Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

(Kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes arbejdstilrettelæggelse og offentliggørelse af budgetforslag m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 510 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden. Tid og sted for mødet offentliggøres.«

2. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres »og møderne bekendtgøres så vidt muligt forud for kommunens beboere« til: »hvilket så vidt muligt offentliggøres«.

3. I § 8, stk. 6, og § 20, stk. 7, ændres »være fremlagt et eller flere steder i kommunen« til: »offentliggøres«.

4. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse godtgøre medlemmernes udgifter til det fornødne udstyr m.v. eller stille dette udstyr m.v. til rådighed for medlemmerne.«

5. I § 15, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at formanden ved et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i 1. pkt., indkalder stedfortræderen, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned.«

6. I § 37 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag, der er endeligt vedtaget af økonomiudvalget, offentliggøres, når forslaget er tilgængeligt for kommunalbestyrelsens medlemmer.«

7. I § 39, stk. 1, ændres »skal være tilgængelige for kommunens beboere« til: »offentliggøres«.

8. I § 39, stk. 2, ændres »udsendes til kommunens beboere eller indrykkes i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse« til: »offentliggøres«.

9. I § 45, stk. 3, ændres »skal være tilgængeligt for kommunens beboere« til: »offentliggøres«.

10. I § 65 c, stk. 1, udgår »§ 15, stk. 2,«.

11. § 65 d, stk. 4, 2.-4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Regulativet og ændringer heri offentliggøres.«

12. I § 68, stk. 2, udgår »samt støttede private andelsboliger«.

§ 2

I lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 693 af 3. juli 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 510 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, affattes således :

»Regionsrådet træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde afholdes regelmæssigt. Tid og sted for mødet offentliggøres.«

2. § 10, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

3. § 10, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 2-6, om indkaldelse til og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder m.v. og § 8 a om elektronisk formidling af materiale finder tilsvarende anvendelse.«

4. § 15, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 1-3.

5. I § 15, stk. 2, der bliver stk. 1, udgår », stk. 1-6«.

6. I § 18 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag, der er endeligt vedtaget af forretningsudvalget, offentliggøres, når forslaget er tilgængeligt for regionsrådets medlemmer.«

7. I § 20, stk. 1, ændres »skal være tilgængelige for regionens beboere« til: »offentliggøres«.

8. I § 20, stk. 2, og § 23, stk. 3, udgår »efter regionsrådets nærmere bestemmelse«.

9. I § 36, stk. 1, udgår »§ 12 og« og »§ 15, stk. 2,«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Dispensationer meddelt i henhold til § 65 c, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse eller regionslovens § 36, stk. 1, til, at kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet i styrelsesvedtægten for valgperioden 2010-2013 kan træffe bestemmelse om, at formanden ved et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i § 15, stk. 2, 1. pkt., i lov om kommunernes styrelse, indkalder stedfortræderen, selv om den forventede varighed af hindringen er kortere end 1 måned, gælder for valgperioden 2010-2013.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann