, NOx, PAH, lugt eller tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb, der er dimensionerende for afkasthøjden. For tørretromler og tromleblandere fyret med naturgas, LPG eller gasolie skal det oplyses, om det er støv, CO, NOx eller lugt, der er dimensionerende for afkasthøjden. Hvis der anvendes varm genbrugsasfalt i produktionen på anlæg fyret med naturgas, LPG eller gasolie, skal det også oplyses, om PAH-emissionen er dimensionsgivende for afkasthøjden.

19) Oplysninger om emissionen af dichlormethan, trichloretylen og toluen anvendt til kontrolanalyser af asfaltproduktioner samt oplysninger om emissionen af PAH og lugt fra forbrændingsovne til asfaltanalyser, herunder resultater af beregninger af spredningsfaktoren for stofferne udført som beskrevet i Miljøstyrelsens luftvejledning. Hvis den beregnede spredningsfaktor er større end 250 m3 /s, skal der desuden foretages beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast på baggrund af de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledning om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Det skal oplyses hvilket stof, der er dimensionerende for afkasthøjden på hvert enkelt afkast.

20) Oplysninger om typen af støvrensning samt om udstyr til emissions- og driftskontrol, herunder dokumentation for at silofiltre kan overholde emissionsgrænsen for støv i vilkår 11.

21) Oplysninger om bortledning af fortrængningsluft fra påfyldning af bitumentanke.

Spildevand

22) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:

Oplysninger om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand og sanitært spildevand.

For hver spildevandstype oplyses om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand, som virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om koncentrationer af forurenende stoffer.

Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

Oplysninger om størrelse på sandfang og olieudskillere.

Oplysninger om, hvorvidt virksomheden anvender bedste tilgængelige teknologi med henblik på at undgå eller minimere afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.

23) Oplysninger om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak, eller udledes direkte til vandløb, søer, havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. lovens § 28.

24) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.

Støj

25) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport, udendørs arbejde og materialehåndtering samt knusning af genbrugsasfalt og andre restprodukter med mobilt eller stationært knuseanlæg, samt beskrivelse af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Affald

26) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. Farligt affald angives med EAK-koder.

27) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden.

28) Maksimalt oplag af affald, som oplagres på virksomheden.

Jord og grundvand

29) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med håndtering, oplagring og transport af forurenende stoffer, herunder oplysninger om hvorvidt nedenstående arealer er befæstede eller ej, samt om arten af befæstning. Oplysningerne gives for arealer til

sprøjteplads for påføring af slipmiddel på lastbiler eller trailere,

vaskeplads til vask af udlægningsmateriel,

påfyldnings- og tappesteder for bitumen, bitumenemulsion og bitumenopløsning,

påfyldning af brændstof på køretøjer,

oplag af bitumen, bitumenemulsion, bitumenopløsning og øvrige olieprodukter, motorbrændstof og flydende kemikalier,

oplag af farligt affald og

eventuelle oplag af genbrugsasfalt, stålslagge og ballast(skærver) fra jernbanespor.

I. Andet

30) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

31) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

32) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.

9.4. Standardvilkår
Indretning og drift

1. Rengøring og service af materiel og køretøjer samt påsprøjtning af slipmiddel på lad af lastbiler, trailere og ophalervogne skal ske på befæstede arealer, der er impermeable for olieprodukter og som har afskærmning, således at vaskevand, aerosoler, olie mv. ikke spredes uden for området.

2. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

3. Røggas fra tørretromler og tromleblandere, afsug fra varmeelevator og blandetårn skal renses i filtre.

4. Røggas fra genbrugstromle skal recirkuleres til jomfrutromles brænder.

5. Egenfiller, cement, kalk, flyveaske, filler fra støberisand, stålsand og blæsemiddel skal opbevares i lukkede siloer. Siloerne skal tilsluttes filter til rensning af fortrængningsluft ved påfyldning. Siloerne skal være forsynet med en sikkerhedsventil samt en akustisk og visuel alarm, der aktiveres ved overfyldning. Der skal mindst hver 3. måned og efter leverandørens anvisninger foretages eftersyn og funktionsafprøvning, samt nødvendig vedligeholdelse af kontrolforanstaltningerne til sikring mod overfyldning af siloer, og af sikkerhedsventilen, herunder af ventilens åbningstryk.

6. Påfyldning af siloer skal standses øjeblikkeligt ved brud på filter, påfyldningsslanger, koblinger, rør eller silo. Påfyldningsslanger og -rør skal tømmes op i siloen med luft, når påfyldningen er afsluttet. Når påfyldningen af siloen er afsluttet, må overtryk i tankbilerne ikke søges udlignet ved hurtigt udledning af overskudsluften gennem siloen.

