Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 2   Kategorier af fyrværkeri

Kapitel 3   Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhverv som festfyrværker i Danmark

Kapitel 4   Etablering som festfyrværker i Danmark

Kapitel 5   Fælles bestemmelser

Kapitel 6   Straffebestemmelser

Kapitel 7   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer1)

I medfør af § 3, nr. 13, og § 7, stk. 2, i lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som ændret ved lov nr. 1096 af 21. december 1994 og lov nr. 1060 af 9. november 2005, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på personer, der er statsborgere i et EU- eller EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv:

1) som midlertidigt eller lejlighedsvist agter at udøve eller udøver erhverv som festfyrværker i Danmark på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer, eller

2) som agter at etablere sig eller har etableret sig som festfyrværker i Danmark på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. § 14 finder tilsvarende anvendelse for personer, som uden at være omfattet af stk. 1, nr. 2, ansøger om godkendelse som festfyrværker i Danmark på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3. For indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler finder bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler anvendelse.

Stk. 4. Ved udøvelse af erhvervet som festfyrværker efter reglerne i kapitel 4 finder følgende bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1426 af 16. december 2009 om godkendelse som festfyrværker anvendelse:

1) § 6 om godkendelse som festfyrværker

2) § 14 om efteruddannelse,

3) § 15 og § 16 om oplysningspligter,

4) § 17 og § 20 om tilbagekaldelse af en godkendelse som festfyrværker og domstolsprøvelse heraf,

5) straffebestemmelsen i § 21 stk. 1 nr. 1

6) straffebestemmelserne i § 21, stk. 1 nr. 3 og 4.

Stk. 5. Ved udøvelse af erhvervet som festfyrværker efter kapitel 3 finder stk. 4, nr. 3 og nr. 6 anvendelse.

§ 2. Ved anvendelse af bestemmelser i denne bekendtgørelse lægges følgende definitioner til grund:

1) Professionelt fyrværkeri: Fyrværkeri, der er beregnet til anvendelse af personer, der har godkendelse som festfyrværkere eller scenefyrværkere, og som ikke omfattes af begrebet konsumfyrværkeri.

2) Scenefyrværkeri: Pyrotekniske artikler beregnet til indendørs eller udendørs scenebrug, herunder i forbindelse med film- og tv produktioner og lignende. (Fyrværkeri i kategori T1 og T2).

3) Konsumfyrværkeri: Fyrværkeri der er beregnet til anvendelse af forbrugere.

4) Festfyrværker: Person der har godkendelse til at håndtere og anvende professionelt fyrværkeri.

5) Scenefyrværker: Person der alene har godkendelse til at håndtere og anvende scenefyrværkeri.

6) NEM: Nettoeksplosivstofmængde.

Kapitel 2

Kategorier af fyrværkeri

§ 3. Fyrværkeri inddeles i følgende kategorier:

1) Kategori 1: Fyrværkeri forbundet med lav risiko og minimalt støjniveau, som er beregnet til anvendelse i fysisk afgrænsede områder, herunder fyrværkeri til indendørs brug i boliger.

2) Kategori 2: Fyrværkeri forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

3) Kategori 3: Fyrværkeri forbundet med mellemhøj risiko, som er beregnet til udendørs anvendelse i større, fysisk åbne områder. Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

4) Kategori 4: Fyrværkeri forbundet med høj risiko, som er beregnet til kun at blive anvendt af festfyrværkere. Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

5) Kategori T1: Scenefyrværkeri med lav risiko.

6) Kategori T2: Scenefyrværkeri, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer, der er godkendt som scene- eller festfyrværkere.

§ 4. Konsumfyrværkeri udgøres af:

1) fyrværkeri i kategori 1,

2) fyrværkeri i kategori 2,

3) fontæner i kategori 3 med en NEM på indtil 750 gram, og

4) batterier og kombinationer i kategori 3 med en samlet NEM på indtil 1000 gram, hvis de elementer, der indgår, kan kategoriseres som kategori 2. Batterier og kombinationer må ikke indeholde delelementer, som består i fyrværkeri, der er konstrueret med ren knaldeffekt som for eksempel kanonslag, dobbelte kanonslag, kanonslag med blitzknald og knaldfrøer, eller fyrværkeri, der er konstrueret med knaldeffekt som dominerende effekt.

Stk. 2. Helårsfyrværkeri udgøres af bengalske fakler, knallerter, isfontæner, håndholdte stjernekastere, ikke håndholdte stjernekastere, trækbordbomber, bordbomber, knaldperler, hundepropper, knaldbånd og knaldhætter, i det omfang de nævnte artikler er omfattet af kategori 1.

