Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Definitioner og kategorier

Kapitel 3   Indførsel og fremstilling af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Kapitel 4   Placering, indretning og brug af virksomheder og steder hvor der fremstilles fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Kapitel 5   Opbevaring og håndtering af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Kapitel 6   Overdragelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og salg af visse kemikalier

Kapitel 7   Erhvervelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Kapitel 8   Anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Kapitel 9   

Kapitel 10   Fælles regler for ansøgninger, tilladelser og godkendelser

Kapitel 11   Bortfald og tilbagekaldelse af godkendelser og tilladelser samt ændring af vilkår

Kapitel 12   Kontrol og håndhævelse mv.

Kapitel 13   Klageadgang

Kapitel 14   Straffebestemmelser

Kapitel 15   Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler1)

I medfør af § 1, stk. 4 og 6, § 2, stk. 5, § 3, nr. 1-7 og nr. 9-13, § 3a, stk. 3 og 4, § 5, § 7, stk. 2, og § 11 i lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som ændret ved lov nr. 1096 af 21. december 1994, lov nr. 458 af 10. juni 2003, lov nr. 1060 af 9. november 2005 og lov nr. 1600 af 20. december 2006, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere aldersgrænser for salg af visse kemikalier.

Stk. 3. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 1422 af 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Stk. 4. Godkendelse af festfyrværkere skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1426 af 16. december 2009 om godkendelse som festfyrværker.

Stk. 5. For personer, der er statsborgere i et EU- eller EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som midlertidigt eller lejlighedsvist ønsker at udøve erhverv eller udøver erhverv som festfyrværker i Danmark, eller som agter at etablere sig som festfyrværker i Danmark, gælder bekendtgørelse nr. 1422 af 16. december 2009 om godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.

§ 2. Krav om tilladelser eller godkendelser efter denne bekendtgørelse gælder ikke for offentlige myndigheder, såfremt myndighederne ved deres normale virke har behov for indførsel, fremstilling, overdragelse, erhvervelse, anvendelse eller opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. lovens § 6, stk. 1.

Kapitel 2

Definitioner og kategorier

§ 3. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse lægges følgende definitioner til grund:

1) Pyroteknisk artikel: En artikel, der indeholder eksplosivstoffer eller en eksplosiv blanding af stoffer beregnet til at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme kemiske reaktioner, der holder sig selv i gang.

2) Fyrværkeri: Pyroteknisk artikel beregnet til underholdning.

3) Professionelt fyrværkeri: Fyrværkeri der er beregnet til anvendelse af personer, der har godkendelse som festfyrværkere eller scenefyrværkere, og som ikke omfattes af begrebet konsumfyrværkeri.

4) Scenefyrværkeri: Pyrotekniske artikler beregnet til indendørs eller udendørs scenebrug, herunder i forbindelse med film- og tv-produktioner og lignende. (Fyrværkeri i kategori T1 og T2).

5) Konsumfyrværkeri: Fyrværkeri der er beregnet til anvendelse af forbrugere.

6) Helårsfyrværkeri: Konsumfyrværkeri der er beregnet til anvendelse hele året.

7) Festfyrværker: Person der har godkendelse til at håndtere og anvende professionelt fyrværkeri.

8) Scenefyrværker: Person der alene har godkendelse til at håndtere og anvende scenefyrværkeri.

9) Andre pyrotekniske artikler: Andre pyrotekniske artikler end fyrværkeri, herunder pyrotekniske artikler til køretøjer.

10) Fabrikant: En fysisk eller juridisk person som konstruerer eller fremstiller en pyroteknisk artikel, eller som lader en sådan artikel konstruere eller fremstille under eget navn eller varemærke med henblik på at markedsføre den.

11) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person der er etableret i EU, og som bringer en pyroteknisk artikel med oprindelse i et tredjeland i omsætning i EU som led i sin erhvervsvirksomhed.

12) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i afsætningskæden, der gør en pyroteknisk artikel tilgængelig på markedet som led i sin erhvervsvirksomhed.

13) Bemyndiget organ: Organ der er udpeget til at foretage vurdering af fyrværkeri og andre pyrotekniske artiklers overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav.

14) Fjernsalg: Fjernsalg som defineret i lov om visse forbrugeraftaler.

15) Transportklassifikation: Den kombination af en underklasse og en foreneligheds-gruppe, som en artikel, der er færdig emballeret til forsendelse, skal henføres til i henhold til Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR).

16) Container: Fragtcontainer eller lagercontainer.

17) Pakkeafsnit: En container placeret i det fri, en bygning eller et rum, hvori der foretages pakning af enkeltartikler.

18) Salgssted: Område, disk, bord, skranke eller lignende, hvorfra salg og udlevering finder sted.

19) Ydre sikkerhedsafstand: Den påkrævede afstand fra fyrværkerioplag til enhver beboelsesbygning samt til bygning eller aktivitet, som er virksomheden uvedkommende.

20) Udslag: Pyrotekniske blandinger i løs form eller som pyrotekniske enheder i fyrværkeriartikler, hvis funktion er at frembringe en lydeffekt eller indgår som spredningssats.

21) NEM: Nettoeksplosivstofmængde.

Kategorier af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

§ 4. Fyrværkeri inddeles i følgende kategorier:

1) Kategori 1: Fyrværkeri forbundet med lav risiko og minimalt støjniveau, som er beregnet til anvendelse i fysisk afgrænsede områder, herunder fyrværkeri til indendørs brug i boliger.

2) Kategori 2: Fyrværkeri forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

3) Kategori 3: Fyrværkeri forbundet med mellemhøj risiko, som er beregnet til udendørs anvendelse i større, fysisk åbne områder. Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

4) Kategori 4: Fyrværkeri forbundet med høj risiko, som er beregnet til kun at blive anvendt af festfyrværkere. Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

5) Kategori T1: Scenefyrværkeri med lav risiko.

6) Kategori T2: Scenefyrværkeri, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer, der er godkendt som scene- eller festfyrværkere.

Stk. 2. Andre pyrotekniske artikler inddeles i følgende kategorier:

1) Kategori P1: Andre pyrotekniske artikler, som er forbundet med lav risiko.

2) Kategori P2: Andre pyrotekniske artikler, som er beregnet til kun at blive håndteret eller anvendt af personer med særlig viden om de pågældende artikler.

§ 5. Konsumfyrværkeri udgøres af:

1) fyrværkeri i kategori 1,

2) fyrværkeri i kategori 2,

3) fontæner i kategori 3 med en NEM på indtil 750 gram, og

4) Batterier og kombinationer i kategori 3 med en samlet NEM på indtil 1000 gram, hvis de elementer, der indgår, kan kategoriseres som kategori 2. Batterier og kombinationer må ikke indeholde delelementer, som består i fyrværkeri, der er konstrueret med ren knaldeffekt som for eksempel kanonslag, dobbelte kanonslag, kanonslag med blitzknald og knaldfrøer, eller fyrværkeri, der er konstrueret med knaldeffekt som dominerende effekt.

Stk. 2. Helårsfyrværkeri udgøres af bengalske fakler, knallerter, isfontæner, håndholdte stjernekastere, ikke håndholdte stjernekastere, trækbordbomber, bordbomber, knaldperler, hundepropper, knaldbånd og knaldhætter, i det omfang de nævnte artikler er omfattet af kategori 1.

§ 6. Professionelt fyrværkeri udgøres af:

1) fyrværkeri i kategori 3, der ikke er konsumfyrværkeri, jf. § 5,

2) fyrværkeri i kategori 4, og

3) scenefyrværkeri i kategori T1 og T2.

Kapitel 3

Indførsel og fremstilling af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Virksomhedsgodkendelse

§ 7. Den, der fremstiller eller indfører fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal godkendes af Sikkerhedsstyrelsen, jf. lovens § 1, stk. 1.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for fremstilling og indførsel af helårsfyrværkeri og pyrotekniske artikler, der er beregnet til anvendelse som udløsermekanisme i sikkerhedsudstyr og selvoppusteligt redningsudstyr.

Stk. 3. Godkendelse efter stk. 1 meddeles til virksomhedens forretningsområde ved fremstilling eller indførsel af henholdsvis kategori 1-4 fyrværkeri, scenefyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler.

§ 8. For at få en godkendelse efter § 7, stk. 1, skal ansøgeren dokumentere, at virksomheden har udformet et kvalitetsstyringssystem, der er tilpasset virksomhedens forretningsområde, og som indeholder:

1) Beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde og arbejdsprocesser.

2) Procedure for udførelse af egenkontrol med, at artiklerne er fuldt funktionsdygtige og ikke beskadigede efter transport, og at artiklerne overholder mærkningskravene samt øvrige særlige krav.

3) Procedure for håndtering af fyrværkeriet eller andre pyrotekniske artikler, herunder beskrivelse af virksomhedens arbejdsrutiner.

4) Procedure til sikring af, at krav til opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler overholdes.

5) Procedure til sikring af, at krav til optegnelse over vareleveringer, salg og oplag, jf. § 55, overholdes.

6) Fortegnelse over medarbejdernes faglige viden vedrørende fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, herunder procedure til sikring af vedligeholdelse af medarbejdernes faglige viden.

7) Procedure for behandling af afvigelser og udførelse af korrigerende handlinger.

8) Procedure for virksomhedens egen efterprøvning af kvalitetsstyringssystemets egnethed og effektivitet.

Stk. 2. Kvalitetsstyringssystemet skal dokumenteres i form af en manual eller en samling af dokumenter, der på systematisk og overskuelig måde redegør for de i stk. 1 nævnte betingelser. Dokumentationen kan opbevares elektronisk.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for opfyldelse af de i stk. 1 nævnte betingelser.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra de i stk. 1 og stk. 2 nævnte betingelser.

§ 9. For at få en godkendelse efter § 7, stk. 1, skal ansøgeren, ud over det i § 8 anførte, dokumentere:

1) at der er medarbejdere i virksomheden, der i form af pyroteknisk uddannelse eller erfaring har relevant faglig viden om kravene til konstruktion, håndtering og opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i forhold til virksomhedens forretningsområde, og

2) at det indførte eller fremstillede fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler lovligt kan opbevares.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for opfyldelse af den i stk. 1, nr. 1, nævnte betingelse.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra den i stk. 1, nr. 1, nævnte betingelse.

§ 10. Godkendelse efter § 7, stk. 1, meddeles på vilkår af, at fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der indføres eller fremstilles, lever op til kravene i bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, og at artiklerne kun overdrages til virksomheder eller personer, der lovligt kan erhverve de pågældende artikler.

Stk. 2. Godkendelse efter § 7, stk. 1, kan uanset stk. 1 meddeles til fremstilling og indførsel af fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, der ikke lovligt kan bringes i omsætning i Danmark. Godkendelse meddeles som en selvstændig godkendelse og kan meddeles på følgende vilkår:

1) At alle indførsler og overdragelser af artikler, der ikke lovligt kan bringes i omsætning i Danmark, 14 dage før indførslen eller overdragelsen anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen.

2) At eksport af artikler, der ikke lovligt kan bringes i omsætning i Danmark, dokumenteres overfor Sikkerhedsstyrelsen i henhold til styrelsens anvisninger.

§ 11. Offentlige myndigheder, der er undtaget fra krav om tilladelser og godkendelser efter denne bekendtgørelse i medfør af § 2, skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen, når de fremstiller fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovens § 6, stk. 2.

Kapitel 4

Placering, indretning og brug af virksomheder og steder hvor der fremstilles fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

§ 12. Placering, indretning og brug af virksomheder og steder, hvor der fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, må ikke ske uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor fremstillingen finder sted. Tilladelse meddeles efter indhentet udtalelse fra Sikkerhedsstyrelsen og meddeles som en generel tilladelse.

Kapitel 5

Opbevaring og håndtering af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Generelle bestemmelser

§ 13. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for:

1) Opbevaring af højst 5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der i henhold til Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) er transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller 1.4S.

2) Opbevaring i detailleddet af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, såfremt opbevaringen sker i overensstemmelse med § 20 og § 21.

3) Opbevaring af pyrotekniske udløsermekanismer, der er monteret i sikkerhedsudstyr og oppusteligt redningsudstyr.

4) Opbevaring ombord på skibe af typegodkendte nødsignaler, linekastningsapparater og andre pyrotekniske artikler beregnet til redningsformål.

Stk. 3. I tilfælde, hvor stk. 2, nr. 2, finder anvendelse, skal opbevaringen af fyrværkeriet anmeldes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor opbevaringen skal finde sted. Anmeldelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før, opbevaringen påbegyndes.

§ 14. Tilladelse efter § 13, stk. 1, gives af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor opbevaringen skal finde sted.

Stk. 2. Tilladelse efter § 13, stk. 1, til opbevaring af en samlet mængde fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der gør, at opbevaringen omfattes af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, meddeles af kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Sikkerhedsstyrelsen.

§ 15. Ansøgning om tilladelser efter § 13, stk. 1, skal være vedlagt det fornødne tegningsmateriale, en beskrivelse af virksomhedens arbejdsmæssige rutiner og af opbevaringsforhold.

Stk. 2. Tilladelse efter § 13, stk. 1, til opbevaring i detailleddet af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler meddeles som tilladelse for perioden fra den 24. november til og med 1. februar det følgende år. Der kan dog meddeles tilladelse til opbevaring af helårsfyrværkeri hele året.

§ 16. Offentlige myndigheder, der er undtaget fra krav om tilladelser og godkendelser efter denne bekendtgørelse i medfør af § 2, skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen, når de opbevarer fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovens § 6, stk. 2.

§ 17. Ved enhver form for opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal der udvises forsigtighed. Opbevaring skal ske i overensstemmelse med reglerne i de tekniske forskrifter i bilag 1.

§ 18. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra reglerne i de tekniske forskrifter i bilag 1, hvis særlige forhold taler herfor, og hvor det skønnes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Oplysningspligt i forbindelse med opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler for andre

§ 19. Den, som har tilladelse til at opbevare fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler jf. § 13, stk. 1, og som opbevarer fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler for andre, skal oplyse den pågældende om:

1) de brancheorganisationer, som indehaveren af tilladelsen er medlem af,

2) kontaktoplysninger på den kommunalbestyrelse, der har meddelt tilladelsen til opbevaring, jf. § 13, stk. 1, og

3) eventuelle erhvervsansvarsforsikringer og garantier, som indehaveren af tilladelsen har tegnet eller fået stillet, kontaktoplysninger på forsikringsselskabet eller garantistiller og oplysning om forsikringens eller garantiens geografiske dækning.

Stk. 2. Hvis den, der får opbevaret fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler anmoder om det, skal indehaveren af tilladelsen oplyse om de regler, der gælder for opbevaringen af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, og hvordan den pågældende får adgang til dem.

Opbevaring og håndtering i detailleddet

§ 20. Der må ikke i detailleddet opbevares andet fyrværkeri end konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er omfattet af P1, og som i henhold til Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) er transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller 1.4S.

Stk. 2. Fyrværkeri må kun forefindes i salgslokaler og på salgssteder i detailleddet i perioden fra den 1. december til og med den 31. december.

Stk. 3. I perioden fra den 24. november til og med den 30. november skal fyrværkeri i detailleddet opbevares i ubrudt transportemballage i et tilstødende lokale eller på andet godkendt opbevaringssted i detailleddet.

Stk. 4. I perioden fra den 1. januar til og med den 1. februar skal fyrværkeri opbevares i et tilstødende lokale eller på andet godkendt opbevaringssted i detailleddet.

Stk. 5. Stk. 2-4 gælder ikke for helårsfyrværkeri.

