Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 16. december 2009

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love

(Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv)

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Til § 1

Af skatteministeren:

1) I indledningen indsættes efter »§ 4 i lov nr. 527 af 12. juni 2009,«: »og som ændres ved § 4 i det af Folketinget den 17. december 2009 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.),«.

[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 2 og 3]

2) I den under nr. 5 foreslåede affattelse af § 3, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »bilag 2, nr. 15 og 16« til: »§ 1, stk. 1, nr. 17 og 18«.

[Konsekvensændring som følge af § 4, nr. 2, i lovforslag nr. L 63 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.), der ændrer i den pågældende bestemmelse]

3) Nr. 23 affattes således:

»23. § 9 stk. 7, ophæves.

Stk. 8-17 bliver herefter stk. 7-16.«

[Konsekvensændring som følge af L 63]

4) Nr. 24 affattes således:

»24. § 9, stk. 12-17, der bliver stk. 11-16, affattes således:

»Stk. 11. Et energiprodukt, der medgår direkte til produktion af et tilsvarende energiprodukt, er fritaget for afgift. Fritagelsen gælder kun for energiprodukter, som er produceret på virksomhedens område. Fritagelsen gælder dog ikke for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof.

Stk. 12. En forholdsmæssig del af energiprodukterne kan henregnes under stk. 11 i de tilfælde, hvor samme anlæg forsyner såvel anvendelser omfattet af stk. 11 som andre anvendelser i virksomheden, når en sådan fordeling kan opgøres. § 11, stk. 5, nr. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 13. For nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke stk. 11 finder anvendelse, betales afgift i overensstemmelse med reglerne for nedsættelse af tilbagebetaling af afgift efter § 11, stk. 9-12. Ved opgørelse af afgiften efter § 11, stk. 9, 1. pkt., anvendes dog satsen 62,7 kr. pr. GJ varme. I perioden 2010-2014 er satsen som nævnt i bilag 6. Satsen reguleres efter § 32 a.

Stk. 14. For nyttiggjort overskudsvarme vedrørende eget kraft-varme-anlæg fra varme og varer, for hvilke stk. 11 finder anvendelse, betales afgift i overensstemmelse med reglerne for nedsættelse af tilbagebetaling af afgift efter § 11, stk. 9-12. Ved opgørelse af afgiften efter § 11, stk. 9, 2. pkt., anvendes dog satsen 50,1 kr. pr. GJ varme. I perioden 2010-2014 er satsen som nævnt i bilag 6. Satsen reguleres efter § 32 a.

Stk. 15. Den, som forbruger varme, hvoraf der er betalt afgift efter stk. 13 eller stk. 14, får tilbagebetalt afgiften efter reglerne om tilbagebetaling af beløb i § 11, stk. 15.

Stk. 16. Der skal ikke betales afgift af nyttiggjort overskudsvarme efter stk. 13 eller stk. 14, i det omfang den nyttiggjorte overskudsvarme opfylder betingelserne for fritagelse fra nedsættelse af tilbagebetaling af afgift nævnt i § 11, stk. 13.««

[Konsekvensændring som følge af § 4, nr. 5, i lovforslag nr. L 63 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.), der indsætter de pågældende bestemmelser]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ved ændringsforslag nr. 2 og 3 foretages konsekvensændringer i lovforslagets § 1 som følge af L 63. Det foreslås derfor, at der indsættes en henvisning til L 63 i indledningen til § 1.

Til nr. 2

I § 1, nr. 5, i det oprindelige lovforslag nr. L 20 foreslås det at nyaffatte mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 2, der bliver stk. 3, under hensyn til, at L 20 fremsattes før ikrafttrædelsen af ændringen af den samme bestemmelse efter lov nr. 527 af 12. juni 2009, der er vedtaget som led i skatteformen forårspakke 2.0.

I § 4, nr. 2, i lovforslag nr. L 63 af 18. november 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.), foreslås det som led i en række justeringer af lov nr. 527 af 12. juni 2009 at ændre mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 2, 2. pkt., med ikrafttrædelse den 1. januar 2010.

Som konsekvens af § 4, nr. 2, i L 63 foreslås det med ændringsforslag nr. 2 at ændre en henvisning i mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 2, der bliver stk. 3, fra bilag 2, nr. 15 og 16, til § 1, stk. 1, nr. 17 og 18.

Mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 2, der bliver stk. 3, giver adgang til, at virksomheder, der afsætter, oplagrer eller forbruger afgiftspligtige varer, herunder bl.a. karburatorvæske samt smøreolie og lign., jf. mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 17 og 18, under visse nærmere betingelser kan blive frivilligt autoriseret som oplagshaver. I bemærkningerne til § 4 i lovforslag nr. L 207 af 22. april 2009, der udgør forarbejderne til lov nr. 527 af 12. juni 2009, er det anført, at smøreolie og lign. ikke er omfattet af EU’s regler for bl.a. forsendelse af varer. Efterfølgende har det imidlertid vist sig, at visse smøreolieprodukter og lign. er omfattet af de administrative krav til varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU. Det drejer sig om varer under position 2710.11-2710.19.69 i EU’s Kombinerede Nomenklatur. Retsstillingen vil blive præciseret i en bekendtgørelse.

Til nr. 3 og 4

Efter § 1, nr. 23, i det oprindelige lovforslag nr. L 20 foreslås mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 7, ophævet, og i § 1, nr. 24, foreslås det at indsætte stk. 11 i mineralolieafgiftslovens § 9 under hensyn til, at L 20 fremsattes før ikrafttrædelsen af ændringerne af samme bestemmelse efter lov nr. 527 af 12. juni 2009, der er vedtaget som led i skatteformen forårspakke 2.0.

I § 4, nr. 5, i lovforslag nr. L 63 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.) foreslås det som led i en række justeringer af lov nr. 527 af 12. juni 2009 at indsætte stk. 12-17 efter det nuværende stk. 11 i mineralolieafgiftslovens § 9 med ikrafttrædelse den 1. januar 2010.

Som konsekvens af § 4, nr. 5, i L 63 foreslås det med ændringsforslag nr. 3 at rykke nummereringen af de nye stykker i mineralolieafgiftslovens § 9, således at der efter § 9, stk. 10, sker indsættelse af nye stk. 11-16.