Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0023
 
32013L0029
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Kategorier af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Kapitel 4 Fabrikanters, importørers og distributørers generelle forpligtelser
Kapitel 5 Fyrværkeri der ikke må gøres tilgængeligt på markedet
Kapitel 6 Mærkningskrav
Kapitel 7 Overensstemmelsesvurdering
Kapitel 8 CE-mærkning
Kapitel 9 Bemyndigede organer
Kapitel 10 Markedsovervågning
Kapitel 11 Klageadgang
Kapitel 12 Straffebestemmelser
Kapitel 13 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag I Væsentlige sikkerhedskrav
Bilag II Procedurer for overensstemmelsesvurdering
Bilag III Minimumskriterier, som medlemsstaterne skal iagttage ved bemyndigelse af organer med ansvar for overensstemmelsesvurdering
Bilag IV Overensstemmelsesmærkning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler1)

I medfør af § 3, nr. 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 13, § 3 a, stk. 4, § 5 og § 7, stk. 2, i lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som ændret ved lov nr. 1096 af 21. december 1994, lov nr. 458 af 10. juni 2003, lov nr. 1060 af 9. november 2005, lov nr. 1600 af 20. december 2006, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder krav til konstruktion, funktion og mærkning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der gøres tilgængelige på markedet.

Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder også bestemmelser om fyrværkeriartikler, der ikke må gøres tilgængelige på markedet.

Stk. 3. I tilknytning til kravene til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i denne bekendtgørelse finder reglerne i bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler anvendelse.

§ 2. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på:

1) Pyrotekniske artikler, der er beregnet til ikke-kommerciel anvendelse inden for de væbnede styrker, politiet eller brandvæsenet.

2) Udstyr omfattet af Søfartsstyrelsens bestemmelser om sikkerhedskrav til udstyr i skibe.

3) Pyrotekniske artikler, der er beregnet til anvendelse i luft- og rumfartsindustrien.

4) Knaldhætter, specielt beregnet til legetøj.

5) Eksplosive genstande, der er omfattet af lov om våben og eksplosivstoffer.

6) Ammunition som projektiler, drivladninger og løs ammunition anvendt i håndskydevåben og artilleri.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse lægges følgende definitioner til grund:

1) Pyroteknisk artikel: En artikel, der indeholder eksplosivstoffer eller en eksplosiv blanding af stoffer beregnet til at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme kemiske reaktioner, der holder sig selv i gang.

2) Fyrværkeri: Pyroteknisk artikel beregnet til underholdning.

3) Professionelt fyrværkeri: Fyrværkeri der er beregnet til anvendelse af personer, der har godkendelse som festfyrværkere eller scenefyrværkere, og som ikke omfattes af begrebet konsumfyrværkeri.

4) Scenefyrværkeri: Pyrotekniske artikler beregnet til indendørs eller udendørs scenebrug, herunder i forbindelse med film- og tv-produktioner og lignende. (Fyrværkeri i kategori T1 og T2).

5) Konsumfyrværkeri: Fyrværkeri der er beregnet til anvendelse af forbrugere.

6) Helårsfyrværkeri: Konsumfyrværkeri der er beregnet til anvendelse hele året

7) Festfyrværker: Person der har godkendelse til at håndtere og anvende professionelt fyrværkeri.

8) Scenefyrværker: Person der alene har godkendelse til at håndtere og anvende scenefyrværkeri.

9) Andre pyrotekniske artikler: Andre pyrotekniske artikler end fyrværkeri, herunder pyrotekniske artikler til køretøjer.

10) Pyrotekniske artikler til køretøjer: Komponenter i sikkerhedsanordninger i køretøjer indeholdende pyrotekniske stoffer beregnet til aktivering af disse eller andre anordninger.

11) Fabrikant: En fysisk eller juridisk person som konstruerer eller fremstiller en pyroteknisk artikel, eller som lader en sådan artikel konstruere eller fremstille under eget navn eller varemærke med henblik på at markedsføre den.

12) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person der er etableret i EU, og som bringer en pyroteknisk artikel med oprindelse i et tredjeland i omsætning i EU som led i sin erhvervsvirksomhed.

13) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i afsætningskæden, der gør en pyroteknisk artikel tilgængelig på markedet som led i sin erhvervsvirksomhed.

14) Bemyndiget organ: Organ der er udpeget til at foretage vurdering af fyrværkeri og andre pyrotekniske artiklers overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav.

15) Bringe i omsætning: For første gang at gøre en pyroteknisk artikel tilgængelig på markedet med henblik på distribution eller anvendelse, hvad enten det sker mod betaling eller gratis. Fyrværkeri, fremstillet af en fabrikant til egen anvendelse, anses ikke for at være bragt i omsætning.

16) Gøre tilgængelig på markedet: Enhver levering af en pyroteknisk artikel med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse som led i erhvervsvirksomhed, hvad enten det sker mod betaling eller gratis.

17) Tilbagetrækning: Enhver foranstaltning der har til formål at forhindre, at en pyroteknisk artikel i afsætningskæden gøres tilgængelig på markedet.

18) Tilbagekaldelse: Enhver foranstaltning der har til formål at opnå, at en pyroteknisk artikel, der allerede er gjort tilgængelig for slutbrugeren, returneres.

19) Harmoniseret standard: En europæisk standard, som er vedtaget af et europæisk standardiseringsorgan efter mandat fra Europa-Kommissionen i overensstemmelse med procedurerne i direktiv 98/34/EF.

20) Udslag: Pyrotekniske blandinger i løs form eller som pyrotekniske enheder i fyrværkeriartikler, hvis funktion er at frembringe en lydeffekt eller indgå som spredningssats.

21) NEM: Nettoeksplosivstofmængde.

Kapitel 3

Kategorier af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

§ 4. Fyrværkeri inddeles i følgende kategorier:

1) Kategori 1: Fyrværkeri forbundet med lav risiko og minimalt støjniveau, som er beregnet til anvendelse i fysisk afgrænsede områder, herunder fyrværkeri til indendørs brug i boliger.