§ 5. Professionelt fyrværkeri udgøres af:

1) fyrværkeri i kategori 3, der ikke er konsumfyrværkeri, jf. § 4,

2) fyrværkeri i kategori 4, og

3) scenefyrværkeri i kategori T1 og T2.

Kapitel 3

Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhverv som festfyrværker i Danmark

§ 6. Personer, omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, skal forud for udøvelse af erhverv som festfyrværker første gang i Danmark skriftligt indgive anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2. Med anmeldelsen, jf. stk. 1, skal følgende dokumentation vedlægges:

1) oplysning om en eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar,

2) dokumentation for, at anmelderen er statsborger i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande,

3) en attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, for dér at udøve erhverv som festfyrværker eller tilsvarende erhverv, og at det på tidspunktet for attestationen ikke forbydes anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt,

4) bevis for anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer,

5) hvis erhvervet som festfyrværker eller tilsvarende erhverv ikke er lovreguleret i etableringslandet, bevis for, at anmelderen har udøvet erhverv som festfyrværker eller tilsvarende erhverv i mindst 2 år i løbet af de sidste 10 år forud for anmeldelsen, og

6) bevis for at den pågældende ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af erhvervet som festfyrværker, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Stk. 3. Anmeldelse og dokumentation efter stk. 1 og 2 kan fremsendes elektronisk.

§ 7. En anmelder, for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter § 6, stk. 2, registreres i Sikkerhedsstyrelsens register over festfyrværkere, jf. dog § 8 og § 9, stk. 1.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen underretter anmelderen om registreringen, jf. stk. 1, og bekræfter inden for de i § 10 fastsatte frister, at anmelderen midlertidigt og lejlighedsvis kan udøve erhverv som festfyrværker i Danmark i indtil 1 år fra indgivelse af anmeldelsen, jf. § 6.

Stk. 3. Hvis titlen som festfyrværker eller tilsvarende erhverv er lovreguleret i det land, som nævnt i § 1, stk. 1, hvor anmelderen er etableret, skal midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhvervet som festfyrværker i Danmark foregå under den titel, der anvendes i etableringslandet, jf. dog § 9, stk. 3.

Stk. 4. Hvis titlen som festfyrværker eller tilsvarende erhverv ikke er lovreguleret i etableringslandet, skal det i forbindelse med udøvelse af erhvervet som festfyrværker i Danmark anføres, hvilket uddannelsesbevis anmelderen har opnået, jf. dog § 9, stk. 3.

Stk. 5. Titlen, jf. stk. 3, eller angivelsen af uddannelsesbeviset, jf. stk. 4, skal anføres på etableringslandets officielle sprog eller et af etableringslandets officielle sprog.

§ 8. Med henblik på at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed eller sikkerhed kan Sikkerhedsstyrelsen kontrollere anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden den pågældende første gang midlertidigt eller lejlighedsvist udøver erhverv som festfyrværker i Danmark.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen underretter anmelderen inden for de i § 10 fastsatte frister.

Stk. 3. Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til bekendtgørelse om godkendelse som festfyrværker, skal den pågældende, der midlertidigt eller lejlighedsvist agter at udøve erhverv som festfyrværker i Danmark, over for Sikkerhedsstyrelsen bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller kompetence. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve.

Stk. 4. De nærmere krav til egnethedsprøven, jf. stk. 3, fastsættes af Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 5. Anmelderen kan pålægges betaling, jf. lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, for afholdelse af udgifter til gennemførelse af egnethedsprøve, jf. stk. 3, eller for deltagelse i supplerende uddannelse.

§ 9. En anmelder, for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter § 6, stk. 2, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer kan bekræftes af Sikkerhedsstyrelsen på baggrund af gennemført kontrol eller egnethedsprøve efter § 8, stk. 1 eller 3, meddeles godkendelse som festfyrværker.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen meddeler godkendelse som festfyrværker enten som godkendelse til scenefyrværkeri alene, eller som godkendelse til professionelt fyrværkeri generelt. Godkendelsen kan efter omstændighederne meddeles til et enkeltstående arrangement.

Stk. 3. Erhvervet som godkendt festfyrværker, jf. stk. 1, skal udøves under titlen ”festfyrværker”.