§ 21. I butikker må der højst opbevares:

1) 12,5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved salgssted i en butiks salgslokale,

2) 12,5 kg NEM af helårsfyrværkeri i salgslokalet i en afstand af mindst 5 meter fra salgsstedet, og

3) 12,5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i tilstødende lokaler, der er adskilt fra salgslokalet og med tætsluttende dør hertil, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker eller F-gas, eller

4) 25 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i tilstødende lokaler, der er adskilt fra salgslokalet og med tætsluttende dør hertil, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker eller F-gas samt andet brandfarligt oplag.

Kapitel 6

Overdragelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og salg af visse kemikalier

Tilladelse til overdragelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

§ 22. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke overdrages uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. lovens § 2, stk. 1.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler omfattet af kategori P1.

§ 23. Tilladelse til overdragelse af professionelt fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i kategorien P2, jf. § 22, stk. 1, meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren har forretningssted eller i mangel heraf, hvor ansøgeren har bopæl. Tilladelse meddeles som generel tilladelse.

Stk. 2. Hvis ansøgeren ikke har forretningssted eller bopæl i Danmark, meddeles tilladelsen af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor overdragelsen skal finde sted.

Overdragelse af konsumfyrværkeri

§ 24. Konsumfyrværkeri må kun sælges i detailsalg i perioden 1.- 31. december, jf. lovens § 2, stk. 3.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke helårsfyrværkeri.

§ 25. Konsumfyrværkeri må kun sælges til eller på anden måde stilles til rådighed for personer, der er fyldt 18 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Helårsfyrværkeri må sælges til eller på anden måde stilles til rådighed for personer, der er fyldt 15 år.

Stk. 3. Udsalgssteder skal være forsynet med tydelig skiltning af aldersgrænser for salg, jf. stk. 1-2.

§ 26. Konsumfyrværkeri må ikke sælges ved selvbetjening jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for helårsfyrværkeri.

§ 27. Detailsalg af konsumfyrværkeri ved fjernsalg skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Anmeldelse skal ske senest 14 dage før, fjernsalget påbegyndes.

Stk. 2. Anmeldelsen, jf. stk. 1, skal indeholde oplysning om hvilke fyrværkeriartikler, der sælges. Anmeldelsen skal tillige indeholde oplysning om, hvorledes det sikres, at forbuddet mod salg til personer under henholdsvis 15 år og 18 år, jf. § 25, overholdes.

§ 28. Leverandører af fyrværkeri til detailleddet skal sikre, at der medfølger en vejledning på dansk om håndtering og opbevaring af fyrværkeriet i butikken og på lageret.

Stk. 2. Ved enhver overdragelse af fyrværkeri til forbrugere skal overdrageren af fyrværkeriet sikre, at der medfølger en generel sikkerhedsinformation på dansk om forhold vedrørende håndtering, opbevaring og anvendelse af fyrværkeriet.

Overdragelse af professionelt fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

§ 29. Den, der har opnået tilladelse efter § 22, stk. 1, til overdragelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal, før overdragelse finder sted, sikre sig dokumentation for, at erhververen har tilladelse til at erhverve fyrværkeriet, jf. § 31, stk. 1, eller at overdragelse sker til en offentlig myndighed omfattet af § 2.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i en periode på 5 år.

Salg af visse kemikalier

§ 30. Følgende kemikalier må kun sælges til personer, der er fyldt 18 år:

Stk. 2. Chlorater, perchlorater og nitrater af natrium, kalium, calcium, ammonium eller barium.

Stk. 3. Kaliumpermanganat.

Stk. 4. Rødt og gult phosphor.

Stk. 5. Svovl.

Stk. 6. Aluminium, magnesium- og zinkpulver.

Kapitel 7

Erhvervelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

§ 31. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke erhverves uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. lovens § 2, stk. 1.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler omfattet af kategori P1.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke erhvervelse af typegodkendte lovpligtige nødsignaler og linekastningsapparater til skibe, såfremt erhvervelsen sker hos skibsprovianterings-handlere eller forhandlere af skibsinventar mod forevisning af gyldig legitimation samt dokumentation for opførelse i skibsregisteret eller fartøjsfortegnelsen eller anden dokumentation for indehavelse af et skib.

Stk. 4. Godkendte scene- og festfyrværkere må dog erhverve de artikler, som deres godkendelse berettiger dem til at håndtere og anvende.

Stk. 5. Stk. 1 gælder ikke for testlaboratorier, der er anerkendt til afprøvning og vurdering af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, når erhvervelsen sker som led i vurderingen og afprøvningen. Stk. 1 gælder endvidere ikke for bemyndigede organer.

§ 32. Tilladelse til erhvervelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler omfattet af kategorien P2, jf. § 31, stk. 1, meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren har forretningssted, eller i mangel heraf, hvor ansøgeren har bopæl. Tilladelse meddeles som generel tilladelse i overensstemmelse med, hvad der følger af stk. 3-4.

Stk. 2. Hvis ansøgeren ikke har forretningssted eller bopæl i Danmark, meddeles tilladelsen af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor overdragelsen skal finde sted.

Stk. 3. Generel tilladelse til erhvervelse af fyrværkeri efter stk. 1 meddeles, når ansøgeren kan godtgøre, at erhvervelse sker med henblik på videresalg, og at ansøgeren råder over personer med særlig viden om håndtering og anvendelse af den pågældende type fyrværkeri.

Stk. 4. Tilladelse til erhvervelse af andre pyrotekniske artikler efter stk. 1 meddeles som generel eller som enkeltstående tilladelse, når:

1) ansøgeren råder over personer med en særlig viden om håndtering og anvendelse af den pågældende type af pyroteknisk artikel, og ansøger har et særligt behov for erhvervelsen, herunder fordi erhvervelse sker med henblik på videresalg, eller

2) ansøgeren har en særlig viden om håndtering af de pågældende artikler og har et særligt behov for erhvervelsen, herunder fordi erhvervelse sker med henblik på videresalg.

Kapitel 8

Anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Tilladelse til anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

§ 33. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke anvendes uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. lovens § 2, stk. 1.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke konsumfyrværkeri, jf. dog § 43.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for anvendelse af andre pyrotekniske artikler, såfremt de anvendes til det formål, de er beregnet til.

Stk. 4. Stk. 1 og stk. 3 gælder ikke for testlaboratorier, der er anerkendt til afprøvning og vurdering af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, når anvendelsen sker som led i vurderingen og afprøvningen samt for bemyndigede organer.

§ 34. Tilladelse efter § 33, stk. 1, til anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor fyrværkeriet og de andre pyrotekniske artikler skal anvendes.

Stk. 2. Tilladelse efter § 33, stk. 1, til anvendelse af fyrværkeri meddeles som enkeltstående tilladelse til hvert arrangement. jf. dog stk. 3. Der kan dog ansøges om og meddeles tilladelse til flere på hinanden følgende sammenlignelige arrangementer.

Stk. 3. Tilladelse til anvendelse i forbindelse med egenkontrol jf. § 35, nr. 1, eller anvendelse jf. § 37, stk. 1, nr. 1, og § 37, stk. 2, meddeles som en generel tilladelse.

§ 35. Tilladelse efter § 33, stk. 1, til anvendelse af professionelt fyrværkeri meddeles, når:

1) ansøgeren kan godtgøre en særlig interesse i anvendelse af fyrværkeriet, fx når fyrværkeriet ønskes anvendt i forlystelsesetablissementer, i forbindelse med fest-ligheder og lignende, eller i forbindelse med udførelse af egenkontrol, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og

2) ansøgeren er godkendt festfyrværker eller dokumenterer at have indgået aftale med en godkendt festfyrværker om anvendelse af fyrværkeriet.

§ 36. Ansøgning om tilladelse til anvendelse af fyrværkeri, jf. § 33, stk. 1, skal udover hvad der følger af § 37 - § 39, indeholde oplysninger om:

1) navn og adresse på ansøgeren,

2) hvor fyrværkeriet ønskes anvendt,

3) hvornår fyrværkeriet ønskes anvendt,

4) hvilke fyrværkeriartikler, herunder størrelsen af eventuelle luftbomber, der ønskes anvendt,

5) hvordan det sikres at kravene i § 40, § 41, § 46, § 47 og § 49 - § 54 opfyldes, og

6) oplysning om navn og godkendelsesnummer på den godkendte festfyrværker, der skal forestå anvendelsen samt navne på festfyrværkerens eventuelle hjælpere.

Tilladelse til anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der ikke lever op til kravene i bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

§ 37. Tilladelse efter § 33, stk. 1, til anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der ikke lever op til kravene i bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, meddeles, når ansøgeren er indehaver af en godkendelse til fremstilling eller indførsel af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. § 7, stk. 1, og når ansøgeren kan godtgøre, at artiklerne:

1) alene skal anvendes i erhvervsmæssigt øjemed, fx når de skal anvendes som led i virksomhedens egenkontrol, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, eller

2) skal anvendes til udstillings- eller demonstrationsmæssige formål.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan på tilsvarende måde meddeles til indehavere af en godkendelse til fremstilling af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, såfremt fyrværkeriet er fremstillet med henblik på forskning, udvikling og prøvning.

§ 38. Tilladelse efter § 37, stk. 1, nr. 2, meddeles på vilkår af, at der ved synlig skiltning tydeligt angives:

1) navn på og dato for den pågældende messe, udstilling eller demonstration,

2) at det pågældende fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, og

3) at artiklerne ikke kan erhverves, før fabrikanten eller importøren har bragt artiklerne i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

§ 39. Tilladelse efter § 37, stk. 2, meddeles på vilkår af, at der ved synlig skiltning tydeligt angives at:

1) det pågældende fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, og

2) artiklerne ikke kan erhverves til andre formål end forskning, udvikling og prøvning.

Generelle regler for anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

§ 40. Ved enhver anvendelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal der udvises forsigtighed for at minimere risikoen for skader på personer og værdier og gener for det omgivende miljø.

§ 41. Anvendelse af fyrværkeri må ikke finde sted i mindre afstand end 100 meter fra landbrugsbygninger med hold af dyr, hundekenneler og andre dyrehold samt arealer med udegående dyr.

§ 42. Kommunalbestyrelsen kan for et nærmere afgrænset geografisk område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver anvendelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt dette på grund af tørke eller andre særlige forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand eller anden skade.

Særlige regler for anvendelse af konsumfyrværkeri

§ 43. Konsumfyrværkeri må kun anvendes i perioden 1. december - 5. januar, jf. lovens § 2, stk. 4.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke helårsfyrværkeri.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke, hvis fyrværkeriet anvendes erhvervsmæssigt af en godkendt festfyrværker.

Stk. 4. Stk. 1 gælder ikke for virksomheder og personer, der er godkendt til fremstilling eller indførsel af konsumfyrværkeri, når fyrværkeriet anvendes som led i egenkontrol jf. § 8, stk. 1, nr. 2.

Stk. 5. Stk. 1 gælder ikke for testlaboratorier anerkendt til afprøvning og vurdering af fyrværkeriartikler, når anvendelsen sker som led i vurderingen og afprøvningen, samt for bemyndigede organer.

§ 44. Anvendelse i henhold til § 43, stk. 3 og 4, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor fyrværkeriet ønskes anvendt.

Stk. 2. Anmeldelse af anvendelse i henhold til § 43, stk. 3, skal sendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før, fyrværkeriet ønskes anvendt.

Stk. 3. Anmeldelse af anvendelse i henhold til § 43, stk. 4, skal sendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før, fyrværkeriet ønskes anvendt første gang.

§ 45. For anvendelse af konsumfyrværkeri gælder ud over det, der følger af § 40 og § 41 følgende:

1) Anvendelse af konsumfyrværkeri, må ikke finde sted i mindre afstand end:

a) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller anden opbevaring i det fri af let antændelige stoffer, herunder fyrværkeri, større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende, oplag af brandfarlige væsker, F-gas eller overjordiske naturgasinstallationer, og

b) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.

2) Anvendelse af raketter må ikke finde sted i mindre afstand end:

a) 10 m fra bygningers åbninger,

b) 200 m fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller anden opbevaring i det fri af let antændelige stoffer, herunder fyrværkeri, større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende, oplag af brandfarlige væsker, F-gas eller overjordiske naturgasinstallationer, og

c) 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.

Stk. 2. I vindens retning fordobles de i stk. 1, nr. 1 og 2, angivne afstande.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for helårsfyrværkeri.

§ 46. Ved festfyrværkeres erhvervsmæssige anvendelse af konsumfyrværkeri finder kravene i § 47 og § 49 - § 54 tilsvarende anvendelse.

Generelle regler for anvendelse af professionelt fyrværkeri

§ 47. Ved anvendelse af professionelt fyrværkeri gælder, udover det der følger af § 49 - § 54, følgende:

1) Fyrværkeriartikler må ved anvendelse maksimalt give et lydtryksniveau på 120 dB(AImax) målt ved afspærringen til publikum.

2) Fyrværkeri, der er konstrueret med knaldeffekt som dominerende effekt, må ikke anvendes. Dog tillades salutbomber (luftbomber med ren knaldeffekt) med en diameter på op til 75 mm samt knaldeffekter beregnet til brug som scenefyrværkeri.

§ 48. Ved anvendelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der ikke er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, stiller kommunalbestyrelsen de nærmere vilkår for anvendelsen efter indhentet udtalelse fra Sikkerhedsstyrelsen.

Særlige regler for anvendelse af scenefyrværkeri

§ 49. Ved anvendelse af scenefyrværkeri gælder, ud over det der følger af § 40 og § 41, følgende:

1) Scenefyrværkeri skal opbevares forsvarligt i en lukket trækasse eller godkendt transportemballage uden for det lokale, hvor fyrværkeriet skal anvendes, indtil montering finder sted.

2) Artiklerne må først tages ud af emballagen umiddelbart før monteringen.

3) Ledninger på artiklerne til det elektriske tændsystem skal være kortsluttet indtil monteringen.

4) Under montering af det elektriske tændsystem til scenefyrværkeri skal strømforsyningen til forstærkere, højtalere og andre elektriske instrumenter enten være afbrudt eller sikret, således at disse ikke kan føre til utilsigtet antændelse.

5) Tobaksrygning og brug af åben ild er ikke tilladt under monteringen og anvendelsen af fyrværkeriet.

6) På stedet, hvor fyrværkeriet monteres og anvendes eller i umiddelbar nærhed af dette, skal der være mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandsslukker, jf. de generelle bestemmelser i bilag 1, pkt. 1.14 til. 1.20 om brandslukningsmateriel. En pulverslukker eller CO2-slukker kan dog anvendes til slukning af brand i det elektriske materiel.

7) Anvendelse af scenefyrværkeri må kun finde sted i lokaler, hvor loftshøjden er mindst 4 meter. Når fyrværkeriet er opstillet, skal området i en afstand af mindst 3 meter til alle sider sikres ved afspærring eller på anden måde, således at uvedkommende hindres adgang.

Stk. 2. Ved anvendelse af scenefyrværkeri udendørs finder reglerne i § 47 og § 50 – § 54 endvidere anvendelse.

Særlige regler for anvendelse af professionelt fyrværkeri i kategori 3 og 4

§ 50. Ved anvendelse af professionelt fyrværkeri i kategori 3 og 4 gælder, ud over det der følger af § 40 og § 41, følgende:

1) Anvendelse skal ske på et afskydningsområde, der er effektivt afspærret fra publikum.

2) Mængden og størrelsen af det benyttede fyrværkeri skal afpasses de givne forhold på pladsen, hvor fyrværkeriet skal anvendes.

3) Afskydningsramper til raketter, opskydningsrør til luftbomber, stel til fontæner og lignende skal være af en tilstrækkelig solid konstruktion og forsvarligt fastgjorte fx ved nedgravning eller ved sikring med barduner.