2) Kategori 2: Fyrværkeri forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

3) Kategori 3: Fyrværkeri forbundet med mellemhøj risiko, som er beregnet til udendørs anvendelse i større, fysisk åbne områder. Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

4) Kategori 4: Fyrværkeri forbundet med høj risiko, som er beregnet til kun at blive anvendt af festfyrværkere. Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

5) Kategori T1: Scenefyrværkeri med lav risiko.

6) Kategori T2: Scenefyrværkeri, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer, der er godkendt som scene- eller festfyrværkere.

Stk. 2. Andre pyrotekniske artikler inddeles i følgende kategorier:

1) Kategori P1: Andre pyrotekniske artikler, som er forbundet med lav risiko.

2) Kategori P2: Andre pyrotekniske artikler, som er beregnet til kun at blive håndteret eller anvendt af personer med særlig viden om de pågældende artikler.

Kapitel 4

Fabrikanters, importørers og distributørers generelle forpligtelser

§ 5. En fabrikant skal kategorisere fyrværkeri efter eksplosivt nettoindhold, sikkerhedsafstand, støjniveau eller ligende, jf. § 4, stk. 1 og 2.

§ 6. En fabrikant skal sikre, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der bringes i omsætning, opfylder de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I, jf. dog § 36.

Stk. 2. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler formodes at opfylde de væsentlige sikkerhedskrav, jf. stk. 1, hvis de er i overensstemmelse med de danske standarder, der gennemfører de harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort af Europa-Kommissionen i EU-Tidende.

§ 7. En fabrikant skal, før fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler bringes i omsætning, jf. dog § 36, stk. 1 og 2:

1) Indlevere artiklen til et bemyndiget organ, jf. § 23, med henblik på overensstemmelsesvurdering i henhold til § 19.

2) Anbringe CE-mærkning og anden mærkning på artiklen i overensstemmelse med § 21, stk. 1 - 4 og § 22.

3) Foretage mærkning af artiklen, jf. § 11- § 17.

Stk. 2. Fabrikanten skal opbevare dokumentation for overensstemmelsesvurdering, jf. § 20.

§ 8. Hvis fabrikanten ikke er etableret i EU, skal importøren, inden fyrværkeri eller pyrotekniske artikler gøres tilgængelige på markedet, sikre, at fabrikanten har opfyldt sine forpligtelser i henhold til § 5- § 7 eller selv påtage sig disse forpligtelser.

§ 9. En distributør skal handle med fornøden omhu. Den pågældende skal, inden fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler gøres tilgængelige på markedet, kontrollere, at artiklerne er:

1) Mærket i overensstemmelse med § 11- § 17.

2) CE-mærket i overensstemmelse med § 21, stk. 1 - 4 og § 22.

3) Ledsaget af dokumentation for overensstemmelsesvurdering, jf. § 20, stk. 1, 1. pkt.

Kapitel 5

Fyrværkeri der ikke må gøres tilgængeligt på markedet

§ 10. Følgende fyrværkeriartikler i kategori 2 og 3 må ikke bringes i omsætning eller på anden måde gøres tilgængelige på markedet:

1) Artikler, der ved deres anvendelse kan forveksles med nødsignaler.

2) Artikler, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med legetøj eller fødevarer.

3) Fontæner og batterier beregnet til anvendelse af forbrugere og som ikke kan stå uden brug af ekstern støtte eller fastgørelse.

4) Miniraketter, hoppende jordsole, spinnere og jordfræsere.

5) Fyrværkeri, der er konstrueret med ren knaldeffekt som for eksempel kanon-slag, dobbelte kanonslag, kanonslag med blitzknald og knaldfrøer.

6) Fyrværkeri, der er konstrueret med knaldeffekt som dominerende effekt.

7) Fyrværkeri, der er forsynet med strygesats.

8) Fyrværkeri, der er konstrueret til at blive holdt i hånden under anvendelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 8, gælder ikke for:

1) Stjernekastere.

2) Bengalske fakler.

Kapitel 6

Mærkningskrav

§ 11. Fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler skal, inden de bringes i omsætning, være mærket med følgende oplysninger:

1) Fabrikantens navn og adresse eller, når fabrikanten ikke er etableret i EU, fabrikantens navn samt importørens navn og adresse.

2) Artiklens navn og type.

3) Kategori, jf. § 4, stk. 1 og 2.

4) Artiklens NEM-vægt.

5) Brugsanvisning.

6) Aldersgrænse for salg, jf. bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler § 25.

Stk. 2. Ud over oplysningerne i stk. 1 skal fyrværkeri være mærket i overensstemmelse med § 12- § 16 og andre pyrotekniske artikler skal, hvis det er relevant, være mærket med mindste sikkerhedsafstand.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for pyrotekniske artikler til køretøjer, der skal mærkes i overensstemmelse med § 17.

§ 12. Fyrværkeri i kategori 1 skal mærkes med mindste sikkerhedsafstand. Hvis det ikke er beregnet til anvendelse indendørs, skal det endvidere mærkes med teksten ”må kun anvendes udendørs”.

Stk. 2. Fyrværkeri i kategori 2 skal mærkes med:

1) Mindste sikkerhedsafstand, jf. dog stk. 5.

2) Teksten: “må kun anvendes udendørs”.

Stk. 3. Fyrværkeri i kategori 3 skal mærkes med:

1) Mindste sikkerhedsafstand.

2) Fremstillingsår.

3) Teksten: “må kun anvendes udendørs”.

Stk. 4. Fyrværkeri i kategori 4 skal mærkes med:

1) Mindste sikkerhedsafstand.

2) Fremstillingsår.

3) Teksten: “må kun anvendes af personer, der har godkendelse som festfyrværkere”.

Stk. 5. Stk. 2, nr. 1, gælder ikke for stjernekastere og bengalske fakler.

§ 13. Scenefyrværkeri i kategori T1 og T2 skal mærkes med mindste sikkerhedsafstand og teksten ”må kun anvendes af personer, der har godkendelse som scene- eller fest-fyrværker”.

Stk. 2. Hvis fyrværkeriet ikke er beregnet til anvendelse indendørs, skal det endvidere mærkes med teksten ”må kun anvendes udendørs”.

