Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1466 af 12. december 2007 om godkendelse af erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater, som ændret ved bekendtgørelse nr. 993 af 6. oktober 2008, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36).«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 18, stk. 2, § 24 a, stk. 1, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, som ændret ved lov nr. 449 af 12. juni 2009 og § 1 i lov nr. 500 af 12. juni 2009, fastsættes:«

3. I § 1, stk. 1, nr. 3, og § 6, 1. pkt., ændres »politiets« til: »fødevareregionens«.

4. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Fødevareregionen kan fastsætte vilkår for driften af virksomheden med henblik på at sikre opfyldelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.«

5. I § 4, stk. 2, og § 13, stk. 2, ændres »Politiet« til: »Fødevareregionen«.

6. I § 5, stk. 1, og to steder i § 29, stk. 3, ændres »politiet« til: »fødevareregionen«.

7. I § 5 indsættes som stk. 3-6:

»Stk. 3. Hvis virksomheden er omfattet af § 1, nr. 3, skal fødevareregionen træffe afgørelse senest seks måneder efter, at ansøgningen og alle nødvendige oplysninger er modtaget.

Stk. 4. Fristen efter stk. 3 kan forlænges én gang, hvis det på grund af sagens karakter ikke er muligt at træffe afgørelse inden fristens udløb. Hvis fristen forlænges, gives ansøgeren inden udløbet af fristen meddelelse herom og om, hvornår der herefter senest træffes afgørelse. Det skal fremgå af meddelelsen, hvad begrundelsen er for forlængelsen og for den herved fastsatte frist.

Stk. 5. En overskridelse af fristen efter stk. 3 eller den forlængede frist efter stk. 4 indebærer ikke, at ansøgeren kan anse tilladelsen for meddelt.

Stk. 6. Hvis virksomheden er omfattet af § 1, nr. 3, skal der hurtigst muligt efter modtagelsen af en ansøgning sendes en bekræftelse til ansøgeren på modtagelsen af ansøgningen. Bekræftelsen skal indeholde oplysninger om fristen efter stk. 3 og om adgangen til at forlænge fristen efter stk. 4. Bekræftelsen skal endvidere indeholde en klagevejledning.«

8. Efter § 29 indsættes:

»Oplysningspligt

§ 29 a. Hvis virksomheden er omfattet af § 1, nr. 3, skal virksomheden give kunderne kontaktoplysninger vedrørende den myndighed, der meddeler tilladelse efter dyreværnslovens § 18, stk. 1. Oplysningerne skal gives til eller gøres tilgængelige for kunden, inden der indgås aftale om anbringelse af hunden i pensionen eller internatet.

Stk. 2. Oplysningerne gives eller gøres tilgængelige på den måde, som den, der driver virksomheden, finder mest egnet. Oplysningerne kan herunder gøres tilgængelige ad elektronisk vej via en adresse oplyst af den pågældende eller ved, at oplysningerne er tilgængelige der, hvor virksomheden er beliggende.«

9. § 30 affattes således:

»§ 30. Fødevareregionen fører tilsyn med virksomheden og skal lejlighedsvis foretage eftersyn.«

10. I § 31, stk. 1, ændres »§ 6-29« til: »§§ 6-29 a.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 3-6 og 9, træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 3

I perioden fra den 28. december 2009 til den 31. december 2009 skal politiet handle i overensstemmelse med § 5, stk. 3-6, i bekendtgørelse om godkendelse af erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 7.

Justitsministeriet, den 17. december 2009

Brian Mikkelsen

/ Cristina Angela Gulisano

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36).