7. Silofiltre, der alene anvendes til rensning af fortrængningsluft fra én eller flere siloer, skal hver 3. måned inspiceres for utætheder. Hvis inspektionen viser utætheder eller i tilfælde af synlig støvemission i perioden mellem inspektionerne skal disse udbedres inden næste silopåfyldning.

8. Fortrængningsluft fra påfyldning af bitumentanke skal udledes via afkast for røggas fra tørretromler og tromleblander. [Godkendelsesmyndigheden kan, hvis særlige hensyn taler herfor, tillade, at fortrængningsluften fra påfyldning af bitumentanke udledes på anden vis].

9. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af impermeable arealer, jf. vilkår 18, 19, 21, 25, 27 og 29. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt.

Luftforurening

10. Filtre til rensning af fortrængningsluft fra siloer skal overholde en emissionsgrænse for støv på 10 mg/m3.

11. Emissionen fra tørretromler og tromleblandere samt afsug fra varmeelevator og blandetårn skal overholde emissionsgrænseværdierne anført i tabel 1:

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier.

Brændsel

Emissionsgrænseværdi
mg/normal* m3 ved 17 % O2

 

 

Støv

 

CO

 

NOx**

 

Hg

 

Cd

Summen af emissionen af tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu og Pb

 

PAH****

Naturgas, LPG og gasolie

 

10

 

350

 

400

 

-

 

-

 

-

 

0,002***

Fuelolie

10

500

400

0,1

0,1

2

0,002

 

 *

normal = referencetilstanden (O ° C, 101,3 kPa, tør røggas).

 **

NOx regnet som NO2.

 ***

Relevant ved anvendelse af varm genbrugsasfalt, hvor der fyres direkte ind i tromlen, dvs. hvor der er kontakt mellem røggassen og de materialer, der skal tørres.

 ****

PAH beregnes som benz[a]pyren-ækvivalenter/normal m3 som angivet i Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen, afsnit 3.2.3.8.

 

12. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder, herunder også afkasthøjder på afkast fra laboratorier.]

13. Der skal etableres et målested med indretning og placering som anført under afsnit 8.2.3.2 – 8.2.3.4 i Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen.

Affald

14. Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, kemikalierester fra laboratorier og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Håndtering og oplag af bitumen, bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter

15. [Hvis tanke til bitumenemulsion ikke er opstillet i tankgård, indsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Tanken skal tømmes og inspiceres for korrosion mindst hvert 2. år.]

16. [Hvis tanke til bitumenemulsion er opstillet i en tankgård, der kan indeholde tankens volumen, indsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Tanken skal tømmes og inspiceres for korrosion mindst hvert 5. år.]

17. Udendørs oplag af bitumenemulsion i tromler eller andre beholdere, bortset fra tanke, skal placeres på arealer, som er dækkede med sand.

18. Oplag af bitumenopløsninger og andre olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed. Ovenstående gælder dog ikke for

bitumen og bitumenemulsion,

oplag i tanke omfattet af vilkår 25, samt

oplag i entreprenørtanke godkendt i henhold til bestemmelserne i den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR).

19. Under påfyldningsstudse på tanke med bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en impermeabel spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens volumen.

20. Tappesteder for bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter, herunder også vegetabilske slipmidler, skal være indrettet med fast installeret spildbakke eller tilsvarende mulighed for opsamling af spild.

21. Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvandet.

22. Spild af bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. På virksomheden skal der forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

23. Udendørs tanke og oplag af bitumen, bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter skal sikres mod påkørsel.

24. [Godkendelsesmyndigheden indsætter de relevante vilkår, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Håndtering og oplag af fedtaminer (klæbeforbedrer) og andre flydende kemikalier samt farligt affald

25. Råvarer i form af fedtaminer og andre flydende kemikalier samt farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en impermeabel belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.

26. Spild af fedtaminer og andre flydende kemikalier samt spild af farligt affald skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

Oplag af genbrugsasfalt, stålslagge samt ballast(skærver)

27. [Hvis virksomheden er placeret i et område, der i regionplanen enten er udpeget som et område med drikkevandsinteresser, eller som et område med særlige drikkevandsinteresser, indsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Oplag af genbrugsasfalt må kun placeres på impermeable arealer med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet.]

28. [Hvis virksomheden er placeret i et område, der i regionplanen er udpeget som et område med begrænsede drikkevandsinteresser, indsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Oplag af genbrugsasfalt skal placeres på befæstede arealer med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet.]

