Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

(Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006, som ændret ved § 13 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 104 af 7. februar 2007, § 12 i lov nr. 483 af 12. juni 2009 og § 1 i lov nr. 485 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Udlændinge under 18 år, der i øvrigt opfylder betingelserne i stk. 1 og 2, kan deltage i danskuddannelse, når kommunalbestyrelsen ikke anser det for muligt eller rimeligt at henvise dem til andet relevant undervisningstilbud, jf. dog § 2 b, stk. 2.«

2. I § 2 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om danskuddannelse til udlændinge omfattet af stk. 1.«

3. Efter § 2 a indsættes i kapitel 1:

»§ 2 b. Kommunalbestyrelsen tilbyder to modulers danskuddannelse, jf. lovens § 3, stk. 6, til udlændinge, der har fået opholdstilladelse som au pair, jf. udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

Stk. 2. Udlændinge, der har fået opholdstilladelse med henblik på at deltage i en grundskoleuddannelse eller en ungdomsuddannelse, herunder en gymnasial uddannelse, jf. udlændingelovens § 9 c, stk. 1, er ikke omfattet af denne lov.«

4. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal efterkomme et ønske om henvisning til danskuddannelse hos en bestemt udbyder fra selvforsørgende udlændinge, der ikke modtager aktiveringstilbud fra det offentlige. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal afholde udgifterne forbundet med deltagelse i danskuddannelse hos den valgte udbyder.«

5. § 8 affattes således:

»§ 8. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at udlændinge, der er omfattet af denne lov og bosat i kommunen, orienteres om uddannelsestilbud efter §§ 2 og 16 b.«

6. I § 10 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Etablering som udbyder efter stk. 1, nr. 2-4, er betinget af, at der mellem kommunalbestyrelsen og den pågældende udbyder er indgået en driftsaftale om udbud af danskuddannelse efter denne lov.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

7. § 11 affattes således:

»§ 11. En kommunalbestyrelse kan træffe aftale med en anden kommunalbestyrelse eller et kommunalt fællesskab om at tilbyde danskuddannelse efter § 2 og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning efter § 16 b.

Stk. 2. Den kommunalbestyrelse, der har indgået en driftsaftale med en af de udbydere, der er nævnt i § 10, stk. 1, nr. 2-4, og den kommunalbestyrelse, der udbyder danskuddannelse på et kommunalt sprogcenter eller en anden kommunal uddannelsesinstitution, fører tilsyn med udbyderens virksomhed efter denne lov.

Stk. 3. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler om indholdet og udøvelsen af tilsynet.«

8. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. En udbyder, som har indgået en driftsaftale med en kommune, jf. § 10, stk. 3, og en kommunal udbyder af danskuddannelse tilbyder danskuddannelse inden for kommunens grænser.

Stk. 2. Såfremt udbyderen ønsker at tilbyde danskuddannelse uden for kommunens grænser, skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor undervisningen ønskes tilbudt, godkende, at undervisningen foregår der.«

9. § 13, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Taksten pr. modul for hver af de tre danskuddannelser aftales mellem kommunalbestyrelsen og udbyderen af danskuddannelse, jf. § 10, stk. 1, nr. 2-4. Taksten opdeles i en starttakst og en sluttakst, som hver udgør halvdelen af den aftalte takst pr. modul. Starttaksten udbetales, når kursisten påbegynder undervisningen på et modul. Sluttaksten udbetales, når kursisten har bestået den modultest, jf. § 9, stk. 3, der afslutter undervisningen på det pågældende modul. Taksterne kan kun udbetales én gang pr. modul, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.«

10. Efter § 16 a indsættes:

»§ 16 b. Kommunalbestyrelsen tilbyder arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til udlændinge over 18 år, der

1) er indrejst i Danmark inden for det seneste år og har ordinær beskæftigelse, fast, lovligt ophold og ret til at arbejde her i landet eller

2) er omfattet af § 2 a og har påbegyndt deres ansættelsesforhold her i landet eller etableret deres selvstændige virksomhed her i landet inden for det seneste år.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er udlændinge, der modtager eller har modtaget danskuddannelse, jf. § 2, ikke berettiget til at modtage tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Stk. 3. Uanset stk. 1 er udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, ikke berettiget til at modtage tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Stk. 4. Uanset stk. 1 er udlændinge, der modtager starthjælp eller kontanthjælp, ikke berettiget til at modtage tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Dette gælder dog ikke udlændinge, som opholder sig her i landet i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v.

Stk. 5. En udlænding, der ønsker at deltage i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, anmoder om undervisning ved henvendelse til kommunalbestyrelsen i sin bopælskommune eller, hvis udlændingen ikke er folkeregistreret, ved henvendelse til en hvilken som helst kommunalbestyrelse her i landet. Den pågældende kommunalbestyrelse henviser herefter udlændingen til optagelse til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Stk. 6. § 11 a finder ikke anvendelse for tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Stk. 7. Den kommunalbestyrelse, som henviser udlændingen til optagelse til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, jf. stk. 5, skal sikre, at undervisningen kan påbegyndes hurtigst muligt og senest 1 måned efter udlændingens anmodning herom.

Stk. 8. Tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning omfatter højst 250 timers undervisning i højst 1 år og 6 måneder efter det tidspunkt, hvor den pågældende første gang kunne påbegynde undervisningen.

Stk. 9. En udlænding, der har deltaget i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, er berettiget til tilbud om danskuddannelse, jf. § 2, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Tilbuddet efter § 2 omfatter danskuddannelse, indtil udlændingen har bestået en af de afsluttende danskprøver, dog højst 3 år efter at den pågældende første gang kunne påbegynde arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Stk. 10. Tilbuddet om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er vederlagsfrit for den enkelte udlænding. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen afholder de udgifter, der er forbundet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, efter en timetakst fastsat af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Er udlændingen på tidspunktet for henvisningen til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning endnu ikke folkeregistreret, dækker den kommune, som har henvist udlændingen, de foreløbige udgifter mod efterfølgende fuld refusion fra bopælskommunen.

Stk. 11. Staten refunderer 50 pct. af de samlede udgifter, som kommunalbestyrelsen i bopælskommunen har afholdt til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, jf. stk. 10.

Stk. 12. Ved tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning finder § 2, stk. 4, § 5, stk. 4, § 6, stk. 2 og 5, §§ 7 og 16 og § 18, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 13. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler om tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, herunder regler om udbydere af undervisningen, indholdet af tilbuddet, refusion, regnskabsaflæggelse og revision.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 13, stk. 3, 2.-4. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, og § 16 b, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 3. § 2 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, finder ikke anvendelse for udlændinge, som har påbegyndt danskuddannelse før lovens ikrafttræden.

Stk. 4. Driftsaftaler, som er indgået mellem en kommunalbestyrelse og en udbyder af danskuddannelse før lovens ikrafttræden, og som ikke er i overensstemmelse med lovens § 11 a som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, bortfalder med udgangen af 2014, medmindre de er udløbet inden.

Stk. 5. Driftsaftaler, som er indgået mellem en kommunalbestyrelse og en udbyder af danskuddannelse før lovens ikrafttræden, skal senest inden udgangen af 2014 være i overensstemmelse med lovens § 13, stk. 3, 2. og 3. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Birthe Rønn Hornbech