4) Der skal være frit udsyn over hele det afspærrede område.

5) Færdsel over det afspærrede afskydningsområde, hvorfra fyrværkeriet anvendes, jf. nr. 1, er forbudt for andre personer end de for afviklingen af fyrværkeriet nødvendige. Forbuddet gælder fra det tidspunkt, hvor opsætning af fyrværkeriet påbegyndes, og indtil opstillingerne er fjernet efter afbrændingen.

6) Beskyttelseshætter over lunter må først fjernes umiddelbart før antændelsen.

7) Raketter og luftfyrværkeri skal altid opsendes i retning bort fra publikum og eventuel bebyggelse.

8) Efter anvendelsen skal samtlige komponenter kontrolleres for eventuelle forsagere. Forsagere skal fjernes og destrueres på forsvarlig vis.

9) På stedet, hvor fyrværkeriet anvendes eller i nærheden af dette, skal der være mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandsslukker, beregnet til slukning af brand i fyrværkeri, jf. de generelle bestemmelser om brandslukningsmateriel i bilag 1, pkt. 1.14 - 1.20.

§ 51. Ved anvendelse af professionelt fyrværkeri i kategori 3 og 4 skal følgende sikkerhedsafstande overholdes:

1) Ved parterrefyrværkeri, hvorved forstås fyrværkeri, der ved anvendelsen holder sig ved jorden i niveau med publikum: Mindst 15 meter til publikum i alle retninger.

2) Ved fyrværkeri med luftbomber på højst 60 mm i diameter eller hertil svarende artikler: Mindst 25 meter til publikum i alle retninger.

3) Ved fyrværkeri med luftbomber over 60 mm og på højst 100 mm i diameter eller hertil svarende artikler: Mindst 50 meter til publikum i alle retninger.

4) Ved fyrværkeri med luftbomber over 100 mm og på højst 150 mm i diameter eller hertil svarende artikler: Mindst 100 meter til publikum i alle retninger.

5) Ved fyrværkeri med luftbomber på over 150 mm og på højst 200 mm i diameter eller hertil svarende artikler: Mindst 200 meter til publikum i alle retninger.

Stk. 2. I vindens retning fordobles de i stk. 1, nr. 1-5, angivne afstande, når vindhastigheden overstiger 5 meter per sekund.

§ 52. Der må ikke anvendes luftbomber med større diameter end 200 mm eller cylinderbomber, der vejer over 4 kg, medmindre kommunalbestyrelsen, efter indhentet udtalelse fra Sikkerhedsstyrelsen, giver tilladelse hertil.

§ 53. Raketter må kun afskydes på pladser, hvor styrepindene ikke kan forvolde skade.

§ 54. Montering og anvendelse må ikke finde sted i mindre afstand end

1) 10 meter fra bygningers åbninger,

2) 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller anden opbevaring i det fri af let antændelige stoffer, herunder fyrværkeri, større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende, oplag af brandfarlige væsker, flaskegas eller overjordiske naturgasinstallationer og

3) 200 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.

Kapitel 9

Pligt til at føre optegnelser og til at anmelde tyveri

§ 55. Den, der fremstiller, indfører eller overdrager fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal føre optegnelser over vareleveringer, salg og oplag af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler med dokumentation for:

1) Fabrikanten.

2) Distributøren.

3) Fyrværkeriets kategori samt mængde og type af de enkelte artikler.

4) Dato for erhvervelse og overdragelse.

5) Navn og adresse på erhververen af fyrværkeriet eller de pyrotekniske artikler samt dokumentation for erhververens tilladelse til at erhverve fyrværkeriet eller de pyrotekniske artikler, jf. § 31, stk. 1.

6) Dokumentation for CE-mærkning eller SIK-nummer.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for detailhandel med konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i kategori P1.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra kravet i stk. 1, for så vidt angår andre pyrotekniske artikler.

§ 56. Den, der har tilladelse til anvendelse af professionelt fyrværkeri, skal føre optegnelser over modtagne leverancer med dokumentation på samme måde som efter § 55, stk. 1, nr. 1-4.

Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte oplysninger, skal optegnelserne omfatte oplysninger om de enkelte arrangementer med angivelse af:

1) Tidspunkt og sted for arrangementet.

2) Anvendt fyrværkeri, herunder oplysninger om kategori, type og mængder af det anvendte fyrværkeri.

§ 57. De i § 55 og § 56 nævnte optegnelser skal opbevares i en periode på 5 år og skal efter anmodning fremsendes til kontrolmyndigheden. Opbevaring og fremsendelse kan ske elektronisk.

§ 58. Den, der indfører, fremstiller, opbevarer, overdrager, erhverver eller anvender professionelt fyrværkeri, skal straks anmelde tyveri eller anden bortkomst af artikler til politiet.

Kapitel 10

Fælles regler for ansøgninger, tilladelser og godkendelser

§ 59. Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for godkendelser og tilladelser meddelt i medfør af denne be-kendtgørelse samt vilkår med henblik på at sikre overholdelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler eller denne bekendtgørelse.

§ 60. Anmeldelser og ansøgninger om godkendelser og tilladelser efter denne bekendtgørelse, herunder den for anmeldelsen eller ansøgningen nødvendige dokumen-tation mv., kan indsendes til myndighederne elektronisk.

§ 61. Sikkerhedsstyrelsen sender hurtigst muligt kvittering for modtagelse af en ansøgning om godkendelse efter § 7, stk. 1, til indførsel af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Kvitteringen skal indeholde oplysninger om klagemulighed, sagsbehandlingsfristen i stk. 2 samt de i stk. 3-4 nævnte forhold.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse efter § 7, stk. 1, senest 3 måneder efter modtagelse af ansøgning og fuldstændig dokumentation, jf. § 8, § 9 og § 63.

Stk. 3. Fristen i stk. 2 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger til det. Sikkerhedsstyrelsen skal inden udløbet af fristen i stk. 2 begrunde forlængelsen overfor ansøgeren og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelse vil blive truffet.

Stk. 4. Selvom Sikkerhedsstyrelsen ikke svarer indenfor den i stk. 2 eller stk. 3 angivne frist, kan ansøgeren ikke betragte godkendelsen som meddelt.

§ 62. Kommunalbestyrelsen sender hurtigst muligt kvittering for modtagelse af en ansøgning om tilladelse til opbevaring efter § 13, stk. 1, til erhvervelse efter § 31, stk. 1, eller til anvendelse efter § 33, stk. 1. Kvitteringen skal indeholde oplysninger om klagemulighed, om de i stk. 2 - 4 nævnte sagsbehandlingsfrister og de i stk. 5 og 6 nævnte forhold.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til opbevaring efter § 13, stk. 1, senest 1 måned efter modtagelse af ansøgning og fuldstændig dokumentation, jf. § 15, stk. 1, og § 63.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til erhvervelse efter § 31, stk. 1, senest 1 måned efter modtagelse af ansøgning og fuldstændig dokumentation, jf. § 32, stk. 3 og 4.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til anvendelse efter § 33, stk. 1, senest 14 dage efter modtagelse af ansøgning og fuldstændig dokumentation jf. § 35 - § 37.

Stk. 5. Fristen i stk. 2 og stk. 3 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger til det. Kommunalbestyrelsen skal inden udløbet af fristen begrunde forlængelsen overfor ansøgeren og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelse vil blive truffet.

Stk. 6. Selvom kommunalbestyrelsen ikke svarer indenfor de i stk. 2 -5 angivne frister, kan ansøgeren ikke betragte tilladelsen som givet.

§ 63. Det er en betingelse for at opnå godkendelse til indførsel og fremstilling af fyrværkeri efter § 8, stk. 1, tilladelse til opbevaring efter § 13, stk. 1, eller tilladelse til overdragelse efter § 22, stk. 1, at:

1) Ansøgeren ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af tilladelsen, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

2) Ansøgeren dokumenterer at være myndig, jf. lovens § 2 a, stk. 1, nr. 2.

3) Ansøgeren ikke har fået tilbagekaldt sin tilladelse i henhold til § 66.

4) Ansøger dokumenterer ikke at være under konkursbehandling eller likvidation jf. lovens § 2 a, stk. 3.

Stk. 2. Tilladelse til overdragelse er endvidere betinget af, at ansøger selv har eller råder over medarbejdere med faglig viden om den pågældende type fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler.

Stk. 3. Er ansøgeren en virksomhed, gælder det i stk. 1, nr. 1, nævnte krav såvel for virksomheden, som virksomhedens indehaver eller administrerende direktør, og det i stk. 1, nr. 2, nævnte krav gælder for virksomhedens indehaver eller administrerende direktør.

Stk. 4. Udover de i stk. 1-3 nævnte betingelser skal betingelserne i kapitel 3, 5 og 6 være opfyldt.

§ 64. Som dokumentation for at kravet i § 63, stk. 1, nr. 1, er opfyldt, kan Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen, efter samtykke fra ansøgeren, indhente oplysninger fra kriminalregistret. Der kan herunder indhentes oplysninger om afgørelser, hvor der er idømt eller vedtaget en bøde på 1.000 kr. eller derover.

Stk. 2. Nægtelse af godkendelse efter § 7, stk. 1, eller tilladelse efter § 13, stk. 1, eller § 22, stk. 1, begrundet i, at ansøgeren ikke opfylder betingelsen i § 63, stk. 1, nr. 1, skal på begæring af ansøgeren eller af myndigheden indbringes for domstolene af anklagemyndigheden, jf. straffelovens § 78, stk. 3. Sagen behandles i strafferetsplejens former, jf. lovens § 2 a, stk. 2.

Kapitel 11

Bortfald og tilbagekaldelse af godkendelser og tilladelser samt ændring af vilkår

§ 65. Godkendelse og tilladelse meddelt efter § 7, stk. 1, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1, og § 22, stk. 1, bortfalder, såfremt indehaveren af godkendelsen eller tilladelsen kommer under konkursbehandling eller likvidation, jf. lovens § 2 a, stk. 4.

Stk. 2. Den myndighed, der har meddelt godkendelsen eller tilladelsen, kan dog efter ansøgning give tilladelse til midlertidig videreførelse af virksomheden eller erhvervet. Sådan tilladelse kan gives i en periode af indtil 3 måneder. Sikkerhedsstyrelsen kan forlænge denne periode således, at virksomheden eller erhvervet kan videreføres i op til et år i alt, jf. lovens § 2a, stk. 4.

§ 66. Den myndighed, der har meddelt en virksomhedsgodkendelse, jf. § 7, stk. 1, en tilladelse til placering, indretning og brug af virksomheder eller steder, hvor der fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, efter § 12, stk. 1, en tilladelse til opbevaring jf. § 13, stk. 1, en tilladelse til overdragelse, jf. § 22, stk. 1, eller en tilladelse til erhvervelse, jf. § 31, stk. 1, kan tilbagekalde godkendelsen eller tilladelsen, hvis der foreligger grov eller gentagen overtrædelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, af regler udstedt i medfør af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler eller af vilkår for godkendelsen, jf. lovens § 2a, stk. 5, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller erhvervet. Tilbagekaldelsen kan ske for en periode på mellem 1 og 5 år.

Stk. 2. Under samme betingelser, som nævnt stk. 1, kan en godkendelse eller tilladelse eller vilkår for en godkendelse eller tilladelse ændres.

Stk. 3. Tilbagekaldelse og ændring af vilkår, jf. stk. 1 og stk. 2, kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimeligt forhold til formålet hermed.

Stk. 4. Tilbagekaldelse af en godkendelse eller tilladelse, jf. stk. 1, og ændring af et vilkår fastsat i medfør af stk. 2, kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den myndighed, der har truffet afgørelse om tilbagekaldelse eller ændring af vilkår for en tilladelse.

Stk. 5. En afgørelse om tilbagekaldelse efter stk. 1 skal på begæring af indehaveren af godkendelse eller tilladelsen indbringes for domstolene af anklagemyndigheden efter fremgangsmåden i straffelovens § 78, stk. 3. Sagen behandles i strafferetsplejens former. Anmodning om indbringelse for domstolene af en afgørelse om tilbagekaldelse har ikke opsættende virkning, medmindre myndigheden eller retten bestemmer dette. Afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse eller tilladelse, jf. stk. 1, hvor der for samme forhold straffes ved dom, træffes dog af domstolene, jf. straffelovens § 79.

Kapitel 12

Kontrol og håndhævelse mv.

§ 67. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol og tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, jf. lovens § 3 a, stk. 1.

§ 68. Kommunalbestyrelsen fører kontrol og tilsyn med:

1) Overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

2) Placering, indretning og brug af virksomheder og steder udenfor detailleddet, hvor der opbevares eller fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. lovens § 3 a, stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid kræve, at den, der opbevarer eller fremstiller fyrværkeri, fremlægger dokumentation for, at artiklerne er transportklassificeret korrekt i henhold til Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR).

Stk. 3. Som dokumentation efter stk. 2 kan kræves rapporter over gennemførte prøvninger i henhold til FN´s Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Test and Criteria.

Stk. 4. Udgifter til dokumentation og gennemførelse af prøvninger, jf. stk. 3, afholdes af den, der opbevarer eller fremstiller fyrværkeri.

§ 69. Kontrol og tilsyn efter § 67 og § 68 kan udføres hos alle, der har været et led i afsætningen, og Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller, indfører, opbevarer eller overdrager fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. lovens § 4, stk. 1.

§ 70. Indehaveren af en tilladelse eller godkendelse til at fremstille, indføre, opbevare, overdrage, erhverve eller anvende fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler samt forhandlere af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, som er undtaget fra kravet om tilladelse efter § 22, stk. 2, har efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen pligt til at give alle oplysninger, der er nødvendige for kontrollen, jf. § 67 og § 68, jf. lovens § 4, stk. 2.

Stk. 2. Indehaveren af en godkendelse eller tilladelse meddelt efter lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler eller denne bekendtgørelse, har endvidere af egen drift pligt til at indberette til den myndighed der har meddelt godkendelsen eller tilladelsen, om ændringer i de oplysninger, der er givet i forbindelse med udstedelsen.

§ 71. Sikkerhedsstyrelsen kan meddele påbud om:

1) Overholdelse af krav om vedligeholdelse og anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, jf. § 8.

2) Overholdelse af krav om tilstedeværelse af medarbejdere i virksomheden, der i form af pyroteknisk uddannelse eller erfaring har relevant faglig viden om kravene til konstruktion, håndtering og opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i forhold til virksomhedens forretningsområde, jf. § 9, stk. 1, nr. 1.

3) Overholdelse af vilkår for en godkendelse eller tilladelse, der er meddelt i medfør af § 7, stk. 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud om:

1) Overholdelse af vilkår for en tilladelse, jf. § 13.

2) Bedre skiltning på udsalgssteder, jf. § 25, stk. 3

3) Overholdelse af kravene i bilag 1.

§ 72. Såfremt udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse skønnes at indebære særlig brandfare eller risiko for personer, ejendom eller miljøet, kan Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod udnyttelse af godkendelsen eller tilladelsen, indtil faren er afhjulpet, jf. lovens § 3 b, stk. 1.

Stk. 2. Forbud meddelt i medfør af stk. 1 har virkning straks. Forbud mod udnyttelse af en tilladelse til fremstilling og opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler meddelt efter stk. 1 skal på begæring af indehaveren af godkendelsen eller tilladelsen indbringes for domstolene af den myndighed, der har truffet afgørelsen.