§ 14. Hvor der ikke er plads på artiklen til at opfylde mærkningskravene i henhold til § 11 - 13, skal oplysningerne angives på den mindste emballageenhed.

§ 15. Mærkning i henhold til § 11- § 13 skal være på dansk.

§ 16. Mærkning, jf. § 11- § 14, skal være tydelig, letlæselig og anbragt således, at den ikke kan slettes.

Mærkning af pyrotekniske artikler til køretøjer

§ 17. Pyrotekniske artikler til køretøjer skal, inden de bringes i omsætning, være mærket med fabrikantens navn eller, når fabrikanten ikke er etableret i EU, importørens navn, artiklens navn og type samt sikkerhedsoplysninger.

Stk. 2. Hvis der ikke på den pyrotekniske artikel er plads til at opfylde mærkningskrav i henhold til stk. 1, skal oplysningerne angives på emballagen.

Stk. 3. Pyrotekniske artikler til køretøjer, der gøres tilgængelige på markedet, skal være ledsaget af et sikkerhedsblad udarbejdet i overensstemmelse med bilaget til Kommissionens direktiv 2001/58/EF af 27. juli 2001 om anden ændring af direktiv 91/155/EØF. Sikkerhedsbladet udleveres til professionelle brugere på det sprog, de ønsker. Sikkerhedsbladet kan på anmodning af modtageren udleveres på papir eller elektronisk.

Kapitel 7

Overensstemmelsesvurdering

§ 18. Til at foretage overensstemmelsesvurdering skal fabrikanten benytte et bemyndiget organ, som er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen, jf. § 23, eller et bemyndiget organ udpeget af et andet EU-land.

§ 19. Ved vurderingen af fyrværkeri og andre pyrotekniske artiklers overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I skal fabrikanten følge en af følgende procedurer:

1) EF-typeafprøvning (modul B) som nævnt i bilag II, pkt. 1, samt et af følgende moduler efter fabrikantens eget valg:

a) typeoverensstemmelse (Modul C), som nævnt i bilag II, punkt 2,

b) kvalitetssikring af produktionen (modul D), som nævnt i bilag II, punkt 3, eller

c) kvalitetssikring af produkterne (modul E) som nævnt i bilag II, punkt 4.

2) Enhedsverifikation (Modul G), som nævnt i bilag II, punkt 5.

3) Fuld kvalitetssikring af produktet (model H), som nævnt i bilag II, punkt 6, for så vidt der er tale om fyrværkeri i kategori 4.

§ 20. Det bemyndigede organ overdrager dokumentation for foretaget overensstemmelsesvurdering til fabrikanten.

Stk. 2. Fabrikanten skal opbevare dokumentationen i mindst 10 år fra den dato, hvor fremstilling af artiklen er ophørt. Dokumentationen kan opbevares elektronisk.

Kapitel 8

CE-mærkning

§ 21. Når fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler har gennemgået overensstemmelsesvurdering, jf. § 19, og opfylder de relevante krav, skal fabrikanten anbringe CE-mærkning på:

1) artiklerne,

2) en mærkeplade på artiklerne, eller

3) emballagen.

Stk. 2. CE-mærkning, jf. stk. 1, skal anbringes synligt, letlæseligt, og således, at den ikke kan slettes.

Stk. 3. Mærkepladen, jf. stk. 1, nr. 2, skal være udformet således, at den ikke kan genbruges.

Stk. 4. CE-mærkning skal være udformet i overensstemmelse med CE-overensstemmelsesmærkning, som den fremstår i bilag IV.

Stk. 5. Fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler må ikke uberettiget påføres CE-mærkning eller anden mærkning, der er egnet til at vildlede med hensyn til betydningen af CE-mærkning.

§ 22. CE- mærkning må kun anbringes på fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, hvis anden lovgivning, der påbyder CE-mærkning på den pågældende artikel, også er overholdt.

Stk. 2. Andre mærker kan anbringes på pyrotekniske artikler, hvis dette ikke gør CE-mærkning mindre synlig eller mindre letlæselig.

Kapitel 9

Bemyndigede organer

§ 23. Sikkerhedsstyrelsen udpeger bemyndigede organer til at foretage overensstemmelsesvurdering af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. § 19.

Stk. 2. De bemyndigede organer, jf. stk. 1, skal opfylde minimumskriterierne i bilag III, og være i stand til at udføre de opgaver, jf. bilag II, som bemyndigelsen omfatter.

Stk. 3. Organer, der opfylder evalueringskriterierne i harmoniserede standarder for bemyndigede organer formodes at opfylde minimumskriterierne, jf. stk. 2.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte yderligere kriterier for udpegning af bemyndigede organer. Sikkerhedsstyrelsen angiver i forbindelse med udpegningen, jf. stk. 1, hvilke specifikke opgaver, organet er bemyndiget til at varetage, og hvilket identifikationsnummer, Europa-Kommissionen har tildelt organet.

§ 24. Ansøgning om udpegning som bemyndiget organ, jf. § 23, sendes til Sikkerhedsstyrelsen vedlagt dokumentation for, at kriterierne er opfyldt, jf. § 23, stk. 2-4. Ansøgning og dokumentation kan indsendes i elektronisk.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen meddeler Europa-Kommissionen og de øvrige medlemsstater hvilke organer, der er udpeget til at foretage de i § 19 nævnte procedurer, samt hvilke specifikke opgaver, jf. § 23, stk. 4, disse organer er udpeget til at varetage.

Stk. 3. Navnet på det bemyndigede organ, organets identifikationsnummer og angivelse af hvilke opgaver, bemyndigelsen omfatter, offentliggøres på Europa-Kommissionens liste over bemyndigede organer.

§ 25. Et bemyndiget organ har pligt til at underrette Sikkerhedsstyrelsen om enhver ændring i de forhold, der ligger til grund for udpegningen, og som kan have betydning for opretholdelse af udpegningen. Underretning kan indsendes til Sikkerhedsstyrelsen i elektronisk form.

