Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø

§ 1

I bekendtgørelse nr. 910 af 11. september 2008 om genteknologi og arbejdsmiljø foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 17, stk. 3, § 22, stk. 1, § 35, § 39, stk. 1 og 2, § 40, § 41, stk. 1, § 43, § 44, § 46, § 49, § 49 a, stk. 1 og 2, § 49 c, § 73, § 75, stk. 1, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 samt efter bemyndigelse fra miljøministeren i medfør af § 7, § 13, stk. 3, § 17 a, stk. 1, § 20, stk. 2, § 27, og § 36, stk. 4, i lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 811 af 21. juni 2007, som ændret ved lov nr. 1270 af 16. december 2009, fastsættes:«

2. § 28, stk. 2-3 ophæves.

3. Efter § 28 indsættes:

»§ 28 a. Der skal udarbejdes beredskabsplan for arbejdet med genetisk modificerede organismer, når svigtende indeslutningsforanstaltninger umiddelbart eller senere vil kunne medføre særlig fare for mennesker uden for lokalerne og/eller for miljøet, undtagen når en sådan beredskabsplan allerede er udarbejdet i henhold til anden lovgivning.

Stk. 2. Eventuelle beredskabsplaner skal udarbejdes og indsendes til Arbejdstilsynet, før arbejdet med genetisk modificerede organismer påbegyndes og vedlægges anmeldelsen til klassifikation efter § 11. Beredskabsplanerne skal ajourføres med regelmæssige mellemrum.

Stk. 3. Arbejdstilsynet videresender beredskabsplanerne og ajourføringerne heraf til Miljøstyrelsen med henblik på, at organer og myndigheder, som kan blive berørt af et uheld, på passende måde og uopfordret underrettes om beredskabsplanerne, herunder de relevante sikkerhedsforanstaltninger. Miljøstyrelsen påser, at de nævnte organer og myndigheder underrettes om de ajourførte oplysninger. Miljøstyrelsen påser ligeledes, at oplysningerne stilles til rådighed for offentligheden.

§ 28 b. De oplysninger vedrørende indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer, der er omfattet af artikel 18, stk. 2, jf. stk. 4, i direktiv 2009/41/EF af 6. maj 2009, om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer, skal altid udleveres, hvis der anmodes om aktindsigt i sådanne oplysninger. Oplysningerne er gengivet i bilag 6.«

4. I § 37, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan.«

5. Bilag 6 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. januar 2010.

Arbejdstilsynet, den 22. januar 2010

Jens Jensen

/ Jeanne Borgqvist


Bilag 1

»Bilag 6

Oplysninger, der under ingen omstændigheder må behandles som fortrolige efter § 28 b

I henhold til § 28 b må følgende oplysninger under ingen omstændigheder behandles som fortrolige, når de anmeldes i henhold til kapitel 3, 4 og 5 i denne bekendtgørelse:

a) de generelle kendetegn ved genetisk modificerede mikroorganismer, anmelderens navn og adresse samt anvendelsesstedet

b) den indesluttede anvendelses klasse og indeslutningsforanstaltninger

c) vurderingen af forudsigelige virkninger, herunder navnlig skadelige virkninger for menneskers sundhed og for miljøet.

Bevarelse af fortroligheden

Hvis anmelderen trækker sin anmeldelse tilbage, uanset grunden hertil, skal den kompetente myndighed respektere oplysningernes fortrolige karakter.«