§ 73. Kommunalbestyrelsens tilsyn i henhold til § 68, stk. 1, nr. 2, skal udføres mindst hvert andet år. Såfremt der ved tilsynet konstateres en væsentlig mangel, der skønnes at indebære særlig brandfare eller risiko for personer, ejendom eller miljøet, skal der foretages fornyet tilsyn inden et år. Er manglen af mindre betydning, kan der gives påbud om afhjælpning af manglen inden for en nærmere fastsat frist. Efter fristens udløb og senest ved næste tilsyn fører kommunalbestyrelsen kontrol med, at påbudet er efterkommet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indsender hvert år en beretning til Sikkerhedsstyrelsen om kontrol og tilsyn udført i henhold til § 68, stk. 1, nr. 2. Beretningen skal indeholde oplysninger om antal af virksomheder og lokaliteter i kommunen, der er omfattet af kontrolforpligtelse i henhold til § 68, stk. 1, nr. 2, antallet af virksomheder, der var kontrolpligtige det pågældende år, antallet af gennemførte kontroller fordelt på virksomheder samt oplysninger om antallet af meddelte påbud og forbud i henhold til § 71, stk. 2, og § 72, stk. 1.

Kapitel 13

Klageadgang

§ 74. Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser om afslag på virksomhedsgodkendelse i henhold til § 7, stk. 1, bortset fra afgørelser om afslag begrundet i, at ansøgeren er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af godkendelsen eller tilladelsen, jf. § 63, stk. 1, kan inden 4 uger fra datoen for afgørelsen er meddelt indbringes for Erhvervsankenævnet af den, som afgørelsen vedrører.

Kapitel 14

Straffebestemmelser

§ 75. Med bøde straffes den, der:

1) i strid med § 7, stk. 1, fremstiller eller indfører fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler uden Sikkerhedsstyrelsens godkendelse,

2) i strid med § 12, stk. 1, placerer, indretter og bruger virksomheder og steder, hvor der fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, uden kommunalbestyrelsens tilladelse,

3) i strid med § 13, stk. 1, opbevarer fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler uden kommunalbestyrelsens tilladelse,

4) undlader at give de i § 19 nævnte oplysninger

5) i strid med § 22, stk. 1, overdrager fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler uden kommunalbestyrelsens tilladelse,

6) i strid med § 31, stk. 1, erhverver fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler uden kommunalbestyrelsens tilladelse,

7) i strid med § 33, stk. 1, anvender fyrværkeri uden kommunalbestyrelsens tilladelse,

8) i strid med § 33 stk. 3, anvender andre pyrotekniske artikler til andre formål, end det formål de er beregnet til.

9) overtræder forbud udstedt i medfør af § 42,

10) anvender fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i strid med § 45 - § 47 og § 49 - § 54,

11) anvender professionelt fyrværkeri uden at være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til, som fest- eller scenefyrværker, at anvende det pågældende fyrværkeri,

12) undlader at føre optegnelser som angivet i § 55, stk. 1, og § 56,

13) i strid med § 58 undlader at anmelde tyveri og anden bortkomst af professionelt fyrværkeri til politiet,

14) i strid med § 70 stk. 1, undlader at give de for kontrollen nødvendige oplysninger.

15) undlader at foretage indberetning som angivet i § 70, stk. 2,

16) undlader at efterkomme påbud meddelt i medfør af § 71,

17) overtræder forbud udstedt i medfør af § 72, stk. 1,

18) i strid med § 13, stk. 3, § 27, stk. 1, og § 44, stk. 1, undlader at foretage anmeldelse til kommunalbestyrelsen,

19) overtræder § 17, § 18, § 20, § 21, § 24, § 25, § 26, § 28, § 29, § 30, § 43, stk. 1, og § 57, eller

20) overtræder vilkår fastsat i medfør af § 10, § 38, § 39, § 42, § 59 og § 66, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan ved skærpende omstændigheder stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, når der ved overtrædelsen er:

1) voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 15

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 76. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juli 2010.

§ 77. Godkendelser og tilladelser meddelt i medfør af bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som ophævet ved bekendtgørelse nr. 1423 af 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, eller bekendtgørelse nr. 1061 af 11. november 2005 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som ophævet ved bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, bevarer deres gyldighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Produktgodkendelse meddelt i medfør af bekendtgørelserne nævnt i stk. 1 bortfalder i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1423 af 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

§ 78. Ved indførsel, fremstilling, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af nytårsfyrværkeri godkendt af Sikkerhedsstyrelsen i medfør af bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008, som ophævet ved bekendtgørelse nr. 1423 af 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, eller bekendtgørelse nr. 1061 af 11. november 2005 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som ophævet ved bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, gælder reglerne om konsumfyrværkeri.

Stk. 2. Nytårsfyrværkeri godkendt af Sikkerhedsstyrelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008, som ophævet ved bekendtgørelse nr. 1423 af 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, eller bekendtgørelse nr. 1061 af 11. november 2005, som ophævet ved bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal ved opbevaring i henhold til de tekniske forskrifter i bilag 1, betragtes som konsumfyrværkeri.

Sikkerhedsstyrelsen, den 16. december 2009

Jacob Schmidt

/ Lene Knüppel


Bilag 1

Tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

   
1
Generelle bestemmelser
   
1.1
Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må kun opbevares i bygninger eller i containere. Opbevaring ved salgssteder i det fri er dog tilladt, såfremt opbevaringen sker i overensstemmelse med reglerne herfor.
 
Bygninger og arealer i det fri, der anvendes til opbevaring, fremstilling eller håndtering af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at personskade finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, samt at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.
   
1.2
Ejeren, brugeren, eller en af disse udpeget daglig ansvarlig leder, skal sørge for, at disse forskrifter overholdes.
   
1.3
Ved samlet opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler med forskellig trans-portklassifikation finder reglerne for den strengeste transportklassifikation anvendelse, idet den samlede mængde henføres til denne transportklassifikation.
   
1.4
Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som ikke har en transportklassifikation, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen eller en anden kompetent myndighed i henhold til Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), anses for at være transportklassificeret som 1.1G.
   
1.5
De i forskrifterne angivne bygningskonstruktioner m.v. skal være i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens bygningsreglement samt de krav, der fremgår af disse tekniske forskrifter.
   
1.6
De i forskrifterne angivne byggevarer og bygningsdele skal
   
 
enten være klassificeret efter det europæiske brandklassifikationssystem, som det fremgår af Europakommissionens beslutninger 2000/147/EF, 2000/367/EF samt 2001/671/EF med senere ændringer
   
 
eller lovligt være klassificeret efter det gældende danske brandklassifikationssystem på opførelsestidspunktet.
   
1.7
Bygninger, hvori der sælges, håndteres eller opbevares fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke have stråtækt tag.
   
1.8
På steder, hvor der håndteres og opbevares fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må der ikke forefindes tændkilder.
   
1.9
Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal placeres mindst 2 meter fra enhver varmekilde.
   
1.10
Elektriske installationer i områder med fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal være indrettet i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen.
   
1.11
Motordrevne redskaber, herunder trucks, må ikke udgøre en tændkilde.
   
1.12
Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal opbevares og håndteres i lukket transportemballage, der opfylder kravene i Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), medmindre andet er fastsat i disse forskrifter.
   
 
Emballagen skal være original eller være af samme type og mindst samme kvalitet som originalemballagen.
   
1.13
Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med de af Arbejdstilsynet udfærdigede bestemmelser om sikkerhedsskiltning.
   
1.14
Trykvandslukkere skal for så vidt angår indretning være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.
   
 
Trykvandslukkere skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, men skal dog mindst være af type 13 A.
   
 
Trykvandslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne, kan fortsat anvendes, såfremt de er på mindst 9 liter.
   
1.15
Trykvandslukkere skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320.
 
Trykvandslukkere skal tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten.
   
1.16
Vandfyldte slangevinder skal være udført efter EN 671-1.
   
1.17
Vandfyldte slangevinder skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i EN 671-3.
   
1.18
Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6, udgivet af Dansk Brand- og sikrings-teknisk Institut.
   
1.19
Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og på let tilgængelige steder, f.eks. ved indgange til de pågældende lokaler m.v.
   
1.20
Brandslukningsmateriel, der placeres på steder, hvor der er risiko for temperaturer under frysepunktet, skal være frostsikret.
   
1.21
Anbringelsesstederne for brandslukningsmateriel skal markeres med sikkerhedsskilte.
   
1.22
Sprinkleranlæg skal udføres, kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i Erhvervs- og Byggestyrelsens bygningsreglement.
   
2
Salg, håndtering og opbevaring i detailleddet af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller 1.4S
   
2.1
Generelle bestemmelser
   
2.1.1
Udstillede artikler ved salgssteder for konsumfyrværkeri må ikke indeholde pyroteknisk sats. Dette gælder dog ikke for helårsfyrværkeri.
   
 
Artikler uden pyroteknisk sats skal bære tydelig mærkning herom, f.eks. ved mærkning med ”dummy” eller ”attrap”.
   
2.1.2
På opbevaringssteder må der ikke foretages anden udpakning end den, der sker i forbindelse med udtagning af artikler fra anbrudte kolli med henblik på udlevering, jf. dog punkt 2.9.3.
   
2.1.3
Der må ikke foretages pakning af enkeltartikler i sortimentsposer eller pakning af hele kolli til forsendelse, jf. dog punkt 2.1.4 og 2.9.7.
   
2.1.4
Uanset bestemmelsen i punkt 2.1.3 må der foretages pakning af fyrværkeriar-tikler med henblik på returnering.
   
2.1.5
Ved salgsstedet og i tilstødende lokaler skal konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler opbevares i lukket transportemballage, i træskabe, i træforede metalskabe eller i trækasser eller træforede kasser med tætsluttende låg. Døre og låger til skabe og kasser må kun åbnes, når der indsættes eller udtages varer.
   
2.2
Butikker
   
2.2.1
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan fastsætte nærmere vilkår for placering og indretning af salgsstedet for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i butikken, såfremt dette skønnes nødvendigt for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
   
2.2.2
Butikker, hvor der sælges konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke have fælles flugtvej eller andet indendørs adgangsareal med andre butikker. Dette gælder dog ikke butikker, hvor der alene sælges helårsfyrværkeri.
   
2.2.3
Ved salgssted i en butiks salgslokale må den samlede mængde af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ikke overstige 12,5 kg NEM.
   
2.2.4
Ud over de i punkt 2.2.3 nævnte fyrværkeriartikler må der i salgslokalet i en afstand af mindst 5 meter fra salgsstedet opbevares en samlet mængde på højst 12,5 kg NEM helårsfyrværkeri.
   
2.2.5
I tilstødende lokaler, der er adskilt fra salgslokalet og forsynet med mindst tætsluttende dør hertil, må der opbevares en samlet mængde på højst:
   
 
enten 12,5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker eller F-gas
   
 
eller 25 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker, F-gas eller andet brandfarligt oplag.
   
2.2.6
Konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke sælges ved selvbetjening. Dette gælder dog ikke helårsfyrværkeri.
   
2.2.7
Salgssteder for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke placeres i bygningers flugtveje eller adgangsveje.
   
2.2.8
På salgssteder må konsumfyrværkeri ikke placeres tættere end 1 meter fra tændkilder.
   
2.2.9
I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.
   
2.2.10
I tilstødende lokaler, hvor der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. punkt 2.2.5, skal der i umiddelbar nærhed af oplaget af konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.
   
2.2.11
Ordensreglerne i afsnit 2.9 skal overholdes.
   
2.3
Indretning og placering af salgssted i det fri oprettet i tilknytning til butikken
   
2.3.1
Ved salgssted i det fri må der ikke sælges andet end konsumfyrværkeri og sikkerhedsudstyr hertil.
   
 
På salgsstedet må den samlede mængde konsumfyrværkeri ikke overstige 50 kg NEM.
   
2.3.2
Salgssted i det fri, hvorfra der forhandles konsumfyrværkeri, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stiskel på mindst 10 meter.
   
2.3.3
Afstand fra salgssted til brændbar vegetation, som f.eks. træer, buskads og lignende skal være mindst 10 meter.
   
2.3.4
Området inden for 10 meter fra salgsstedet må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende.
   
2.3.5
Salgssted i det fri skal placeres således i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.
   
 
Den krævede indbyrdes afstand til bygning bortfalder, såfremt bygningens ydermur på den side, hvor salgsstedet placeres, er udformet som mindst klasse EI 60-M A2-s1,d0 (”tung” BS-60 konstruktion) uden døre og vinduer inden for en afstand af 10 meter fra salgsstedet.
   
2.3.6
På salgssteder må konsumfyrværkeri ikke placeres tættere end 1 meter fra tændkilder.
   
2.3.7
Konsumfyrværkeri skal beskyttes mod vejrliget.
   
2.3.8
Hvis salgsstedet indrettes i et telt, container eller lignende, skal der være mindst 1 flugtvej direkte til friområde. Overstiger salgsstedets facadelængde 10 meter, skal der dog være mindst 2 flugtveje direkte til friområde.
   
2.3.9
I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.
   
2.3.10
Ordensreglerne i afsnit 2.9 skal overholdes.
   
2.4
Opbevaring af helårsfyrværkeri transportklassificeret 1.3G, 1.4G eller 1.4S og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S, i bygning
   
2.4.1
Der må højst opbevares 500 kg NEM af helårsfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i hver brandsektion. Dog må mængden af helårsfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret 1.3G og 1.4G, højst udgøre 250 kg NEM af den samlede mængde.
   
2.4.2
I opbevaringsrum, hvor der opbevares helårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler transportklassificeret 1.4G og 1.4S, må der ikke opbevares
   
 
a) konsumfyrværkeri,
b) andre pyrotekniske artikler, som ikke er transportklassificeret 1.4G eller 1.4S,
c) brandfarlige væsker eller
d) F-gas.
   
2.4.3
Brandsektioner, hvori der opbevares helårsfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst
   
 
enten 2,5 m, hvis udvendige vægoverflader mindst er beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning)
   
 
eller 5 m, hvis udvendige vægoverflader er ringere end beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning).
   
2.4.4
Brandsektioner, hvori der opbevares helårsfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal placeres således i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, hvor der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel, jf. dog punkterne 2.4.5 og 2.4.6.
   
2.4.5
Der skal være en afstand på mindst 100 meter fra brandsektionens åbninger til det fri til andre bygningers åbninger samt til større brandfarligt oplag, jf. dog punkt 2.4.6.
   
 
De nævnte afstande udmåles fra åbningernes bundrammer og i en vinkel på 135° til begge sider fra disse.
   
2.4.6
Afstandskravet til andre bygningers åbninger bortfalder, og afstanden til større brandfarligt oplag reduceres til 10 m, såfremt
   
 
a) åbningerne forsynes med en anordning, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af helårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved brand, eller
b) der alene opbevares
enten helårsfyrværkeri
eller andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S.
   
2.4.7
Opbevaringen skal ske i rum med gulv i terrænniveau på højst 600 m2. Gulv, loft og vægge skal være udført som mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 (ikke-bærende adskillende BS-bygningsdel 60).
   
 
Hvis tagundersiden udgør rummets loft, kan tagkonstruktionen dog udføres som en let konstruktion af ubrændbare materialer, dog er brugen af træspær og trælægter tilladt.
   
 
Hvis tagundersiden udgør rummets loft, må tagdækningen ikke være udført af materialer, der hurtigt nedbrydes ved varmen fra en brand, f.eks. fibercement. Dette gælder dog ikke, såfremt der alene opbevares
   
 
a) helårsfyrværkeri eller
b) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S.
   
2.4.8
Overflader på loft og vægge skal udføres som mindst klasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning).
   