§ 26. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med de bemyndigede organer for at sikre, at organerne opfylder kriterierne som beskrevet i § 23, stk. 2.

Stk. 2. Efter retningslinjer fastsat af Sikkerhedsstyrelsen skal det bemyndigede organ i forbindelse med tilsynet fremsende dokumentation for, at kriterierne, jf. stk. 1, er opfyldt.

§ 27. Sikkerhedsstyrelsen kan begrænse bemyndigelsen eller trække bemyndigelsen tilbage, hvis det bemyndigede organ ikke længere opfylder kriterierne, jf. § 23, stk. 2, eller i tilfælde af grov eller gentagen tilsidesættelse af betingelserne for bemyndigelsen.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen underretter de øvrige EU-lande og Europa-Kommissionen om begrænsning eller tilbagetrækning af en bemyndigelse, jf. stk. 1. Tilbagetrækning af en bemyndigelse offentliggøres på Europa-Kommissionens hjemmeside.

§ 28. Hvis en bemyndigelse begrænses, trækkes tilbage eller af anden årsag ophører, bevarer de overensstemmelsesattester og tilhørende dokumenter, som det pågældende organ har udstedt deres gyldighed, medmindre der konstateres en truende og direkte fare for sundhed eller sikkerhed.

Kapitel 10

Markedsovervågning

§ 29. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol og tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes jf. lovens § 3 a, stk. 1.

§ 30. Sikkerhedsstyrelsen har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller, herunder monterer, indfører, opbevarer eller overdrager fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. lovens § 4, stk. 1.

§ 31. Som led i kontrollen efter § 29, kan Sikkerhedsstyrelsen hos alle, der har været et led i afsætningen, udtage prøver af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler for fabrikantens eller importørens regning og lade disse underkaste en teknisk undersøgelse jf. lovens § 4, stk. 1.

Stk. 2. I tilfælde, hvor prøveudtagning sker hos andre end fabrikanter eller importører, godtgør Sikkerhedsstyrelsen indkøbsprisen og opkræver beløbet hos fabrikanten eller importøren.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsens omkostninger til udførelse af tekniske undersøgelser af udtagne prøver, jf. stk. 1, afholdes af fabrikanten eller importøren.

Stk. 4. Dokumentation for foretaget overensstemmelsesvurdering, jf. § 20, skal indsendes til Sikkerhedsstyrelsen efter anmodning. Dokumentation kan indsendes til Sikkerhedsstyrelsen i elektronisk form.

§ 32. Sikkerhedsstyrelsen kan forbyde, at fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler gøres tilgængelige på markedet, hvis de ikke opfylder bekendtgørelsens krav til konstruktion, funktion eller mærkning, eller hvis de indebærer sundheds- eller sikkerhedsfare for personer eller ejendom.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan meddele påbud om, at artikler, som nævnt i stk. 1, trækkes tilbage fra markedet, tilbagekaldes fra forbrugerne eller destrueres.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan meddele påbud om at fjerne CE-mærkning, hvis fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler uretmæssigt er påført CE-mærkning.

Kapitel 11

Klageadgang

§ 33. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 12

Straffebestemmelser

§ 34. Med bøde straffes den, der:

1) i strid med § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, § 8 eller § 9, nr. 1, 2 eller 3, gør fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler tilgængelige på markedet

2) bringer fyrværkeriartikler omfattet af § 10, stk. 1, nr. 1 - 8 i omsætning eller på anden måde gør dem tilgængelige på markedet,

3) undlader at opbevare dokumentation efter § 20,

4) overtræder forbud udstedt i medfør af § 32, stk. 1,

5) underlader at efterkomme påbud meddelt i medfør af § 32, stk. 2, om tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller destruktion af artikler, eller

6) undlader at efterkomme påbud meddelt i medfør af § 32, stk. 3, om at fjerne uretmæssig CE-mærkning.

Stk. 2. Straffen kan, ved skærpende omstændigheder, stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, når der ved overtrædelsen er:

1) voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Hvis uretmæssig anvendelse af CE-mærkning jf. § 21 stk. 5 eller § 22 stk. 1 er sket med forsæt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, straffes anvendelsen af CE-mærkning med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 13

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juli 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder først anvendelse i forhold til fyrværkeri i kategori 4, T1 og T2 og andre pyrotekniske artikler i kategori P1 og P2 fra den 4. juli 2013 jf. dog § 36 - 40.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ophæves den 4. juli 2010, jf. dog stk. 4

Stk. 4. Bilag 1, del 1 Tekniske krav til fyrværkeri til bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ophæves den 4. juli 2017.

§ 36. Fyrværkeri, der inden bekendtgørelsens ikrafttræden jf. § 35, stk. 1, er produktgodkendt af Sikkerhedsstyrelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1061 af 10. november 2005 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler eller bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, og tildelt Sikkerhedsstyrelsens godkendelsesnummer, eller som efterfølgende produktgodkendes af Sikkerhedsstyrelsen og tildeles godkendelsesnummer på baggrund af en ansøgning, der er indleveret inden den 4. juli 2010, kan gøres tilgængelige på markedet indtil den 4. juli 2017.

Stk. 2. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der først omfattes af bekendtgørelsen fra den 4. juli 2013, jf. § 35 stk. 2, kan, når det er indført inden den 4. juli 2013, gøres tilgængelige på markedet indtil den 4. juli 2017.

Stk. 3. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der ikke er omfattet af stk. 1 og 2, kan, når det er indført inden den 4. juli 2013, gøres tilgængelige på markedet indtil 4. juli 2017.

Stk. 4. Fyrværkeriartikler, jf. stk. 1-3, skal indtil den 4. juli 2017 opfylde kravene til konstruktion, funktion og mærkning i del 1 i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte særlige krav til funktion og mærkning af fyrværkeri, der er omfattet af stk. 1-3, såfremt dette skønnes nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager.

Stk. 6. Mærkning, jf. stk. 4 og 5, skal påføres, inden en artikel bringes i omsætning.