§ 10. Sikkerhedsstyrelsen bekræfter modtagelse af anmeldelse og dokumentation, jf. § 6, inden 1 måned fra modtagelsen og underretter inden for samme frist anmelderen om, hvorvidt styrelsen agter at kontrollere vedkommendes erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. § 8, stk. 1, eller om resultatet af kontrollen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelser, meddeler Sikkerhedsstyrelsen inden 1 måned efter modtagelse af anmeldelse og dokumentation grunden til forsinkelsen, og hvornår en afgørelse kan forventes.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse på baggrund af kontrol inden 2 måneder efter modtagelse af anmeldelse og fuldstændig dokumentation, jf. dog stk. 7.

Stk. 4. Medfører resultatet af kontrollen krav om egnethedsprøve, jf. § 8, stk. 3, træffes afgørelse på baggrund af egnethedsprøven inden 1 måned efter, at krav om egnethedsprøve er meddelt anmelderen.

Stk. 5. Hvis Sikkerhedsstyrelsen ikke har givet svar inden for de i stk. 1-4 fastsatte frister, kan anmelderen udøve erhverv som festfyrværker i Danmark midlertidigt og lejlighedsvist.

§ 11. Sikkerhedsstyrelsen kan hos de kompetente myndigheder i det land, hvor anmelderen er etableret, for hver udførelse af erhvervet som festfyrværker, som anmelderen foretager i Danmark, indhente nødvendige oplysninger om de i § 6, stk. 2, nr. 3 og 6, nævnte forhold samt om anmelderen i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan videregive oplysninger til de kompetente myndigheder i de i § 1, stk. 1, nævnte lande til brug for klager over tjenesteyderens udøvelse af erhverv som festfyrværker i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.

§ 12. En anmelder, omfattet af § 7, stk. 1, skal forny anmeldelsen en gang om året, senest 1 år efter indgivelsen eller den seneste fornyelse, hvis anmelderen fortsat agter at udøve erhverv som festfyrværker i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvist i løbet af det kommende år.

Stk. 2. Ved fornyelse af anmeldelsen, jf. stk. 1, skal der indgives fornyet dokumentation, jf. § 6, stk. 2, i det omfang, der er sket en væsentlig ændring af situationen, som godtgjort i den allerede fremlagte dokumentation.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen bekræfter fornyelsen af anmeldelsen efter stk. 1, hvis betingelserne, som angivet i § 7, stk. 1, forsat er opfyldt.

§ 13. Hvis anmelderen ikke har kunnet bevise de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer for udøvelse af erhvervet som festfyrværker i Danmark efter at have fået lejlighed hertil, jf. § 8, stk. 1 og 3, kan Sikkerhedsstyrelsen forbyde anmelderen at udøve erhverv som festfyrværker i Danmark, indtil anmelderen har bevist, at vedkommende har erhvervet de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Hvis det på baggrund af nye oplysninger om de i § 11, stk. 1, eller § 12, stk. 2, nævnte forhold konstateres, at betingelserne for udøvelse af erhverv som festfyrværker, jf. § 7, stk. 1, ikke længere er opfyldt, kan Sikkerhedsstyrelsen forbyde anmelderen at udøve erhverv som festfyrværker i Danmark, indtil betingelserne igen er opfyldt.

Kapitel 4

Etablering som festfyrværker i Danmark

§ 14. Personer, omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, og § 1, stk. 2, skal forud for udøvelse af erhverv som festfyrværker indgive ansøgning til Sikkerhedsstyrelsen om etablering som festfyrværker i Danmark.

Stk. 2. Følgende dokumentation skal i henhold til lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 20. marts 2007, som ændret ved lov nr. 1280 af 16. december 2009 vedlægges ansøgningen:

1) bevis for ansøgerens nationalitet,

2) kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve erhverv som festfyrværker eller tilsvarende erhverv,

3) attestation for ansøgerens eventuelle erhvervserfaring som festfyrværker eller tilsvarende erhverv, herunder hvis ansøgeren har udøvet et sådant erhverv i mindst 2 år på fuldtidsbasis i løbet af de forudgående 10 år i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, hvor erhvervet som festfyrværker eller tilsvarende erhverv ikke er lovreguleret, bevis for erhvervsudøvelsen,

4) attestation for, at det på tidspunktet for attestationen ikke forbydes ansøgeren at udøve erhverv som festfyrværker eller tilsvarende erhverv i hjemlandet eller i det land, hvorfra ansøgeren kommer, heller ikke midlertidigt,

5) bevis for at den pågældende ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af erhvervet som festfyrværker, jf. straffelovens § 78, stk. 2,

6) attestation for, at ansøgeren i stilling eller erhverv i øvrigt ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet som festfyrværker ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde, og

7) attestation for, at ansøgeren er myndig, ikke er under værgemål og har rådighed over sit bo.