2.4.9
Dør(e) til andre rum skal være mindst klasse EI2 60-C (BD-dør 60).
   
2.4.10
Fra opbevaringsrummet skal der være mindst to af hinanden uafhængige flugtveje placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender. Fra lokaler uden sprinkleranlæg skal der være mindst én dør direkte til det fri i terrænhøjde.
   
 
Rum på højst 15 m² kan dog indrettes med kun én flugtvejsdør, som skal føre direkte til det fri i terrænhøjde.
   
2.4.11
Der må højst være 25 meter til nærmeste udgang.
   
2.4.12
Udgange og døre fra opbevaringsrum skal åbne i flugtretningen.
Udgange og døre i flugtveje helt til det fri i terrænhøjde skal i flugtretningen let kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
   
2.4.13
I opbevaringsrummet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.
   
2.4.14
Ordensreglerne i afsnit 2.9 skal overholdes.
   
2.5
Opbevaring af helårsfyrværkeri transportklassificeret 1.3G, 1.4G eller 1.4S og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S, i container
   
2.5.1
Det enkelte oplag af helårsfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke overstige 500 kg NEM, jf. punkt 2.5.5.
   
 
Mængden af helårsfyrværkeri transportklassificeret 1.3G og 1.4G eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret 1.4G, må dog højst udgøre 250 kg NEM i en 20 fods container og 120 kg NEM i en 10 fods container af den samlede mængde.
   
2.5.2
Der må ikke anvendes containere, der er længere end 20 fod.
   
2.5.3
Containere, hvori der opbevares helårsfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst 5 m og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.
   
2.5.4
Containere, hvori der opbevares helårsfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal placeres således i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel, jf. dog punkterne 2.5.5 – 2.5.10.
   
2.5.5
Ved nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand mellem to eller flere containere med oplag af helårsfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, betragtes disse som ét oplag.
   
 
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog tillade, at den indbyrdes afstand mellem to containere nedsættes ved etablering af en flammeskærm mellem containerne. Flammeskærmen skal udformes og placeres således, at der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) skøn forsvarlig brandmæssig adskillelse.
   
2.5.6
I en afstand af mindst 10 meter fra containeren må der ikke forefindes nogen form for brændbar vegetation, som f.eks. træer, buskads og lignende.
   
2.5.7
Området i en afstand af mindst 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering eller lignende.
   
2.5.8
Containere med helårsfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en afstand af mindst 15 meter fra større brandfarligt oplag i det fri, jf. dog punkterne 2.5.9 og 2.5.10.
   
2.5.9
Containeren skal placeres således, at dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger og større brandfarligt oplag, der er placeret mindre end 100 meter fra containeren, jf. dog punkt 2.5.10.
   
 
De nævnte afstande udmåles fra containerens dørtærskel og i en vinkel på 135° til begge sider fra denne.
   
2.5.10
Kravet i punkt 2.5.9 om placering bortfalder dog, såfremt
   
 
a) åbningerne forsynes med en anordning, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af helårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved brand, eller
b) der alene opbevares
   
 
enten helårsfyrværkeri
   
 
eller andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S.
   
2.5.11
Containere med helårsfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke stables eller placeres i forlængelse af hinanden. Containere, der opstilles ved siden af hinanden, skal være placeret parallelt med døråbningerne i samme retning.
   
2.5.12
I containere skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker.
   
2.5.13
Ordensreglerne i afsnit 2.9 skal overholdes.
   
2.6
Opbevaring af konsumfyrværkeri transportklassificeret 1.3G, 1.4G eller 1.4S og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, i bygning
   
2.6.1
Den samlede mængde konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i bygning må ikke overstige 250 kg NEM.
   
2.6.2
Hvis der opbevares helårsfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S sammen med konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, finder bestemmelserne i dette afsnit anvendelse for den samlede opbevarede mængde.
   
2.6.3
Rum, hvori der opbevares konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke benyttes til andre formål.
   
2.6.4
Konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares i bygninger, der anvendes til beboelse, eller i bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter eller tekniske forskrifter jf. dog afsnit 2.2.
   
2.6.5
Rum, hvori der opbevares konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand på mindst 5 meter til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 meter til vej- og stiskel.
   
2.6.6
Rum, hvori der opbevares konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal placeres således i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel, jf. dog punkterne 2.6.7 - 2.6.10.
   
2.6.7
Rum, hvori der opbevares konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand på mindst 40 meter til andre bygninger, der anvendes til beboelse, samt til bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter.
   
2.6.8
Der skal være en afstand på mindst 100 meter fra opbevaringsrummets åbninger til det fri til andre bygningers åbninger samt til større brandfarligt oplag, jf. dog punkt 2.6.9.
   
 
De nævnte afstande udmåles fra åbningernes bundrammer og i en vinkel på 135° til begge sider fra disse.
   
2.6.9
Såfremt opbevaringsrummet ikke har åbninger, der vender mod andre bygningers åbninger eller mod større brandfarligt oplag, eller såfremt åbningerne forsynes med en anordning, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved brand, kan afstanden til andre bygningers åbninger og til større brandfarligt oplag reduceres til 40 meter. Afstanden på 100 meter skal dog bibeholdes til svært evakuerbare bygninger eller områder.
   
2.6.10
Den indbyrdes afstand mellem bygninger med oplag af konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal være mindst 10 meter.
   
2.6.11
Opbevaringen skal ske i rum med gulv i terrænniveau på højst 600 m2. Gulv og loft skal være udført som mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 (ikke-bærende adskillende BS-bygningsdel 60) og vægge skal være udført som mindst klasse EI 60-M A2-s1,d0 (ikke-bærende adskillende BS-bygningsdel 60 udført som tung konstruktion).
   
 
a) Hvis tagundersiden udgør lagerafsnittets loft, kan tagkonstruktionen dog udføres som en let konstruktion af ubrændbare materialer, dog er brugen af træspær og trælægter tilladt.
   
 
b) Hvis tagundersiden udgør rummets loft, må tagdækningen ikke være udført af materialer, der hurtigt nedbrydes ved varmen fra en brand, f.eks. fibercement.
   
2.6.12
Overflader på loft og vægge skal udføres som mindst klasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning).
   
2.6.13
Dør(e) til andre rum skal være mindst EI2 60-C A2-s1,d0 (BS-dør 60).
   
2.6.14
Gulvet skal være plant og uden revner og må ikke give anledning til elektrostatiske udladninger.
   
2.6.15
Reoler skal være udført af træ, af overfladebehandlet metal eller andre materialer med tilsvarende egenskaber.
   
2.6.16
Eventuel opvarmning må kun ske med vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt uden for opbevaringsrummet. Alternativt kan anvendes opvarmningsudstyr, som er indrettet til placering i områder klassificeret som eksplosionsfarligt område.
   
2.6.17
Rum, hvori der opbevares konsumfyrværkeri eller pyrotekniske artikler, skal være forsynet med 2 flugtvejsdøre, hvoraf den ene skal føre direkte til det fri i terrænhøjde.
   
 
Rum på højst 15 m² kan dog forsynes med kun én flugtvejsdør, som skal føre direkte til det fri i terrænhøjde.
   
2.6.18
Der må højst være 25 meter til nærmeste udgang.
   
2.1.19
Udgange og døre fra opbevaringsrum skal åbne i flugtretningen.
   
 
Udgange og døre i flugtveje helt til det fri i terrænhøjde skal i flugtretningen let kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
   
2.6.20
Rum, hvori der opbevares konsumfyrværkeri eller pyrotekniske artikler, skal være forsynet med et automatisk sprinkleranlæg eller med et system, der sikrer redningsberedskabet mulighed for på sikker afstand at tilslutte brandslukningsmateriel og derved bekæmpe en brand i rummet.
   
2.6.21
I opbevaringsrummet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.
   
2.6.22
Ordensreglerne i afsnit 2.9 skal overholdes.
   
2.7
Opbevaring af konsumfyrværkeri transportklassificeret 1.3G, 1.4G eller 1.4S og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, i container
   
2.7.1
Der må ikke anvendes containere, der er længere end 20 fod.
   
2.7.2
I en 20 fods container må der højst opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler med en samlet vægt på 250 kg NEM, og i en 10 fods container må der højst opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler med en samlet vægt på 120 kg NEM.
   
2.7.3
Hvis der opbevares helårsfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S sammen med konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, finder bestemmelserne i dette afsnit anvendelse for den samlede opbevarede mængde.
   
2.7.4
Containere, hvori der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, må ikke benyttes til andre formål.
   
2.7.5
Containere, hvori der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst 10 meter og mindst 2,5 meter til vej- og stiskel.
   
2.7.6
Containere skal placeres således i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel, jf. dog punkterne 2.7.7 – 2.7.13.
   
2.7.7
Containere, hvori der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en indbyrdes afstand på mindst 10 m.
   
 
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at den indbyrdes afstand mellem to containere nedsættes ved etablering af en flammeskærm mellem containerne. Flammeskærmen skal udformes og placeres således, at der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) skøn forsvarlig brandmæssig adskillelse.
   
2.7.8
I en afstand af mindst 10 meter fra containeren må der ikke forefindes nogen form for brændbar vegetation, som f.eks. træer, buskads og lignende.
   
2.7.9
Området i en afstand af mindst 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering eller lignende.
   
2.7.10
Containere med konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal placeres i en afstand af mindst 15 meter fra større brandfarligt oplag i det fri, jf. dog punkterne 2.7.12 og 2.7.13.
   
2.7.11
Containere, hvori der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand på mindst 40 meter til andre bygninger, der anvendes til beboelse, samt til bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter eller tekniske forskrifter.
   
2.7.12
Containeren skal placeres således, at dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger og større brandfarligt oplag, der er placeret mindre end 100 meter fra containeren, jf. dog punkt 2.7.13.
   
 
De nævnte afstande udmåles fra containerens dørtærskel og i en vinkel på 135° til begge sider fra denne.
   
2.7.13
Såfremt containeren forsynes med en anordning, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved brand, kan afstanden til bygningers åbninger og til større brandfarligt oplag reduceres til 40 meter. Afstanden på 100 meter skal dog bibeholdes til svært evakuerbare bygninger eller områder.
   
2.7.14
Containere med konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal effektivt afskærmes således, at uvedkommende ikke har uhindret adgang. Afskærmningen, der skal udføres af ubrændbare materialer, skal placeres i en afstand af mindst 2 meter fra containeren. Kravet anses for opfyldt, såfremt afskærmningen er etableret omkring hele opbevaringsstedet med containere.
   
2.7.15
Containere med konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke stables eller placeres i forlængelse af hinanden. Containere, der opstilles ved siden af hinanden, skal være placeret parallelt med døråbningerne i samme retning.
   
2.7.16
Containeren skal være forsynet med en anordning, der sikrer redningsberedskabet mulighed for på sikker afstand at tilslutte brandslukningsmateriel og derved bekæmpe en brand i containeren.
   
2.7.17
I containere skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker.
   
2.7.18
Ordensreglerne i afsnit 2.9 skal overholdes.
   
2.8
Indretning og placering af pladser, hvor der opbevares konsumfyrværkeri i containere, og hvor der indrettes salgssteder i det fri som et midlertidigt forretningssted
   
2.8.1
Midlertidige forretningssteder skal opfylde Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler om fravigelse af kravet om fast forretningssted ved salg af fyrværkeri beregnet til anvendelse af forbrugere.
   
2.8.2
Pladsen for placering af salgssteder kan være en cirkusplads, en fodboldbane, en dyrskueplads eller lignende. Salgssteder må dog ikke placeres på pladser omgivet af høje tribuner eller andre pladser med forringede flugtvejsforhold eller risiko for brandspredning.
   
2.8.3
Salgsstederne skal opfylde kravene i afsnit 2.3, herunder ordensreglerne i afsnit 2.9.
   
2.8.4
Opbevaring af konsumfyrværkeri i containere skal opfylde kravene i afsnit 2.7, herunder ordensreglerne i 2.9, med undtagelse af bestemmelserne i punkt 2.9.2.
   
2.8.5
Levering af konsumfyrværkeri til pladsen skal ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere skøn og således, at der er gode adgangsforhold for køretøjer, og at leveringen kan tilrettelægges, så publikum hindres adgang til at færdes på adgangsveje og arealer ved opbevaringsstedet i forbindelse med leveringen.
   
2.8.6
Ved indgangen til pladsen skal der skiltes med ”Tobaksrygning, brug af åben ild og afbrænding af fyrværkeri forbudt”. Skilte skal være af en sådan størrelse, at man på afstand orienteres om forbuddet.
   
2.8.7
Det skal sikres, at publikum ikke har adgang til området mellem salgsstederne og containerne.
   
2.8.8
Salgsstedet skal indrettes således, at kødannelse håndteres hensigtsmæssigt mht. flugtveje, og at der ved diske kun er adgang for et begrænset antal kunder. Endvidere skal salgsstedet indrettes således, at der sikres flugtveje for personalet.
   
2.8.9
Der må ikke foregå andre aktiviteter på pladsen end opbevaring og salg af konsumfyrværkeri.
   
2.8.10
Det skal sikres, at pladsen er oplyst, hvis der håndteres konsumfyrværkeri efter solnedgang.
   
2.8.11
Tom emballage skal placeres adskilt fra konsumfyrværkeri og skal løbende fjernes fra området.
   
2.8.12
Det skal sikres, at der er gode køreveje for redningsberedskabet til og på pladsen.
   
2.9
Ordensregler
   
2.9.1
Personalet skal være grundigt instrueret i ordensreglerne og i brugen og placeringen af brandslukningsmateriel.
   
2.9.2
Ved stabling på reoler må den samlede højde ikke overstige 6 meter. Stablingshøjden på de enkelte hylder må ikke overstige 2 meter. Såfremt der ikke anvendes reoler, må stablingshøjden ikke overstige 2 meter.
   
2.9.3
På opbevaringssteder, hvor der sker udtagning af artikler fra anbrudte kolli, må der højst forefindes ét anbrudt kolli af hver af de fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, som forhandles i butikken eller på salgsstedet. Kolli skal være lukket, når der ikke udtages varer.
   
2.9.4
Tobaksrygning er forbudt på lokaliteter, hvor der forhandles eller opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler.
   
2.9.5
Affyring af fyrværkeri på lokaliteter, hvor der forhandles eller opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, er ikke tilladt.
   
2.9.6
Opbevaringssteder og salgssteder skal holdes rene og ryddelige.
   
2.9.7
Konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i defekt emballage skal omgående pakkes i godkendt emballage, og eventuelt spild fjernes.
   
2.9.8
Opbevaringsrum og containere skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages varer.
   
 
Branddøre
   
2.9.9
Branddøres selvlukkemekanisme må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler, automatiske branddørlukningsanlæg el.lign. Automatiske branddørlukningsanlæg må dog anvendes, såfremt der alene opbevares
   
 
a) helårsfyrværkeri,
b) konsumfyrværkeri transportklassificeret som 1.4S og
c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S.
   
2.9.10
Det skal jævnligt kontrolleres, at dørenes lukkeanordninger er funktionsdygtige, herunder at dørene lukker tæt i fals.
   
 
Skiltning
   
2.9.11
På opbevaringssted i bygning og udvendigt på alle døre til opbevaringssted i bygning samt ved oplag i det fri skal der opsættes tydelige og holdbare sikkerhedsskilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.
   
2.9.12
På den udvendige side af dørene til opbevaringssted i bygninger og containere skal der opsættes sikkerhedsskilte med teksten ”FARLIGT FYRVÆRKERI”.
   
2.9.13
Branddøre skal på begge sider være forsynet med sikkerhedsskilt med teksten ”BRANDDØR – holdes lukket”.
   
 
Flugtveje
   
2.9.14
Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
   
2.9.15
Opbevaring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder flugtvejsdøre, der ikke benyttes i den daglige drift.
   
