Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0095
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg af elektrisk
og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer 1)

 

I medfør af § 30, § 45, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret ved lov nr. 424 af 10. juni 1997, lov nr. 256 af 12. april 2000, lov nr. 296 af 30. april 2003, lov nr. 441 af 10. juni 2003, lov nr. 189 af 24. marts 2004, § 1 i lov nr. 315 af 5. maj 2004, lov nr. 428 af 6. juni 2005 og lov nr. 545 af 24. juni 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter import og salg af elektrisk og elektronisk udstyr, som hører under produktkategorierne i bilag 1, samt reservedele hertil.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1) Elektrisk og elektronisk udstyr, der er importeret til eller solgt på fællesskabsmarkedet første gang før den 1. juli 2006 og på salgstidspunktet opfyldte danske krav.

2) Reservedele til reparation af elektrisk og elektronisk udstyr, hvis dette udstyr er importeret eller solgt på fællesskabsmarkedet første gang før den 1. juli 2006.

3) Elektrisk og elektronisk udstyr, der er fremstillet til specifikt militære formål.

4) Elektrisk og elektronisk udstyr, der er medicinsk udstyr.

5) Elektrisk og elektronisk udstyr, der er overvågnings- og reguleringsinstrumenter.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Elektrisk og elektronisk udstyr:

a) Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter.

b) Udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter, som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og højst 1500 volt for jævnstrøms vedkommende.

2) Elektrisk og elektronisk udstyr til specifikt militære formål: Elektrisk og elektronisk udstyr, som har tilknytning til beskyttelse af statens væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og krigsmateriel.

3) Bly: Grundstoffet bly, både i metallisk form og i kemisk forbindelse med andre stoffer.

4) Kviksølv: Grundstoffet kviksølv, både i metallisk form og i kemisk forbindelse med andre stoffer.

5) Cadmium: Grundstoffet cadmium, både i metallisk form og i kemisk forbindelse med andre stoffer.

6) Hexavalent chrom: Grundstoffet chrom i kemisk forbindelse med andre stoffer, hvor chrom indgår med iltningstrin 6.

Kapitel 2

Begrænsninger af import og salg

§ 3. Import og salg af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder mere end 0,1 vægtprocent bly, kviksølv, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) eller polybromerede diphenylethere (PBDE) i homogene materialer samt mere end 0,01 vægtprocent cadmium i homogene materialer, er forbudt fra den 1. juli 2006.

Stk. 2. Reservedele, der indeholder de i stk. 1 nævnte stoffer, må ikke sælges eller anvendes til reparation af elektrisk og elektronisk udstyr, der importeres eller sælges fra den 1. juli 2006.

Stk. 3. Uanset forbuddet i stk. 1 og 2 er import og salg af det i stk. 1 nævnte udstyr og salg og anvendelse af de i stk. 2 nævnte reservedele tilladt, hvis udstyret eller reservedelene opfylder de i bilag 2 anførte betingelser.

Kapitel 3

Tilsyn og kontrol

§ 4. Miljøstyrelsen fører tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse, jf. lovens bestemmelser herom.

Kapitel 4

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder bestemmelserne i § 3, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor eller

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. august 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1008 af 12. oktober 2004 om begrænsning af import og salg af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer ophæves.

Miljøministeriet, den 11. august 2006

Connie Hedegaard

/Helge AndreasenBilag 1

Produktkategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, der er omfattet af denne bekendtgørelse

1. Store husholdningsapparater

2. Små husholdningsapparater

3. It- og teleudstyr

4. Forbrugerudstyr

5. Belysningsudstyr, herunder elektriske pærer og lysarmaturer i husholdninger

6. Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stort stationært industriværktøj)

7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr

8. Salgsautomater

Bilag 2

Anvendelser af bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE), som er undtaget fra kravene i § 3, stk. 1

Stof

Anvendelse

Maksimalt indhold

Undtagelsens udløbsdato

1. Kviksølv

i kompakt-lysstoflamper

5 mg pr. lampe

2. Kviksølv

i lysstofrør til almindelige formål

 

 

 

 

a) indeholdende halogenfosfat

10 mg pr. lysstofrør

 

 

b) trifosfat med normal levetid

5 mg pr. lysstofrør

 

 

c) trifosfat med lang levetid

8 mg pr. lysstofrør

 