Stk. 3. De i stk. 1, nr. 4-7, omhandlede dokumenter må ved fremlæggelsen ikke være mere end 3 måneder gamle.

Stk. 4. Ansøgning og dokumentation efter stk. 1 og 2 kan fremsendes elektronisk.

§ 15. Sikkerhedsstyrelsen bekræfter modtagelse af ansøgning om etablering som festfyrværker i Danmark, jf. § 14, inden for 1 måned efter modtagelsen og oplyser ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter.

Stk. 2. Fremsendelse af eventuelle manglende dokumenter, jf. stk. 1, kan ske elektronisk.

§ 16. Sikkerhedsstyrelsen kan i tilfælde af begrundet tvivl kræve en bekræftelse af ægtheden af certifikater og uddannelsesbeviser, jf. § 14, stk. 1, nr. 2, hos de kompetente myndigheder i det land, hvor certifikaterne eller uddannelsesbeviserne er udstedt.

Stk. 2. Hvis et uddannelsesbevis udstedt af en kompetent myndighed i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, omfatter uddannelse, der helt eller delvist er taget på en uddannelsesinstitution, der er lovligt etableret i et andet land, kan Sikkerhedsstyrelsen i tilfælde af begrundet tvivl sammen med den kompetente myndighed i udstedelseslandet kontrollere:

1) om uddannelsesforløbet ved den pågældende uddannelsesinstitution er formelt attesteret af den uddannelsesinstitution, der er etableret i udstedelseslandet,

2) om det udstedte eksamensbevis er det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddannelsesforløbet var fulgt i sin helhed i udstedelseslandet, og

3) om uddannelsesbeviset giver samme erhvervsrettigheder i udstedelseslandet.

§ 17. Godkendelse som festfyrværker meddeles af Sikkerhedsstyrelsen enten som godkendelse til håndtering og anvendelse af scenefyrværkeri alene (scenefyrværker) eller som godkendelse til håndtering og anvendelse af professionelt fyrværkeri generelt. Godkendelsen kan efter omstændighederne meddeles til et enkeltstående arrangement.

§ 18. Godkendelse som festfyrværker meddeles til ansøgere omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, når der er fremlagt fuldstændig dokumentation efter § 14, stk. 2, som herunder dokumenterer, at den pågældende har:

1) et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande er foreskrevet som betingelse for at få adgang til udøvelse af erhverv som festfyrværker eller tilsvarende erhverv, hvis erhvervet er udøvet i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande på fuldtidsbasis i 3 på hinanden følgende år eller på deltid i et tilsvarende omfang i løbet af de forudgående 10 år, og hvis kursus- eller uddannelsesbeviserne opfylder betingelserne i § 19, stk. 1,

2) et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande er foreskrevet som betingelse for at få adgang til udøvelse af erhverv som festfyrværker eller tilsvarende erhverv, hvis kursus- eller uddannelsesbeviserne opfylder betingelserne i § 19, stk. 1-2,

3) udøvet erhverv som festfyrværker eller tilsvarende erhverv på fuldtidsbasis i 2 år i løbet af de forudgående 10 år i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, hvor dette erhverv ikke er lovreguleret, og hvis ansøgeren er i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som opfylder betingelserne i § 19, stk. 1-3, eller

4) et eller flere uddannelsesbeviser, udstedt som bevis for lovreguleret uddannelse som festfyrværker eller tilsvarende erhverv, som opfylder betingelserne i § 19, stk. 1-3, jf. dog § 20.

§ 19. Kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. § 18, skal opfylde følgende betingelser:

1) de skal være udstedt af en kompetent myndighed i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, der er udpeget i overensstemmelse med landets love eller administrative bestemmelser, jf. dog stk. 4, og

2) de skal attestere, at den pågældende ved en prøve har dokumenteret erhvervsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til et niveau, som ligger umiddelbart forud for det, der kræves i Danmark.

Stk. 2. Kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. § 18, nr. 2-4, skal herudover attestere, at ansøgeren har modtaget undervisning, som omfatter følgende fag eller discipliner:

1) anvendelse af professionelt fyrværkeri,

2) opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler,

3) brand og førstehjælp,

4) transport af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, og

5) kendskab til lovgivning om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Stk. 3. Kursus- eller uddannelsesbeviser efter § 18, nr. 3-4, skal ligeledes attestere, at indehaveren er forberedt til at udøve det pågældende erhverv.

