Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Nøgletal for rådgivere

Kapitel 3   Nøgletal for entreprenører

Kapitel 4   Nøgletal for bygherrer

Kapitel 5   Fællesbestemmelser om beregning, offentliggørelse og dokumentation

Kapitel 6   Ikrafttræden

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

I medfør af § 2, stk. 1, og § 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 484 af 9. juni 2004 og lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1 . Bekendtgørelsen gælder for byggeri omfattet af lov om statens byggevirksomhed.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse for byggeri, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra staten, når lånet eller tilskuddet udgør mindst 50 pct. af byggeomkostningerne. Det samme gælder byggeri til institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af staten, når det samlede tilskud udgør mindst 50 pct.

§ 2. Kapitel 2 om nøgletal for rådgivere gælder, hvis det samlede anslåede honorar til rådgivning ekskl. moms medfører annonceringspligt efter tilbudsloven eller udbudspligt efter udbudsdirektivet.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der kun afleveres nøgletal fra tilbudsgivere for tidligere gennemførte evalueringer til brug for udvælgelse efter § 6, hvis det konkrete anslåede rådgiverhonorar overstiger 150.000 kr. ekskl. moms.

Stk. 3. Uanset stk. 1 skal der kun indsamles oplysninger fra rådgiveren til beregning af nøgletal efter §§ 7 og 8, hvis det konkrete rådgiverhonorar overstiger 150.000 kr. ekskl. moms.

§ 3. Kapitel 3 om nøgletal for entreprenører gælder, hvis byggeprojektets samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der kun afleveres nøgletal fra tilbudsgivere for tidligere gennemførte evalueringer til brug for udvælgelse efter § 9, hvis den konkrete anslåede entreprisesum overstiger 1,5 mio. kr. ekskl. moms.

Stk. 3. Uanset stk. 1 skal der kun indsamles oplysninger fra entreprenøren til beregning af nøgletal efter §§ 10 og 11, hvis den konkrete entreprisesum overstiger 300.000 kr. ekskl. moms.

§ 4. Kapitel 4 om nøgletal for bygherrer gælder, hvis byggeprojektets samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der ikke indsamles oplysninger til beregning af nøgletal om bestillertilfredshed, jf. bilag 5, når der er sammenfald mellem bestiller og bygherre.

Stk. 3. Uanset stk. 1 skal oplysninger til beregning af nøgletal om forventet energiforbrug, jf. bilag 5, alene indsamles ved nybyggeri.

Definitioner

§ 5. Ved nøgletal forstås i denne bekendtgørelse de oplysninger, der fremgår af bilag 1, og som er indsamlet efter §§ 7 og 8, de oplysninger, der fremgår af bilag 3, og som er indsamlet efter §§ 10 og 11, og de oplysninger, der fremgår af bilag 5, og som er indsamlet efter § 13.

Stk. 2. Ved rådgiver forstås den arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed, eller lignende, som bygherren har indgået aftale med om udførelse af en rådgivningsopgave om projektering, byggeledelse eller fagtilsyn i tilknytning til byggeri.

Stk. 3. Ved entreprenør forstås den udførende virksomhed, som bygherren har indgået aftale med om udførelse af en entrepriseopgave i tilknytning til byggeri.

Stk. 4. Ved evaluator forstås en privat virksomhed eller anden privat, juridisk person, der beregner nøgletal, og som er uafhængig af personlige eller økonomiske interesser i den virksomhed og i den sag, oplysningerne vedrører.

Stk. 5. Ved bestiller forstås den institution, som den statslige bygherre udfører opgaven for.

Kapitel 2

Nøgletal for rådgivere

Anvendelse af nøgletal i forbindelse med udvælgelse

§ 6. Bygherren skal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af en rådgivningsopgave forlange, at tilbudsgivere afleverer nøgletal til bygherren for tidligere gennemførte evalueringer.

Stk. 2. Nøgletal skal omfatte oplysninger vedrørende kundetilfredshed, jf. bilag 1. Nøgletal kan tilvejebringes efter bilag 1 i bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v.