29. Oplag af stålslagge (elektroovnsslagge) og ballast(skærver) fra jernbanespor fra strækninger uden for stationer og rangerområder må kun placeres på impermeable arealer med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Egenkontrol

Støvmålere

30. I afkast fra tørretromler og tromleblandere, varmeelevator og blandetårn skal der være installeret en støvmåler med kontinuert måling og registrering af støvkoncentrationen i mg/m3 ved driftstilstanden. Måleresultaterne skal kunne følges fra kontrolrummet, og der skal kunne sættes en alarmgrænse. Da der ved opstart af produktionen kan forekomme kondensvand, som måles med som støv, skal der være mulighed for, at alarmen først udløses efter overskridelse af alarmgrænsen i en periode, der er længere end den periode, hvor der kan forekomme kondensering af vand. Forsinkelsesperioden for udløsning af alarmen skal indstilles, så falske alarmer på grund af kondensvand undgås, men sådan at alarmen stadig kan nå at blive udløst ved normale batchproduktioner. Måleren skal installeres, kalibreres, serviceres og vedligeholdes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

31. Støvmåleren skal umiddelbart efter installering gennemgå en grundlæggende kalibrering med parallelmålinger til fastlæggelse af kalibreringskurven efter principperne i EN13284-2 med mindst 5 målinger. Støvmåleren skal herefter kontrolleres ved en parallelmåling hvert 3. år.

32. Støvmåleren skal ved målte støvkoncentrationer på 10 mg/m3 og derover målt ved den aktuelle driftsstilstand give alarm til driftspersonalet. Produktionen af asfalt skal herefter standses senest ved afslutningen af den igangværende batch eller produktion. Inden genoptagelsen af produktionen skal støvfiltret kontrolleres for utætheder, og fejl skal udbedres.

Præstationskontrol

33. Senest 6 måneder efter et nyt asfaltanlæg er taget i brug / senest 6 måneder fra [ (datoen for afgørelse om revurdering)], skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 11 er overholdt. For anlæg fyret med fuelolie skal der ikke måles for tungmetaller, hvis leverandøren på grundlag af fueloliens sammensætning garanterer for overholdelse af emissionsgrænseværdierne. Målingerne for støv kan kombineres med kalibreringsmålinger af støvmåleren. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift med maksimalt indhold af genbrugsasfalt). Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højest 1 gang årligt.

34. Emissionsgrænseværdierne i vilkår 12 anses for overholdt, når gennemsnittet af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdierne.

35. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder.

Navn

Parameter

Metodeblad nr.*

Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas

Støv

MEL-02

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx ) i strømmende gas

NOx

MEL-03

Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas

CO

MEL-06

Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas

PAH

MEL-10

Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker)

Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb

MEL-08a

Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker)

Hg

MEL-08b

Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas

Lugt

MEL-13

* Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk

Driftsjournal

36. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

Registrering af støvmålerens signal som 5 minutters middelværdier samt dato og tidspunkt for udløste alarmer. Tid fra alarmen til produktionsstoppet angives tillige. Der skal gøres rede for årsagen til alarmen, og hvad der gøres for at undgå alarmer fremover. Eventuelt konstaterede utætheder eller andre fejl på støvfiltre noteres, herunder foretagne foranstaltninger til udbedring heraf.

Dato for eftersyn af filtre til rensning af røggas fra tørretromler og tromleblandere, afsug fra varmeelevator og blandetårn, herunder oplysninger om filterbrud og udskiftning af filtermateriale.

Dato for eftersyn af støvfiltre på filter/filtre til rensning af fortrængningsluft fra siloer, herunder oplysninger om fejl eller om udskiftning af filtre og dato for eftersyn og funktionsafprøvning af kontrolforanstaltninger til sikring mod overfyldning og overtryk under fyldning af siloer, herunder oplysninger om udført vedligeholdelse på disse kontrolforanstaltninger.

Dato for kalibrering af støvmåler, service og vedligeholdelse (inklusiv rengøring), herunder oplysninger om eventuelt observerede korrektioner og fejl.

Dato for serviceeftersyn og eventuel indregulering af brændere på tørretromler tromleblandere. Service- og indreguleringsrapporter på brændere på tørretromler og tromleblandere skal opbevares sammen med driftsjournalen.

Dato for inspektion af tanke med bitumenemulsion samt registrering af resultatet af inspektionen, herunder eventuelle foretagne foranstaltninger.

Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af imperme-able arealer, hvor der opbevares bitumenopløsning, fedtaminer (klæbeforbedrer) og andre flydende kemikalier, farligt affald samt øvrige olieprodukter, bortset fra bitumen og bitumenemulsion samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader.

Registrering af alle væsentlige spild af kemikalier, olieprodukter og farligt affald samt anslået mængde og oprydningsmåde.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A 2006, hæfte 147, den 29. september 2006