Stk. 4. Ethvert uddannelsesbevis udstedt i et tredjeland sidestilles med et uddannelsesbevis udstedt af en kompetent myndighed i overensstemmelse med landets love eller administrative bestemmelser i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, hvis indehaveren inden for det pågældende erhverv har en erhvervserfaring af 3 års varighed i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, som har anerkendt det pågældende uddannelsesbevis og har attesteret erhvervserfaringen.

§ 20. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve af en ansøger, at vedkommende efter eget valg gennemgår en prøvetid på op til 3 år, eller består en egnethedsprøve, som nævnt i § 8, stk. 3-5, som betingelse for at opnå godkendelse som festfyrværker, såfremt den uddannelse, ansøgeren har fået, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det uddannelsesbevis, som kræves i Danmark.

Stk. 2. Der kræves ikke prøvetid eller egnethedsprøve, jf. stk. 1, hvis de kundskaber, som ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring i et andet land helt eller delvist udligner den i stk. 1, omhandlede forskel.

§ 21. Sikkerhedsstyrelsen træffer begrundet afgørelse om godkendelse som festfyrværker senest 3 måneder efter modtagelsen af fuldstændig dokumentation, jf. § 14, i forbindelse med ansøgning om etablering som festfyrværker i Danmark.

Stk. 2. Personer, som er meddelt godkendelse som festfyrværker, jf. § 18, udøver erhvervet som festfyrværker under titlen ”festfyrværker” og registreres i Sikkerhedsstyrelsens register over festfyrværkere.

§ 22. Sikkerhedsstyrelsen kan indhente nødvendige oplysninger hos de kompetente myndigheder i hjemlandet eller det land, ansøgeren kommer fra, vedrørende de i § 14, stk. 1, nr. 4-7, nævnte forhold om den, der er meddelt godkendelse som festfyrværker i Danmark i medfør af § 18, eller som har ansøgt om etablering som festfyrværker i Danmark.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan videregive oplysninger til de kompetente myndigheder i hjemlandet om samme forhold som nævnt i stk. 1, under iagttagelse af lov om behandling af personoplysninger og regler udstedt i medfør heraf.

Kapitel 5

Fælles bestemmelser

Legitimationskrav

§ 23. Festfyrværkere skal ved enhver anvendelse af professionelt fyrværkeri medbringe billedlegitimation, som skal forevises på kommunalbestyrelsens forlangende.

Stk. 2. Festfyrværkere skal ved anvendelse af konsumfyrværkeri udenfor perioden 1. december til 5. januar forevise billedlegitimation, som skal forevises på kommunalbestyrelsens forlangende.

Klageadgang og domstolsprøvelse

§ 24. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 25. Afgørelser om afslag begrundet i, at ansøgeren er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af godkendelsen jf. § 6, stk. 2, nr. 6, eller § 14, stk. 2, nr. 5, skal på begæring af ansøgeren eller af Sikkerhedsstyrelsen indbringes for domstolene af anklagemyndigheden, jf. straffelovens § 78, stk. 3. Sagen behandles i strafferetsplejens former.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 26. Med bøde straffes den, der:

1) i strid med § 6, udøver midlertidigt eller lejlighedsvist erhverv som festfyrværker i Danmark uden forudgående anmeldelse,

2) udøver midlertidigt eller lejlighedsvist erhverv som festfyrværker i Danmark, uden at Sikkerhedsstyrelsen har bekræftet anmeldelsen, jf. § 7, stk. 2, eller har meddelt godkendelse efter § 9, stk. 1, og inden udløbet af de i § 10 fastsatte frister,

3) i strid med § 12, stk. 2, undlader at indgive fornyet dokumentation i tilfælde af væsentlig ændring af situationen,

4) overtræder forbud meddelt efter § 13,

5) i forbindelse med udøvelse af erhverv som festfyrværker i Danmark anvender titler, betegnelser eller registreringsnumre i strid med § 7, stk. 3-5, § 9, stk. 4, eller § 21, stk. 2, eller

6) i strid med § 23 undlader at fremvise billedlegitimation på kommunalbestyrelsens forlangende.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juli 2010.

§ 28. Bekendtgørelse nr. 1199 af 17. oktober 2007 om godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer ophæves.

Sikkerhedsstyrelsen, den 16. december 2009

Jacob Schmidt

/ Lene Knüppel

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EU-Tidende 2005 nr. L 255 s. 22).