Stk. 3. Bygherren skal til brug for udvælgelsen tillige forlange, at tilbudsgivere, der har fået beregnet nøgletal af en evaluator i mindst tre tidligere gennemførte evalueringer, desuden afleverer et vægtet gennemsnit for nøgletallene samt oplysninger om det samlede antal evalueringer. Hvis tilbudsgiver deltager i et byggeprojekt, hvor tilbudsgiver skal evalueres to gange, jf. § 8, stk. 2, kan tilbudsgiver aflevere et vægtet gennemsnit for nøgletallene til brug for udvælgelsen, hvori også indgår de af nøgletallene for den konkrete rådgivningsopgave, der er beregnet efter den første evaluering, indtil alle nøgletallene er beregnet efter den anden evaluering.

Stk. 4. Ved beregning af de vægtede gennemsnit for nøgletallene, jf. bilag 1, vægtes nøgletallene med honorarerne for de evaluerede rådgivningsopgaver.

Stk. 5. Bygherren skal sikre ligebehandling af samtlige potentielle tilbudsgivere, herunder forlange, at tilbudsgivere, som ikke er i besiddelse af nøgletal, skal aflevere tilsvarende oplysninger attesteret af en uvildig tredjepart.

Stk. 6. Nøgletal og øvrige oplysninger til brug for udvælgelsen må højst være tre år gamle i forhold til evalueringens gennemførelse.

Indsamling af oplysninger til beregning af nøgletal

§ 7. Bygherren skal i annonceringen efter tilbudsgivere eller i udbudsmaterialet forlange, at rådgiveren ved opgavens påbegyndelse afleverer oplysninger, som nævnt i bilag 2, til evaluator.

§ 8. Bygherren skal i forbindelse med den konkrete rådgivningsopgave aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletallene om kundetilfredshed, jf. bilag 1, til den evaluator, som rådgiveren har valgt efter § 14, stk. 2. Bygherren skal aflevere oplysninger på op til to forskellige tidspunkter afhængig af, hvilke faser af byggeprojektet rådgiveren deltager i. Der kan evalueres inden påbegyndelse af byggeriet, under byggeriets udførelse og efter byggeriets aflevering frem til 1-års eftersyn, dog senest i forbindelse med rådgivningsopgavens afslutning. Bygherren skal aflevere oplysningerne på et særligt digitalt spørgeskema, som fremsendes af evaluator til bygherren.

Stk. 2. Bygherren skal aflevere oplysninger, når den væsentligste del af den konkrete rådgivnings-opgave skønnes afsluttet. Hvis en rådgiver deltager i byggeprojektet på tværs af de faser, der er nævnt i stk. 1, 3. pkt., skal bygherren aflevere oplysninger på de to tidspunkter i byggeprojektet, hvor væsentlige dele af den konkrete rådgivningsopgave skønnes afsluttet, dog skal der kun afleveres oplysninger én gang pr. fase.

Stk. 3. Evaluator registrerer oplysningerne efter stk. 1. Hvis bygherren har afleveret oplysninger på to tidspunkter i byggeprojektet, og oplysningerne vedrører beregningen af det samme nøgletal, vægtes oplysningerne ligeligt, og evaluator registrerer dette gennemsnit.

Stk. 4. Evaluator overfører digitalt oplysningerne, som nævnt i stk. 1 til Erhvervs- og Byggestyrelsen, snarest muligt.

Kapitel 3

Nøgletal for entreprenører

Anvendelse af nøgletal i forbindelse med udvælgelse

§ 9. Bygherren skal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af en entrepriseopgave forlange, at tilbudsgivere afleverer nøgletal til bygherren for tidligere gennemførte evalueringer. Bygherren kan derudover vælge at efterspørge oplysninger brugt ved beregning af nøgletal om kundetilfredshed.

Stk. 2. Nøgletal skal omfatte oplysninger vedrørende overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejds-ulykker og kundetilfredshed, jf. bilag 3. Nøgletal kan tilvejebringes efter bilag 3 i bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v.

Stk. 3. Bygherren skal til brug for udvælgelsen tillige forlange, at tilbudsgivere, der har fået beregnet nøgletal af en evaluator i mindst tre tidligere gennemførte evalueringer, desuden afleverer et vægtet gennemsnit for nøgletallene samt oplysninger om det samlede antal evalueringer, heraf antal evalueringer, der helt eller delvist er afbrudt på grund af uenighed om et eller flere nøgletal. Ved helt eller delvist afbrudte evalueringer skal tilbudsgiver aflevere oplysning om bygherrens navn, byggeprojektets navn og om den entreprisetype, som tilbudsgiver har haft aftale om at udføre. Ved delvist afbrudte evalueringer afleveres tillige oplysning om uenighedens genstand.

