Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Opkrævning og beregning af gebyr

Kapitel 3   Beregning af omkostninger ved ydelser efter lov om CO

Kapitel 4   Klagebestemmelser

Kapitel 5   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter

I medfør af § 33, stk. 3, og § 34, stk. 6, i lov nr. 493 af 9. juni 2004 om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 9. maj 2008, som ændret ved lov nr. 1267 af 16. december 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. En driftsleder af en produktionsenhed eller en luftfartsoperatør af luftfartsaktiviteter omfattet af lov om CO2 -kvoter skal betale Energistyrelsens omkostninger ved tildeling af tilladelser efter §§ 10-12 og § 23, tildeling af kvoter efter §§ 15-20 og § 22, tildeling af luftfartskvoter efter §§ 23 a-c, behandling og afgørelse af sager vedrørende overvågning, verifikation og rapportering efter §§ 28-30, afgørelse om afgiftsbetaling efter § 31, og tilsyn efter § 32, stk. 1.

Stk. 2. Undtaget for gebyr er produktionsenheder, der ikke tildeles kvoter i en periode.

Kapitel 2

Opkrævning og beregning af gebyr

§ 2. Energistyrelsens omkostninger i medfør af § 1, stk. 1, fordeles beløbsmæssigt lige på de enkelte produktionsenheder og luftfartsoperatører, således at der for hver betales kr. 23.300 om året.

Stk. 2. Det ovennævnte beløb opkræves hos de enkelte driftsledere og luftfartsoperatører en gang årligt medio i det år beløbet opkræves for. Der betales ikke moms af beløbet.

Stk. 3. Beløbet betales senest 30 dage efter opkrævningens udsendelse.

Stk. 4. Betales skyldigt beløb ikke rettidigt, skal der betales rente heraf i medfør af renteloven.

§ 3. Ved beregning af gebyr anses produktionsenheder og luftfartsaktiviteter, der er samlet i puljeordninger i medfør af lovens § 23, fortsat som separate produktionsenheder og separate luftfartsoperatører, der hver skal betale gebyr i medfør af § 1, stk. 1, og § 2.

Kapitel 3

Beregning af omkostninger ved ydelser efter lov om CO2-kvoter

§ 4. Efter udløbet af et år udarbejder Energistyrelsen en opgørelse over de beløb, som de omfattede produktionsenheder og luftfartsoperatører skal betale for det pågældende år. For meget betalt gebyr modregnes i næste års gebyropkrævning, hvis gebyrindtægterne forventes at overstige Energistyrelsens langsigtede gennemsnitsomkostninger jf. Statens Budgetvejledning 2006, stk. 2.3.1.2.

Stk. 2. Energistyrelsens omkostninger ved administration af kvoteordningen beregnes på grundlag af en opgørelse over det antal timer, der i alt er medgået til udførelsen af de i § 1, stk. 1, nævnte opgaver ganget med den efter stk. 3 fastsatte timesats.

Stk. 3. Timesatsen fastsættes på grundlag af den gennemsnitlige lønudgift til de medarbejdere, der deltager i administrationen af kvoteordningen, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med administrationen det pågældende regnskabsår.

Kapitel 4

Klagebestemmelser

§ 5. Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til klima- og energiministeren.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 571 af 18. juni 2004 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter ophæves.

Klima- og Energiministeriet, den 16. december 2009

Lykke Friis

/ Ib Larsen