3. Kviksølv

i lysstofrør til særlige formål

4. Kviksølv

i andre lamper, der ikke udtrykkeligt er nævnt i dette bilag

5. Bly

i glasset til

a) billedrør

b) elektroniske komponenter

c) lysstofrør

 

 

6. Bly

som legeringsbestanddel

a) i stål

b) i aluminium

c) i kobber

 

0,35 vægtprocent

0,4 vægtprocent

4 vægtprocent

 

7. Bly

a) i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med over 85 vægtprocent bly)

 

 

b) i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array-lagringssystemer

1.1.2010

 

 

c) i loddemateriale til netinfrastrukturudstyr til kobling, signalering, transmission og netkontrol til telekommunikation

 

 

d) i elektroniske keramikkomponenter (f.eks. piezoelektriske komponenter)

 

8. Cadmium

Cadmium og cadmiumforbindelser i elektriske kontakter samt overfladebehandling med cadmium undtagen anvendelser, der er forbudt i henhold til direktiv 91/338/EØF 2) om ændring af direktiv 76/769/EØF 3) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater. Direktiv 91/338/EØF er optrykt som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

9. Hexavalent chrom

Til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe

10. Deca-BDE

I polymerer

 

 

11. Bly

I lejebøsninger og lejepander af blybronze

 

 

12. Bly

Anvendt i konnektorsystemer med deformerbare ben (compliant pins)

 

 

13. Bly

Anvendt som belægningsmateriale til c-ring i varmeledende modul

 

 

14. Bly og cadmium

I optisk glas og filterglas

 

 

15. Bly

I loddemateriale, der består af mere end to grundstoffer, til etablering af forbindelse mellem benene og pakken af mikroprocessorer, og som har et blyindhold på over 80 og under 85 vægtprocent

 

 

16. Bly

I loddemateriale til etablering af elektronisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip

 

 

17. Bly

I lineære glødelamper med silicatbelagte rør

 

 

18. Blyhalogenid

Som strålingsmodificerende tilsætning i højintensive udladningslamper (HID-lamper) til professionel anvendelse inden for reprografi

 

 

19. Bly

Som aktivator i lyspulver (højst 1 vægtprocent bly) i udladningslamper til brug som solarielamper, der som lysstof indeholder f.eks. BSP (BaSi2O5:Pb), eller til brug som speciallamper til lyskopiering, reprografi, litografi, insektfælder samt fotokemiske processer og hærdningsprocesser, når de som lysstof indeholder f.eks. SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)

 

 

20. Bly

I særlige sammensætninger som PbBiSn-Hg og PbInSn-Hg som hovedamalgam og PbSn-Hg som hjælpeamalgam I kompaktlysstoflamper

 

 

21. Blyoxid

I glas, der anvendes til glaslodning af for- og bagplade i flade fluorescerende lamper til anvendelse i flydende krystaldisplays (LCD)

 

 

 Bilag 3

II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS DIREKTIV

af 18. juni 1991

om tiende ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

(91/338/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, (1)

i samarbejde med Europa-Parlamentet, (2)

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg, (3)  og ud fra følgende betragtninger:

Der bør vedtages foranstaltninger med henblik på gradvis oprettelse af det indre marked i løbet af perioden indtil den 31. december 1992; det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

i Rådets resolution af 25. januar 1988 (4)  opfordres Kommissionen til hurtigst muligt at udarbejde særlige foranstaltninger vedrørende et handlingsprogram for Fællesskabet til bekæmpelse af miljøforurening med cadmium; menneskers sundhed skal også beskyttes, og der bør derfor iværksættes en helhedsstrategi, som især indebærer begrænsning af anvendelsen af cadmium og stimulering af udforskningen af erstatninger;

viden og teknikker vedrørende erstatninger ændrer sig, og situationen bør derfor tages op til fornyet systematisk vurdering på grundlag af resultaterne af de videnskabelige og tekniske undersøgelser, der er omhandlet i nævnte resolution;

polyvinylchlorid (PVC) må ikke farves med cadmiumbaserede pigmenter; for visse særlige anvendelsesområder er brug af cadmiumbaserede stabilisatorer fortsat nødvendig under hensyn til det nuværende teknologiske stadium;

de begrænsninger i anvendelsen eller markedsføringen, der allerede er vedtaget af visse medlemsstater for så vidt angår ovennævnte stoffer eller præparater, som indeholder disse stoffer, indvirker direkte på det indre markeds oprettelse og funktion; det er derfor nødvendigt at foretage en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes retsforskrifter på dette område og i overensstemmelse hermed ændre bilag I til direktiv 76/769/EØF (5) , senest ændret ved direktiv 89/678/EØF (6)  -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 76/769/EØF ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv. De nye bestemmelser finder dog ikke anvendelse på produkter, der indeholder cadmium, og som allerede er omfattet af andre fællesskabsbestemmelser.