Stk. 4. Ved beregning af de vægtede gennemsnit for nøgletallene, jf. bilag 3, vægtes nøgletallene med de evaluerede entrepriseopgavers entreprisesummer.

Stk. 5. Bygherren skal sikre ligebehandling af samtlige potentielle tilbudsgivere, herunder forlange, at tilbudsgivere, som ikke er i besiddelse af nøgletal, skal aflevere tilsvarende oplysninger attesteret af en uvildig tredjepart.

Stk. 6. Nøgletal og øvrige oplysninger til brug for udvælgelsen må højst være tre år gamle i forhold til evalueringens gennemførelse.

Indsamling af oplysninger til beregning af nøgletal

§ 10. Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at entreprenøren før påbegyndelse af byggeriet afleverer oplysninger, som nævnt i bilag 4, til evaluator.

§ 11. Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at entreprenøren i forbindelse med aflevering af den konkrete entrepriseopgave medvirker til at aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletal, jf. bilag 3.

Stk. 2. Bygherren skal i forbindelse med aflevering af den konkrete entrepriseopgave digitalt aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletal, jf. bilag 3, til den evaluator, som entreprenøren har valgt, jf. § 14, stk. 2. Bygherren skal aflevere oplysningerne på et særligt digitalt spørgeskema, som fremsendes af evaluator til bygherren.

Stk. 3. Evaluator registrerer oplysninger efter stk. 1 og 2 og forelægger de registrerede oplysninger, som er afleveret af bygherren, for entreprenøren til udtalelse snarest muligt efter entreprisens gennemførelse. Hvis entreprenøren har indsigelser til de forelagte oplysninger, skal evaluator registrere dette.

Stk. 4 . Bygherren og entreprenøren kan anmode evaluator om at iværksætte en høring af bygherren og entreprenøren om de oplysninger, der er gjort indsigelser imod, med henblik på at opnå enighed mellem parterne.

Stk. 5. Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at entreprenøren i forbindelse med aflevering afleverer de nøgletal til bygherren, der er beregnet i forbindelse med gennemførelsen af byggeriet, jf. bilag 3.

Stk. 6. Evaluator overfører digitalt oplysningerne, som nævnt i stk. 2, til Erhvervs- og Byggestyrelsen snarest muligt efter evalueringens gennemførelse. Hvis bygherren eller entreprenøren har indsigelser til oplysningerne, og der ikke er opnået enighed gennem høringen, afbrydes evalueringen, og evaluator skal i stedet overføre oplysningerne om dette.

Kapitel 4

Nøgletal for bygherrer

§ 12. Bygherren skal for hvert byggeprojekt have beregnet nøgletal, jf. bilag 5. Nøgletallene skal suppleres med oplysninger om, hvorvidt de evaluerede entreprenørers evalueringer er helt eller delvist afbrudt af entreprenøren på grund af uenighed om et eller flere nøgletal. Ved delvist afbrudte evalueringer afleveres tillige oplysning om uenighedens genstand. Nøgletallene skal desuden suppleres med oplysninger om pris pr. m2.

Stk. 2. Bygherren, som har gennemført tre evalueringer, skal tillige have beregnet et vægtet gennemsnit af samtlige evaluerede sager. Det vægtede gennemsnit skal suppleres med oplysninger om det samlede antal evalueringer, heraf antal entreprenørevalueringer, der er helt eller delvist afbrudt af entreprenøren på grund af uenighed om et eller flere nøgletal. Ved delvist afbrudte evalueringer afleveres tillige oplysning om uenighedens genstand.

Stk. 3. Ved beregning af de vægtede gennemsnit for nøgletallene, jf. bilag 5, vægtes nøgletallene om pris, tid og bestillertilfredshed med den samlede projektsum. Mangler og arbejdsulykker vægtes med entreprisesummerne for de evaluerede entrepriser. Energiforbruget vægtes med arealet.

Stk. 4. Nøgletal og andre oplysninger til brug for beregning af det vægtede gennemsnit må højst være tre år gamle i forhold til evalueringens gennemførelse.