§ 37. Sikkerhedsstyrelsen kan meddele påbud om, at fabrikanter og importører skal fremsende ny dokumentation for, at fyrværkeri omfattet af § 36 opfylder kravene i del 1 i bilag 1 i bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan tilbagekalde en produktgodkendelse, jf. § 36, når:

1) der foreligger grov eller gentagen overtrædelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler eller af regler udstedt i medfør af denne lov,

2) det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, eller

3) indehaveren af godkendelsen, for virksomheder også virksomhedens indehaver eller administrerende direktør, i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet eller virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan endvidere tilbagekalde en produktgodkendelse, der er meddelt i medfør af bekendtgørelserne nævnt i § 36, såfremt dokumentation, som anført i stk. 1, ikke fremsendes inden en af Sikkerhedsstyrelsen fastsat rimelig frist.

Stk. 4. Tilbagekaldelse, jf. stk. 2 og 3, kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimeligt forhold til formålet hermed.

§ 38. Sikkerhedsstyrelsen kan meddele påbud om, at fabrikanter og importører skal standse salget, tilbagetrække eller tilbagekalde fyrværkeriartikler omfattet af § 36 der med hensyn til konstruktion, funktion og mærkning ikke opfylder kravene i § 36, stk. 4, eller som indebærer sundheds- og sikkerhedsfare for personer eller ejendom.

§ 39. Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme påbud meddelt i medfør af § 37, stk. 1, og § 38.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 40. Afgørelser truffet i henhold til § 37 og § 38 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Sikkerhedsstyrelsen, den 16. december 2009

Jacob Schmidt

/ Lene Knüppel


Bilag I

Væsentlige sikkerhedskrav

1) Hver pyroteknisk artikel skal med henblik på maksimal sikkerhed og pålidelighed have de præstationsegenskaber, som fabrikanten har specificeret over for det bemyndigede organ.

2) Hver pyroteknisk artikel skal være konstrueret og fremstillet således, at den kan bortskaffes på sikker vis ved hertil egnede processer, der har minimal indvirkning på miljøet.

3) Hver pyroteknisk artikel skal fungere korrekt, når den anvendes til det formål, den er beregnet til.

Hver pyroteknisk artikel skal afprøves under realistiske forhold. Hvis dette ikke er muligt i et laboratorium, skal afprøvningen finde sted under de betingelser, hvorunder den pyrotekniske artikel er beregnet til anvendelse.

Følgende oplysninger og egenskaber skal, i det omfang det er relevant, tages i betragtning eller prøves:

a) Konstruktion og karakteristiske egenskaber, herunder nøjagtig kemisk sammensætning (angivelse af masse og procentdel for de anvendte stoffer) og dimensioner.

b) Den pyrotekniske artikels fysiske og kemiske stabilitet i samtlige normale og påregnelige omgivelser.

c) Følsomhed over for normal og påregnelig håndtering og transport.

d) Kompatibilitet mellem alle bestanddelene hvad angår deres kemiske stabilitet.

e) Den pyrotekniske artikels modstandsdygtighed over for fugt, når den skal anvendes under fugtige eller våde forhold, og når dens sikkerhed og pålidelighed kan svækkes af fugt.

f) Modstandsdygtighed over for lave og høje temperaturer, når den pyrotekniske artikel skal opbevares eller anvendes ved sådanne temperaturer, og dens sikkerhed eller pålidelighed kan påvirkes i negativ retning ved afkøling eller opvarmning af en bestanddel eller den pyrotekniske artikel som sådan.

g) Sikkerhedsanordninger med henblik på at forhindre, at initiering eller antændelse sker i utide eller ved uagtsomhed.

h) Passende anvisninger og, om nødvendigt, mærkning vedrørende sikker håndtering, opbevaring, anvendelse (herunder vedrørende sikkerhedsafstand) og destruering på modtagerstatens officielle sprog.

i) Modstandsdygtighed hos den pyrotekniske artikel, dens pakning eller andre komponenter over for forringelse ved normale og påregnelige opbevarings-forhold.

j) Specifikation af alle anordninger og alt tilbehør samt betjeningsvejledning, der er en forudsætning for, at den pyrotekniske artikel kan fungere sikkert.

Under transport og ved normal håndtering skal de pyrotekniske artikler indeholde den pyrotekniske blanding, medmindre andet er angivet i fabrikantens vejledning.

4) Pyrotekniske artikler må ikke indeholde:

a) kommercielle sprængstoffer bortset fra sortkrudt og blitzlyspulver

b) militære eksplosiver.

5) De forskellige grupper af pyrotekniske artikler skal som minimum også opfylde følgende krav:

A. Fyrværkeri

1) Fabrikanten tildeler i henhold til artikel 3 det pågældende fyrværkeri en kategori ud fra eksplosivt nettoindhold, sikkerhedsafstand, støjniveau eller lignende. Kategorien skal være klart angivet på etiketten.

a) For fyrværkeri i kategori 1 skal følgende betingelser være opfyldt:

i) sikkerhedsafstanden skal være mindst 1 m. Dog kan sikkerhedsafstanden efter omstændighederne være mindre.

ii) det maksimale støjniveau må ikke overstige 120 dB (A, imp), eller et tilsvarende støjniveau målt med en anden passende metode ved sikkerhedsafstanden.

iii) kategori 1 må ikke omfatte kanonslag med eller uden blitzknald og kanonslagsbatterier med eller uden blitzknald.

iv) knaldperler i kategori 1 må ikke indeholde mere end 2,5 mg sølvfulminat.

b) For fyrværkeri i kategori 2 skal følgende betingelser være opfyldt:

i) sikkerhedsafstanden skal være mindst 8 m. Dog kan sikkerheds-afstanden efter omstændighederne være mindre.

ii) det maksimale støjniveau må ikke overstige 120 dB (A, imp), eller et tilsvarende støjniveau målt med en anden passende metode ved sikkerhedsafstanden.

c) For fyrværkeri i kategori 3 skal følgende betingelser være opfyldt:

i) sikkerhedsafstanden skal være mindst 15 m. Dog kan sikkerheds-afstanden efter omstændighederne være mindre.

ii) det maksimale støjniveau må ikke overstige 120 dB (A, imp), eller et tilsvarende støjniveau målt med en anden passende metode ved sikkerhedsafstanden.

