Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden

Herved bekendtgøres lov nr. 939 af 27. december 1991 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af amtskommuner og kommuner, med de ændringer, der følger af lov nr. 131 af 28. februar 1994, lov nr. 1093 af 29. december 1997, § 10 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 9 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 81 i lov nr. 537 af 24. juni 2005, og § 144, nr. 3, i lov nr. 1336 af 19. december 2008.

De ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 516 af 7. juni 2006 og af § 144, nr. 1 og 2, i lov nr. 1336 af 19. december 2008, er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da skatteministeren ikke har fastsat et tidspunkt for ikrafttræden af disse ændringer, jf. § 13, stk. 1, i lov nr. 516 af 7. juni 20061) og § 167, stk. 2, i lov nr. 1336 af 19. december 20082).

§ 1. Loven finder anvendelse, hvis andet ikke er bestemt ved eller i henhold til lov.

§ 2. Regionsrådet kan bestemme, at der skal betales gebyr til regionen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af regionen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af kommunen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.

Stk. 3. Skatteministeren kan bestemme, at der skal betales gebyr til restanceinddrivelsesmyndigheden for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, som inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 4. Skatteministeren kan bestemme, at der skal betales gebyr til restanceinddrivelsesmyndigheden for tilsigelser til udlægsforretninger og begæringer om indeholdelse eller tilbageholdelse i løn m.v. vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser omfattet af § 2, stk. 1 eller 2.

Stk. 5. De i stk. 1-4 nævnte gebyrer kan højst udgøre 250 kr.

§ 3. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan bestemme, at der ved for sen betaling af ydelser, der opkræves af myndigheden, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret, skal betales en rente, der udgør 1 pct. pr. påbegyndt måned fra kravets forfaldsdato at regne. Renten tilfalder den myndighed, der opkræver ydelsen.

§ 4. (Ophævet).

§ 5. Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1093 af 29. december 1997, der ændrer § 2, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

Stk. 2. Der foretages ikke regulering af statens generelle tilskud til kommunerne og amtskommunerne for kommunernes og amtskommunernes indtægter i forbindelse med det ændrede gebyrmaksimum, jf. § 1.


Lov nr. 537 af 24. juni 2005, der ændrer lovens titel, § 2, stk. 1, og § 3, 1. pkt., indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.:

§ 85

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende3). § 37 og kapitel 5 træder dog i kraft den 1. januar 2007.

§§ 86-91

(Udeladt)


Lov nr. 516 af 7. juni 2006, der ophæver § 2, stk. 3 og 4, og ændrer § 2, stk. 54), indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 13

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, (…)

Stk. 2. (…)

Stk. 3. (…)


Lov nr. 1336 af 19. december 2008, der ophæver § 4, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. (…)

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af (…) § 144, nr. 1 og 2, (…)

Indenrigs- og Socialministeriet, den 21. januar 2010

P.M.V.
Christian Schønau

/ Eva Pedersen

Officielle noter

1) § 4 i lov nr. 516 af 7. juni 2006 har følgende ordlyd: ”§ 4. I lov nr. 939 af 27. december 1991 om gebyrer og morarenter vedrørende ydelser, der opkræves af amtskommuner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, som ændret senest ved § 81 i lov nr. 537 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. § 2, stk. 3 og 4, ophæves. Stk. 5 bliver herefter stk. 3. 2. I § 2, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres »1-4« til: »1 og 2«.”

2) § 144, nr. 1 og 2, i lov nr. 1336 af 19. december 2008 har følgende ordlyd: ”§ 144. I lov nr. 939 af 27. december 1991 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 9 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og § 81 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 og senest ved § 4 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer: 1. § 2, stk. 3 og 4, ophæves. Stk. 5 bliver herefter stk. 3. 2. I § 2, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres »1-4« til: »1 og 2«.”

3) Bekendtgjort i Lovtidende den 25. juni 2005.

4) Ændringsloven er gentaget i lov nr. 1336 af 19. december 2008. Der henvises til note 1 og 2.