Indsamling af oplysninger til beregning af nøgletal

§ 13. Bygherren skal i forbindelse med kontraktindgåelse med projekterende rådgiver aflevere oplysninger, som nævnt i bilag 6 til den evaluator, som bygherren har valgt, jf. § 14, stk. 2.

Stk. 2. Bygherren skal sikre, at oplysninger til brug for beregning af nøgletal, som nævnt i bilag 5, digitalt afleveres til evaluator i forbindelse med bestillers ibrugtagning af det konkrete projekt. Har entreprenøren helt eller delvist afbrudt en evaluering, afleverer bygherren tillige oplysninger om dette til evaluator. Evaluator forelægger de registrerede oplysninger om planlagt og faktisk ibrugtagning for bestiller til udtalelse.

Stk. 3. Evaluator overfører digitalt oplysningerne, som nævnt i stk. 1 og 2, til Erhvervs- og Byggestyrelsen snarest muligt.

Kapitel 5

Fællesbestemmelser om beregning, offentliggørelse og dokumentation

§ 14. Bygherren skal i annonceringen efter tilbudsgivere eller i udbudsmaterialet forlange, at nøgletal samt vægtet gennemsnit for de enkelte nøgletal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, er beregnet af en evaluator, og at tilsvarende oplysninger fra tilbudsgivere, der ikke er i besiddelse af nøgletal, er attesteret af en uvildig tredjepart.

Stk. 2. Rådgiveren og entreprenøren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af aftale med bygherren og giver bygherren meddelelse herom snarest muligt. Bygherren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af aftale med projekterende rådgiver.

§ 15. Bygherren skal stille krav til rådgivere og entreprenører om, at nøgletal, der er indsamlet for opgaver udbudt efter den 1. maj 2008, kan overføres til og offentliggøres af Erhvervs- og Byggestyrelsen på www.bedstepraksisibyggeriet.dk.

Stk. 2. Nøgletallene suppleres for rådgiver med oplysninger om virksomhedens navn, byggeriets anvendelse, projektpris, rådgivningstype og året for evalueringens gennemførelse og for entreprenører med oplysninger om virksomhedens navn, projekttype, projektpris, entrepriseform og året for evalueringens gennemførelse. Ved helt eller delvis afbrudte entreprenørevalueringer offentliggøres oplysninger om dette. Ved delvist afbrudte evalueringer offentliggøres tillige oplysninger om uenighedens genstand.

Stk. 3. Bygherrens nøgletal og vægtede gennemsnit med supplerende oplysninger om afbrydelser offentliggøres af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Stk. 4. Evaluator overfører digitalt oplysningerne som nævnt i stk. 1 - 3 til Erhvervs- og Byggestyrelsen snarest muligt.

Stk. 5. Nøgletal og andre oplysninger, der er mere end tre år gamle i forhold til evalueringens gennemførelse, offentliggøres ikke.

§ 16. Bygherren skal på anmodning inden for 4 uger dokumentere over for Erhvervs- og Byggestyrelsen, at bygherren har stillet krav om nøgletal og give oplysninger om anvendelsen af disse.

Stk. 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan udpege en gennemført evaluering efter kapitel 4 til stikprøvekontrol.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010 og gælder for byggeri, der udbydes efter 1. januar 2010.

Stk. 2. § 8, stk. 4, og § 15, stk. 4 gælder, når der er evalueret 100 konkrete rådgivningsopgaver efter bekendtgørelsen og tidligere bekendtgørelser om nøgletal for statsbyggerier m.v., og har virkning også for allerede evaluerede rådgivningsopgaver efter denne bekendtgørelse. Tilsvarende gælder § 11, stk. 6, og § 15, stk. 4, når der er evalueret 100 konkrete entrepriseopgaver efter denne bekendtgørelse og tidligere bekendtgørelser om nøgletal for statsbyggerier m.v. og har virkning også for allerede evaluerede entrepriseopgaver efter denne bekendtgørelse. Erhvervs- og Byggestyrelsen giver de valgte evaluatorer meddelelse, når de nævnte antal evalueringer er opnået. Bygherrenøgletal offentliggøres fra det tidspunkt, hvor entreprenørnøgletallene offentliggøres.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 241 af 11. april 2008 om nøgletal for statsbyggerier m.v. ophæves med virkning fra den 1. januar 2010.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 16. december 2009

Finn Lauritzen

/ Lasse Sundahl


Bilag 1

Definitioner af nøgletal for rådgivere, jf. § 5, stk. 1.