Artikel 2

Som følge af udviklingen med hensyn til viden og teknikker for så vidt angår mindre farlige erstatningsstoffer for cadmium og cadminiumforbindelser tager Kommissionen i samråd med medlemsstaterne situationen op til fornyet vurdering efter fremgangsmåden i artikel 2a i direktiv 76/769/EØF, første gang inden for en frist på tre år fra den i artikel 3, stk. 1, nævnte dato og derefter med regelmæssige mellemrum.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1992. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Når medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 omhandlede love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 1991.

På Rådets vegne

G. WOHLFART

Formand


BILAG

I bilag I til direktiv 76/769/EØF indsættes følgende punkt:

»24. Cadmium (CAS nr. 7440-43-9) og forbindelser heraf

1.1.

Må ikke anvendes til farvning af færdigvarer fremstillet på basis af følgende stoffer og præparater:

 

polyvinylchlorid (PVC)

(3904 10, 3904 21, 3904 22)

}

 

(7)

 

polyurethaner (PUR)

(3909 50)

 

polyethylen med lav densitet (LDPE) bortset fra polyethylen med lav densitet anvendt til fremstilling af farvet masterbatch

(3901 10)

 

celluloseacetat (CA)

(3912 11, 3912 12)

 

celluloseacetobutyrat (CAB)

(3912 11, 3912 12)

 

 

epoxiharpikser

(3907 30)

Under alle omstændigheder må færdigvarer eller bestanddele heraf, som er fremstillet af ovennævnte stoffer og præparater, farvet med cadmium, uanset deres anvendelse eller endelige formål ikke markedsføres, hvis deres indhold af cadmium (udtrykt som frit Cd) overstiger 0,01 vægtprocent af plastmaterialet.

1.2.

Punkt 1.1 finder fra den 31. december 1995 ligeledes anvendelse for:

 

a) Færdigvarer fremstillet af følgende stoffer og præparater:

 

melaminformaldehyd-harpikser (MF)

(3909 20)

}

(7)

 

carbamidplast (UF)

(3909 10)

 

umættede polyestre (UP)

(3907 91)

 

polyethylenterephthalat (PET)

(3907 60)

 

polybutylenterephthalat (PBT)

 

 

almindelig/transparent polystyren

(3903 11, 3903 19)

 

acrylonitrilmethylmethacrylat (AMMA)

 

 

tværbunden polyethylen (VPE)

 

 

slagfast polystyren

 

 

polypropylen (PP)

(3902 10)

 

b) malinger og lakker

(3208, 3209)

 

Såfremt malingerne og lakkerne har et højt indhold af zink, skal koncentrationerne af urenheder af cadmium være så lave som muligt og må under ingen omstændigheder overstige 0,1 vægtprocent.

1.3.

Punkt 1.1 og 1.2 finder dog ikke anvendelse på produkter, der farves af sikkerhedsmæssige grunde.

2.1.

Er ikke tilladt til stabilisering af nedennævnte færdigvarer fremstillet af vinylchloridpolymerer og -copolymerer:

 

emballagegenstande (sække og poser, beholdere, flasker, låg)

(3923 29 10)

(3920 41) (3920 42)

}

(7)

 

kontor- og skoleartikler

(3926 10)

 

beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder og lignende

(3926 30)

 

beklædningsgenstande (herunder handsker) og tilbehør dertil

(3926 20)

 

gulvbelægning og vægbeklædning

(3918 10)

 

imprægnerede, overtrukne, belagte eller laminerede stoffer

(5903 10)

 

kunstlæder

(4202)

 

grammofonplader

(8524 10)

 

rør og fittings

(3917 23)

 

svingdøre (»saloon«-døre)

 

 

køretøjer til vejtransport (indvendig, udvendig, undervogn)

 

 

beklædning af stålplader til brug i byggeriet eller i industrien

 

 

isolering af elkabler

 

 

Under alle omstændigheder må ovennævnte eller bestanddele heraf, som er fremstillet af vinylchloridpolymerer eller -copolymerer stabiliseret med cadmiumholdige stoffer, uanset deres anvendelse eller endelige formål ikke markedsføres, hvis deres indhold af cadmium (udtrykt som frit Cd) overstiger 0,01 vægtprocent af plastmaterialet.