3
Anden opbevaring end opbevaring i detailleddet af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret 1.4G eller 1.4S
   
3.1
Generelle bestemmelser
   
3.1.1
Gulve i opbevaringsrum eller pakkeafsnit skal være plane og uden revner og må ikke give anledning til elektrostatiske udladninger.
   
3.1.2
Reoler i opbevaringsrum eller pakkeafsnit skal være udført af træ, af overfladebehandlet metal eller andre materialer med tilsvarende egenskaber. Fralægningsborde skal være plane og uden revner og må ikke give anledning til elektrostatiske udladninger.
   
3.1.3
Det skal sikres, at der er gode køreveje for redningsberedskabet til og på virksomheden.
   
3.2
Anden opbevaring i bygning af indtil 500 kg NEM fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler pr. brandsektion
   
3.2.1
Opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal opfylde bestemmelserne i afsnit 2.6, jf. dog punkterne 3.2.2 – 3.2.7.
   
3.2.2
Oplag og pakkeafsnit skal placeres i en 1-etages bygning.
   
3.2.3
Bygninger med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler eller pakkeafsnit kan have kælder, men oplaget eller pakkeafsnittet skal placeres i stueetagen. Der må i opbevaringsrummet ikke findes en partiel indskudt etageadskillelse.
   
3.2.4
Fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares i bygninger, der anvendes til beboelse, eller i bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter eller tekniske forskrifter.
   
3.2.5
Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en selvstændig brandsektion, der skal opfylde kravene i afsnit 3.4.5.
   
3.2.6
Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke anvendes til andre formål.
   
3.2.7
Ordensreglerne i afsnit 7 skal overholdes med undtagelserne af punkt 7.5.1 og 7.5.2.
   
3.3
Anden opbevaring i container af indtil 500 kg NEM fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
   
3.3.1
Opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal opfylde bestemmelserne i afsnit 2.7, jf. dog punkterne 3.3.2 – 3.3.4.
   
3.3.2
Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en selvstændig container og skal opfylde de samme krav, som stilles i afsnit 3.5 til oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i containere.
   
3.3.3
Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke anvendes til andre formål.
   
3.3.4
Ordensreglerne i afsnit 7 skal overholdes med undtagelse af bestemmelserne i punkt 7.5.1 og 7.5.2.
   
3.4
Anden opbevaring i bygning af mere end 500 kg NEM fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler pr. brandsektion
   
3.4.1
Generelle bestemmelser
   
3.4.1.1
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår end de i afsnittene 3.4.2 og 3.4.4 – 3.4.8, dog ikke punkt 3.6.7, samt afsnit 7 nævnte under forudsætning af, at de hensyn, der ligger til grund for disse forskrifter, tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.
   
3.4.1.2
Der må højst opbevares 25.000 kg NEM fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i hver brandsektion, hvis denne ikke er forsynet med et automatisk sprinkleranlæg.
   
3.4.1.3
I pakkeafsnit må der højst være den for håndteringen nødvendige mængde fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, dog højst 250 kg NEM.
   
3.4.1.4
Oplag og pakkeafsnit skal placeres i 1-etages bygning.
   
3.4.1.5
Bygninger med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler eller pakkeafsnit kan have kælder, men oplaget eller pakkeafsnittet skal placeres i stueetagen. Der må i opbevaringsrummet ikke findes en partiel indskudt etageadskillelse.
   
3.4.1.6
Fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares i bygninger, der anvendes til beboelse, eller i bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter eller tekniske forskrifter.
   
3.4.1.7
Oplag og pakkeafsnit skal udgøre selvstændige brandsektioner i overensstemmelse med forskrifterne i afsnit 3.4.5.
   
3.4.1.8
Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke anvendes til andre formål.
   
3.4.2
Konstruktive forhold
   
 
Bærende bygningskonstruktioner mv.
   
3.4.2.1
Bærende konstruktioner udføres som mindst R 30 (BD-bygningsdel 30) i brandsektion på indtil 600 m² og mindst klasse R 60 (BD-bygningsdel 60) i brandsektion på over 600 m², jf. dog punkt 3.4.2.2.
   
3.4.2.2
Kravene i punkt 3.4.2.1 bortfalder for brandsektion på indtil 1.000 m² med let tagkonstruktion, hvis der i tagfladen findes jævnt fordelte brandventilationsåbninger udført efter bestemmelserne i afsnit 3.4.5.14 – 3.4.5.17. Ved let tagkonstruktion forstås i denne forbindelse en isoleret eller uisoleret tagkonstruktion (med eller uden loftsbeklædning mod rummet) og med tagdækning af f.eks. tagpap på ubrændbart underlag eller profilerede metalplader.
   
 
I brandsektion på over 600 m² skal bærende konstruktioner dog udføres som mindst R 30 (BD-bygningsdel 30), såfremt de bærer mere end 200 m² tagkonstruktion, og mindst R 60 (BD-bygningsdel 60) såfremt de bærer mere end 600 m² tagkonstruktion.
   
3.4.2.3
I bygning med kælder skal etageadskillelse over kælder samt de konstruktioner, der bærer etageadskillelsen, udføres som mindst bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 (bærende, adskillende BS-bygningsdel 60).
   
 
Ydervægge og overflader
   
3.4.2.4
Ydervægge skal udføres som mindst:
   
 
klasse EI 60 (BD-bygningsdel 60) ved brandsektion på indtil 1.000 m² og
klasse EI 60 A2-s1,d0 (BS-bygningsdel 60) ved brandsektion på over 1.000 m².
   
3.4.2.5
Udvendige vægoverflader skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning).
   
3.4.2.6
Overflader på lofter og indvendige vægge skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning), jf. dog punkt 3.4.5.14. Overflader på vægge til en højde af 2,5 m over gulv kan dog udføres som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning) i sådanne tilfælde, hvor der er et dokumenteret behov herfor (reolopstilling, risiko for mekanisk overlast af vægbeklædning og lignende forhold, som bevirker, at beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) må anses for uhensigtsmæssigt.
   
3.4.2.7
Brændbare isoleringsmaterialer må kun anvendes i hule mure.
   
 
Tage
   
3.4.2.8
Tage skal udføres med tagdækning af klasse BROOF(t2) (klasse T tagdækning).
Hvis tagundersiden udgør opbevaringsrummets loft, må tagdækningen dog ikke være udført af materialer, der hurtigt nedbrydes ved varmen fra en brand, f.eks. fibercement. Dette gælder dog ikke, hvis der alene opbevares
   
 
a) helårsfyrværkeri,
b) konsumfyrværkeri transportklassificeret som 1.4S og
c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S.
   
3.4.2.9
Brændbar tagdækning (f.eks. tagpap) skal anbringes på et mindst 25 mm tykt underlag af materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale) med øvre brandværdi på max. 3,0 MJ/kg.
   
3.4.2.10
Brændbare isoleringsmaterialer med såvel brændbar som ubrændbar tagdækning må kun anvendes på underlag af adskillende bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 (BS-bygningsdel 60) og skal sektioneres med ubrændbare bælter af en bredde på mindst 2,5 m for hver ca. 1.000 m² tagflade, jf. også punkterne 3.4.5.8 og 3.4.5.9.
   
3.4.3
Flugtveje og udgange
   
3.4.3.1
Fra enhver brandsektion skal der være mindst 2 flugtveje, der er uafhængige af hinanden, direkte til det fri i terrænhøjde og med udgange placeret i eller umiddelbart ved brandsektionens modstående ender.
   
3.4.3.2
Der må intet sted i en brandsektion være over 25 m til nærmeste udgang.
   
3.4.3.3
Mellem de i punkt 3.4.3.1 nævnte udgange i brandsektion på over 1.000 m² med lagerafsnit skal der udlægges et mindst 3 m bredt friareal. Fra dette friareal skal der udlægges mindst 3 m brede friarealer til øvrige udgange, jf. punkt 3.4.3.2, og i øvrigt i et sådant omfang, at der ikke forekommer uopdelte lagerområder på over 400 m².
   
3.4.3.4
Belægningsplan skal indsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. Belægningsplaner skal angive flugtveje, lagerområder og friarealer.
   
3.4.3.5
Friarealer skal tydeligt afmærkes, f.eks. ved at gulvet påmales striber.
   
3.4.3.6
Udgange og døre fra opbevaringsrum skal åbne i flugtretningen.
Udgange og døre i flugtveje helt til det fri i terrænhøjde skal let kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
   
3.4.4
Rumopvarmning og ventilation
   
3.4.4.1
Opvarmning må kun ske
   
 
enten med vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt udenfor opbevaringsrummet og adskilt fra dette med mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 (BS-bygningsdel 60),
   
 
eller med varm luft i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 3.4.4.2 – 3.4.4.16.
   
3.4.4.2
Luftbehandlingsaggregater kan anbringes i den brandsektion, som ventilationsanlægget betjener, jf. dog punkt 3.4.4.1. Luftbehandlingsaggregater hørende til ventilationsanlæg, som betjener mere end 1 brandsektion, eller som placeres uden for den brandsektion, som aggregaterne betjener, skal anbringes i særskilt ventilationsrum adskilt fra andre lokaliteter med mindst bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 eller EI 60 A2-s1,d0 afhængig af, om bygningsdelen er bærende (BS-bygningsdel 60). Åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 (BS-dør 60).
   
3.4.4.3
Ventilationskanaler skal på strækninger uden for den eller de brandsektioner, som de direkte betjener, udføres som mindst bygningsdel EI 30 A2-s1,d0 (BS-bygningsdel 30). Det samme gælder for luftindtags- og afkastningskanaler og luftindtags- og aflastningskamre mellem ventilationsrum og det fri.
   
3.4.4.4
Ventilationsanlæg i områder med opbevaring og håndtering af fyrværkeri må kun betjene én brandsektion.
   
3.4.4.5
Ventilationskanaler, der føres gennem sektionsafgrænsninger, skal i disse afskæres med E-60 brandspjæld (F-brandspjæld 60). I kanallysningen ved spjældet skal der placeres en termostat (40 grader C), der stopper det pågældende anlæg og bevirker lukning af spjældet.
   
3.4.4.6
Ventilationskanaler, ventilatorer, lydsluser i ventilationskanaler, luftbehandlingsaggregater, units, spjæld og isolation m.m. skal udføres af ubrændbare materialer.
   
3.4.4.7
Ventilationskanaler skal anbringes i en afstand af mindst 10 cm fra brændbart materiale.
   
3.4.4.8
For udsugningskanaler gælder desuden forskrifterne i punkterne 3.4.4.14 og 3.4.4.15.
   
3.4.4.9
Luftindtag til ventilationsanlæg må ikke ske fra fyrrum.
   
3.4.4.10
Luftindtag til ventilationsanlæg skal placeres mindst 3 m fra ildsteder, skorstensmundinger, renselemme og eksplosionsklapper i skorstene. Endvidere skal luftindtag placeres således i forhold til eventuelle udsugningskanaler, at der ikke kan trækkes eksplosionsfarlige luftarter og dampe ind i ventilationsanlægget.
   
3.4.4.11
Luftindtag fra det fri til ventilationsanlæg skal forsynes med ventilationsrist, hvori er anbragt net med maskevidde 10-15 mm.
   
3.4.4.12
Vandrette indblæsningsåbninger (i gulve, vindueskarme mv.) skal forsynes med kvadratisk trådnet med maskevidde på højst 5 mm.
   
3.4.4.13
Udsugningsanlæg skal være udført på en sådan måde, at gnistdannelser ikke kan forekomme.
   
3.4.4.14
Udsugningskanaler skal være så korte som muligt og uden døde kroge. De skal forsynes med renselemme i nødvendigt omfang, placeret på en sådan måde, at kanalerne let kan rengøres indvendigt. Den udsugede luft skal passere et filter for at modvirke afsætninger i kanaler. Filtret skal let kunne rengøres og udskiftes.
   
3.4.4.15
Udsugningskanaler skal have udmunding i en afstand af mindst 1 m fra brændbart materiale og mindst 3 m fra vinduer og andre ydervægsåbninger. Udsugningskanaler skal i øvrigt placeres på en sådan måde, at udblæst støv mv. ikke ved normal drift kan antændes eller på anden måde forvolde skade.
   
3.4.4.16
Såvel i brandsektionen som uden for denne skal der opsættes nødafbrydere, som standser ventilationsanlægget og lukker brandspjæld i ventilationskanalerne. Nødafbrydernes anbringelsessteder skal tydeligt markeres med sikkerhedsskilte.
   
3.4.5
Brandsektioner
   
 
Generelle bestemmelser
   
3.4.5.1
Brandsektioner skal opfylde forskrifterne i dette afsnit. Punkterne 3.4.5.2 – 3.4.5.13 er dog kun gældende i det omfang, hvor brandsektioner ikke er fritliggende, jf. afstandsreglerne i afsnit 3.4.6.
   
 
Sektionsafgrænsninger
   
3.4.5.2
En sektionsafgrænsende væg skal udføres som mindst bygningsdel klasse REI-M 60 A2-s1,d0 eller EI-M 60 A2-s1,d0 afhængig af om sektionsvæggen er bærende (BS-væg 60 i mur eller beton). En sektionsafgrænsende væg skal desuden udføres på en sådan måde, at den under en brand bevarer sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen brandpåvirkes.
   
3.4.5.3
Åbning i en sektionsafgrænsende væg skal lukkes med dør, port eller lem udført som mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 (BS-dør 60). Gennemføringer for installationer i brandsektionsvægge og etageadskillelser skal lukkes tæt, så adskillelsens brandmæssige egenskaber ikke forringes.
   
3.4.5.4
Fremgår en brandsektionsvægs placering ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille krav om, at der udføres en udvendig markering til redningsberedskabets orientering.
   
 
Brandsektionsvæg - forbindelse med ydervæg
   
3.4.5.5
En sektionsafgrænsende væg skal ved ydervæg, der er bygningsdel EI A2-s1,d0 (BS-bygningsdel), sammenbygges med sektionsvæggen og ved ydervæg, der er bygningsdel EI (BD-bygningsdel), føres frem til tæt forbindelse med den udvendige beklædnings inderside.
   
3.4.5.6
Ved en sektionsafgrænsende væg skal ydervæggen på en strækning af mindst 5 m være udført som mindst bygningsdel klasse EI 60 (BD-bygningsdel 60) uden åbning af nogen art bortset fra dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 (BS-dør 60) og med udvendig overflade som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning). Ovennævnte sikring af ydervæggen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsetionsvæggen er i øvrigt valgfri.
   
 
Alternativt kan den sektionsafgrænsende væg videreføres gennem ydervæggen til en afstand af 0,5 m fra bygningens udvendige side, jf. også punkt 3.4.5.12.
   
 
Brandsektionsvæg - forbindelse med tag
   
3.4.5.7
Sektionsafgrænsende vægge føres op til tæt forbindelse med tagdækningens underside.
   
3.4.5.8
Ved en sektionsafgrænsende væg skal tagkonstruktionen langs brandsektionsvæggen sikres (brandkamserstatning). Sikringen skal udføres mindst som bygningsdel klasse REI 60 (bærende, adskillende BD-bygningsdel 60) i et 5 m bredt bælte uden åbning af nogen art og med isolering af materiale klasse A2-s1,d0 (ubrændbart materiale) og med enten ubrændbar tagdækning eller tagdækning af klasse BROOF(t2) (klasse T tagdækning).
   
 
Hvor taghældningen mod brandsektionsvæggen er større end 1:8, skal bæltets bredde svare til en vandret afstand på 5 m fra brandsektionsvæggen.
   