De nedenstående definitioner er identiske med definitionerne i bilag 1 i bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v.

Kundetilfredshed

Nøgletal om bygherrens tilfredshed med rådgivningsopgaven udgøres af en række spørgsmål (1-13), hvor bygherren skal angive både sin vurdering af rådgiverens præstation i forbindelse med løsningen af den pågældende delopgave og den betydning, som delopgaven tillægges. Både ved vurderingen af præstation og betydning gives en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver bedste præstation, henholdsvis største betydning. Vurderer bygherren, at et spørgsmål ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Nøgletallene udgøres herudover af spørgsmål om bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven (nr. 14), samt om bygherren vil benytte rådgiveren igen (nr. 15), ligeledes på en skala fra 1 til 5. Vurderer bygherren, at spørgsmålet ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Ved spørgsmål 14 og 15 angives ikke betydning.

Bygherrens vurdering af rådgiverens præstation og betydning af delopgaverne:

1) Evne til at opstille realistiske budgetter.

2) Evne til at opstille realistiske tidsplaner.

3) Evne til at anskueliggøre sine forslag.

4) Evne til at føre en konstruktiv dialog.

5) Bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører.

6) Bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning.

7) Bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning.

8) Bidrag til at opnå et godt indeklima.

9) Bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi.

10) Bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning.

11) Evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet.

12) Håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet.

13) Bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering.

Samlet tilfredshed:

14) Angivelse af bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven.

Kundeloyalitet:

15) Angivelse af, om bygherren vil benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt.

16) Bygherren vil endvidere kunne komme med øvrige kommentarer.


Bilag 2

Indsamling af nøgletalsoplysninger for rådgivere, jf. § 7.

Stamdata

1) Rådgivers CVR-nummer.

2) Byggeriets/Projektets navn.

3) Ejendomsnummer.

4) Kundens/Bygherrens CVR-nummer.

5) Byggeriets anvendelse.

6) Opgavetype (nybyggeri eller tilbygning, ombygning, renovering).

7) Særlige forhold.

Datoer og økonomi

8) Milepælsdatoer.

9) Start- og slutdatoer.

10) Projektpris og størrelse.

11) Rådgiverhonorar.

Rådgivningens karakter

12) Rådgivningstype (hvis ingeniørrådgivning er ydet, angives typen).

13) Rådgivningsaftale (totalrådgivning eller delt rådgivning).

14) Partnering.

15) Projekteringsledelse.

16) Byggeledelse.

17) Fagtilsyn.


Bilag 3

Definitioner af nøgletal for entreprenører, jf. § 5, stk. 1.

De nedenstående definitioner er identiske med definitionerne i bilag 3 i bekendtgørelse om nøgletal for almene byggerier m.v.

Selve nøgletallene er markeret med *.

Overholdelse af tidsfrister

* Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser, jf. nedenfor.

Udførelsestiden defineres som perioden fra opstart af arbejdet på byggepladsen til den faktiske aflevering. Indgår entreprisen i en samlet afleveringsforretning, er det dog til færdiggørelsen af entreprisen.

Ved tidsfristforlængelser forstås antallet af arbejdsdage, som entreprenøren har fået godkendt som tidsfristforlængelser, uanset årsagen til tidsfristforlængelsen.

Nøgletallet kan ikke antage værdier under 100 pct.

Mangler

* Antal mangler indført i afleveringsprotokollen klassificeret efter alvor.

Mangler opgøres som antallet af konkrete mangler og ikke som typer af mangler. Går samme type af mangel igen på flere bygningsdele, tælles denne type af mangel som antallet af bygningsdele, hvor manglen er konstateret. Mangler opgøres som antal mangler sat i forhold til entreprisesummen opgjort pr. million kr. og klassificeres som:

1) Kosmetiske mangler: Mangler med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning, dvs. helt uden eller uden nævneværdig indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke.

2) Mindre alvorlige mangler: Mangler med mindre byggeteknisk betydning, dvs. uden nævneværdig eller med mindre indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres.

3) Alvorlige og kritiske mangler: Mangler med nogen eller stor byggeteknisk betydning, dvs. med indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres.

4) Forhold, der skal undersøges nærmere.

* Økonomisk værdiansættelse af mangler.