2) Fyrværkeri må kun fremstilles af materialer, der er forbundet med mindst mulig risiko for personers helbred og for omgivelserne med hensyn til skader forårsaget af fremmedlegemer.

3) Antændelsesmetoden skal klart fremgå, eller være angivet på etikette eller vejledning.

4) Fyrværkeri må ikke kunne bevæge sig på uregelmæssig og uforudsigelig vis.

5) Fyrværkeri i kategori 1, 2 og 3 skal være beskyttet mod utilsigtet antænding, enten ved beskyttelseshætte, ved emballagen eller ved artiklens konstruktion. Fyrværkeri i kategori 4 skal være beskyttet mod utilsigtet antænding ved metoder angivet af fabrikanten.

B. Andre pyrotekniske artikler

1) Pyrotekniske artikler skal være konstrueret således, at de ved normal anvendelse er til mindst mulig risiko for personers helbred eller omgivelserne.

2) Antændelsesmetoden skal klart fremgå eller være angivet på etikette eller vejledning.

3) Pyrotekniske artikler skal være konstrueret således, at de ved utilsigtet antænding er til mindst mulig risiko for personers helbred eller for omgivelserne med hensyn til skader for-årsaget af fremmedlegemer.

4) Hvor det er relevant, skal den pyrotekniske artikel fungere korrekt, indtil datoen for seneste anvendelse som angivet af fabrikanten med hensyn til skader forårsaget af fremmedlegemer.

C. Antændelsesordninger

1) Antændelsesanordninger skal kunne initieres pålideligt og have tilstrækkelig initieringsevne under normale og påregnelige anvendelsesbetingelser.

2) Antændelsesanordninger skal være beskyttet mod elektrostatiske udladninger ved normale og påregnelige opbevarings- og anvendelsesbetingelser.

3) Elektriske tændingsmekanismer skal være beskyttet mod elektromagnetiske felter ved normale og påregnelige opbevarings- og anvendelsesbetingelser.

4) Materialet uden om antændelseslunter skal have en passende mekanisk styrke og skal i tilstrækkelig grad kunne beskytte det eksplosive materiale, når dette udsættes for normal og påregnelig mekanisk spænding.

5) Oplysninger om brændtider for antændelseslunter skal leveres sammen med artiklen.

6) Oplysninger om elektriske tændingsmekanismers elektriske egenskaber (f.eks. brandfri strøm, modstand, osv.) skal leveres sammen med artiklen.

7) Ledningerne til elektriske tændingsmekanismer skal i forhold til anvendelsesformålet have tilstrækkelig isolering og mekanisk styrke, og dette gælder også for soliditeten af forbindelsen til tændingsmekanismen.


Bilag II

Procedurer for overensstemmelsesvurdering

1. MODUL B: EF-typeafprøvning

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at en prøve, som er repræsentativ for den pågæl-dende produktion, opfylder de relevante krav i direktiv 2007/23/EF.

2. Anmodning om EF-typeafprøvning indgives af fabrikanten til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a) fabrikantens navn og adresse

b) en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

c) den tekniske dokumentation, jf. punkt 3.

Ansøgeren stiller en prøve, som er repræsentativ for den pågældende produktion, og som i det følgende benævnes »type«, til rådighed for det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ kan anmode om yderligere prøver, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af prøvningsprogrammet.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere artiklens overensstemmelse med direktivets krav. I det omfang, det er nødvendigt for vurderingen, skal den omfatte artiklens konstruktion, fremstilling og funktion og indeholde følgende:

a) en almindelig beskrivelse af typen

b) konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsløb mv.

c) de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og lister samt af artiklens funktion

d) en liste over de harmoniserede standarder, der er nævnt i direktivets artikel 8, og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde direktivets væsentlige krav i de tilfælde, hvor de i direktivets artikel 8 nævnte harmoniserede standarder ikke er anvendt

e) resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv.

f) prøvningsrapporter.

4. Det bemyndigede organ:

a) undersøger den tekniske dokumentation, kontrollerer, at typen er fremstillet i overensstemmelse med denne, og fastslår, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de i direktivets artikel 8 nævnte harmoniserede standarder, samt hvilke elementer der er konstrueret, uden at de relevante bestemmelser i disse standarder er blevet anvendt

b) gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om fabrikantens løsninger opfylder de væsentlige krav i direktivet i de tilfælde, hvor de i artikel 8 nævnte harmoniserede standarder ikke er anvendt

c) gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om de relevante harmoniserede standarder rent faktisk er blevet anvendt i de tilfælde, hvor fabrikanten har valgt at anvende disse

d) aftaler med ansøgeren, hvor undersøgelserne og de nødvendige prøvninger skal gennemføres.

5. Opfylder typen direktivets bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde fabrikantens navn og adresse, undersøgelsens resultater samt de nødvendige data til identificering af den godkendte type.

En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlægges attesten, og en kopi heraf opbevares af det bemyndigede organ.

Afslår det bemyndigede organ at udstede en typeafprøvningsattest til fabrikanten, skal det give en detaljeret redegørelse for årsagerne hertil.

Der fastlægges en klageprocedure.

6. Ansøgeren skal underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation vedrørende EF-typeafprøvningen, om enhver ændring af den godkendte artikel; artiklen skal godkendes på ny, hvis sådanne ændringer kan påvirke overensstemmelsen med de væsentlige krav eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af artiklen. Denne tillægsgodkendelse gives i form af et tillæg til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest.

7. Alle bemyndigede organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte EF-typeafprøvningsattester og tillæg.

8. De øvrige bemyndigede organer kan få tilstillet kopi af EF-typeafprøvningsattesterne og/eller tillægsgodkendelserne. Bilagene til attesterne stilles til de øvrige bemyndigede organers rådighed.

9. Fabrikanten skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare kopi af EF-typeafprøvningsattesten og eventuelle tillæg til denne i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af artiklen.

Er fabrikanten ikke etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at kunne fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af produktet.