 
Ovennævnte sikring af taget (brandkamserstatning) skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri. Hvis sikringen udføres som bygningsdel klasse EI 60 (ikke bærende, adskillende BD-bygningsdel 60), skal det ovennævnte bælte udføres på begge sider af brandsektionsvæggen (dobbelt brandkamserstatning).
   
3.4.5.9
Som alternativ til de i punkt 3.4.5.8 angivne krav kan den sektionsafgrænsende væg føres op over taget med en forsvarligt afdækket brandkam af samme konstruktion som den underliggende væg med en højde af mindst 0,5 m målt vinkelret på tagfladen. Hvor taghældningen mod brandkamserstatningen er større end 1:8 på den ene eller begge sider af væggen, skal brandkammen føres op i en sådan højde (dog mindst 0,5 m), at der opnås en vandret afstand på mindst 5 m mellem tagfladerne.
   
3.4.5.10
Sektionsafgrænsende vægge omkring trapperum er ikke omfattet af forskrifterne i punkterne 3.4.5.8 og 3.4.5.9.
   
3.4.5.11
Der henvises også til punkt 3.4.5.13.
   
 
Særlige foranstaltninger mod brandsmitte
   
3.4.5.12
Hvis der ved en sektionsafgrænsning er mulighed for vinkelsmitte, skal ydervæg(ge) og tag(e) ved vinklen opfylde forskrifterne i punkterne 3.4.5.2 – 3.4.5.4 og 3.4.5.7 – 3.4.5.11 i et sådant omfang, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand af mindst 5 m ved sektionsafgrænsningen. Mulighed for vinkelsmitte vil normalt være til stede, når vinklen mellem facaderne er mindre end 135 grader.
   
3.4.5.13
Hvis der ved en sektionsafgrænsning er forskellig bygningshøjde, skal den højere brandsektions ydervæg (og tag) over den lavere brandsektions tag opfylde forskrifterne i punkterne 3.4.5.2 – 3.4.5.11. Punkt 3.4.5.8 og 3.4.5.9 er dog ikke gældende, når den højere brandsektions tag er mere end 5 m over den lavere brandsektions tag. Alternativt kan den lavere brandsektions tag udføres som mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 (adskillende BS-bygningsdel 60) uden åbning af nogen art inden for en afstand af mindst 5 m fra den højere brandsektion. Bærende konstruktioner i den lavere brandsektion skal udføres som mindst bygningsdel klasse R 60 (BD-bygningsdel 60).
   
 
Brandventilation
   
3.4.5.14
Brandsektion på over 600 m2 skal forsynes med et brandventilationsanlæg, der skaber tilstrækkelig ventilation i tilfælde af brand. Brandventilationen skal opfylde kravene i DS/EN 12101-2.
Det skal iagttages, at
a) der inden for et brandforløb på 60 minutter ikke sker brandudbredelse ved strålevarme fra røglaget
b) redningsberedskabets indsats kan gennemføres forsvarligt
c) bygningsdelene bevarer deres brandmodstandsevne
d) ejendom i størst muligt omfang sikres, og
e) risikoen for skade på personer og miljøet formindskes mest muligt.
   
 
Brandventilationsanlæg skal udføres, så det er pålideligt samt kan kontrolleres og vedligeholdes i hele dets levetid.
   
3.4.5.15
Brandsektion på over 1.000 m² skal forsynes med brandgardiner, der opdeler den øverste del af brandsektionen (ca. 1/3 af rumhøjden) i afsnit, hver på højst 1.000 m². Brandgardiner skal udføres af klasse A2-s1,d0 (ubrændbart materiale) og skal slutte tæt til tagundersiden.
   
3.4.5.16
Brandventilationsåbninger skal fordeles jævnt over hele tagfladen. I tagflade med hældning større end 1:8 skal placering ske så højt som muligt. Midten af en vilkårlig åbning må ikke være beliggende under middelafstanden mellem det laveste og højeste punkt af taget (tagkonstruktionen).
   
3.4.5.17
Brandventilationsåbninger skal placeres i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 3.4.5.8.
 
Sprinkleranlæg
   
3.4.5.18
Brandsektion på over 2.000 m² skal forsynes med automatisk sprinkleranlæg.
   
3.4.6
Afstandskrav
   
 
Kravene i afsnit 3.6 skal overholdes.
3.4.7
Brandslukningsmateriel
   
3.4.7.1
I opbevaringsrummet skal forefindes enten vandfyldte slangevinder, ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker. Placering skal ske således, at der fra et vilkårligt punkt højst er 25 meter til nærmeste slangevinde, håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker.
   
3.4.8
Ordensregler
   
 
Ordensreglerne i afsnit 7 skal overholdes med undtagelserne af punkt 7.5.1 og 7.5.2
   
3.5
Anden opbevaring i container af mere end 500 kg NEM fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
   
3.5.1
Generelle bestemmelser
   
3.5.1.1
Det enkelte oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke overstige 10.000 kg NEM. Hvis der etableres en flammeskærm imellem de enkelte oplag på 10.000 kg NEM, må der placeres op til 50.000 kg NEM i et samlet oplag.
   
 
Flammeskærmen skal udformes og placeres således, at der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) skøn forsvarlig brandmæssig adskillelse.
   
3.5.1.2
I pakkeafsnit må der højst være den for håndteringen nødvendige mængde fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, dog højst 250 kg NEM.
   
3.5.1.3
Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en selvstændig container og skal opfylde de samme krav, som stilles til oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i container.
   
3.5.1.4
Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke anvendes til andre formål.
   
3.5.1.5
Containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke stables eller placeres i forlængelse af hinanden. Containere, der opstilles ved siden af hinanden, skal være placeret parallelt med døråbningerne i samme retning.
   
3.5.1.6
Såfremt et oplag er fordelt i flere containere, jf. pkt. 3.5.1.1, må der alene udtages eller indsættes varer fra én container ad gangen. Når der udtages eller indsættes varer fra en container, skal de øvrige containere holdes lukkede.
   
3.5.1.7
I en container med en dybde på over 6 meter skal der fra ethvert punkt mindst være 2 af hinanden uafhængige flugtveje direkte til det fri, medmindre containeren henstår som færdigpakket enhed eller er pakket kontinuerligt fra bagvæggen og fremefter og kun fyldes og tømmes kontinuerligt således, at der på intet tidspunkt er placeret fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler mellem personer i containeren og containerens døre.
   
3.5.1.8
I containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal der forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker.
   
3.5.2
Afstandskrav
   
 
Afstandskrav i afsnit 3.6 skal overholdes.
   
3.5.3
Ordensregler
   
 
Ordensreglerne i afsnit 7 skal overholdes med undtagelserne af punkt 7.5.1 og 7.5.2
   
3.6
Afstandskrav
   
3.6.1
Bygninger og containere med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres således, at den ydre sikkerhedsafstand overholdes.
   
 
Den ydre sikkerhedsafstand i meter for det enkelte oplag beregnes som 0,25 × 6,4 × NEM1/3, hvor NEM angives i kg.
   
 
Den ydre sikkerhedsafstand fordobles i forhold til bygninger eller områder, der er svært evakuerbare.
   
 
Den ydre sikkerhedsafstand i meter til trafikårer uden konstant og tæt trafik kan dog beregnes som 0,25 × 4,3 × NEM1/3, hvor NEM angives i kg.
   
3.6.2
Bygninger og containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal placeres i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, der vedrører virksomheden, således at den indbyrdes afstand i meter udgør mindst 0,25 × 0,22 × NEM½, dog mindst 10 meter.
   
3.6.3
Den krævede indbyrdes afstand bortfalder, såfremt bygningens ydermur på den side, hvor containeren placeres, er udformet som mindst klasse EI 60-M A2-s1,d0 (”tung” BS-60 konstruktion) uden døre og vinduer inden for en afstand af 10 meter fra containeren. Dette gælder dog ikke den indbyrdes afstand til oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der ikke er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S.
   
3.6.4
I en afstand af mindst 10 meter fra containeren må der ikke forefindes nogen form for brændbar vegetation, som f.eks. træer, buskads og lignende.
   
3.6.5
Området i en afstand af mindst 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering eller lignende.
   
3.6.6
Containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en afstand af mindst 15 meter fra større brandfarligt oplag i det fri.
   
3.6.7
Containeren skal placeres således, at dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger og større brandfarligt oplag, der er placeret mindre end 100 meter fra containeren, jf. dog punkt 3.6.8.
   
 
Der skal være en afstand på mindst 100 meter fra brandsektionens åbninger, herunder brandventilationsåbninger, til det fri til andre bygningers åbninger samt til større brandfarligt oplag, jf. dog punkt 3.6.8.
   
 
De nævnte afstande udmåles fra containerens dørtærskel og i en vinkel på 135° til begge sider fra denne.
   
3.6.8
Kravet i punkt 3.6.7 om placering bortfalder dog, såfremt
   
 
a) åbningerne forsynes med en anordning, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved brand, eller
b) der alene opbevares
i) helårsfyrværkeri,
ii) konsumfyrværkeri transportklassificeret som 1.4S og
iii) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S.
   
4
Anden opbevaring end opbevaring i detailleddet af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret 1.3G
   
4.1
Generelle bestemmelser
   
4.1.1
På virksomheden må der ikke forefindes andre større brandfarlige oplag end de, der anvendes i driften af virksomheden med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler eller andre produkter, hvori der indgår pyrotekniske artikler.
   
4.1.2
Opvarmning må kun ske med vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt uden for opbevaringsstedet og adskilt fra dette med mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0, (BS-bygningsdel 60).
   
4.1.3
Gulve i opbevaringsrum eller pakkeafsnit skal være plane og uden revner og må ikke give anledning til elektrostatiske udladninger.
   
4.1.4
Reoler i opbevaringsrum og pakkeafsnit skal være udført af træ, af overfladebehandlet metal eller andre materialer med tilsvarende egenskaber. Fralægningsborde skal være plane og uden revner og må ikke give anledning til elektrostatiske udladninger.
   
4.1.5
Det skal sikres, at der er gode køreveje for redningsberedskabet til og på virksomheden.
   
4.2
Opbevaring i bygning
   
4.2.1
Generelle bestemmelser
   
4.2.1.1
Det enkelte oplag må ikke overstige 25.000 kg NEM, jf. punkt 4.4.2.
   
4.2.1.2
I pakkeafsnit må der højst være den for håndteringen nødvendige mængde fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, dog højst 250 kg NEM.
   
4.2.1.3
Oplag skal indrettes i 1-etages bygning.
   
4.2.1.4
Bygninger med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler kan have kælder, men oplaget skal placeres i stueetagen. Der må i opbevaringsrummet ikke findes en partiel indskudt etageadskillelse.
   
4.2.1.5
Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal indrettes i en selvstændig bygning og skal opfylde de samme krav, som stilles til oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i bygning.
   
4.2.1.6
Bygninger, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, og pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, må ikke anvendes til andre formål. Der kan dog indrettes toiletrum.
   
4.2.2
Bygningsmæssige forhold
   
4.2.2.1
Ydervægge skal udføres som mindst bygningsdel EI-30 (BD-bygningsdel 30). Udvendige overflader skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning).
   
4.2.2.2
Vinduer og døre mod andre oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal udføres som mindst bygningsdel EI-30 (BD-vindue 30 og BD-dør 30).
   
4.2.2.3
Såfremt der inden for en afstand af 100 meter fra åbninger til det fri i bygninger med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler befinder sig andre bygninger eller containere med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal åbningerne på yder-siden være forsynet med en anordning, der hindrer indskydning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved brand, dog jf. punkt 4.2.2.4.
   
 
Den nævnte afstand udmåles fra åbningernes bundrammer og i en vinkel på 135° til begge sider fra disse.
   
4.2.2.4
Kravet i punkt 4.2.2.3 om en anordning, der hindrer indskydning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler bortfalder, såfremt der i de andre bygninger eller containere med oplag af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler alene befinder sig
   
 
a) helårsfyrværkeri
b) konsumfyrværkeri transportklassificeret som 1.4S og
c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S.
   
4.2.2.5
Tagdækning skal udføres på en sådan måde, at fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der lander på taget, ikke kan slå hul i taget eller brænde igennem. Kravet anses som opfyldt, såfremt taget udføres af lamineret glas, glasfiberarmeret plast, stålplade eller tilsvarende robust og svært antændeligt materiale. Ovenlys af PVC, PMMA (akryl) eller PC (polycarbonat) må ikke anvendes.
   
4.2.3
Afstandskrav
   
 
Kravene i afsnit 4.4 skal overholdes.
   
4.2.4
Flugtveje og udgange
   
4.2.4.1
Fra ethvert opbevaringsrum skal der være mindst 2 udgange direkte til det fri i terrænhøjde. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved opbevaringsrummets modstående ender.
   
4.2.4.2
Der må intet sted i et opbevaringsrum være over 25 m til nærmeste udgang.
   
4.2.4.3
Mellem de i punkt 4.2.4.1 nævnte udgange i opbevaringsrum på over 1.000 m² med lager-afsnit skal der udlægges et mindst 3 m bredt friareal. Fra dette friareal skal der udlægges mindst 3 m brede friarealer til øvrige udgange, jf. 4.2.4.2, og i øvrigt i et sådant omfang, at der ikke forekommer uopdelte lagerområder på over 400 m².
   
4.2.4.4
Belægningsplan skal indsendes til kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) godkendelse. Belægningsplaner skal angive flugtveje, lagerområder og friarealer.
   
4.2.4.5
Friarealer skal tydeligt afmærkes, f.eks. ved at gulvet påmales striber.
   
4.2.4.6
Udgange og døre fra opbevaringsrum skal åbne i flugtretningen.
Udgange og døre i flugtveje helt til det fri i terrænhøjde skal let kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
   
4.2.5
Brandmateriel
   
 
I opbevaringsrummet skal forefindes enten vandfyldte slangevinder, ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker. Placering skal ske således, at der fra et vilkårligt punkt højst er 25 meter til nærmeste slangevinde, håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker.
   
4.2.6
Ordensregler
   
 
Ordensreglerne i afsnit 7 skal overholdes med undtagelserne af punkt 7.5.1 og 7.5.2.
4.3
Opbevaring i container
   
4.3.1
Generelle bestemmelser
   
4.3.1.1
Det enkelte oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke overstige 10.000 kg NEM. Hvis der etableres en flammeskærm imellem de enkelte oplag på 10.000 kg NEM, må der placeres op til 50.000 kg NEM i et samlet oplag.
   
 
Flammeskærmen skal udformes og placeres således, at der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) skøn forsvarlig brandmæssig adskillelse.
   
4.3.1.2
I pakkeafsnit må der højst være den for håndteringen nødvendige mængde fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, dog højst 250 kg NEM.
   
4.3.1.3
Containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, og pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke anvendes til andre formål.
   
4.3.1.4
Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en selvstændig container og skal opfylde de samme krav, som stilles til oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i container.
   
4.3.1.5
Containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke stables eller placeres i forlængelse af hinanden. Containere, der opstilles ved siden af hinanden, skal være placeret parallelt med døråbningerne i samme retning.
   
4.3.1.6
Såfremt et oplag er fordelt i flere containere, jf. pkt. 4.3.1.1, må der alene udtages eller indsættes varer fra én container ad gangen. Når der udtages eller indsættes varer fra en container, skal de øvrige containere holdes lukket.
   
4.3.1.7
I en container med en dybde på over 6 meter skal der fra ethvert punkt mindst være 2 af hinanden uafhængige flugtveje direkte til det fri, medmindre containeren henstår som færdigpakket enhed eller er pakket kontinuerligt fra bagvæggen og fremefter og kun fyldes og tømmes kontinuerligt således, at der på intet tidspunkt er placeret fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler mellem personer i containeren og containerens døre.
   
