Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

(Energiforbedrende foranstaltninger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, som

1) mangler installationer i form af tidssvarende opvarmning, wc eller bad i boligen,

2) er opført før 1950 og er væsentlig nedslidte eller

3) har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.«

2. I § 8, stk. 2, indsættes efter »Beslutningen«: »efter stk. 1, nr. 1 og 2,«.

3. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Beslutningen efter stk. 1, nr. 3, kan omfatte energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. I § 8, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »og 4«: », samt stk. 3«.

5. I § 21 indsættes som nr. 3:

»3) Ejer- og andelsboliger, som bebos af ejeren eller andelshaveren, og som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.«

6. I § 22, stk. 1, indsættes efter »Støtte«: »til boliger omfattet af § 21, nr. 1 og 2,«.

7. I § 22 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Støtte til boliger omfattet af § 21, nr. 3, kan omfatte energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

8. I § 22, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »Istandsættelse« til: »Arbejder efter § 22, stk. 1, nr. 1 og 3, og stk. 2,«.

9. I § 22, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »stk. 1, nr. 1,«: »og stk. 2,«.

10. I § 27 indsættes efter »tilskuddet«: »til de arbejder, der er nævnt i § 22, stk. 1, nr. 1 og 3, og § 22, stk. 2«.

11. I § 30 indsættes efter »kapitel«: »og efter §§ 38 a og 38 b«.

12. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Bygningsfornyelse af erhverv, forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse«

13. Efter § 38 indsættes i kapitel 5:

»Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse

§ 38 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landsbyer og landdistrikter.

§ 38 b. Støtte kan ydes til istandsættelse af bygningens klimaskærm, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger og afhjælpning af kondemnable forhold.

Stk. 2. I sager efter § 38 a finder bestemmelserne i §§ 23-25 om ansøgnings- og beslutningsprocedure anvendelse, og fastsættelse af støtte samt finansiering og refusion ydes efter §§ 26-29 og 34.«

14. I § 75 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »meddele ejeren påbud herom« til: », samtidig med eller efter at der er nedlagt forbud efter § 76, stk. 1, meddele ejeren påbud herom.«

15. I § 75 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Er der tale om bygninger, der ikke benyttes til beboelse eller ophold for mennesker, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud uden at have nedlagt forbud efter § 76, stk. 1.«

16. I § 75 a, stk. 4, nr. 3, indsættes efter »påbuddet«: »vedrørende en bygning, der ikke benyttes til beboelse eller ophold for mennesker,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann