Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledende indtægtsgrænser til brug for afgørelser om transport

Når der ved afgørelser om transport i forbindelse med samvær skal tages stilling til, om der er en meget stor forskel i forældrenes indkomst, skal der i 2010 tages udgangspunkt i følgende vejledende indtægtsgrænser:

Meget lav indkomst vil være ca. 210.000 kr.

Forskel i indkomsten vil være ca. 310.000 kr. – 410.000 kr.

Det er udgangspunktet, at begge forældre afholder udgifterne til den del af transporten, som den pågældende er ansvarlig for, herunder transporten af både barnet og eventuel ledsager.

Der kan dog være særlige omstændigheder i en sag, som gør, at udgangspunktet efter en konkret vurdering må fraviges. Fravigelserne er beskrevet i afsnit 6.1.1. i vejledning af 6. september 2007 om samvær.

Udgangspunktet kan bl.a. fraviges, hvis der er en meget stor forskel i forældrenes indkomster. Dette kræver dog, at følgende tre betingelser er opfyldt:

Ansøgeren har en meget lav indkomst. Der lægges herved vægt på, om ansøgeren økonomisk vil blive stillet urimeligt ringe ved at skulle afholde udgifter til transporten af barnet til eller fra samvær. Efter Familiestyrelsens opfattelse er dette normalt kun opfyldt ved en indkomst under ca. 200.000 kr. om året (2007-niveau).

Den anden forælders indkomst er væsentligt højere end ansøgerens indkomst. Efter Familiestyrelsens opfattelse er dette normalt kun opfyldt, når forskellen i forældrenes indkomster er på mindst 300.000 kr. – 400.000 kr. om året (2007-niveau).

Der er tale om transportudgifter, der ikke kan anses for ubetydelige.

De nævnte beløb reguleres årligt med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten. Ved reguleringen af de vejledende indtægtsgrænser for 2010 er der taget udgangspunkt i satsreguleringsprocenten på 3,7 %. Denne fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 809 af 24. august 2009 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2010. Satsreguleringsprocenten for 2010 har ikke givet anledning til en ændring af de vejledende indtægtsgrænser i forhold til 2009.

Familiestyrelsen, den 17. december 2009

Henriette Braad Olesen

/ Jens Ross Jensen