4.3.1.8
I containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker.
   
4.3.2
Afstandskrav
   
 
Kravene i afsnit 4.4 skal overholdes.
   
4.3.3
Ordensregler
   
 
Ordensreglerne i afsnit 7 skal overholdes med undtagelserne af punkt 7.5.1 og 7.5.2.
   
4.4
Afstandskrav
   
4.4.1
Bygninger og containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal placeres således, at den ydre sikkerhedsafstand overholdes.
   
 
Den ydre sikkerhedsafstand i meter for det enkelte oplag beregnes som 6,4 × NEM1/3, hvor NEM angives i kg.
   
 
Den ydre sikkerhedsafstand fordobles i forhold til bygninger eller områder, der er svært evakuerbare.
   
 
Den ydre sikkerhedsafstand i meter til trafikårer uden konstant og tæt trafik kan dog beregnes som 4,3 × NEM1/3, hvor NEM angives i kg.
   
4.4.2
Bygninger og containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, og hvis indbyrdes afstande i meter er mindre end 10 meter eller 0,22 × NEM½, hvor NEM angives i kg, betragtes som ét oplag.
   
4.4.3
Bygninger og containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal placeres således i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, der vedrører virksomheden, at den indbyrdes afstand i meter udgør mindst 0,22 × NEM½, dog mindst 10 meter.
   
4.4.4
I en afstand af mindst 10 meter fra containeren må der ikke forefindes nogen form for brændbar vegetation, som f.eks. træer, buskads og lignende.
   
4.4.5
Området i en afstand af mindst 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering eller lignende.
   
4.4.6
Container med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en afstand af mindst 25 meter fra større brandfarligt oplag i bygning eller i det fri, jf. dog punkterne 4.4.7 og 4.4.8.
   
4.4.7
Containeren skal placeres således, at dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger og større brandfarligt oplag, der er placeret mindre end 100 meter fra containeren, jf. dog punkt 4.4.8.
De nævnte afstande udmåles fra containerens dørtærskel og i en vinkel på 135° til begge sider fra denne.
   
4.4.8
Kravet i punkt 4.4.7 om placering bortfalder, såfremt containeren forsynes med en anordning, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved brand.
   
5
Anden opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret 1.1G eller 1.2G
   
5.1
Generelle bestemmelser
   
5.1.1
På virksomheden må der ikke forefindes andre større brandfarlige oplag end de, der anvendes i driften af virksomheden med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, eller andre produkter, hvori der indgår pyrotekniske artikler.
   
5.1.2
Opvarmning må kun ske med vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt uden for opbevaringsstedet og adskilt fra dette med mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0, (BS-bygningsdel 60).
   
5.1.3
Gulve i opbevaringsrum eller pakkeafsnit skal være plane og uden revner og må ikke give anledning til farlige elektrostatiske udladninger.
   
5.1.4
Reoler i opbevaringsrum og pakkeafsnit skal være udført af træ, af overfladebehandlet metal eller andre materialer med tilsvarende egenskaber. Fralægningsborde skal være plane og uden revner og må ikke give anledning til farlige elektrostatiske udladninger.
   
5.1.5
Det skal sikres, at der er gode køreveje for redningsberedskabet til og på virksomheden.
   
5.2
Opbevaring i bygning
   
5.2.1
Generelle bestemmelser
   
5.2.1.1
Det enkelte oplag må ikke overstige 2.000 kg NEM.
   
5.2.1.2
I pakkeafsnit må der højst være den for håndteringen nødvendige mængde fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, dog højst 100 kg NEM.
   
5.2.1.3
Oplag skal indrettes i 1-etages bygning.
   
5.2.1.4
Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal indrettes i en selvstændig bygning og skal opfylde de samme krav, som stilles til oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i bygning.
   
5.2.1.5
Bygninger, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, og pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, må ikke anvendes til andre formål. Der kan dog indrettes toiletrum.
   
5.2.2
Bygningsmæssige forhold
   
5.2.2.1
Ydervægge skal udføres som mindst bygningsdel EI-30 (BD-bygningsdel 30). Udvendige overflader skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning).
   
5.2.2.2
Vinduer og døre mod andre oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal udføres som mindst bygningsdel EI-30 (BD-vindue 30 og BD-dør 30).
   
5.2.2.3
Såfremt der inden for en afstand af 100 meter fra åbninger til det fri i bygninger med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler befinder sig andre bygninger eller containere med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal åbningerne på ydersiden være forsynet med en anordning, der hindrer indskydning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved brand.
   
5.2.2.4
Den nævnte afstand udmåles fra åbningernes bundrammer og i en vinkel på 135° til begge sider fra disse.
   
5.2.2.5
Tagdækning skal udføres på en sådan måde, at fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der lander på taget, ikke kan slå hul i taget eller brænde igennem. Kravet anses som opfyldt, såfremt taget udføres af lamineret glas, glasfiberarmeret plast, stålplade eller tilsvarende robust og svært antændeligt materiale. Ovenlys af PVC, PMMA (akryl), PC (polycarbonat) eller lignende må ikke anvendes.
   
5.2.3
Afstandskrav
   
 
Kravene i afsnit 5.4 skal overholdes.
   
5.2.4
Flugtveje og udgange
   
5.2.4.1
Fra ethvert opbevaringsrum skal der være mindst 2 udgange direkte til det fri i terrænhøjde. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved opbevaringsrummets modstående ender.
   
5.2.4.2
Der må intet sted i et opbevaringsrum være over 25 m til nærmeste udgang.
   
5.2.4.3
Udgange og døre fra opbevaringsrum skal åbne i flugtretningen.
Udgange og døre i flugtveje helt til det fri i terrænhøjde skal let kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
   
5.2.5
Brandmateriel
   
 
I bygninger skal forefindes enten vandfyldte slangevinder, ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker. Placering skal ske således, at der fra et vilkårligt punkt højst er 25 meter til nærmeste slangevinde, håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker.
   
5.2.6
Ordensregler
   
 
Ordensreglerne i afsnit 7 med skal overholdes med undtagelse af punkt 7.5.1 og 7.5.2.
   
5.3
Opbevaring i container
   
5.3.1
Generelle bestemmelser
   
5.3.1.1
Det enkelte oplag må ikke overstige 2.000 kg NEM, dog kan der ved adskillelse af oplag, ved overholdelse af de indre sikkerhedsafstande, jf. afsnit 5.4, opbevares op til 10.000 kg. NEM.
   
5.3.1.2
I pakkeafsnit må der højest være den for håndteringen nødvendige mængde fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, dog højst 100 kg.
   
5.3.1.3
Containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, og pakkeafsnit med fyrværkeri må ikke anvendes til andre formål.
   
5.3.1.4
Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en selvstændig container og skal opfylde de samme krav, som stilles til oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i container.
   
5.3.1.5
Containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke stables eller placeres i forlængelse af hinanden. Containere, der opstilles ved siden af hinanden, skal være placeret parallelt med døråbningerne i samme retning.
   
5.3.1.6
I en container med en dybde på over 6 meter skal der fra ethvert punkt mindst være 2 af hinanden uafhængige flugtveje direkte til det fri, medmindre containeren henstår som færdigpakket enhed eller er pakket kontinuerligt fra bagvæggen og fremefter og kun fyldes og tømmes kontinuerligt således, at der på intet tidspunkt er placeret fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler mellem personer i containeren og containerens døre.
   
5.3.1.7
I containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker.
   
5.3.2
Afstandskrav
   
 
Kravene i afsnit 5.4 skal overholdes.
   
5.3.3.
Ordensregler
   
 
Ordensreglerne i afsnit 7 skal overholdes med undtagelse af punkt 7.3.1 – 7.3.3, 7.5.1 og 7.5.2.
   
5.4
Afstandskrav
   
5.4.1
Bygninger og containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal placeres således, at den ydre sikkerhedsafstand overholdes.
   
 
Den ydre sikkerhedsafstand i meter for det enkelte oplag beregnes som 22,2 × NEM1/3, hvor NEM angives i kg, dog mindst 270 meter, til andre virksomheder eller anden industri, og dog mindst 400 meter til beboelse.
   
 
Den ydre sikkerhedsafstand fordobles i forhold til bygninger eller områder, der er svært evakuerbare.
   
 
Den ydre sikkerhedsafstand i meter til trafikårer uden konstant og tæt trafik beregnes som 3,4 x NEM½, hvor NEM angives i kg.
   
5.4.2
Den indre sikkerhedsafstand til virksomhedens egne aktiviteter beregnes som 8,0 x NEM1/3.
   
5.4.3
Bygninger og containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal placeres således i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, der vedrører virksomheden, at den indbyrdes afstand i meter udgør mindst 4,8 × NEM1/3, dog mindst 10 meter.
   
5.4.4
Den indbyrdes sikkerhedsafstand kan nedsættes ved opsætning af trykbølgebeskyttende barriere.
   
 
Den trykbølgebeskyttende barriere skal udformes og placeres således, at der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) skøn forsvarlig brandmæssig adskillelse.
   
5.4.5
I en afstand af mindst 10 meter fra containeren må der ikke forefindes nogen form for brændbar vegetation, som f.eks. træer, buskads og lignende.
   
5.4.6
Området i en afstand af mindst 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering eller lignende.
   
5.4.7
Container med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en afstand af mindst 25 meter fra større brandfarligt oplag i bygning eller i det fri, jf. dog punkterne 5.4.8 og 5.4.9.
   
5.4.8
Containeren skal placeres således, at dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger og større brandfarligt oplag, der er placeret mindre end 100 meter fra containeren, jf. dog punkt 5.4.9.
   
5.4.9
De nævnte afstande udmåles fra dørtærskel og i en vinkel på 135o til begge sider.
   
6
Læsning og losning af containere og køretøjer
   
6.1
Generelle bestemmelser
   
6.1.1
Fragtcontainere og køretøjer, der læsses eller losses for fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal være placeret på en dertil indrettet plads, der er godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).
   
6.1.2
Fragtcontainere og køretøjer med fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal opfylde de afstandskrav og ordensregler i disse forskrifter, der gælder for opbevaring af det pågældende fyrværkeri eller de pågældende andre pyrotekniske artikler i containere, med undtagelse af afsnit 7.3.
   
6.2
Indretning af læsnings- og losningsplads
   
6.2.1
Containere og køretøjer med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres således, at containernes døre og dørene til køretøjernes lastrum eller lasteåbningerne i overdækkede køretøjer vender væk fra bygningers åbninger og større brandfarligt oplag, der er mindre end 100 meter fra containeren, jf. dog punkt 6.2.2.
   
 
De nævnte afstande udmåles fra dørtærsklerne eller bundkanten af lasteåbningerne og i en vinkel på 135° til begge sider fra disse.
   
6.2.2
Kravet i punkt 6.2.1 om placering bortfalder, såfremt containerne eller køretøjerne alene indeholder
   
 
a) helårsfyrværkeri,
b) konsumfyrværkeri transportklassificeret som 1.4S og
c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S.
   
6.2.3
Overdækkede køretøjer, der læsses eller losses gennem lasteåbninger i siden, skal placeres i forlængelse af hinanden og således, at åbningerne vender i samme retning og væk fra containere eller andre køretøjer med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler.
Containere og andre køretøjer, der læsses eller losses, må ikke placeres i forlængelse af hinanden. De skal placeres parallelt med hinanden, således at containernes døre og dørene til køretøjernes lastrum vender i samme retning.
   
 
Containere må ikke stables.
   
6.2.4
I umiddelbar nærhed af containere og køretøjer med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal forefindes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere.
   
6.2.5
Ordensreglerne i afsnit 7.5 skal overholdes.
   
7
Ordensregler
   
7.1
Generelle bestemmelser
   
7.1.1
Personalet skal være grundigt instrueret i ordensreglerne og i brugen og placeringen af brandslukningsmateriel.
   
7.1.2
På opbevaringssteder og i pakkeafsnit må der kun opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler. Der må dog opbevares de for håndteringen af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler nødvendige paller og andet hjælpemateriale.
   
7.1.3
Emballage skal opbevares uden for pakkeafsnit.
   
7.1.4
Fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er færdigpakket, skal straks fjernes fra pakkeafsnittet og bringes til forsendelse eller til godkendt opbevaringssted.
   
7.1.5
Ved stabling på reoler må den samlede højde ikke overstige 6 meter. Stablingshøjden på de enkelte hylder må ikke overstige 2 meter. Såfremt der ikke anvendes reoler, må stablingshøjden ikke overstige 2 meter.
   
7.1.6
Tobaksrygning er forbudt på lokaliteter, hvor der opbevares eller håndteres fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler.
   
7.1.7
Affyring af fyrværkeri på lokaliteter, hvor der opbevares eller håndteres fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, er ikke tilladt.
   
7.1.8
Opbevaringssteder og pakkeafsnit skal holdes rene og ryddelige.
   
7.1.9
Fyrværkeri i defekt emballage skal omgående pakkes forsvarligt og eventuelt spild fjernes.
   
7.1.10
Containere, opbevaringsrum og pakkeafsnit skal holdes aflukkede, når der ikke indsættes eller udtages varer.
   
7.1.11
Et hvert oplag af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal forsvarligt sikres mod tyveri. Yderdøre i bygninger og containerdøre skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages varer. Låseanordningen skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).
   
7.1.12
Parkering af motorkøretøjer, herunder trucks uden for arbejdstiden,og opladning af trucks, må kun ske på steder, der er godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).
   
7.2
Skiltning
   
7.2.1
På opbevaringssted og i pakkeafsnit i bygning og udvendigt på alle døre til opbevaringssted og pakkeafsnit i bygning samt ved oplag i det fri skal der opsættes tydelige og holdbare sikkerhedsskilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.
   
7.2.2
På den udvendige side af dørene til opbevaringssted i bygninger og containere skal der opsættes sikkerhedsskilte med teksten ”FARLIGT FYRVÆRKERI”.
   
7.3
Branddøre
   
7.3.1
Branddøres selvlukkemekanisme må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler, automatiske branddørlukningsanlæg el.lign. Automatiske branddørlukningsanlæg må dog anvendes, såfremt der alene opbevares
   
 
a) helårsfyrværkeri,
b) fyrværkeri transportklassificeret som 1.4S og
c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S.
   
7.3.2
Det skal jævnligt kontrolleres, at dørenes lukkeanordninger er funktionsdygtige, herunder at dørene lukker tætsluttende i fals.
   
7.3.3
Branddøre skal på begge sider være forsynet med sikkerhedsskilte: ”BRANDDØR – holdes lukket”.
   
7.4
Flugtveje
   
7.4.1
Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
   
7.4.2
Opbevaring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder flugtvejsdøre, der ikke benyttes i den daglige drift.
   
7.5
Læsnings- og losningsplads
   
7.5.1
Der må kun ske læsning eller losning af én fragtcontainer eller ét køretøj ad gangen. Der må dog foretages ompakning fra én container eller ét køretøj til én anden container eller ét andet køretøj. Dørene på øvrige containere og køretøjer skal være lukkede, så længe læsningen eller losningen foregår.
   
7.5.2
Containere og køretøjer skal fyldes og tømmes kontinuerligt således, at der på intet tidspunkt er placeret fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler mellem personer i containeren eller køretøjet og containerens eller køretøjets døre.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende nr. L 376 af 27. december 2006 s. 36) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/23/EF om markedsføring af pyrotekniske artikler (EU-Tidende 2007 L 154 af 14. juni 2007 s. 1). Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.