2. MODUL C: Typeoverensstemmelse

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved fabrikanten garanterer og erklærer, at de pågældende pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i dette direktiv. Fabrikanten anbringer CE-mærket på hver enkelt pyroteknisk artikel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring.

2. Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og med kravene i dette direktiv.

3. Fabrikanten skal opbevare en kopi af overensstemmelseserklæringen i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af artiklen.

Er fabrikanten ikke etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at kunne fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af artiklen.

4. Et bemyndiget organ, udvalgt af fabrikanten, foretager eller lader foretage kontrol af artiklerne med skiftende mellemrum. Det bemyndigede organ udtager på virksomheden en passende stikprøve til kontrol af de færdige artikler, og der gennemføres prøvninger som omhandlet i den relevante harmoniserede standard i henhold til artikel 8 eller tilsvarende prøvninger for at kontrollere, om produktionen opfylder kravene i direktivet. Opfylder en eller flere artikler ikke kravene, træffer det bemyndigede organ de nødvendige foranstaltninger.

Fabrikanten anbringer under det bemyndigede organs ansvar dette organs identificeringsmærke i løbet af fremstillingsprocessen.

3. MODUL D: Kvalitetssikring af produktionen

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved en fabrikant, der opfylder kravene i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EFtypeafprøvningsattesten og opfylder kravene i dette direktiv. Fabrikanten anbringer CE-mærket på hver enkelt artikel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem som beskrevet i punkt 3 for produktion, kontrol og prøvninger af de færdige artikler. Han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet for de pågældende pyrotekniske artikler til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a) alle oplysninger, der er relevante for den planlagte kategori pyroteknisk artikel

b) dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

c) den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF- typeafprøvningsattesten.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre, at de pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten samt med de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og anvisninger. Denne dokumentation vedrørende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

a) kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til de pyrotekniske artiklers kvalitet

b) fremstillingsprocesser, teknikker vedrørende kvalitetskontrol og -sikring samt de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt

c) de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter produktionen, og den hyppighed, hvormed dette sker

d) kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter og prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

e) hvordan det kontrolleres, at den krævede kvalitet af de pyrotekniske artikler er opnået, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det bemyndigede organ skal vurdere kvalitetssystemet med henblik på at bestemme, om det opfylder de krav, der er omhandlet i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne følger den harmoniserede standard på området. Kontrolgruppen skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

En behørigt begrundet vurderingsafgørelse vedrørende besøget meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

En behørigt begrundet vurderingsafgørelse meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, kontrol-, prøvnings samt oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

a) dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

b) kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det eventuelt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer hensigtsmæssigt; det udsteder om nødvendigt en besøgsrapport og, hvis der er foretaget prøvninger, en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af artiklen kunne forelægge de nationale myndigheder:

a) den i punkt 3.1, litra b), omhandlede dokumentation

b) de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

c) de i punkt 3.4, fjerde afsnit, og punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

4. MODUL E: Kvalitetssikring af produkterne

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EFtypeafprøvningsattesten. Fabrikanten anbringer CE-mærket på hver enkelt pyroteknisk artikel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem for endelig kontrol og prøvning af de pyrotekniske artikler som beskrevet i punkt 3. Han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet for de pyrotekniske artikler til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a) alle oplysninger, der er relevante for den planlagte pyrotekniske kategori

b) dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

c) den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2. Under kvalitetssystemet undersøges hver enkelt pyroteknisk artikel, og der gennemføres de prøvninger, der er omhandlet i den (de) relevante harmoniserede standard(er), jf. artikel 8, eller tilsvarende prøvninger, for at sikre, at artiklen opfylder de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og anvisninger. Denne dokumentation for kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Dokumentationen skal navnlig bl.a. indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

a) kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til produktkvalitet

b) de undersøgelser og prøvninger, der vil blive udført efter fremstillingen

c) hvordan det kontrolleres, at kvalitetssystemet fungerer effektivt

d) kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

3.3. Det bemyndigede organ skal vurdere kvalitetssystemet med henblik på at bestemme, om det opfylder de krav, der er omhandlet i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne følger den harmoniserede standard på området.

Kontrolgruppen skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

En behørigt begrundet vurderingsafgørelse vedrørende besøget meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

En behørigt begrundet vurderingsafgørelse vedrørende besøget meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen.

4. Kontrol under det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere fremstillings-, kontrol-, prøvnings og oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

a) dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

b) teknisk dokumentation

c) kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata og rapporter vedrørende personalets kvalifikationer.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet, og skal udarbejde en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer hensigtsmæssigt. Det udsteder om nødvendigt en besøgsrapport og, hvis der er foretaget prøvninger, en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af artiklen kunne forelægge de nationale myndigheder:

a) den i punkt 3.1, litra b), omhandlede dokumentation

b) de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

c) de i punkt 3.4, fjerde afsnit, og punkt 4.3 og 4.4, omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Alle bemyndigede organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

5. MODUL G: Enhedsverifikation

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten garanterer og erklærer, at den pyrotekniske artikel, for hvilken der er udstedt den i punkt 2 omhandlede attest, er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet. Fabrikanten anbringer CE-mærkningen på artiklen og udsteder en overensstemmelseserklæring.

2. Det bemyndigede organ undersøger den pyrotekniske artikel og gennemfører de fornødne prøvninger, der er omhandlet i den (de) relevante harmoniserede standard(er), jf. direktivets artikel 8, eller tilsvarende prøvninger for at sikre, at den er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet.

Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikations-nummer på den godkendte pyrotekniske artikel og udsteder en overens-stemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere den pyrotekniske artikels overensstemmelse med direktivets krav samt forstå dens konstruktion, fremstilling og funktion.