Udbedring af mangler målt ved den skønsmæssige, økonomiske værdiansættelse af manglerne fastsat i forbindelse med aflevering sat i forhold til entreprisesummen.

* Manglers betydning for ibrugtagningen.

Nøgletallet udgøres af bygherrens svar på følgende spørgsmål:

1) Har der for entreprisen været mangler ved afleveringen, som har vanskeliggjort eller faktisk forhindret den forudsatte brug af væsentlige dele af byggeriet?

Arbejdsulykker

* Ulykkesfrekvens udtrykt som antal anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til entreprisesummen opgjort pr. milliard kr.

Arbejdsulykker defineres som »pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, som sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade«. Der skal medtages hændelser, som medfører uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Der medtages kun ikke personhenførbare oplysninger om antal arbejdsulykker.

Kundetilfredshed

* Bygherrens tilfredshed med byggeprocessen.

Nøgletal om bygherrens (bygherrerådgiverens) tilfredshed med entrepriseopgaven beregnes på baggrund af 8 spørgsmål, hvor bygherren skal angive både sin vurdering af præstation for den pågældende delopgave og den betydning, som delopgaven tillægges. Både ved vurdering af præstation og betydning gives en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver bedste præstation henholdsvis største betydning. Vurderer bygherren, at et spørgsmål ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Nøgletallet beregnes som et gennemsnit af bygherrens (bygherrerådgiverens) angivne vurdering med de 8 delopgaver vægtet med den betydning, som delopgaven er tillagt.

1) Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen.

2) Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer.

3) Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden.

4) Entreprenørens evne til indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse.

5) Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner.

6) Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse.

7) Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering.

8) Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav.

* Kundeloyalitet

Nøgletal om kundeloyalitet udgøres af bygherrens svar på følgende spørgsmål:

1) Angivelse af, om bygherren vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt?

Bygherren skal angive sin vurdering på en skala fra 1 til 5, men ved besvarelse af dette spørgsmål angives ikke betydning. Vurderer bygherren, at spørgsmålet ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette.


Bilag 4

Indsamling af nøgletalsoplysninger for entreprenører, jf. § 10.

Stamdata

1) Entreprisetype.

2) Opgavetype.

3) Virksomhedstype.

4) CVR-nummer.

5) Kontaktperson, navn.

6) Kontaktperson, telefonnummer.

7) Kontaktperson, e-mailadresse.

8) Forventet påbegyndelsesdato.

9) Forventet afleveringsdato.

10) Forventet entreprisesum.


Bilag 5

Definitioner af nøgletal for bygherrer, jf. § 5, stk. 1

Selve nøgletallene er markeret med *.

Pris

* Relativ afvigelse mellem forventet og realiseret projektpris.

Projektets pris, defineres eksklusiv grundkøb, moms og finansieringsomkostninger. Skatter og afgifter, som bygherren betaler direkte til eksterne myndigheder, medregnes ikke. Der medregnes udgifter til eventuel nedrivning af eksisterende konstruktioner samt byggemodning, hvis disse arbejder udføres i sammenhæng med de øvrige byggeentrepriser. Bygherreleverancer af materialer og materiel medregnes.

Er den endelige projektpris ikke opgjort senest et år efter aflevering, skal bygherren anvende en estimeret projektpris. Når den endelige pris foreligger, skal bygherren efterfølgende have opdateret nøgletallet.

* Ændringer i bygherrens omkostninger til projektet fordelt efter årsag.

Årsager til ændringer i omkostninger til projekter kategoriseres efter:

1) Ændringer i projektpris pga. sene ændringer i projektets udformning og funktion.

2) Ændringer pga. manglende behovsafklaring.

3) Ændringer i projektpris pga. forhold vedrørende rådgiveren.

4) Ændringer i projektpris pga. forhold vedrørende entreprenøren.

5) Ændringer pga. myndighedskrav/behandling.

6) Uforudseelige konjunkturbestemte udgifter.

7) Uforudseelige tekniske forhold.

Tid

* Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk projektperiode.

Projektperioden defineres som perioden fra påbegyndelse af hovedprojekteringen til ibrugtagning af byggeriet.

* Ændringer i bygherrens tidsplan for projektet fordelt efter årsag.

Årsager til ændringer i tidsplanen kategoriseres efter:

1) Forhold vedrørende plangrundlaget og myndighedsbehandling.