Disse bestemmelser træder i kraft den 30. juni 1994.

2.2

Punkt 2.1 finder dog ikke anvendelse på færdigvarer, hvortil der anvendes cadmiumbaserede stabilisatorer af sikkerhedsmæssige grunde

3.

I dette direktiv forstås ved overfladebehandling med cadmium (cadmiering) enhver påføring eller dækning af en metaloverflade med metallisk cadmium

3.1.

Ikke tilladt til cadmiering af metalprodukter eller bestanddele af produkter, som anvendes i nedennævnte sektorer eller til nedennævnte formål:

 

a) udstyr og maskiner til:

 

levnedsmiddelproduktion

(8210)

}

(7)

 

 

 

(8417 20)

 

 

 

(8419 81)

 

 

 

(8421 11)

 

 

 

(8421 22)

 

 

 

(8422)

 

 

 

(8435, 8437, 8438)

 

 

 

(8476 11)

 

landbrug

(8419 31)

 

 

 

(8424 81)

 

 

 

(8432, 8433)

 

 

 

(8434, 8436)

 

køling og frysning

(8418)

 

trykning og bogbinderi

(8440)

 

 

 

(8442)

 

 

 

(8443)

 

b) udstyr og maskiner til produktion af

 

husholdningsredskaber

(7321)

}

(7)

 

 

 

(8421 12)

 

 

 

(8450)

 

 

 

(8509)

 

 

 

(8516)

 

møbler

(8465, 8466)

 

 

 

(9401, 9402)

 

 

 

(9403, 9404)

 

sanitære installationer

(7324)

 

centralvarme- og luftkonditioneringsanlæg

(7322)

 

 

 

(8403, 8404)

 

 

 

8415)

 

(Under alle omstændigheder må cadmierede færdigvarer eller bestanddele heraf, som anvendes i de sektorer eller til de formål, der er anført i litra a) og b) ovenfor, samt varer fremstillet i de i litra b) ovenfor omhandlede sektorer, uanset deres anvendelse eller endelige formål, ikke markedsføres.

3.2.

De i punkt 3.1 omhandlede bestemmelser finder fra den 30. juni 1995 ligeledes anvendelse på cadmierede varer eller bestanddele heraf, som anvendes i de sektorer eller til de formål, der er nævnt i litra a) og b) nedenfor, samt på varer fremstillet i de i litra b) nedenfor omhandlede sektorer:

 

a) udstyr og maskiner til produktion af:

 

papir og karton

(8419 32)

}

(7)

 

 

 

(8439)

 

 

 

(8441)

 

tekstil og beklædning

(8444)

 

 

 

(8445, 8447)

 

 

 

(8448, 8449, 8451)

 

 

 

(8452)

 

b) udstyr og maskiner til produktion af:

 

redskaber til industriel håndtering

(8425, 8426, 8427)

}

(7)

 

 

 

(8428)

 

 

 

(8429)

 

 

 

(8430)

 

 

 

(8431)

 

landevejs- og landbrugskøretøjer

(kapitel 87)

 

rullende jernbanemateriel

(kapitel 86)

 

skibe

(kapitel 89)

3.3.

Punkt 3.1 og 3.2 finder dog ikke anvendelse på:

 

varer og bestanddele af varer, som anvendes i luftfarts- og rumfartssektoren, til minedrift, i offshoreindustrien og den nukleare sektor, hvor der kræves en høj grad af sikkerhed, samt i sikkerhedsudstyr i landevejs- og landbrugskøretøjer, i rullende jernbanemateriel og i skibe;

 

elektriske kontakter, uanset anvendelsesområde, for at sikre pålideligheden af det apparatur, hvori de installeres.«


(1) EFT nr. C 8 af 13. 1. 1990, s. 8, og ændring fremmsendt den 26. november 1990.

(2) EFT nr. C 260 af 15. 10. 1990, s. 92, og EFT nr. C 129 af 20. 5. 1991.

(3) EFT nr. C 112 af 7. 5. 1990, s. 1.

(4) EFT nr. C 30 af 4. 2. 1988, s. 1.

(5) EFT nr. L 262 af 27. 9. 1976, s. 201.

(6) EFT nr. L 398 af 30. 12. 1989, s. 24.

(7) Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987).

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EF-Tidende 2003 nr. L 37, side 19).