Dokumentationen indeholder følgende oplysninger, for så vidt de er relevante for vurderingen:

a) en almindelig beskrivelse af typen

b) konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager og kredsløb

c) de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af konstruktions- og produktionstegninger, skitser over komponenter, delmontager og kredsløb samt af, hvordan den pyrotekniske artikel fungerer

d) en liste over de harmoniserede standarder, der er nævnt i direktivets artikel 8, og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde direktivets væsentlige krav i de tilfælde, hvor de i artikel 8 nævnte harmoniserede standarder ikke er anvendt

e) resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersøgelser

f) prøvningsrapporter

6. MODUL H: Fuld kvalitetssikring

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende artikler opfylder de gældende krav i direktivet. Fabrikanten eller dennes importør foretager EF-mærkningen på hver enkelt artikel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med EF-mærkningen anføres det identificeringsmærke, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarlig for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem for konstruktion, fremstilling samt endelig kontrol og prøvning som beskrevet i punkt 3 og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet til et bemyndiget organ.

Ansøgningen skal indeholde:

a) alle oplysninger, der er relevante for den planlagte kategori pyroteknisk artikel

b) dokumentation vedrørende kvalitetssystemet.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre, at artiklerne opfylder de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og anvisninger. Denne dokumentation vedrørende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

a) kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til konstruktion og produktkvalitet

b) tekniske konstruktionsspecifikationer, herunder de anvendte standarder, samt, hvis de i artikel 8 nævnte standarder ikke er anvendt i fuldt omfang, de midler, hvormed det skal sikres, at de relevante grundlæggende krav i direktivet opfyldes

c) teknikker til kontrol og afprøvning af udviklingsresultatet, procedurer og systematiske foranstaltninger, der anvendes ved udvikling af de produkter, der hører til den pågældende produktkategori

d) fremstillingsprocesser, teknikker vedrørende kvalitetskontrol og -sikring samt de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt

e) de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter produktionen, og den hyppighed, hvormed dette sker

f) kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata og rapporter vedrørende personalets kvalifikationer

g) hvordan det kontrolleres, at den krævede konstruktions- og produktkvalitet er opnået, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne følger den harmoniserede standard på området.

Kontrolgruppen skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

En behørigt begrundet vurderingsafgørelse vedrørende besøget meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten holder det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, løbende underrettet om enhver påtænkt ajourføring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

En behørigt begrundet vurderingsafgørelse vedrørende besøget meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen.

4. EU-kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formålet med EU-kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, kontrol-, prøvnings samt oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

a) dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

b) kvalitetsregistreringer vedrørende kvalitetssystemets udviklingsdel som f.eks. resultater af analyser, beregninger og prøvninger

c) kvalitetsregistreringer vedrørende kvalitetssystemets produktionsdel som f.eks. kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, samt rapporter vedrørende personalets kvalifikationer.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet. Det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. I forbindelse hermed kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage prøvninger for om nødvendigt at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer effektivt. Det udsteder en inspektionsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af artiklen kunne forelægge de nationale myndigheder:

a) den i punkt 3.1, litra b), omhandlede dokumentation

b) dokumentation vedrørende de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede ændringer

c) de i punkt 3.4, fjerde afsnit, og punkt 4.3 og 4.4, omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.


Bilag III

Minimumskriterier, som medlemsstaterne skal iagttage ved bemyndigelse af organer med ansvar for overensstemmelsesvurdering

1. Organet, dets leder og det personale, der skal udføre kontrolarbejdet, må hverken være konstruktør, fabrikant, leverandør eller være beskæftiget med montage af de pyrotekniske artikler, som det skal kontrollere, og må heller ikke være nogle af de førnævnte personers repræsentant. De må hverken deltage direkte eller som repræsentant i konstruktion, fremstilling, markedsføring eller vedligeholdelse af sådanne artikler. Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikant og organ.

2. Organet og det personale, der skal udføre kontrollen, skal udføre kontrolarbejdet med den størst mulige faglige uafhængighed og den største, tekniske kompetence samt være uafhængig af enhver form for pression og incitament, navnlig af finansiel art, som kan påvirke deres bedømmelse eller resultaterne af deres kontrol, især fra personer eller grupper af personer, der berøres af afprøvningsresultaterne.

3. Organet skal råde over det påkrævede personale og besidde de nødvendige midler for på fyldestgørende måde at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med gennemførelsen af kontrollen. Det skal ligeledes have adgang til det nødvendige materiel for at kunne foretage særkontrol.

4. Det personale, som skal udføre kontrollen, skal have:

a) en god teknisk og faglig uddannelse

b) et tilstrækkeligt kendskab til forskrifterne vedrørende den kontrol, det udfører, og tilstrækkelig praktisk erfaring med hensyn til et sådant kontrolarbejde

c) den nødvendige færdighed i at udarbejde attester, journaler og rapporter, som dokumenterer resultaterne af den udførte kontrol.

5. Det personale, som skal udføre kontrollen, skal sikres fuld uafhængighed. Aflønningen af hver enkelt ansat må hverken være afhængig af det antal kontrolfunktioner, den pågældende udfører, eller af resultaterne af denne kontrol.

6. Organet skal være ansvarsforsikret, medmindre det civilretlige ansvar dækkes af staten på grundlag af nationale retsregler, eller medmindre kontrollen direkte udføres af medlemsstaten.

7. Organets ansatte er undergivet den med deres arbejde forbundne pligt til at iagttage tavshed om alt, hvad de får kendskab til under udførelsen af deres arbejde (undtagen over for de kompetente administrative myndigheder i den stat, hvor de udfører deres arbejde) i forbindelse med direktivet eller enhver anden retsforskrift, der gennemfører direktivet i national ret.


Bilag IV

Overensstemmelsesmærkning

CE-overensstemmelsesmærkningen består af bogstaverne »CE« i overensstemmelse med følgende model:

AU3855_7_1.jpg

Formindskes eller forstørres mærket, skal det størrelsesforhold, der fremgår af ovenstående graddelte grafiske gengivelse, respekteres.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/23/EF om markedsføring af pyrotekniske artikler (EU-Tidende 2007 L 154 af 14. juni 2007 s. 1). Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

Redaktionel note
  • Bekendtgørelsen finder først anvendelse i forhold til fyrværkeri i kategori 4, T1 og T2 og andre pyrotekniske artikler i kategori P1 og P2 fra den 4. juli 2013, jf. dog bekendtgørelsens § 36 - 40.