2) Bevillingsmæssig godkendelse.

3) Bestillerens ønsker om merydelser.

4) Tidsforbrug til bestillerens/brugernes godkendelser.

5) Forundersøgelser, der viser uforudseelige komplicerede forhold for projektet og uforudseelige hindringer på byggepladsen, herunder hindringer i jord eller skader i eksisterende konstruktioner, der ombygges/renoveres.

6) Forhold vedrørende den projekterende rådgiver.

7) Forhold vedrørende entreprenøren.

Mangler

* Økonomisk værdiansættelse af mangler.

Udbedring af mangler målt ved den skønsmæssige, økonomiske værdiansættelse af manglerne fastsat i forbindelse med aflevering sat i forhold til entreprisesummen.

Nøgletallet for bygherren beregnes som et vægtet gennemsnit af de enkelte entreprenørers nøgletal, vægtet med entreprenørernes faktiske entreprisesummer.

Arbejdsulykker

* Ulykkesfrekvens udtrykt som antal anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til entreprisesum opgjort pr. milliard kr.

Arbejdsulykker defineres som »pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, som sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade«. Der skal medtages hændelser, som medfører uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Der medtages kun ikke personhenførbare oplysninger om antal arbejdsulykker.

Nøgletallet for bygherren beregnes som et vægtet gennemsnit af de enkelte entreprenørers nøgletal, vægtet med entreprenørernes faktiske entreprisesummer.

Energiforbruget

*Det beregnede årlige energiforbrug i kWh pr. m2.

Det beregnede årlige energiforbrug opgøres i kWh pr. m2. Nøgletallet er det af eksterne konsulenter fastsatte energiforbrug, beregnet i henhold til de i bygningsreglementet fastsatte krav.

Bestillertilfredshed

Nøgletal om bestillers tilfredshed med bygherreopgaven udgøres af 6 spørgsmål, hvor bestiller skal angive både sin vurdering af præstation for den pågældende delopgave og den betydning, som delopgaven tillægges. Både ved vurdering af præstation og betydning gives en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver bedste præstation henholdsvis største betydning. Vurderer bestilleren, at et spørgsmål ikke er relevant, kan bestilleren i stedet angive dette. Nøgletallene udgøres herudover af spørgsmål om bestillers samlede tilfredshed med bygherreopgaven (nr. 7), hvor alene vurdering angives.

Bestillers vurdering af bygherrens præstation og betydning af delopgaverne:

*1) Bygherrens evne til at opstille realistiske budgetter.

*2) Bygherrens evne til at opstille realistiske tidsplaner.

*3) Bygherrens evne til at indgå i en samarbejdsproces og dialog med bestilleren.

*4) Bygherrens evne til at inddrage brugerne/brugerønsker under projekteringen.

*5) Bygherrens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under projektering og udførelsen af byggearbejderne.

*6)Bygherrens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende overgang fra udførelsen af byggearbejderne til drift.

Samlet tilfredshed:

*7) Angivelse af bestillerens samlede tilfredshed med bygherreopgaven.

Vurdering af produkt

Nøgletallet om bestillers tilfredshed med produktet (byggeriet) udgøres af 1 spørgsmål, hvor bestiller skal angive sin vurdering af præstation for den pågældende opgave. Ved vurdering af præstation gives en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver bedste præstation.

Samlet tilfredshed:

*1) Samlet vurdering af byggeriet.


Bilag 6

Indsamling af nøgletalsoplysninger for bygherrer, jf. § 13.

Stamdata

1) Bygherrens CVR-nummer.

2) Bygherres kontaktperson, navn.

3) Bygherres kontaktperson, telefonnummer.

4) Bygherres kontaktperson, e-mailadresse.

5) Byggeriets/projektets navn.

6) Ejendomsnummer.

7) Byggeriets BBR-areal.

8) Bestillers CVR-nummer.

9) Bestillers kontaktperson, navn.

10) Bestillers kontaktperson, telefonnummer.

11) Bestillers kontaktperson, e-mailadresse.

12) Byggeriets anvendelse.

13) Opgavetype (nybyggeri eller tilbygning, ombygning, renovering).

14) Særlige forhold.

Datoer og økonomi

15) Bestillers forventet ibrugtagning.

16) Tidspunkt for påbegyndelse af hovedprojektering.

17) Forventet projektpris.